5.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 262/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 860/2010

af 10. september 2010

om fastsættelse for 2010 af Prodcom-listen over industriprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 af 19. december 1991 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen (1), særlig artikel 2, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 skal medlemsstaterne gennemføre en fællesskabsundersøgelse af industriproduktionen.

(2)

Undersøgelsen af industriproduktionen baseres på en produktliste til afgrænsning af den industriproduktion, som undersøgelsen skal omfatte.

(3)

En produktliste er nødvendig for at sikre overensstemmelse mellem produktionsstatistikker og udenrigshandelsstatistikker og for at kunne foretage sammenligninger med EU's produktnomenklatur CPA.

(4)

Den produktliste, der skal udarbejdes i henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91, og som benævnes »Prodcom-listen«, er gældende for alle medlemsstater og er nødvendig for at kunne foretage datasammenligninger mellem medlemsstaterne.

(5)

Det er nødvendigt at ajourføre Prodcom-listen og følgelig at fastsætte den for 2010.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Prodcom-listen for 2010 fastsættes som anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 374 af 31.12.1991, s. 1.

(2)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.


BILAG

PRODCOM

Varebeskrivelse

Reference til udenrigshandelsnomenklatur for 2010

(HS/KN)

Volumen

Fysisk enh.

P

Reference til Noter

NACE 07.10: Brydning af jernmalm

CPA 07.10.10: Jernmalm

07.10.10.00

Jernmalme og koncentrater deraf, undtagen brændte naturlige jernsulfider

2601 [11 00 + 12 00]

kg

S

 

NACE 07.29: Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme

CPA 07.29.11: Kobbermalm og koncentrater deraf

07.29.11.00

Kobbermalm og koncentrater deraf

2603 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.12: Nikkelmalm og koncentrater deraf

07.29.12.00

Nikkelmalm og koncentrater deraf

2604 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.13: Aluminiummalm og koncentrater deraf

07.29.13.00

Aluminiummalm og koncentrater deraf

2606 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.14: Ædelmetalmalm og koncentrater deraf

07.29.14.00

Ædelmetalmalm og koncentrater deraf

2616 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 07.29.15: Bly-, zink-og tinmalm og koncentrater deraf

07.29.15.00

Bly-, zink-og tinmalm og koncentrater deraf

2607 00 00 + 2608 00 00 + 2609 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.19: Andre ikke-jernholdige metalmalme og koncentrater deraf i.a.n.

07.29.19.00

Andre ikke-jernholdige metalmalme og koncentrater deraf

2602 00 00 + 2605 00 00 + 2610 00 00 + 2611 00 00 + 2613 [10 00 + 90 00] + 2614 00 00 + 2615 [10 00 + 90 00] + 2617 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

NACE 08.11: Brydning af pynte-og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer

CPA 08.11.11: Marmor og andre kalkholdige pyntesten og bygningssten

08.11.11.33

Marmor og travertin, rå eller groft tildannet

2515 11 00

kg

T

 

08.11.11.36

Marmor og travertin, tilskåret ved kløvning, hugning o.l., til blokke o.l.

2515 12 00

kg

T

 

08.11.11.50

Monument-, bygningskalksten (densitet ≥ 2 500) og alabast, rå eller groft tildannet samt tilskåret til blokke o.l.

2515 20 00

kg

T

 

CPA 08.11.12: Granit, sandsten og andre pyntesten og bygningssten

08.11.12.33

Granit, rå eller groft tildannet

2516 11 00

kg

T

 

08.11.12.36

Granit, tilskåret ved kløvning, hugning eller savning, til blokke o.l.

2516 12 00

kg

T

 

08.11.12.50

Sandsten

2516 20 00

kg

T

 

08.11.12.90

Porfyr, kvartsit, basalt o.a. monument- eller bygningssten, undtagen granit og sandsten

2506 20 00 + 2516 90 00

kg

T

 

CPA 08.11.20: Kalksten og gipssten

08.11.20.30

Gipssten og anhydrit (naturlig eller syntetisk)

2520 10 00

kg

T

 

08.11.20.50

Kalksten (undtaget knust kalkstensmateriale og kalkholdige tilhuggede sten)

2521 00 00

kg

T

 

CPA 08.11.30: Kridt og rå dolomit

08.11.30.10

Kridt, rå, renset, knust eller malet

2509 00 00

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomit, ikke brændt (undtaget knust dolomitmateriale)

2518 10 00

kg

T

 

CPA 08.11.40: Skifer

08.11.40.00

Skifer, også groft tildannet ved kløvning, hugning eller savning

2514 00 00

kg

T

 

NACE 08.12: Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin

CPA 08.12.11: Naturligt sand

08.12.11.50

Kvartssand (inkl. til industriel anvendelse)

2505 10 00

kg

S

 

08.12.11.90

Sand til bygningsbrug (undtaget metalholdigt sand henhørende under HS 26)

2505 90 00

kg

S

 

CPA 08.12.12: Granulater, skærver og pulver af sten; småsten, grus

08.12.12.10

Småsten, grus, singels og flint

2517 10 10

kg

S

 

08.12.12.30

Småskærver til anvendelse som tilslagsmateriale til beton, til vejbygning eller anden bygningsbrug

2517 [10 (20 + 80)]

kg

S

 

08.12.12.50

Granulater, splinter og pulver, af marmor, også varmebehandlet

2517 41 00

kg

S

 

08.12.12.90

Granulater, splinter og pulver, af granit, basalt, sandsten o.l., også varmbehandlede, undtaget af marmor

2517 49 00

kg

S

 

CPA 08.12.13: Blandinger af slagger og lignende industrielt affald, også med indhold af småsten, grus, singels og flint til byggeformål

08.12.13.00

Blandinger af slagger og lignende industrielt affald, også med indhold af småsten, grus, singels og flint, til byggeformål

2517 20 00

kg

S

 

CPA 08.12.21: Kaolin og andre kaolinholdige lerarter

08.12.21.40

Kaolin

2507 00 20

kg

T

 

08.12.21.60

Kaolinholdigt ler (plastisk ler)

2507 00 80

kg

T

 

CPA 08.12.22: Andre lerarter, andalusit, cyanit og sillimanit; mullit; chamotte og dinasler

08.12.22.10

Bentonit

2508 10 00

kg

T

 

08.12.22.30

Ler, ildfast

2508 30 00

kg

T

 

08.12.22.50

Ler, ikke ildfast, og gråsten til bygningsbrug (undtagen bentonit, ekspanderet ler, kaolin og kaolinholdigt ler); andalusit, cyanit og sillimanit; mullit; chamotte og dinasler

2508 [40 00 + 50 00 + 60 00 + 70 00]

kg

T

 

NACE 08.91: Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer

CPA 08.91.11: Naturlige kalciumphosphater eller naturlige kalciumaluminiumphosphater

08.91.11.00

Naturlige calciumphosphater eller calciumaluminiumphosphater og calciumphosphatholdigt kridt

2510 [10 00 + 20 00]

kg

T

 

CPA 08.91.12: Ikke-brændte jernsylfider; rå eller uraffineret svovl

08.91.12.00

Svovlkis o.a. naturlige jernsulfider, ej brændte; svovl, rå eller uraffineret (inkl. regenereret svovl)

2502 00 00 + 2503 00 10

kg

T

 

CPA 08.91.19: Andre kemiske mineraler og mineralsk gødning

08.91.19.00

Andre kemiske mineraler og gødningsmineraler

2511 [10 00 + 20 00] + 2528 [10 00 + 90 00] + 2529 [21 00 + 22 00] + 2530 [20 00 + 90 00]

kg

T

 

NACE 08.93: Saltindvinding

CPA 08.93.10: Salt og ren natriumchlorid; havvand

08.93.10.00

Salt (herunder denatureret salt, undtagen salt egnet til menneskeføde) og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen

2501 [00 (31 + 51 + 99)]

kg

T

 

NACE 08.99: Anden råstofindvinding i.a.n.

CPA 08.99.10: Bitumen og asfalt, naturlig; asfaltit og asfaltsten

08.99.10.00

Bitumen og asfalt, naturligt, asfaltit og asfaltsten

2714 90 00

kg

T

 

CPA 08.99.21: Ædelsten og halvædelsten (undtagen industridiamanter), ubearbejdede eller kun savet eller groft formet

08.99.21.00

Ædelsten og halvædelsten (undtagen industridiamanter), ubearbejdede eller kun savet eller groft formet

7102 [10 00 + 31 00] + 10 00]

c/k @

T

 

CPA 08.99.22:   Industridiamanter, ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet; pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler

08.99.22.00

Industridiamanter, ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet; pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler

2513 [10 00 + 20 00] + 21 00]

kg

T

 

CPA 08.99.29: Andre mineraler

08.99.29.00

Andre mineraler

2504 [10 00 + 90 00] + 2506 10 00 + 2512 00 00 + 2519 [10 00 + 90 (10 + 30 + 90)] + 2524 [10 00 + 90 00] + 2525 [10 00 + 20 00 + 30 00] + 2526 [10 00 + 20 00] + 2529 [10 00 + 30 00] + 2530 10 00 + 2621 90 00

kg

T

 

NACE 10.11: Forarbejdning og konservering af kød

CPA 10.11.11: Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

10.11.11.40

Hele og halve kroppe, »quartiers compenses«, for- og bagfjerdinger, af hornkvæg, fersk/kølet

0201 [10 00 + 20 (20 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.11.11.90

Kød af hornkvæg, fersk/kølet, undtaget hele og halve kroppe, »quartiers compenses«, for- og bagfjerdinger

0201 [20 90 + 30 00]

kg

S

 

CPA 10.11.12: Svinekød, fersk eller kølet

10.11.12.30

Hele og halve kroppe af svin, fersk/kølet

0203 [11 (10 + 90)]

kg

S

 

10.11.12.50

Skinke og bov samt stykker deraf, af svin, ikke udbenet, fersk/kølet

0203 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.11.12.90

Svinekød, fersk/kølet, (undtaget hele og halve kroppe, skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet)

0203 [19 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.13: Kød af får, fersk eller kølet

10.11.13.00

Kød af lam eller får, fersk/kølet

0204 [10 00 + 21 00 + 22 (10 + 30 + 50 + 90) + 00)]

kg

S

 

CPA 10.11.14: Gedekød, fersk eller kølet

10.11.14.00

Gedekød, fersk, kølet

0204 [50 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 39)]

kg

S

 

CPA 10.11.15: Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

10.11.15.00

Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, fersk, kølet

0205 00 20

kg

S

 

CPA 10.11.20: Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

10.11.20.00

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

0206 [10 (10 + 95 + 98) + 3000 + 80 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.11.31: Kød af hornkvæg, frosset

10.11.31.00

Kød af hornkvæg, frosset

0202 [10 00 + 20 (10 + 30 + 50 + 90) + 30 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.32: Svinekød, frosset

10.11.32.30

Hele og halve kroppe af svin, frosset

0203 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

10.11.32.50

Skinke og bov samt stykker deraf, af svin, ikke udbenet, frosset

0203 [22 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.11.32.90

Svinekød, frosset, (undtaget hele og halve kroppe, skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet)

0203 [29 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.33: Kød af får, frosset

10.11.33.00

Kød af lam eller får, frosset

0204 [30 00 + 41 00 + 42 (10 + 30 + 50 + 90) + 43 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.34: Gedekød, frosset

10.11.34.00

Gedekød, frosset

0204 [50 (51 + 53 + 55 + 59 + 71 + 79)]

kg

S

 

CPA 10.11.35: Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, frosset

10.11.35.00

Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, frosset

0205 00 80

kg

S

 

CPA 10.11.39: Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset

10.11.39.10

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, frosset

0206 [21 00 + 22 00 + 29 (10 + 91 + 99) + 41 00 + 49 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.11.39.30

Kød og spiseligt slagteaffald, fersk/kølet eller frosset, i.a.n.

0208 [10 (10 + 90) + 30 00 + 40 (10 + 90) + 50 00 + 90 (10 + 30 + 55 + 60 + 70 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.11.41: Klippet, uvasket uld, herunder skindvasket, klippet uld

10.11.41.00

Uld, ikke kartet eller kæmmet, uvasket (inkl. skindvasket), ej klippet

5101 19 00

kg

S

 

CPA 10.11.42: Hele rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien

10.11.42.00

Rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien, hele

4101 [20 (10 + 30 + 50 + 90) + 50 (10 + 30 + 50 + 90)]

p/st

S

 

CPA 10.11.43: Andre rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien

10.11.43.00

Rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien (undtagen hele)

4101 90 00

kg

S

 

CPA 10.11.44: Rå huder og skind af får og lam

10.11.44.00

Skind af får eller lam, rå

4102 [10 (10 + 90) + 21 00 + 29 00]

p/st

S

 

CPA 10.11.45: Rå huder og skind af geder eller kid

10.11.45.00

Huder og skind af geder eller gedekid, rå

4103 90 10

p/st

S

 

CPA 10.11.50: Fedt af hornkvæg, får, geder og svin

10.11.50.40

Svinespæk uden kødindhold; fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage eller røget (undtagen udsmeltet)

0209 [00 (11 + 19 + 30)]

kg

S

 

10.11.50.60

Fedt af svin, udsmeltet

1501 [00 (11 + 19)]

kg

S

 

10.11.50.70

Talg af hornkvæg, får eller geder, råt eller udsmeltet

1502 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.60: Rå slagtebiprodukter, ikke-spiselige

10.11.60.30

Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk

0504 00 00

kg

S

 

10.11.60.90

Andet affald, uegnet til menneskeføde

0502 [10 00 + 90 00] + 0506 [10 00 + 90 00] + 0507 10 00 + 0510 00 00 + 0511 [99 (10 + 85)]

kg

S

 

NACE 10.12: Forarbejdning og konservering af fjerkrækød

CPA 10.12.10: Kød af fjerkræ, fersk eller kølet

10.12.10.10

Hele kyllinger, fersk/kølet

0207 [11 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.20

Hele høns og kyllinger, ikke udskåret, fersk/kølet

0207 [24 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.30

Hele ænder, gæs og perlehøns, ikke udskåret, fersk/kølet

0207 [32 (11 + 15 + 19 + 51 + 59 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.40

Lever af overfedede gæs og ænder (»foies gras«), fersk/kølet

0207 [34 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.50

Udskårne stykker af høns og kyllinger, fersk/kølet

0207 [13 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

 

10.12.10.60

Udskårne stykker af kalkuner, fersk/kølet

0207 [26 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

 

10.12.10.70

Udskårne stykker af ænder, gæs og perlehøns, fersk/kølet

0207 [35 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

 

CPA 10.12.20: Kød af fjerkræ, frosset

10.12.20.13

Frosne hele kyllinger

0207 [12 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.15

Frosne hele kalkuner

0207 [25 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.17

Frosne hele ænder, gæs og perlehøns

0207 [33 (11 + 19 + 51 + 59 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.53

Udskårne stykker af kyllinger, frosset

0207 [14 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

 

10.12.20.55

Udskårne stykker af kalkuner, frosset

0207 [27 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

 

10.12.20.57

Udskårne stykker af gæs, ænder og perlehøns, frosset

0207 [36 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

 

10.12.20.80

Lever af fjerkræ, frosset

0207 [14 91 + 27 91 + 36 (81 + 85 + 89)]

kg

S

 

CPA 10.12.30: Fedt af fjerkræ

10.12.30.00

Fedt af fjerkræ

0209 00 90 + 1501 00 90

kg

S

 

CPA 10.12.40: Spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ

10.12.40.20

Slagteaffald og lever af fjerkræ, fersk eller kølet, undtaget lever af overfedede gæs og ænder

0207 [13 (91 + 99) + 26 (91 + 99) + 35 (91 + 99)]

kg

S

 

10.12.40.50

Slagteaffald af fjerkræ, undtaget lever, frosset

0207 [14 99 + 27 99 + 36 90]

kg

S

 

CPA 10.12.50: Fjer og skind af fugle med fjer

10.12.50.00

Fugleskind o.a. dele af fugle med fjer, dun; fjer, dele af fjer og dun, undtaget fjer til stopning, forarbejdede fjerposer o.l.

6701 00 00

kg

S

 

NACE 10.13: Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter

CPA 10.13.11: Udskåret svinekød, saltet, tørret eller røget (bacon og skinke)

10.13.11.20

Skinke og bov samt stykker deraf af svin, ikke udbenet, saltet tørret eller røget

0210 [11 (11 + 19 + 31 + 39 + 90)]

kg

S

 

10.13.11.50

Brystflæsk og stykker deraf af svin, saltet, tørret eller røget

0210 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.13.11.80

Kød af svin, saltet, tørret eller røget, undtaget skinke, bov og brystflæsk og stykker deraf, ikke udbenet

0210 [19 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 81 + 89 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.12: Kød af hornkvæg, saltet, tørret eller røget

10.13.12.00

Kød af hornkvæg, saltet, tørret eller røget

0210 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.13:   Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen kød af svin og hornkvæg); spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

10.13.13.00

Kød, slagteaffald, mel og pulver deraf, saltet, tørret eller røget, undtaget af svin, hornkvæg og fjerkræ

0210 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 (10 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 60 + 71 + 79 + 80 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.14: Pølser og lignende varer af kød eller slagtebiprodukter eller blod

10.13.14.30 z

Leverpølser og lignende varer baseret på lever (undtagen færdigretter)

1601 00 10

kg

S

 

10.13.14.60 z

Pølser og lignende varer baseret på kød, slagtebiprodukter eller blod (undtagen leverpølser og færdigretter)

1601 00 99

kg

S

 

CPA 10.13.15:   Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede, undtagen færdigretter af kød og slagtebiprodukter

10.13.15.05 z

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede, undtagen færdigretter af kød og slagtebiprodukter

1602 20 10

kg

S

 

10.13.15.15 z

Lever af andre dyr, tilberedt eller konserveret (undtagen pølser og færdigretter)

1602 20 90

kg

S

 

10.13.15.25 z

Varer af kød eller slagtebiprodukter af kalkuner, tilberedte eller konserverede (undtagen pølser, tilberedte varer af lever samt færdigretter)

1602 [31 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.35 z

Andre varer af fjerkrækød, tilberedte eller konserverede (undtagen pølser, tilberedte varer af lever samt færdigretter)

1602 [32 (11 + 19 + 30 + 90) + 39 (21 + 29 + 40 + 80)]

kg

S

 

10.13.15.45 z

Varer af svinekød, tilberedte eller konserverede; skinke og stykker deraf (undtagen færdigretter)

1602 [41 (10 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.55 z

Varer af svinekød, tilberedte eller konserverede; bov og stykker deraf (undtagen færdigretter)

1602 [42 (10 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.65 z

Varer af kød, slagtebiprodukter eller blandinger, af tamsvin, tilberedte eller konserverede, med indhold på < 40 vægtprocent kød eller slagtebiprodukter og fedt af enhver art (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger, tilberedninge

1602 49 50

kg

S

 

10.13.15.75 z

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blandinger, af tamsvin, tilberedte eller konserverede (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger, tilberedninger af lever samt færdigretter)

1602 [49 (11 + 13 + 15 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.85 z

Varer af kød eller slagtebiprodukter, af hornkvæg, tilberedte eller konserverede (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger, tilberedninger af lever samt færdigretter)

1602 [50 (10 + 31 + 95)]

kg

S

 

10.13.15.95 z

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, herunder blod (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger, tilberedninger af lever samt færdigretter)

1602 [90 (10 + 31 + 51 + 61 + 69 + 72 + 74 + 76 + 78 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.13.16: Mel, pulver og pellets af kød, uegnet til menneskeføde; fedtegrever

10.13.16.00

Pellets, mel og pulver af kød og slagteaffald (uegnet til menneskeføde) samt fedtegrever

2301 10 00

kg

S

 

CPA 10.13.91: Kogning og andre tilberedningstjenester i forbindelse med produktion af kødprodukter

10.13.91.00

Kogning o.a. tilberedning i forbindelse med produktion af kødprodukter

I

 

NACE 10.20: Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

CPA 10.20.11: Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk eller kølet

10.20.11.00

Filet og andet fiskekød, fersk/kølet

0304 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 19 (01 + 03 + 13 + 15 + 17 + 18 + 31 + 33 + 35 + 39 + 91 + 97 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.12: Lever og rogn af fisk, fersk eller kølet

10.20.12.00

Lever, rogn og mælke fra fisk, fersk/kølet

0302 70 00

kg

S

 

CPA 10.20.13: Fisk, frosset

10.20.13.30

Saltvandsfisk, frosset

0303 [11 00 + 19 00 + 21 (10 + 20 + 80) + 22 00 + 29 00 + 31 (10 + 30 + 90) + 32 00 + 33 00 + 39 (10 + 30 + 70) + 41 (10 + 90) + 42 (12 + 18 + 42 + 48 + 90) + 43 (10 + 90) + 44 (10 + 90) + 45 (10 + 90) + 46 (10 + 90) + 49 (30 + 80) + 51 00 + 52 (10 + 30 + 90) + 61 00 + 62 00 + 71 (10 + 30 + 80) + 72 00 + 73 00 + 74 (30 + 90) + 75 (20 + 50 + 60 + 95) + 76 00 + 77 00 + 78 (11 + 12 + 13 + 19 + 90) + 79 (20 + 31 + 35 + 37 + 41 + 45 + 51 + 55 + 58 + 65 + 71 + 75 + 81 + 83 + 85 + 91 + 92 + 93 + 94 + 98)]

kg

S

 

10.20.13.60

Ferskvandsfisk, frosset

0303 [79 (11 + 19)]

kg

S

 

CPA 10.20.14: Fiskefilet, frosset

10.20.14.00

Filet af fisk, frosset

0304 [21 00 + 22 00 + 29 (01 + 03 + 05 + 13 + 15 + 17 + 18 + 21 + 29 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 45 + 51 + 53 + 55 + 56 + 58 + 59 + 61 + 65 + 68 + 71 + 73 + 75 + 79 + 83 + 85 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.15: Fiskekød (også hakket), frosset

10.20.15.00

Fiskekød, frosset, undtaget filet

0304 [91 00 + 92 00 + 99 (10 + 21 + 23 + 29 + 31 + 33 + 39 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 65 + 71 + 75 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.16: Lever og rogn af fisk, frosset

10.20.16.00

Lever, rogn og mælke fra fisk, frosset

0303 [80 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.21: Fiskefilet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget

10.20.21.00

Filet af fisk, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget

0305 [30 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.22: Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

10.20.22.00

Fiskemel, lever, rogn og mælke (tørret, røget, saltet) egnet til menneskeføde

0305 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.20.23: Fisk, tørret, også saltet eller i saltlage

10.20.23.00

Tørret eller saltet fisk, men ikke røget

0305 [51 (10 + 90) + 59 (10 + 30 + 50 + 70 + 80) + 61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 (10 + 30 + 50 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.20.24: Fisk, herunder filet, røget

10.20.24.20

Røget stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks, (inkl. filet)

0305 41 00

kg

S

 

10.20.24.50

Sild (inkl. filet), røget

0305 42 00

kg

S

 

10.20.24.80

Røget fisk (undtaget laks og sild), inkl. filet

0305 [49 (10 + 20 + 30 + 45 + 50 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.20.25: Fisk, på anden måde tilberedt eller konserveret, undtagen færdige fiskeretter

10.20.25.10 z

Laks, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

1604 11 00

kg

S

 

10.20.25.20 z

Sild, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

1604 [12 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.20.25.30 z

Sardin, sardinel og brisling, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

1604 [13 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.40 z

Tunfisk, bugstribet bonit og bonit (Sarda-arter), tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

1604 [14 (11 + 16 + 18 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.50 z

Makrel, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

1604 [15 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.60 z

Ansjos, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

1604 16 00

kg

S

 

10.20.25.70 z

Fiskefilet, belagt med dej, mel eller rasp (paneret), herunder fiskestave (undtagen færdigretter)

1604 19 91

kg

S

 

10.20.25.80 z

Anden fisk, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

1604 [19 (10 + 31 + 39 + 50 + 92 + 93 + 94 + 95 + 98)]

kg

S

 

10.20.25.90 z

Fisk, tilberedt eller konserveret (undtagen hel eller i stykker og undtagen færdigretter)

1604 [20 (05 + 10 + 30 + 40 + 50 + 70 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.26: Kaviar og kaviarerstatning

10.20.26.30

Kaviar, (rogn af stør), tilberedt eller konserveret

1604 30 10

kg

S

 

10.20.26.60

Kaviarerstatning

1604 30 90

kg

S

 

CPA 10.20.31: Krebsdyr, frosne

10.20.31.00

Frosne krebsdyr

0306 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 13 (10 + 30 + 40 + 50 + 80) + 14 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.32: Bløddyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, røgede

10.20.32.00

Bløddyr (kammuslinger og andre muslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten, muslinger af arterne Mytilus og Perna): tiarmede og ottearmede blæksprutter), frosne, tørrede, røgede, saltede eller i saltlage

0307 [29 (10 + 90) + 39 (10 + 90) + 49 (01 + 11 + 18 + 31 + 33 + 35 + 38 + 51 + 59 + 71 + 91 + 99) + 59 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.33: Andre hvirvelløse vanddyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, røgede

10.20.33.00

Andre hvirvelløse vanddyr (toppimuslinger, gopler mv.), frosne, tørrede, røgede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til menneskeføde, frosne, tørrede, røgede, saltede eller i saltlage

0307 [99 (11 + 13 + 15 + 18 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.34:   Krebsdyr, på anden måde tilberedte eller konserverede; bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, på anden måde tilberedte eller konserverede

10.20.34.00 z

Krebsdyr, bløddyr m.v., tilberedt eller konserveret (undtagen færdigretter)

1605 [10 00 + 20 (10 + 91 + 99) + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.41: Mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde

10.20.41.00

Pellets, mel og pulver af fisk, krebs-og bløddyr (uegnet til menneskeføde)

2301 20 00

kg

S

 

CPA 10.20.42: Andre ikke-spiselige produkter af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

10.20.42.00

Produkter fremstillet af fisk m.v.; døde fisk m.m. uegnet til menneskeføde

0511 [91 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.31: Forarbejdning og konservering af kartofler

CPA 10.31.11: Kartofler, frosne

10.31.11.10

Kartofler (inkl. pommes frites), frosne

0710 10 00

kg

S

 

10.31.11.30

Kartofler, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosset

2004 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.31.12: Kartofler, tørrede, også snittede, men ikke yderligere tilberedte

10.31.12.00

Kartofler, tørrede (også snittede, knuste eller pulveriserede), ej yderligere tilberedt

0712 90 05

kg

S

 

CPA 10.31.13: Kartofler, tørrede, i form af mel, flager; granulater og pellets

10.31.13.00

Mel og flager af kartofler

1105 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.31.14: Kartofler, tilberedte eller konserverede

10.31.14.30

Kartofler i form af mel eller flager, ikke frosne, tilberedt eller konserveret på anden måde end i eddike/eddikesyre

2005 20 10

kg

S

 

10.31.14.60

Kartofler, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

2005 [20 (20 + 80)]

kg

S

 

NACE 10.32: Fremstilling af frugt-og grøntsagssaft

CPA 10.32.11: Tomatsaft

10.32.11.00

Tomatsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol

2009 [50 (10 + 90)]

l @

S

 

CPA 10.32.12: Appelsinsaft

10.32.12.10

Appelsinsaft, frosset, ugæret, ikke tilsat alkohol, ikke koncentreret

2009 [11 (91 + 99)]

kg

S

 

10.32.12.20

Appelsinsaft, ikke frosset, ugæret, ikke tilsat alkohol, ikke koncentreret

2009 [12 00 + 19 (91 + 98)]

l @

S

 

10.32.12.30

Appelsinsaft i.a.n.

2009 [11 (11 + 19) + 19 (11 + 19)]

l @

S

 

CPA 10.32.13: Grapefrugtsaft

10.32.13.00

Grapefrugtsaft

2009 [21 00 + 29 (11 + 19 + 91 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.14: Ananassaft

10.32.14.00

Ananassaft

2009 [41 (10 + 91 + 99) + 49 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.15: Druesaft

10.32.15.00

Druesaft (herunder druemost)

2009 [61 (10 + 90) + 69 (11 + 19 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90)]

l @

S

 

CPA 10.32.16: Æblesaft

10.32.16.00

Æblesaft

2009 [71 (20 + 99) + 79 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.17: Blandinger af frugt-og grøntsagssaft

10.32.17.00

Blandinger af frugt-og grøntsagssaft

2009 [90 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 71 + 73 + 79 + 92 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

l @

S

 

CPA 10.32.19: Andre frugt-og grøntsagssafter

10.32.19.10

Saft af citrusfrugter (undtaget appelsin og grapefrugt), ugæret, ikke koncentreret

2009 [31 (11 + 19 + 51 + 59 + 91 + 99) + 39 (31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 91 + 95 + 99)]

l @

S

 

10.32.19.20

Saft af frugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, ikke koncentreret, i.a.n.

2009 [80 (50 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79 + 85 + 86 + 88 + 89 + 95 + 96 + 97 + 99)]

l @

S

 

10.32.19.30

Andre frugt-og grøntsagssafter i.a.n.

2009 [39 (11 + 19) + 80 (11 + 19 + 34 + 35 + 36 + 38)]

l @

S

 

NACE 10.39: Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager

CPA 10.39.11: Grøntsager, frosne

10.39.11.00

Frosne grøntsager, undtaget kartofler

0710 [21 00 + 22 00 + 29 00 + 30 00 + 40 00 + 80 (10 + 51 + 59 + 61 + 69 + 70 + 80 + 85 + 95) + 00)]

kg

S

 

CPA 10.39.12: Foreløbigt konserverede grøntsager

10.39.12.00

Grøntsager, foreløbigt konserverede, ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

0711 [20 (10 + 90) + 40 00 + 51 00 + 59 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 70 + 80 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.13: Tørrede grøntsager

10.39.13.30

Spiseløg, tørrede (også snittede, knuste eller pulveriserede), ej yderligere tilberedt, undtaget skalotte- og hvidløg

0712 20 00

kg

S

 

10.39.13.50

Svampe og trøfler, tørrede (også snittede, pulveriserede eller knuste), ej yderligere tilberedt

0712 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

kg

S

 

10.39.13.90

Tørrede grøntsager, undtaget kartofler, løg, svampe og trøfler

0712 [90 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.15: Bønner, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

10.39.15.00 z

Bønner, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

2005 [51 00 + 59 00]

kg

S

 

CPA 10.39.16: Ærter, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

10.39.16.00 z

Ærter, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

2005 40 00

kg

S

 

CPA 10.39.17:   Andre grøntsager (undtagen kartofler), konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

10.39.17.10 z

Tomater, konserverede, hele eller i stykker, undtagen færdige grøntsagsretter og tomater konserveret med eddike eller eddikesyre

2002 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.39.17.21

Tomater, tørstofindhold < 12 vægt%, tilberedt eller konserveret på anden måde end i eddike, undtaget hele eller i stykker

2002 [90 (11 + 19)]

kg

S

 

10.39.17.25

Tomater, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, tørstof ≥ 12 vægt%, undtaget hele eller i stykker

2002 [90 (31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.39.17.30 z

Svampe og trøfler, tilberedte eller konserverede, undtagen færdige grøntsagsretter og svampe og trøfler, tørrede, frosne eller konserveret med eddike eller eddikesyre

2003 [10 (20 + 30) + 20 00 + 90 00]

kg

S

 

10.39.17.40 z

Grøntsager og blandinger af grøntsager, frosne, undtagen færdige grøntsagsretter, grøntsager og blandinger af grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, eller konserveret med eddike eller eddikesyre

2004 [90 (10 + 30 + 50 + 91 + 98)]

kg

S

 

10.39.17.50 z

Surkål, konserveret, undtagen færdige grøntsagsretter og surkål tørret, frosset eller konserveret med eddike eller eddikesyre

2005 99 60

kg

S

 

10.39.17.60 z

Asparges, konserverede, undtagen færdige grøntsagsretter og asparges, tørrede, frosne eller konserveret med eddike eller eddikesyre

2005 60 00

kg

S

 

10.39.17.70 z

Oliven, tilberedte eller konserverede, undtagen færdige grøntsagsretter og oliven, tørrede, frosne eller konserveret med eddike eller eddikesyre

2005 70 00

kg

S

 

10.39.17.80 z

Sukkermajs, tilberedte eller konserverede, undtagen færdige grøntsagsretter og sukkermajs, tørrede, frosne eller konserveret med eddike eller eddikesyre

2005 80 00

kg

S

 

10.39.17.90 z

Grøntsager og blandinger af grøntsager i.a.n. undtagen færdige grøntsagsretter, grøntsager og blandinger af grøntsager, frosne

2005 [91 00 + 99 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.18:   Grøntsager (undtagen kartofler), frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

10.39.18.00

Grøntsager (undtagen kartofler), frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

2001 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 65 + 70 + 91 + 97)]

kg

S

 

CPA 10.39.21: Frugter og nødder, også kogte, frosne

10.39.21.00

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte, frosne

0811 [10 (11 + 19 + 90) + 20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 90) + 90 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 75 + 80 + 85 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.39.22: Syltetøj, frugtgélé samt frugt-eller nøddemos

10.39.22.30

Syltetøj, marmelade m.v. af citrusfrugter

2007 [91 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.39.22.90

Syltetøj og marmelade, undtaget af citrusfrugter

2007 [99 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 50 + 93 + 97)]

kg

S

 

CPA 10.39.23: Nødder, jordnødder, ristede, saltede eller på anden måde tilberedte

10.39.23.30

Jordnødder, tilberedt eller konserveret

2008 [11 (10 + 91 + 96 + 98)]

kg

S

 

10.39.23.90

Nødder, inkl. blandinger, tilberedt eller konserveret, undtaget jordnødder

2008 [19 (11 + 13 + 19 + 91 + 93 + 95 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.39.24: Frugter og nødder, foreløbigt konserverede, ikke til umiddelbar fortæring

10.39.24.10

Skaller af citrusfrugter eller meloner, friske, frosne, tørrede eller foreløbigt konserverede

0814 00 00

kg

S

 

10.39.24.30

Andre frugter og nødder, foreløbigt konserverede (f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger), men ikke tilberedt til umiddelbar fortæring

0812 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 70 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.39.25: Andre frugter, tilberedte eller konserverede

10.39.25.10

Druer, tørrede

0806 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.39.25.20

Frugter og blandinger af frugter og nødder, tørrede, i.a.n.

0813 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 (10 + 30 + 50 + 65 + 95) + 50 (12 + 15 + 19 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.39.25.50

Tilberedte og konserverede frugter, i.a.n. (undtaget mysli)

2008 [20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 30 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 71 + 75 + 79 + 90) + 40 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 50 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 94 + 99) + 60 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 60 + 70 + 90) + 70 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 98) + 80 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 90) + 91 00 + 92 (12 + 14 + 16 + 18 + 32 + 34 + 36 + 38 + 51 + 59 + 72 + 74 + 76 + 78 + 92 + 93 + 94 + 96 + 97 + 98) + 99 (11 + 19 + 21 + 23 + 24 + 28 + 31 + 34 + 36 + 37 + 38 + 40 + 41 + 43 + 45 + 48 + 49 + 51 + 63 + 67 + 72 + 78 + 85 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.39.30: Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald, vegetabilske rest-og biprodukter

10.39.30.00

Vegetabilske produkter og restprodukter anvendelig som dyrefoder, i.a.n.

2308 [00 (11 + 19 + 40 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.91: Kogning og anden tilberedning til konservering af frugt og grøntsager

10.39.91.00

Kogning og anden tilberedning (koncentrering o.s.v.) til konservering af frugt og grøntsager

I

 

NACE 10.41: Fremstilling af olier og fedtstoffer

CPA 10.41.11:   Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt

10.41.11.00

Lardstearin, lardoile, oleostearin, oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller på anden måde tilberedt

1503 [00 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.12: Fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, af fisk eller havpattedyr

10.41.12.00

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner deraf

1504 [10 (10 + 91 + 99) + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.19: Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.19.00

Marvfedt, klovolie o.a. dyrefedt og olie (undtaget fjerkræfedt og svinefedt, talg af kvæg, får og geder, uldfedt, fiskefedt, olier)

1506 00 00

kg

S

 

CPA 10.41.21: Sojabønneolie, rå

10.41.21.00

Rå sojabønneolie, ikke kemisk modificeret

1507 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.22: Jordnøddeolie, rå

10.41.22.00

Rå jordnøddeolie, ikke kemisk modificeret

1508 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.23: Olive oil, crude

10.41.23.10

Jomfruolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1509 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.41.23.30

Olier og fraktioner deraf, fremstillet udelukkende af oliven, rå, herunder blandinger heraf med jomfruolie, raffineret, undtagen jomfruolie og kemisk modificerede olier

1510 00 10

kg

S

 

CPA 10.41.24: Solsikkeolie, rå

10.41.24.00

Rå solsikkeolie og saflorolie, ikke kemisk modificeret

1512 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.25: Bomuldsfrøolie, rå

10.41.25.00

Rå bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1512 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.26: Rapsolie, rybsolie og sennepsolie, rå

10.41.26.00

Rå rybsolie, rapsolie eller sennepsolie samt fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1514 [11 (10 + 90) + 91 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.27: Palmeolie, rå

10.41.27.00

Rå palmeolie, ikke kemisk modificeret

1511 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.28: Kokosnøddeolie, rå

10.41.28.00

Rå kokosolie (kopraolie) og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1513 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.29: Andre vegetabilske olier, rå

10.41.29.00

Andre vegetabilske olier, rå, undtagen kemisk modificerede

1513 [21 (10 + 30 + 90)] + 1515 [11 00 + 50 (11 + 19) + 90 (21 + 29 + 40 + 59)]

kg

S

 

CPA 10.41.30: Bomuldslinters

10.41.30.00

Bomuldslinters

1404 20 00

kg

S

 

CPA 10.41.41: Oliekager og andre faste restprodukter af vegetabilske fedtstoffer og olier

10.41.41.30

Oliekager o.a. restprodukter fra udvinding af sojaolie, også formalet eller i form af piller

2304 00 00

kg

S

 

10.41.41.50

Oliekager o.a. restprodukter fra udvinding af solsikkefrøolie, også formalet eller i form af piller

2306 30 00

kg

S

 

10.41.41.70

Oliekager o.a. restprodukter fra udvinding af raps- eller rybsolie, også formalet eller i form af piller

2306 [41 00 + 49 00]

kg

S

 

10.41.41.90

Oliekager o.a. restprodukter fra udvinding af vegetabilske fedtstoffer eller olier, også formalet eller i form af piller, i.a.n.

2305 00 00 + 2306 [10 00 + 20 00 + 50 00 + 60 00 + 90 (05 + 11 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.42: Mel af olieholdige frø og frugter, undtagen sennepsmel

10.41.42.00

Mel af olieholdige frø og frugter, undtaget sennepsmel

1208 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 10.41.51: Sojabønneolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modifice

10.41.51.00

Raffineret sojabønneolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1507 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.52: Jordnøddeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.52.00

Raffineret jordnøddeolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modi

1508 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.53: Olivenolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.53.10

Olivenolie, undtaget jomfruolie, rå, renset eller raffineret

1509 90 00

kg

S

 

10.41.53.30

Olier og fraktioner deraf, fremstillet udelukkende af oliven, herunder blandinger heraf med jomfruolie, raffineret, undtagen rå olier, jomfruolie og kemisk modificerede olier

1510 00 90

kg

S

 

CPA 10.41.54: Solsikkeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.54.00

Raffineret solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1512 [19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.55: Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.55.00

Raffineret bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1512 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.56: Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.56.00

Raffineret rybsolie, rapsolie eller sennepsolie samt fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1514 [19 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.57: Palmeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.57.00

Raffineret palmeolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1511 [90 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.58: Kokosnøddeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.58.00

Raffineret kokosolie (kopraolie) og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1513 [19 (11 + 19 + 30 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.59:   Andre olier og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede; faste vegetabilske fedtstoffer og andre vegetabilske olier (undtagen majsolie) og fraktioner deraf i.a.n., raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.59.00

Andre olier og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede; faste vegetabilske fedtstoffer og andre vegetabilske olier (undtagen majsolie) og fraktioner deraf i.a.n., raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1513 [29 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)] + 1515 [19 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 50 (91 + 99) + 90 (11 + 31 + 39 + 51 + 60 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.60:   Animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf, hydrerede, esterificerede, men ikke på anden måde bearbejdede

10.41.60.30

Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede m.v.

1516 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.41.60.50

Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede m.v.

1516 [20 (10 + 91 + 95 + 96 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.41.71: Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider)

10.41.71.00

Vegetabilsk voks (undtaget triglycerider)

1521 10 00

kg

S

 

CPA 10.41.72: Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks

10.41.72.00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks

1522 [00 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.42: Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer

CPA 10.42.10: Margarine og lignende spiselige fedtstoffer

10.42.10.30

Margarine, undtaget flydende margarine

1517 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.42.10.50

Spiselige tilberedninger af fedtstoffer og olier, i.a.n.

1517 [90 (10 + 91 + 93 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.51: Mejerier samt ostefremstilling

CPA 10.51.11: Behandlet mælk, flydende

10.51.11.33

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på ≤ 1 vægtprocent, i pakninger med indhold af ≤ 2 l

0401 10 10

kg

S

 

10.51.11.37

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på ≤ 1 vægtprocent, i pakninger med indhold af > 2 l

0401 10 90

kg

S

 

10.51.11.42

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 1 vægtprocent, men ≤ 6 vægtprocent, i pakninger med indhold af ≤ 2 l

0401 [20 (11 + 91)]

kg

S

 

10.51.11.48

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 1 vægtprocent, men ≤ 6 vægtprocent, i pakninger med indhold af > 2 l

0401 [20 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.12: Mælk og fløde med fedtindhold på over 6 vægtprocent, ikke koncentreret eller tilsat sukker

10.51.12.10

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 6 vægtprocent, men < 21 vægtprocent, i pakninger med indhold af ≤ 2 l

0401 30 11

kg

S

 

10.51.12.20

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 6 vægtprocent, men ≤ 21 vægtprocent, i pakninger med indhold af > 2 l

0401 30 19

kg

S

 

10.51.12.30

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 21 vægtprocent, i pakninger med indhold af ≤ 2 l

0401 [30 (31 + 91)]

kg

S

 

10.51.12.40

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 21 vægtprocent, i pakninger med indhold af > 2 l

0401 [30 (39 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.21: Skummetmælkspulver

10.51.21.30

Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på ≤ 1,5 vægtprocent, i pakninger med indhold af ≤ 2,5 kg

0402 [10 (11 + 91)]

kg

S

 

10.51.21.60

Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på ≤ 1,5 vægtprocent, i pakninger med indhold af > 2,5 kg

0402 [10 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.22: Sødmælkspulver

10.51.22.30

Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, i pakninger med indhold af ≤ 2,5 kg

0402 [21 (11 + 91) + 29 (11 + 15 + 91)]

kg

S

 

10.51.22.60

Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, i pakninger med indhold af > 2,5 kg

0402 [21 (17 + 19 + 99) + 29 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.30: Smør og smørbare mælkefedtprodukter

10.51.30.30

Smør ≤ 85 % fedt

0405 [10 (11 + 19 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.51.30.50

Andre fedtstoffer, olier udvundet af mælk

0405 [10 90 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

10.51.30.70

Smørbare mælkefedtprodukter

0405 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.40: Ost og ostemasse

10.51.40.30

Frisk ost, ikke fermenteret, og ostemasse

0406 [10 (20 + 80)]

kg

S

 

10.51.40.50

Ost, (undtaget frisk ost og ostemasse samt smelteost, ikke revet eller i pulverform)

0406 [20 (10 + 90) + 40 (10 + 50 + 90) + 90 (01 + 13 + 15 + 17 + 18 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 32 + 35 + 37 + 39 + 50 + 61 + 63 + 69 + 73 + 75 + 76 + 78 + 79 + 81 + 82 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 93 + 99)]

kg

S

 

10.51.40.70

Smelteost, ikke revet eller i pulverform

0406 [30 (10 + 31 + 39 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.51: Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler, i andet end fast form

10.51.51.04

Koncentreret mælk, ikke sødet

0402 [91 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.51.51.08

Anden koncentreret mælk

0402 [99 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.52: Jogurt og anden fermenteret eller syrnet mælk eller fløde

10.51.52.41

Koaguleret mælk og fløde, yoghurt o.a. fermenterede varer

0403 [10 (11 + 13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59) + 90 (13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 53 + 59 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79)]

kg

S

 

10.51.52.45

Koaguleret mælk og fløde, yoghurt o.a. fermenterede varer, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

0403 [10 (91 + 93 + 99) + 90 (91 + 93 + 99)]

kg

S

 

10.51.52.63

Kærnemælkspulver

0403 90 11

kg

S

 

10.51.52.65

Kærnemælk

0403 90 51

kg

S

 

CPA 10.51.53: Kasein

10.51.53.00

Casein

3501 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.54: Lactose og lactosesirup

10.51.54.00

Lactose og lactosesirup

1702 [11 00 + 19 00]

kg

S

 

CPA 10.51.55: Valle

10.51.55.30

Valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form

0404 [10 (02 + 04 + 06 + 12 + 14 + 16 + 26 + 28 + 32 + 34 + 36 + 38)]

kg

S

 

10.51.55.60

Valle, undtaget i fast form

0404 [10 (48 + 52 + 54 + 56 + 58 + 62 + 72 + 74 + 76 + 78 + 82 + 84)]

kg

S

 

CPA 10.51.56: Mejeriprodukter i.a.n.

10.51.56.00

Varer bestående af naturlige mælkebestanddele, i.a.n.

0404 [90 (21 + 23 + 29 + 81 + 83 + 89)]

kg

S

 

NACE 10.52: Fremstilling af konsumis

CPA 10.52.10: Konsumis og anden spiselig is

10.52.10.00

Konsumis, også med indhold af kakao

2105 [00 (10 + 91 + 99)]

l @

S

 

NACE 10.61: Fremstilling af mølleriprodukter

CPA 10.61.11: Afskallet ris (hinderis)

10.61.11.00

Afskallet ris (hinderis)

1006 [20 (11 + 13 + 15 + 17 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.61.12: Ris, delvis sleben eller sleben eller i form af brudris

10.61.12.30

Delvis sleben eller sleben ris

1006 [30 (21 + 23 + 25 + 27 + 42 + 44 + 46 + 48 + 61 + 63 + 65 + 67 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

 

10.61.12.50

Brudris

1006 40 00

kg

S

 

CPA 10.61.21: Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

10.61.21.00

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

1101 [00 (11 + 15 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.22: Andet mel af korn

10.61.22.00

Mel af korn, undtaget hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

1102 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.23: Andet vegetabilsk mel

10.61.23.00

Mel af tørrede bælgfrugter, sagopalmer, maniok eller frugt

1106 [10 00 + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.24: Blandinger til fremstilling af bagværk

10.61.24.00

Dej og pulvere til fremstilling af bagværk, færdigblandet af mel, stivelse eller maltextrakt, også med indhold af kakao

1901 20 00

kg

S

 

CPA 10.61.31: Gryn og groft mel af hvede

10.61.31.33

Gryn og groft mel, af hård hvede

1103 11 10

kg

S

 

10.61.31.35

Gryn og groft mel, af blød hvede og blandsæd af hvede og rug

1103 11 90

kg

S

 

CPA 10.61.32: Gryn og groft mel samt pellets i.a.n.

10.61.32.30

Gryn og groft mel, undtaget af hvede

1103 [13 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

10.61.32.40

Pellets, af hvede

1103 20 60

kg

S

 

10.61.32.50

Pellets af korn, undtaget hvede

1103 [20 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.33: Morgenmadsprodukter og andre kornprodukter

10.61.33.33

Korn, bearbejdet, undtaget mel, gryn, groft mel og pellets

1104 [12 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 50 + 61 + 69 + 91 + 99) + 22 (20 + 30 + 50 + 90 + 98) + 23 (10 + 30 + 90 + 99) + 29 (01 + 03 + 05 + 07 + 09 + 11 + 18 + 30 + 51 + 55 + 59 + 81 + 85 + 89)]

kg

S

 

10.61.33.35

Kim af korn, hel, valset, i flager eller formalet

1104 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.33.51

Blandinger i form af mysli-produkter

1904 20 10

kg

S

 

10.61.33.53

Andre tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter

1904 [10 (10 + 30 + 90) + 20 (91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.61.33.55

Korn (kerner), undtaget majs, forkogt eller på anden måde tilberedt

1904 [30 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.61.40: Klid og andre restprodukter fra bearbejdning af korn

10.61.40.10

Klid, fodermel o.a. restprodukter af majs

2302 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.40.30

Klid, fodermel o.a. restprodukter af ris

2302 [40 (02 + 08)]

kg

S

 

10.61.40.50

Klid, fodermel o.a. restprodukter af hvede

2302 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.40.90

Klid o.a. restprodukter, også i form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af andre kornsorter (majs, ris, hvede) eller bælgfrugter

2302 [40 (10 + 90) + 00)]

kg

S

 

NACE 10.62: Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter

CPA 10.62.11: Stivelse; inulin; hvedegluten; dextrin og anden modificeret stivelse

10.62.11.11

Hvedestivelse, uopløselig og ikke-brændt

1108 11 00

kg

S

 

10.62.11.13

Majsstivelse, uopløselig og ikke-brændt

1108 12 00

kg

S

 

10.62.11.15

Kartoffelstivelse, uopløselig og ikke-brændt

1108 13 00

kg

S

 

10.62.11.19

Stivelse, undtaget hvede-, majs-og kartoffelstivelse

1108 [14 00 + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.11.30

Inulin

1108 20 00

kg

S

 

10.62.11.50

Hvedegluten, også tørret

1109 00 00

kg

S

 

10.62.11.70

Dekstrin o.a. modificeret stivelse

3505 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.62.12: Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse i form af flager, gryn o.l.

10.62.12.00

Topioka og -erstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel o.l.

1903 00 00

kg

S

 

CPA 10.62.13: Glukose og glukosesirup; fructose og fructosesirup; invertsukker; sirup og andre sukkeropløsninger, i.a.n.

10.62.13.10

Glucose og glucosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand < 50 vægt%

1702 [30 (10 + 50 + 90) + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.13.20

Fructose og fructosesirup, isoglucose

1702 [50 00 + 60 (10 + 80 + 95) + 30)]

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodekstrin og maltodekstrinsirup

1702 90 50

kg

S

 

10.62.13.90

Sukker, inkl. invertsukker, i.a.n.

1702 [90 (10 + 80 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.62.14: Majsolie

10.62.14.30

Rå majskimolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificer

1515 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.14.60

Majskimolie (undtaget rå olie) og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1515 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.62.20: Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter

10.62.20.00

Restprodukter fra stivelsesfremstilling o.l. restprodukter (inkl. majsgluten)

2303 [10 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.71: Fremstilling af brød, fremstilling af friske kager, tærter mv.

CPA 10.71.11: Frisk brød

10.71.11.00

Frisk brød, uden tilsætning af honning, æg, ost eller frugt, med < 5 vægt% sukker og fedt

1905 90 30

kg

S

 

CPA 10.71.12: Friske kager, tærter mv.

10.71.12.00

Bagværk, med tilsætning af sødemidler, i.a.n.

1905 90 60

kg

S

 

NACE 10.72: Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

CPA 10.72.11: Knækbrød, tvebakker, kryddere, ristet brød og lignende ristede vare

10.72.11.30

Knækbrød

1905 10 00

kg

S

 

10.72.11.50

Tvebakker og kryddere, ristet brød o.l. ristede varer

1905 [40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.72.12: Honningkager o.l.; biskuitter og småkager; vafler

10.72.12.30

Honningkager o.l.

1905 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.72.12.53

Småkager samt søde kiks og vafler med kakao

1905 [31 (11 + 19) + 32 (11 + 19)]

kg

S

 

10.72.12.55

Småkager og søde kiks uden kakao

1905 [31 (30 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.72.12.57

Vaffelbrød og vafler, med vandindhold > 10 vægt%

1905 32 05

kg

S

 

10.72.12.59

Vafler uden kakao

1905 [32 (91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.72.19: Andre tørre eller konserverede bagervarer

10.72.19.10

Matze (usyret brød)

1905 90 10

kg

S

 

10.72.19.20

Kirkeoblater, oblatkapsler til lægemidler, segloblater o.l. varer af mel eller stivel

1905 90 20

kg

S

 

10.72.19.40

Kiks, biscuits og småkager, krydret eller saltet

1905 90 45

kg

S

 

10.72.19.50

Ekstruderede eller ekspanderede varer, krydrede eller saltede

1905 90 55

kg

S

 

10.72.19.90

Bagværk o.l., i.a.n.

1905 90 90

kg

S

 

NACE 10.73: Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer

CPA 10.73.11: Makaroni, nudler og lignende dejvarer

10.73.11.30

Pastaprodukter, ikke kogte eller fyldte, med indhold af æg

1902 11 00

kg

S

 

10.73.11.50

Pastaprodukter, ikke kogte eller fyldte, uden indhold af æg

1902 [19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.73.12: Couscous

10.73.12.00

Couscous

1902 [40 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.81: Fremstilling af sukker

CPA 10.81.11: Råt rør- eller roesukker, i fast form

10.81.11.00

Råt rør-og roesukker, i fast form, uden indhold af tilsatte smags-eller farvestoffer

1701 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.81.12: Raffineret rør- eller roesukker og kemisk ren saccharose, i fast form, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

10.81.12.30

Hvidt sukker, ikke tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, i fast form

1701 99 10

kg

S

 

10.81.12.90

Kemisk ren saccharose, i fast form

1701 99 90

kg

S

 

CPA 10.81.13: Raffineret rør- eller roesukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; ahornsukker eller ahornsirup

10.81.13.00

Rør- og roesukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, i fast form; ahornsukker og ahornsirup

17019100 + 1702 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.81.14: Melasse

10.81.14.30

Melasse, af rørsukker

1703 10 00

kg

S

 

10.81.14.50

Melasse, undtaget af rørsukker

1703 90 00

kg

S

 

CPA 10.81.20: Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

10.81.20.00

Roeaffald, bagasse o.a. affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

2303 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.82: Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer

CPA 10.82.11: Kakaomasse, også affed

10.82.11.00

Kakaomasse

1803 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.82.12: Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

10.82.12.00

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

1804 00 00

kg

S

 

CPA 10.82.13: Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

10.82.13.00

Kakaopulver, usødet

1805 00 00

kg

S

 

CPA 10.82.14: Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler

10.82.14.00

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler

1806 [10 (15 + 20 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.82.21:   Chokolade og andre tilberedninger indeholdende kakao (undtagen kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler), i løs vægt

10.82.21.30

Chokolade og andre tilberedte varer i blokke, plader eller stænger af vægt over 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt over 2 kg, med indhold af kakaosmør på 18 vægtprocent og derover

1806 [20 (10 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.82.21.50

»Chocolate milk crumb« pakninger > 2 kg

1806 20 70

kg

S

 

10.82.21.70

Chokoladeglasur, pakninger > 2 kg, > = 18 vægt% kakaosmør og/eller mælkefedt

1806 20 80

kg

S

 

10.82.21.90

Tilberedte næringsmidler med indhold af kakaosmør på < 18 %, i pakninger af vægt > 2 kg (undtagen chokoladeglasur og »chocolate milk crumb«)

1806 20 95

kg

S

 

CPA 10.82.22:   Chokolade og andre tilberedninger indeholdende kakao (undtagen kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler), i anden form end løs vægt

10.82.22.33

Chokolade, pakninger ≤ 2 kg, i blokke, plader eller stænger, med fyld

1806 31 00

kg

S

 

10.82.22.35

Chokolade, pakninger ≤ 2 kg, i blokke, plader eller stænger, uden fyld, med tilsætning af korn, frugt eller nødder

1806 32 10

kg

S

 

10.82.22.39

Chokolade, pakninger ≤ 2 kg, i blokke, plader eller stænger, uden fyld, uden tilsætning af korn, frugt eller nødder

1806 32 90

kg

S

 

10.82.22.43

Chokolade med indhold af alkohol, også med fyld, undtaget i blokke, plader eller stænger

1806 90 11

kg

S

 

10.82.22.45

Chokolade, også med fyld, undtaget med alkohol, undtaget i blokke, plader eller stænger

1806 90 19

kg

S

 

10.82.22.53

Chokoladevarer med fyld, undtaget ren chokolade, undtaget i blokke, plader eller stænger

1806 90 31

kg

S

 

10.82.22.55

Chokoladevarer, undtaget med fyld, undtaget ren chokolade, undtaget i blokke, plader eller stænger

1806 90 39

kg

S

 

10.82.22.60

Sukkervarer og erstatninger herfor, med indhold af kakao, fremstillet på basis af andre sødemidler end sukker

1806 90 50

kg

S

 

10.82.22.70

Smørepålæg, med indhold af kakao

1806 90 60

kg

S

 

10.82.22.80

Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling af drikkevarer

1806 90 70

kg

S

 

10.82.22.90

Næringsmidler med indhold af kakao, i.a.n.

1806 90 90

kg

S

 

CPA 10.82.23: Sukkervarer (også hvid chokolade), uden indhold af kakao

10.82.23.10

Tyggegummi

1704 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.82.23.20

Lakridssaft, indhold > 10 vægt% saccharose, uden tilsætning af andre stoffer

1704 90 10

kg

S

 

10.82.23.30

Hvid chokolade

1704 90 30

kg

S

 

10.82.23.53

Råmasser (inkl. marcipan), i pakninger med et nettoindhold ≥ 1 kg

1704 90 51

kg

S

 

10.82.23.55

Halspastiller og hostebolsjer

1704 90 55

kg

S

 

10.82.23.63

Drageevarer, uden indhold af kakao

1704 90 61

kg

S

 

10.82.23.65

Vin og frugtgummi, gelevarer samt frugtpasta i form af sukkervarer

1704 90 65

kg

S

 

10.82.23.73

Bolsjer o.l., også fyldte, uden indhold af kakao

1704 90 71

kg

S

 

10.82.23.75

Karameller, uden indhold af kakao

1704 90 75

kg

S

 

10.82.23.83

Druesukkertabletter o.a. sukkervarer, uden indhold af kakao

1704 90 81

kg

S

 

10.82.23.90

Sukkervarer, i.a.n.

1704 90 99

kg

S

 

CPA 10.82.24: Frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker

10.82.24.00

Frugter, nødder, frugtskaller eller andre plantedele, konserverede med sukker

2006 [00 (10 + 31 + 35 + 38 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.83: Forarbejdning af te og kaffe

CPA 10.83.11: Kaffe, brændt eller koffeinfri

10.83.11.30

Kaffe, rå, koffeinfri

0901 12 00

kg

S

 

10.83.11.50

Kaffe, brændt, med koffeinindhold

0901 21 00

kg

S

 

10.83.11.70

Kaffe, brændt, koffeinfri

0901 22 00

kg

S

 

CPA 10.83.12: Kaffe, brændt, koffeinfri

10.83.12.10

Kaffeerstatning med indh. af kaffe, uanset blandingsforholdet

0901 90 90

kg

S

 

10.83.12.40

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe

2101 [11 00 + 12 (92 + 98)]

kg

S

 

10.83.12.70

Brændt cikorie o.a. brændte kaffeerstatninger, inkl. ekstrakter og essenser og koncentrater deraf

2101 [30 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.83.13: Grøn te (ikke fermenteret), sort te (fermenteret) og delvis fermenteret te, i pakninger af nettovægt 3 kg og derunder

10.83.13.00

Te i pakninger af vægt ≤ 3 kg

0902 [10 00 + 30 00]

kg

S

 

CPA 10.83.14: Ekstrakter, essenser, koncentrater og tilberedninger af te eller maté

10.83.14.00

Ekstrakter, essenser, koncentrater og tilberedninger af te eller mate

2101 [20 (20 + 92 + 98)]

kg

S

 

NACE 10.84: Fremstilling af smagspræparater og krydderier

CPA 10.84.11: Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre

10.84.11.30

Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af vin

2209 [00 (11 + 19)]

l

S

 

10.84.11.90

Eddike og eddikeerstatninger ikke fremstillet af vin

2209 [00 (91 + 99)]

l

S

 

CPA 10.84.12: Saucer; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

10.84.12.10

Sojasauce

2103 10 00

kg

S

 

10.84.12.30

Tomatketchup o.a. tomatsaucer

2103 20 00

kg

S

 

10.84.12.53

Sennepsmel

2103 30 10

kg

S

 

10.84.12.55

Tilberedt sennep, pulver eller pasta

2103 30 90

kg

S

 

10.84.12.70

Saucer og tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater, undtaget soja-og tomatsaucer

2103 [90 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.84.30: Konsumsalt

10.84.30.00

Salt egnet til menneskeføde

2501 00 91

kg

T

 

NACE 10.85: Fremstilling af færdigretter

CPA 10.85.11: Færdigretter baseret på kød, slagtebiprodukter eller blo

10.85.11.00 z

Færdigretter baseret på kød, slagtebiprodukter eller blod

 

kg

S

 

CPA 10.85.12: Færdigretter baseret på fisk, krebsdyr og bløddyr

10.85.12.00 z

Færdigretter baseret på fisk, krebsdyr og bløddyr

 

kg

S

 

CPA 10.85.13: Færdigretter baseret på grøntsager

10.85.13.00 z

Færdigretter baseret på grøntsager

 

kg

S

 

CPA 10.85.14: Færdigretter baseret på pastaprodukter

10.85.14.10

Pastaprodukter, fyldte, også kogte

1902 [20 (10 + 30 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.85.14.30

Pastaprodukter, i.a.n.

1902 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.85.19: Andre færdigretter (herunder også frosne pizzaer)

10.85.19.00

Andre færdigretter (herunder også frosne pizzaer)

2106 90 98

kg

S

 

NACE 10.86: Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad

CPA 10.86.10: Homogeniserede produkter og diætmad

10.86.10.10

Homogeniserede tilberedninger, med kød/slagteaffald eller blod

1602 10 00

kg

S

 

10.86.10.30

Grøntsager, homogeniserede, tilberedt eller konserveret på anden måde end i eddike eller eddikesyre, ikke frosne

2005 10 00

kg

S

 

10.86.10.50

Syltetøj, frugtgele, marmelade m.v., homogeniseret

2007 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.86.10.60

Homogeniserede sammensatte næringsmidler

2104 20 00

kg

S

 

10.86.10.70

Tilberedte næringsmidler til børn, p.t.d.

1901 10 00

kg

S

 

NACE 10.89: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.

CPA 10.89.11: Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

10.89.11.00

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

2104 10 00

kg

S

 

CPA 10.89.12: Æg uden skal samt æggeblommer, friske eller konserverede; æg med skal, konserverede eller kogte; ægalbumin

10.89.12.30

Ægprodukter, undtaget ægalbumin

0408 [11 (20 + 80) + 19 (20 + 81 + 89) + 91 (20 + 80) + 99 (20 + 80)]

kg

S

 

10.89.12.50

Ægalbumin

3502 [11 (10 + 90) + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.89.13: Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer; tilberedte bagepulvere

10.89.13.34

Bagegær

2102 [10 (31 + 39)]

kg

S

 

10.89.13.39

Levende gærtyper, undtaget bagegær

2102 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.89.13.50

Inaktiv gær; andre inaktive, encellede mikroorganismer

2102 [20 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.89.13.70

Bagepulver, tilberedte

2102 30 00

kg

S

 

CPA 10.89.14: Ekstrakter og saft af kød, fisk og hvirvelløse vanddyr

10.89.14.00

Ekstrakter og saft af kød, fisk og hvirvelløse vanddyr

1603 [00 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.89.19: Diverse fødevarer i.a.n.

10.89.19.10

Karamel

1702 [90 (71 + 75 + 79)]

kg

S

 

10.89.19.25

Maltekstrakt

1901 [90 (11 + 19)]

kg

S

 

10.89.19.30

Tilberedte næringsmidler af mel, stivelse m.v.

1901 [90 (91 + 99)]

kg

S

 

10.89.19.35

Proteinkoncentrater samt sukkersirupper tilsat smags- eller farvestoffer

2106 [10 (20 + 80) + 90 (30 + 51 + 55 + 59)]

kg

S

 

10.89.19.40

Ostefondue o.a. tilberedte næringsmidler i.a.n.

2106 [90 (20 + 92)]

kg

S

 

CPA 10.91.10: Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)

NACE 10.91: Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr

10.91.10.10 z

Forblandinger til foder til landbrugshusdyr

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.33 z

Tilberedt dyrefoder (undtaget tilsætningsfoder), til svin

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.35 z

Tilberedt dyrefoder (undtaget tilsætningsfoder), til kvæg

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.37 z

Tilberedt dyrefoder (undtaget tilsætningsfoder), til fjerkræ

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.39 z

Tilberedt dyrefoder (undtaget tilsætningsfoder), i.a.n.

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.92: Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr

CPA 10.92.10: Færdige foderblandinger til kæledyr

10.92.10.30

Hunde- og kattefoder, p.t.d.

2309 [10 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59 + 70 + 90)]

kg

S

 

10.92.10.60 z

Foder til kæledyr (undtagen foder til katte eller hunde, p.t.d.)

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

 

NACE 11.01: Destillation, rektifikation og blanding af alkohol

CPA 11.01.10: Destillerede alkoholiske drikkevarer

11.01.10.20

Spiritus fremstillet ved destillation af druevin eller druek

2208 [20 (12 + 14 + 26 + 27 + 29 + 40 + 62 + 64 + 86 + 87 + 89)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.30

Whisky

2208 [30 (11 + 19 + 30 + 41 + 49 + 61 + 69 + 71 + 79 + 82 + 88)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.40

Rom og anden spiritus fremstillet ved destillation af gærede sukkerrørsprodukter

2208 [40 (11 + 31 + 39 + 51 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.50

Gin og genever

2208 [50 (11 + 19 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.63

Vodka

2208 [60 (11 + 19)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.65

Spiritus fremstillet af frugt, undtaget vodka

2208 [90 (33 + 38 + 45 + 48 + 71)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.70

Ikke denatureret ethanol med et alkoholindhold < 80 % vol

2208 [90 (91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.80

Likør og spiritus, i.a.n.

2208 [60 (91 + 99) + 70 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 41 + 52 + 54 + 56 + 69 + 75 + 77 + 78)]

l alc 100 %

S

 

NACE 11.02: Fremstilling af vin af druer

CPA 11.02.11: Mousserende vin af friske druer

11.02.11.30

Champagne, med alkoholindhold ≥ 8,5% vol

2204 10 11

l

S

 

11.02.11.90

Mousserende vin af friske druer (undtagen champagne; afgift)

2204 [10 (91 + 93 + 94 + 96 + 98)]

l

S

 

CPA 11.02.12: Vin af friske druer, undtagen mousserende vin; druemost

11.02.12.11

Kvalitetshvidvine fra bestemte dyrkningsområder

2204 [21 (11 + 12 + 13 + 17 + 18 + 19 + 22 + 23 + 24 + 26 + 27 + 28 + 32 + 34 + 36 + 37 + 38) + 29 (11 + 12 + 13 + 17 + 18)]

l

S

 

11.02.12.15

Vin og druemost i flasker med champagnelukke m.v., undtaget mousserende vin

2204 [21 (06 + 07 + 08 + 09) + 10)]

l

S

 

11.02.12.17

Kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder, undtaget hvidvine

2204 [21 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 62 + 66 + 67 + 68 + 69 + 71 + 74 + 76 + 77 + 78) + 29 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 58)]

l

S

 

11.02.12.20

Vin og druemost, hvis gæring er standset eller forhindret ved tilsætning af alkohol, med et alkoholindhold på ≤ 15 % (undtagen hvidvin og mousserende vin, kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder)

2204 [21 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98) + 29 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

l

S

 

11.02.12.31

Portvin, madeira, sherry og andre vine med et alkoholindhold på > 15 %

2204 [21 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92) + 29 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92)]

l

S

 

11.02.12.50

Druemost (ikke tilsat alkohol)

2204 [30 (10 + 92 + 94 + 96 + 98)]

l

S

 

NACE 11.03: Fremstilling af cider og anden frugtvin

CPA 11.03.10: Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider, pærecider og mjød); blandede drikkevarer, som indeholder alkohol

11.03.10.00

Gærede drikkevarer (fx. æblecider, pærecider og mjød)

2206 [00 (10 + 31 + 39 + 51 + 59 + 81 + 89)]

l

S

 

NACE 11.04: Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer

CPA 11.04.10: Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromastoffer

11.04.10.00

Vermouth o.a. vin af friske druer, aromatiseret

2205 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

l

S

 

NACE 11.05: Fremstilling af øl

CPA 11.05.10: Øl (undtagen mask fra ølfremstilling)

11.05.10.00

Øl

2203 [00 (01 + 09 + 10)]

l

S

 

CPA 11.05.20: Mask og bærme fra øl- eller alkoholfremstilling

11.05.20.00

Mask, bærme o.a. restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling

2303 30 00

kg

S

 

NACE 11.06: Fremstilling af malt

CPA 11.06.10: Malt

11.06.10.30

Malt, ikke brændt

1107 [10 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

11.06.10.50

Malt, brændt

1107 20 00

kg

S

 

NACE 11.07: Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske

CPA 11.07.11: Mineralvand og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret

11.07.11.30

Mineralvand og vand tilsat kulsyre, naturligt eller kunstigt, ikke sødet eller aromatiseret

2201 [10 (11 + 19 + 90)]

l

S

 

11.07.11.50

Vand, is og sne, undtaget mineralvand og vand tilsat kulsyre, ikke sødet eller aromatiseret

2201 90 00

l @

S

 

CPA 11.07.19: Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer

11.07.19.30

Vand, inkl. mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler (sodavand)

2202 10 00

l

S

 

11.07.19.50

Ikke-alkoholholdige drikkevarer uden indhold af mælkefedt, undtaget frugt-og grøntsagssafter, tilsat sødemidler m.v.

2202 90 10

l

S

 

11.07.19.70

Ikke-alkoholholdige drikkevarer med indhold af mælkefedt, tilsat sødemidler m.v.

2202 [90 (91 + 95 + 99)]

l

S

 

NACE 12.00: Fremstilling af tobaksprodukter

CPA 12.00.11: Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

12.00.11.30

Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak

2402 10 00

p/st @

S

 

12.00.11.50

Cigaretter, med tobak

2402 [20 (10 + 90)]

p/st @

S

 

12.00.11.70

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobakserstatning

2402 90 00

kg

S

 

CPA 12.00.19:   Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak

12.00.19.30

Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet

2403 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

12.00.19.90

Tobaksvarer, undtaget røgtobak; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak

2403 [91 00 + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 13.10: Forbehandling og spinding af tekstilfibre

CPA 13.10.10: Uldfedt (herunder lanolin)

13.10.10.00

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (inkl. lanolin)

1505 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.21: Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

13.10.21.00

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

5002 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.22: Uld, affedtet eller carboniseret, ikke kartet eller kæmmet

13.10.22.00

Uld, affedtet eller carboniseret, ikke kartet eller kæmmet

5101 [21 00 + 29 00 + 30 00]

kg

T

 

CPA 13.10.23: Kæmlinge (noils) af uld eller af fine dyrehår

13.10.23.00

Kæmlinge (noils) af uld eller fine dyrehår

5103 [10 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.24: Uld og fine eller grove dyrehår, kartet eller kæmmet

13.10.24.00

Uld samt fine eller grove dyrehår, kartet eller kæmmet (inkl. kæmmet uld i småstykker)

5105 [10 00 + 21 00 + 29 00 + 31 00 + 39 00 + 40 00]

kg

T

 

CPA 13.10.25: Bomuld, kartet eller kæmmet

13.10.25.00

Bomuld, kartet eller kæmmet

5203 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.26: Jute og andre tekstilfibre (undtagen hør, hamp og ramie), beredt, men ikke spundet

13.10.26.00

Jute og andre tekstilfibre, beredte men ikke spundne

5303 90 00

kg

T

 

CPA 13.10.29: Andre vegetabilske tekstilfibre, beredt men ikke spundet

13.10.29.00

Andre vegetabilske tekstilfibre, beredte men ikke spundne

5301 [21 00 + 29 00 + 30 00] + 5302 90 00 + 5305 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.31: Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

13.10.31.00

Korte syntetiske fibre, kartet, kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

5506 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 13.10.32: Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

13.10.32.00

Korte regenererede fibre (inkl. affaldsfibre), kartet, kæmmet eller på anden måde beredt til spinding

5507 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.40: Garn af natursilke eller affald af natursilke

13.10.40.10

Garn af natursilke (undtaget garn af affald af natursilke), e.p.t.d.

5004 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.40.30

Garn af affald af natursilke, e.p.t.d.

5005 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.40.50

Garn af natursilke eller affald af natursilke, p.t.d.; fishgut

5006 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.50: Garn af uld, også i detailsalgsoplægninger; vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

13.10.50.10

Garn af kartet uld eller af fine dyrehår, e.p.t.d.

5106 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 91 + 99)] + 5108 [10 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.50.30

Garn af kæmmet uld eller af fine dyrehår, kæmmede, eller af grove dyrehår e.p.t.d.

5107 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)] + 5108 [20 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.50.50

Garn af uld eller fine dyrehår, p.t.d.

5109 [10 (10 + 90) + 00)]

kg

T

 

CPA 13.10.61: Garn af bomuld (undtagen sytråd)

13.10.61.32 z

Bomuldsgarn af ikke-kæmmede fibre, e.p.t.d., til vævede varer (undtaget gulvtæpper)

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.33 z

Bomuldsgarn af ikke-kæmmede fibre, e.p.t.d., til strik- og strømpevarer

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.35 z

Bomuldsgarn af ikke-kæmmede fibre, e.p.t.d., til anden brug (inkl. gulvtæpper)

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.52 z

Bomuldsgarn af kæmmede fibre, e.p.t.d., til vævede varer (undtaget gulvtæpper)

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.53 z

Bomuldsgarn af kæmmede fibre, e.p.t.d., til strik-og strømpevarer

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.55 z

Bomuldsgarn af kæmmede fibre, e.p.t.d., til anden brug (inkl. gulvtæpper)

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.60

Bomuldsgarn (undtaget sytråd), p.t.d.

5207 [10 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 13.10.62: Sytråd af bomuld

13.10.62.00

Sytråd af bomuld

5204 [11 00 + 19 00 + 20 00]

kg

T

 

CPA 13.10.71: Hørgarn

13.10.71.10

Hørgarn, e.p.t.d.

5306 [10 (10 + 30 + 50) + 10)]

kg

T

 

13.10.71.20

Hørgarn, p.t.d.

5306 [10 90 + 20 90]

kg

T

 

CPA 13.10.72: Garn af jute eller andre bastfibre; garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

13.10.72.00

Garn af vegetabilske fibre eller bastfibre (undtaget af hør); papirgarn

5307 [10 00 + 20 00] + 5308 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (12 + 19 + 50 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.81:   Garn af endeløse kemofibre, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn med høj styrke, af polyamider, polyestere eller viskose), ikke i detailsalgsoplægninger; garn af endeløse kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger

13.10.81.10

Flertrådet eller kabelslået garn af endeløse, syntetiske fibre, e.p.t.d

5402 [61 00 + 62 00 + 69 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.81.30

Flertrådet eller kabelslået garn af endeløse regenererede fibre, e.p.t.d.

5403 [41 00 + 42 00 + 49 00]

kg

T

 

13.10.81.50

Garn af endeløse kemofibre (undtaget sytråd), p.t.d.

5406 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.82: Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på ≥ 85 vægtprocent af disse fibre

13.10.82.10

Garn med ≥ 85 vægt% korte syntetiske fibre, undtaget sytråd, e.p.t.d.

5509 [11 00 + 12 00 + 21 00 + 22 00 + 31 00 + 32 00 + 41 00 + 42 00]

kg

T

 

13.10.82.50

Garn med ≥ 85 vægtprocent korte syntetiske fibre, undtagen sytråd, p.t.d.

5511 10 00

kg

T

 

CPA 13.10.83: Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på < 85 vægtprocent af disse fibre

13.10.83.20

Garn med < 85 vægtprocent korte polyesterfibre, blandet med regenererede fibre, undtagen sytråd, e.p.t.d.

5509 51 00

kg

T

 

13.10.83.33 z

Garn med < 85 vægt% korte syntetiske fibre, med uld/fine dyrehår, e.p.t.d., kartet

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

kg

T

 

13.10.83.36 z

Garn med < 85 vægt% korte syntetiske fibre, med kæmmet uld eller fine dyrehår, e.p.t.d.

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

kg

T

 

13.10.83.40

Garn med < 85 vægtprocent korte syntetiske fibre, blandet med bomuld, undtagen sytråd, e.p.t.d

5509 [53 00 + 62 00 + 92 00]

kg

T

 

13.10.83.80

Andet garn med < 85 vægtprocent korte syntetiske fibre, undtagen sytråd, i.a.n., e.p.t.d

5509 [59 00 + 69 00 + 99 00]

kg

T

 

13.10.83.90

Garn med 85 < vægtprocent korte syntetiske fibre, undtagen sytråd, p.t.d.

5511 20 00

kg

T

 

CPA 13.10.84: Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger

13.10.84.10

Garn af korte regenererede fibre, undtagen sytråd, e.p.t.d.

5510 [11 00 + 12 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

 

13.10.84.30

Garn af korte regenererede fibre, undtagen sytråd, p.t.d.

5511 30 00

kg

T

 

CPA 13.10.85: Sytråd og -garn af endeløse og korte regenererede og syntetiske fibre

13.10.85.10

Sytråd af endeløse kemofibre

5401 [10 (12 + 14 + 16 + 18 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.85.50

Sytråd af korte kemofibre

5508 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

 

NACE 13.20: Vævning af tekstiler

CPA 13.20.11: Vævet stof af silke eller silkeaffald

13.20.11.00

Vævet stof af natursilke eller af affald af natursilke

5007 [10 00 + 20 (11 + 19 + 21 + 31 + 39 + 41 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.12: Vævet stof af kartet eller kæmmet uld eller kartede eller kæmmede fine dyrehår eller af grove dyrehår eller hestehår

13.20.12.30

Vævet stof af kartet uld eller kartede fine dyrehår

5111 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)]

m2

T

 

13.20.12.60

Vævet stof af uld eller fine dyrehår, kæmmede, samt vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

5112 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)] + 00)]

m2

T

 

CPA 13.20.13: Vævet stof af hør

13.20.13.30

Vævet stof af hør, ≥ 85 vægt% hør

5309 [11 (10 + 90) + 00)]

m2

T

 

13.20.13.60

Vævet stof af hør, med < 85 vægt% hør

5309 [21 00 + 29 00]

m2

T

 

CPA 13.20.14: Vævet stof af jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie)

13.20.14.00

Vævet stof af jute eller andre bastfibre

5310 [10 (10 + 90) + 00)]

m2

T

 

CPA 13.20.19: Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn

13.20.19.00

Vævet stof af ægte hamp, ramie elller andre vegetabilske tekstilfibre, papirgarn (undtaget hør, jute, andre bastfibre)

5311 [00 (10 + 90)]

m2

T

 

CPA 13.20.20: Vævet stof af bomuld

13.20.20.14 z

Vævet stof af bomuld, ikke af garn af forskellige farver, af vægt ≤ 200 g/m2, til beklædningsgenstande

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5212.1a – 5208 [.11.10 + .21.10]a – 5212.14a

m2

T

 

13.20.20.17 z

Vævet stof af bomuld, ikke af garn af forskellige farver, af vægt ≤ 200 g/m2 til husholdningstekstiler eller boligtekstiler

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5212.1b – 5208 [.11.10 + .21.10]b – 5212.14b

m2

T

 

13.20.20.19 z

Vævet stof af bomuld, ikke af garn af forskellige farver, af vægt ≤ 200 g/m2, til teknisk og industriel brug

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5212.1c – 5208 [.11.10 + .21.10]c – 5212.14c

m2

T

 

13.20.20.20

Vævet stof af bomuld, af vægt ≤ 200 g/m2, til forbindsgaze

5208 [11 10 + 21 10]

m2

S

 

13.20.20.31 z

Vævet stof af bomuld, af garn af forskellige farver, af vægt ≤ 200 g/m2, til skjorter, bluser

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.42 z

Vævet stof af bomuld, af garn af forskellige farver, af vægt > 200 g/m2, til beklædningsgenstande

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.44 z

Vævet stof af bomuld, af garn af forskellige farver, af vægt > 200 g/m2, til husholdningstekstiler eller boligtekstiler

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.49 z

Vævet stof af bomuld, af garn af forskellige farver, af vægt > 200 g/m2, til teknisk og industriel brug

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.60

Vævet stof af bomuld, denim, > 200 g/m2 (inkl. ikke-blå denim)

5209 42 00 + 5211 42 00

m2

S

 

13.20.20.72 z

Vævet stof af bomuld af farvet garn, til andre beklædningsgenstande

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.74 z

Vævet stof af bomuld af farvet garn, til husholdningstekstiler eller boligtekstiler

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.79 z

Vævet stof af bomuld af farvet garn, til teknisk og industriel brug

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

CPA 13.20.31: Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre og garn af endeløse regenererede fibre

13.20.31.30

Vævet stof af kemofibre, fremstillet af garn, strimler eller lignende med høj styrke

5407 [10 00 + 20 (11 + 19 + 90) + 00)] + 10 00]

m2

S

 

13.20.31.50

Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre

5407 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 51 00 + 52 00 + 53 00 + 54 00 + 61 (10 + 30 + 50 + 90) + 69 (10 + 90) + 71 00 + 72 00 + 73 00 + 74 00 + 81 00 + 82 00 + 83 00 + 84 00 + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 94 00]

m2

T

 

13.20.31.70

Vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre, undtaget garn af høj styrke af viskose

5408 [21 00 + 22 (10 + 90) + 23 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00]

m2

T

 

CPA 13.20.32: Vævet stof af korte syntetiske fibre

13.20.32.10

Vævet stof, ≥ 85 vægt% korte syntetiske fibre

5512 [11 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 29 (10 + 90) + 91 00 + 99 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.32.20

Vævet stof, < 85 vægt% korte syntetiske fibre, med bomuld, ej flerfarvet garn

5513 [11 (20 + 90) + 12 00 + 13 00 + 19 00 + 21 00 + 23 (10 + 90) + 29 00 + 41 00 + 49 00] + 5514 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 29 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

m2

T

 

13.20.32.30

Vævet stof, < 85 vægt% korte syntetiske fibre, med bomuld, af flerfarvet garn

5513 [31 00 + 39 00] + 5514 [30 (10 + 30 + 50 + 90)]

m2

T

 

13.20.32.40

Vævet stof med < 85 vægt% korte syntetiske fibre, hovedsagelig eller udelukkende blandet med uld eller fine dyrehår, kartet

5515 [13 (11 + 19) + 22 (11 + 19)]

m2

T

 

13.20.32.50

Vævet stof af korte syntetiske fibre, hovedsagelig eller udelukkende blandet med uld eller fine dyrehår, kæ

5515 [13 (91 + 99) + 22 (91 + 99)]

m2

T

 

13.20.32.90

Vævet stof af korte syntetiske fibre blandet med andet end uld eller fine dyrehår eller bomuld

5515 [11 (10 + 30 + 90) + 12 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90) + 21 (10 + 30 + 90) + 29 00 + 91 (10 + 30 + 90) + 99 (20 + 40 + 80)]

m2

T

 

CPA 13.20.33: Vævet stof af korte regenererede fibre

13.20.33.30

Stof af korte regenererede fibre

5516 [11 00 + 12 00 + 14 00 + 21 00 + 22 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 34 00 + 41 00 + 42 00 + 44 00 + 91 00 + 92 00 + 94 00]

m2

T

 

13.20.33.50

Vævet stof af korte regenererede fibre, fremstillet af garn af forskellige farver

5516 [13 00 + 23 (10 + 90) + 33 00 + 43 00 + 93 00]

m2

S

 

CPA 13.20.41: Vævet fløjls-, plys- og chenillestof (undtagen håndklædefrottéstof og bånd)

13.20.41.00

Kæde-og skudfløjl og plys; chenillestof (undtagen håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof af bomuld, tuftet tekstilstof, vævede bånd)

5801 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 26 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00 + 36 00 + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.42: Håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof, (undtagen bånd) af bomuld

13.20.42.00

Håndklædefrottestof o.l. vævet frottestof, af bomuld

5802 [11 00 + 19 00]

m2

T

 

CPA 13.20.43: Andet håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof (undtagen bånd)

13.20.43.00

Håndklæde- o.l. frottestof, undtaget af bomuld

5802 20 00

m2

T

 

CPA 13.20.44: Drejervævet stof, undtagen bånd

13.20.44.00

Drejervævet stof

5803 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.45: Tuftede tekstilstoffer, undtagen tæpper

13.20.45.00

Tuftet tekstilstof

5802 30 00

m2

S

 

CPA 13.20.46: Vævet stof (herunder bånd) af glasfiber

13.20.46.00

Vævet stof af glasfibre (inkl. vævede bånd)

7019 [40 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00]

kg

S

 

NACE 13.30: Efterbehandling af tekstiler

CPA 13.30.11: Blegning og farvning af tekstilfibre og garner

13.30.11.10

Farvning af fibre

-

I

 

13.30.11.21

Farvning af silkegarn

-

I

 

13.30.11.22

Farvning af uldgarn, fine eller grove dyrehår og hestehår

-

I

 

13.30.11.23

Farvning af bomuldsgarn

-

I

 

13.30.11.24

Farvning af hør, jute, andre bastfibre, vegetabilske tekstilfibre og papirgarn

-

I

 

13.30.11.25

Farvning af tråd af endeløse syntetiske fibre

-

I

 

13.30.11.26

Farvning af tråd af endeløse regenererede fibre

-

I

 

13.30.11.27

Farvning af garn af korte syntetiske fibre

-

I

 

13.30.11.28

Farvning af garn af korte regenererede fibre

-

I

 

CPA 13.30.12: Blegning af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

13.30.12.10

Blegning af vævet stof af natursilke

-

I

 

13.30.12.20

Blegning af vævet stof af uld, fine eller grove dyrehår eller hestehår

-

I

 

13.30.12.30

Blegning af vævet stof af bomuld

-

I

 

13.30.12.40

Blegning af vævet stof af hør, jute, andre bastfibre, vegetabilske tekstilfibre og papirgarn

-

I

 

13.30.12.50

Blegning af vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre

-

I

 

13.30.12.60

Blegning af vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre

-

I

 

13.30.12.70

Blegning af vævet fløjls-, plys- og chenillestof

-

I

 

13.30.12.80

Blegning af håndklædefrottestof o.l. frottestof

-

I

 

13.30.12.90

Blegning af trikotagestof

-

I

 

CPA 13.30.13: Farvning af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

13.30.13.10

Stykfarvning af vævet stof af natursilke

-

I

 

13.30.13.20

Stykfarvning af vævet stof af uld, fine eller grove dyrehår eller hestehår

-

I

 

13.30.13.30

Stykfarvning af vævet stof af bomuld

-

I

 

13.30.13.40

Stykfarvning af vævet stof af hør, jute, andre bastfibre, vegetabilske tekstilfibre og papirgarn

-

I

 

13.30.13.50

Stykfarvning af vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre

-

I

 

13.30.13.60

Stykfarvning af vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre

-

I

 

13.30.13.70

Stykfarvning af vævet fløjls-, plys- og chenillestof

-

I

 

13.30.13.80

Stykfarvning af håndklædefrottestof o.l. frottestof

-

I

 

13.30.13.90

Stykfarvning af trikotagestoft og andet stof (fiberdug fremstillet)

-

I

 

CPA 13.30.14: Trykning på stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

13.30.14.10

Trykning af vævet stof af natursilke

-

I

 

13.30.14.20

Trykning af vævet stof af uld, fine eller grove dyrehår eller hestehår

-

I

 

13.30.14.30

Trykning af vævet stof af bomuld

-

I

 

13.30.14.40

Trykning af vævet stof af hør, jute, andre bastfibre, vegetabilske tekstilfibre og papirgarn

-

I

 

13.30.14.50

Trykning af vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre

-

I

 

13.30.14.60

Trykning af vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre

-

I

 

13.30.14.70

Trykning af vævet fløjls-, plys- og chenillestof

-

I

 

13.30.14.80

Trykning af håndklædefrottestof o.l. frottestof

I

 

13.30.14.90

Trykning af trikotagestof og andet stof (fiberdug fremstillet)

I

 

CPA 13.30.19: Anden færdigbehandling af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

13.30.19.10

Færdigbehandling, i.a.n., af vævet stof af natursilke

I

 

13.30.19.20

Færdigbehandling af vævet stof af uld, fine eller grove dyrehår eller hestehår (undtaget blegnig, stykfarvning, trykning)

I

 

13.30.19.30

Færdigbehandling, i.a.n., af vævet stof af bomuld

I

 

13.30.19.40

Færdigbehandling, af vævet stof af hør, jute, andre bastfibre, vegetabilske tekstilfibre og papirgarn (undtaget blegning, stykfarvning, trykning)

I

 

13.30.19.50

Færdigbehandling, i.a.n., af vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre

I

 

13.30.19.60

Færdigbehandling, i.a.n., af vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre

I

 

13.30.19.70

Færdigbehandling, i.a.n., af vævet fløjls-, plys- og chenillestof

I

 

13.30.19.80

Færdigbehandling, i.a.n., af håndklædefrottestof o.l. frottestof

I

 

13.30.19.90

Færdigbehandling, i.a.n., af trikotagestof og andet stof (fiberdug fremstillet)

I

 

13.30.19.95

Færdigbehandling af beklædning

I

 

NACE 13.91: Fremstilling af trikotagestoffer

CPA 13.91.11: Fløjls- og plysstof samt frottéstof, af trikotage

13.91.11.00

Fløjls- og plysstof samt frottéstof, af trikotage

6001 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 91 00 + 92 00 + 99 00]

kg

T

 

CPA 13.91.19: Andet trikotagestof, herunder imiteret pels af strikket stof

13.91.19.10

Trikotagestof, i.a.n.

6002 [40 00 + 90 00] + 6003 [10 00 + 20 00 + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 00] + 6004 [10 00 + 90 00] + 6005 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 50 + 90) + 32 (10 + 50 + 90) + 33 (10 + 50 + 90) + 34 (10 + 50 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 (10 + 90)] + 6006 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 90) + 32 (10 + 90) + 33 (10 + 90) + 34 (10 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 00]

kg

T

 

13.91.19.20

Kunstigt pelsskind og varer deraf

4304 00 00

S

 

NACE 13.92: Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler

CPA 13.92.11: Plaider og lignende tæpper (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning)

13.92.11.30

Plaider o.l. tæpper (undtaget tæpper med elektrisk opvarmning), af uld eller fine dyrehår

6301 [20 (10 + 90)]

p/st

S

 

13.92.11.50

Plaider o.l. tæpper (undtaget tæpper med elektrisk opvarmning), af syntetiske fibre

6301 [40 (10 + 90)]

p/st

S

 

13.92.11.90

Plaider o.l. tæpper af tekstilmaterialer, undtaget elektrisk opvarmede, samt af uld, fine dyrehår og syntetiske fibre

6301 [30 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 13.92.12: Sengelinned

13.92.12.30

Sengelinned af trikotage

6302 10 00

kg

S

 

13.92.12.53

Sengelinned af bomuld

6302 [21 00 + 31 00]

kg

S

 

13.92.12.55

Sengelinned af hør eller ramie

6302 [29 10 + 39 20]

kg

S

 

13.92.12.59

Sengelinned, vævet, af tekstilmaterialer, undtaget af bomuld, fiberdug, hør eller ramie

6302 [22 90 + 29 90 + 32 90 + 39 90]

kg

S

 

13.92.12.70

Sengelinned, af fiberdug

6302 [22 10 + 32 10]

kg

S

 

CPA 13.92.13: Dækketøj

13.92.13.30

Dækketøj, trikotage

6302 40 00

kg

S

 

13.92.13.53

Dækketøj af bomuld

6302 51 00

kg

S

 

13.92.13.55

Dækketøj, af hør, ej trikotage

6302 59 10

kg

S

 

13.92.13.59

Dækketøj af vævede kemofibre og af vævede tekstilmaterialer eller fiberdug (undtaget af bomuld, fiberdug eller hør)

6302 [53 90 + 59 90]

kg

S

 

13.92.13.70

Dækketøj, af kemofibre af fiberdug, ej trikotage

6302 53 10

kg

S

 

CPA 13.92.14: Håndklæder, vaskeklude, viskestykker o.l.

13.92.14.30

Håndklæder, vaskeklude, viskestykker o.l. varer, af bomuldsfrotté

6302 60 00

kg

S

 

13.92.14.50

Vævede håndklæder, vaskeklude, viskestykker o.l. varer, af tekstilmaterialer (undtaget af håndklædefrotté og lignende bomuldsfrottéstoffer)

6302 [91 00 + 93 90 + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

13.92.14.70

Håndklæder, vaskeklude, viskestykker o.l. varer, af fiberdug af kemofibre

6302 93 10

kg

S

 

CPA 13.92.15: Gardiner, rullegardiner; gardinkapper og sengekapper

13.92.15.30

Gardiner og rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, af trikotage

6303 [12 00 + 19 00]

m2

S

 

13.92.15.50

Gardiner og rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, af vævet stof

6303 [91 00 + 92 90 + 99 90]

m2

S

 

13.92.15.70

Gardiner og rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, af fiberdug

6303 [92 10 + 99 10]

m2

S

 

CPA 13.92.16: Andre boligtekstiler i.a.n.; sæt bestående af vævet stof og garn til fremstilling af tæpper, tapisserier o.l.

13.92.16.20

Håndvævede tapisserier af Gobelin-, Flandern-, Aubussonog Beauvaistypen eller broderede (inkl. petit point, korssting), også konfektionerede

5805 00 00

S

 

13.92.16.40

Sengetæpper

6304 [11 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

 

13.92.16.60

Boligtekstilvarer inkl. møbel-og pudebetræk (undtaget tæpper, plaider, sengetøj, dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker, gardiner, rullegardiner, kapper og sengetæpper)

6304 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

S

 

13.92.16.80

Håndarbejdssæt bestående af vævet stof og garn, med tilbehør til fremstilling af tæpper, tapisserier, broderede duge, servietter o.l., i.a.n.

6308 00 00

S

 

CPA 13.92.21: Sække og poser til emballage

13.92.21.30

Sække og poser, af bomuld, til emballage

6305 20 00

kg

S

 

13.92.21.50

Sække og poser, til emballage, trikotage, af strimler o.l. af polyethylen og polypropylen

6305 [32 11 + 33 10]

kg

S

 

13.92.21.70

Sække og poser, til emballage, af strimler o.l. af polyethylen og polypropylen

6305 [32 19 + 33 90]

kg

S

 

13.92.21.90

Sække og poser, til emballage (undtaget af strimler o.l. af bomuld, polyethylen, eller polypropylen)

6305 [10 (10 + 90) + 32 90 + 39 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 13.92.22: Presenninger og markiser; sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne; telte og campingudstyr (herunder luftmadrasser)

13.92.22.10

Presenninger, solsejl og markiser (undtaget solsejl til campingvogne)

6306 [12 00 + 19 00]

kg

S

 

13.92.22.30

Telte af tekstilstof

6306 [22 00 + 29 00]

kg

S

 

13.92.22.50

Sejl af tekstilstof

6306 30 00

kg

S

 

13.92.22.70

Luftmadrasser og andet campingudstyr af tekstilstof

6306 [40 00 + 91 00 + 99 00]

kg

S

 

CPA 13.92.23: Faldskærme (herunder styrbare faldskærme) og rotochutes, samt dele dertil

13.92.23.00

Faldskærme og rotochutes samt dele og tilbehør dertil (inkl. styrbare faldskærme)

8804 00 00

kg

S

 

CPA 13.92.24:   Vattæpper, dyner, puder, soveposer o.l., forsynet med fjedre eller med stopning, fyld eller indlæg af ethvert materiale eller fremstillet af cellegummi (skumgummi o.l.) eller celleplast

13.92.24.30

Soveposer

9404 30 00

p/st

S

 

13.92.24.93

Sengeudstyr (undtaget madrasser og soveposer), med fyld af fjer eller dun

9404 90 10

p/st @

S

 

13.92.24.99

Sengeudstyr (undtaget madrasser og soveposer), undtaget med fyld af fjer eller dun

9404 90 90

p/st @

S

 

CPA 13.92.29:   Andre færdige tekstilvarer (herunder gulvklude, karklude, støveklude og lignende rengøringsklude, redningsveste og redningsbælter)

13.92.29.53

Gulv-, kar-, støveklude o.l. rengøringsklude, af fiberdug

6307 10 30

kg

S

 

13.92.29.57

Gulv-, kar-, støveklude o.l. rengøringsklude (undtaget af trikotage og fiberdug)

6307 10 90

kg

S

 

13.92.29.90

Gulv-, kar-, støveklude, af trikotage eller fiberdug; redningsveste, redningsbælter og andre konfektionerede artikler

6307 [10 10 + 20 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 13.93: Fremstilling af tæpper

CPA 13.93.11: Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, knyttede

13.93.11.00

Knyttede gulvtæpper o.a. knyttet gulvbelægning af tekstilmaterialer

5701 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.93.12: Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved »flocking«

13.93.12.00

Vævede gulvtæpper o.a. vævet gulvbelægning af tekstilmaterialer (undtaget tuftede eller fremstillet ved »flocking«)

5702 [10 00 + 20 00 + 31 (10 + 80) + 32 (10 + 90) + 39 00 + 41 (10 + 90) + 42 (10 + 90) + 49 00 + 50 (10 + 31 + 39 + 90) + 91 00 + 92 (10 + 90) + 00)]

m2

S

 

CPA 13.93.13: Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, tuftede

13.93.13.00

Tuftede gulvtæpper o.a. tuftet gulvbelægning af tekstilmaterialer

5703 [10 00 + 20 (12 + 18 + 92 + 98) + 30 (12 + 18 + 82 + 88) + 90 (20 + 80)]

m2

S

 

CPA 13.93.19: Andre gulvtæpper og gulvbelægning af tekstilmaterialer (også af filt)

13.93.19.30

Gulvtæpper o.a. gulvbelægning af filt (undtaget tuftede eller fremstillet ved »flocking«)

5704 [10 00 + 90 00]

m2

S

 

13.93.19.90

Gulvtæpper o.a. gulvbelægning af tekstilmaterialer, også konfektionerede, i.a.n.

5705 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

 

NACE 13.94: Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer

CPA 13.94.11: Sejlgarn, reb og tovværk, af jute eller andre bastfibre

13.94.11.30

Sejlgarn, reb og tovværk, af sisal eller agavefibre, af jute eller andre bastfibre og hårde bladfibre (undtaget binde- eller pressegarn)

5607 [29 00 + 90 20]

kg

S

 

13.94.11.53

Binde- og pressegarn af agavefibre, også flettet, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast

5607 21 00

kg

S

 

13.94.11.55

Binde- og pressegarn af polyethylen eller polypropylen, også flettet, imprægneret, beklædt o.l. med gummi eller plast

5607 41 00

kg

S

 

13.94.11.60

Sejlgarn, reb og tovværk, af polyethylen, polypropylen, nylon eller andre polyamider og polyestere, med finhed > 50 000 decitex, af andre syntetiske fibre (undtaget binde- eller pressegarn)

5607 [49 (11 + 19) + 50 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

13.94.11.70

Sejlgarn af polyethylen, polypropylen, nylon eller andre polyamider og polyestere, med finhed ≤ 50 000 decitex (undtaget binde- eller pressegarn)

5607 [49 90 + 50 30]

kg

S

 

13.94.11.90

Sejlgarn, reb, tovværk, af tekstilmaterialer (undtaget af jute og andre bastfibre, sisal, manilahamp, hårde bladfibre og syntetiske fibre)

5607 90 90

kg

S

 

CPA 13.94.12: Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk, konfektionerede net, af tekstilmaterialer; varer fremstillet af garn, strimler

13.94.12.33

Konfektionerede fiskenet af sejlgarn, reb og tovværk, af kemofibre (undtaget fiskeketsjere)

5608 11 20

kg

S

 

13.94.12.35

Konfektionerede fiskenet af kemofibre, undtaget af sejlgarn, reb og tovværk

5608 11 80

kg

S

 

13.94.12.53

Konfektionerede net, fremstillet af sejlgarn, reb eller tovværk, af nylon eller andre polyamider (undtaget knyttet net i længder, hårnet, sports- og fiskenet)

5608 19 11

kg

S

 

13.94.12.55

Konfektionerede net, fremstillet af nylon eller andre polyamider (undtaget knyttet net i længder, hårnet, sports- og fiskenet, net af sejlgarn, reb og tovværk)

5608 19 19

kg

S

 

13.94.12.59

Knyttede netstoffer, konfektionerede net af tekstilstoffer, undtaget (af polyamider samt fiskenet af kemofibre)

5608 [19 (30 + 90) + 00)]

kg

S

 

13.94.12.80

Varer fremstillet af monofilamenter, strimler o.l., af kemofibre samt sejlgarn, reb eller tovværk, i.a.n.

5609 00 00

kg

S

 

NACE 13.95: Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler

CPA 13.95.10: Fiberdug og varer af fiberdug, undtagen beklædningsgenstande

13.95.10.10

Fiberdug, ikke overtrukket, vægt ≤ 25 g/m2

5603 [11 90 + 91 90]

kg

S

 

13.95.10.20

Fiberdug, ikke overtrukket, vægt > 25 ≤ 70 g/m2

5603 [12 90 + 92 90]

kg

S

 

13.95.10.30

Fiberdug, ikke overtrukket, vægt > 70 ≤ 150 g/m2

5603 [13 90 + 93 90]

kg

S

 

13.95.10.50

Fiberdug, ikke overtrukket, vægt > 150 g/m2

5603 [14 90 + 94 90]

kg

S

 

13.95.10.70

Fiberdug, overtrukket eller belagt (inkl. artikler fremstillet af fiberdug) (undtaget beklædningsartikler)

5603 [11 10 + 12 10 + 13 10 + 14 10 + 91 10 + 92 10 + 93 10 + 94 10]

kg

S

 

NACE 13.96: Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler

CPA 13.96.11: Metalliseret garn, også overspundet

13.96.11.00

Metalliseret garn, af monofilamenter o.l. kemofibermateriale, i forbindelse med metal

5605 00 00

kg

S

 

CPA 13.96.12: Vævet stof af metaltråd og vævet stof af metalliseret garn i.a.n.

13.96.12.00

Vævet stof af metaltråd eller metalliseret garn, til beklædning, boligtekstiler o.l.

5809 00 00

kg

S

 

CPA 13.96.13: Garn og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn og strimler, imprægneret eller belagt med gummi eller plast

13.96.13.00

Gummitråd og -snor, tekstilbelagt; tekstilgarn og -strimler, imprægneret, overtrukket, belagt eller med kappe af gummi eller plast

5604 [10 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 13.96.14: Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt, i.a.n.

13.96.14.00

Tekstilstof, overtrukket

5901 [10 00 + 90 00] + 5903 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 91 + 99)] + 00)]

m2

S

 

CPA 13.96.15: Cordvæv fremstillet af garn med høj styrke af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose

13.96.15.00

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke, af nylon, andre polyamider, polyestere eller viskoserayon

5902 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.96.16:   Tekstilvarer til teknisk brug (herunder væger, glødenet og glødestrømper, brandslanger, driv-og transportremme, sigteflor og filterdug)

13.96.16.20

Brandslanger o.l. slanger, af tekstil

5909 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

13.96.16.50

Væger, glødenet, -strømper, driv-, transportremme o.l. varer af tekstilstof til teknisk brug, i.a.n.

5908 00 00 + 5910 00 00 + 5911 [10 00 + 20 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

13.96.16.80

Tekstilstof og filt, af den art der anvendes i papirmaskiner o.l. maskiner (inkl. til papirmasse og asbestcement)

5911 [31 (11 + 19 + 90) + 32 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 13.96.17: Vævede bånd; vævede bånd bestående af sammenlimede parallellagte garner eller fibre; possement o.l.

13.96.17.30

Vævede bånd (undtaget etiketter, emblemer o.l.), samt bånd bestående af sammenlimede paralle garner eller fibre

5806 [10 00 + 20 00 + 31 00 + 32 (10 + 90) + 39 00 + 40 00]

S

 

13.96.17.50

Etiketter, emblemer o.l. varer af tekstilmaterialer

5807 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

S

 

13.96.17.70

Flettede bånd i løbende længder; kvaster og pomponer, pyntebånd (undtagen af trikotage)

5808 [10 00 + 90 00]

S

 

NACE 13.99: Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.

CPA 13.99.11:   Tyl og andre netstoffer, undtagen vævede stoffer og trikotagevarer; blonder og kniplinger i løbende længder, strimler eller motiver

13.99.11.30

Tyl o.a. netstoffer

5804 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.50

Blonder og kniplinger i løbende længder, strimler eller motiver, maskinfremstillede

5804 [21 (10 + 90) + 29 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.70

Blonder og kniplinger i løbende længder, strimler eller motiver, håndfremstillede

5804 30 00

S

 

CPA 13.99.12: Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

13.99.12.30

Broderier (uden synlig bund) i løbende længder, strimler eller motiver

5810 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.50

Broderier af bomuld, i løbende længder, strimler eller motiver

5810 [91 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.70

Broderier af tekstilmaterialer, i løbende længder, strimler eller motiver, (undtaget af bomuld og med synlig bund)

5810 [92 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

S

 

CPA 13.99.13: Filt, overtrukket, belagt eller lamineret

13.99.13.00

Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

5602 [10 (11 + 19 + 31 + 38 + 90) + 21 00 + 29 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 13.99.14: Vat af tekstilmaterialer ≤ 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer

13.99.14.00

Flok, støv og nopper af tekstilmaterialer

5601 30 00

kg

S

 

CPA 13.99.15: Overspundet garn samt overspundne strimler; chenillegarn; krimmergarn (»chainettegarn«)

13.99.15.00

Overspundet garn samt overspundne strimler o.l., af kemofibermaterialer med tværmål ≤ 5 mm; chenillegarn og krimmergarn

5606 [00 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 13.99.16: Vatterede tekstilstoffer i løbende længder

13.99.16.00

Stof, vatteret, bestående af et eller flere lag tektilmateriale samlet med polstringsmateriale ved kædesting o.l.

5811 00 00

m2

S

 

CPA 13.99.19: Andre tekstilvarer i.a.n.

13.99.19.00

Pudderkvaster og -puder

9616 20 00

p/st @

S

 

NACE 14.11: Fremstilling af beklædningsartikler af læder

CPA 14.11.10: Beklædningsgenstande af læder eller

14.11.10.00

Beklædningsgenstande, af læder eller kunstlæder, undtaget handsker

4203 10 00

p/st @

S

 

NACE 14.12: Fremstilling af arbejdsbeklædning

CPA 14.12.11: Arbejds- og erhvervsbeklædning til mænd i form af kombinerede sæt, jakker og blazere

14.12.11.20

Kombinerede sæt, til mænd eller drenge, af bomuld eller kemofibre, til arbejdsbrug

6203 [22 10 + 23 10 + 29 11]

p/st

S

 

14.12.11.30

Jakker og blazere, til mænd eller drenge, af bomuld eller kemofibre, til arbejdsbrug

6203 [32 10 + 33 10 + 39 11]

p/st

S

 

CPA 14.12.12: Arbejds- og erhvervsbeklædning til mænd i form af benklæder, overalls, knickers og shorts

14.12.12.40

Benklæder og knickers, til mænd eller drenge, af bomuld eller kemofibre, til arbejdsbrug

6203 [42 11 + 43 11 + 49 11]

p/st

S

 

14.12.12.50

Overalls, til mænd eller drenge, af bomuld eller kemofibre, til arbejdsbrug

6203 [42 51 + 43 31 + 49 31]

p/st

S

 

CPA 14.12.21: Arbejds- og erhvervsbeklædning til kvinder i form af kombinerede sæt, jakker og blazere

14.12.21.20

Kombinerede sæt, til kvinder eller piger, af bomuld eller kemofibre, til arbejdsbrug

6204 [22 10 + 23 10 + 29 11]

p/st

S

 

14.12.21.30

Jakker og blazere, til kvinder eller piger, af bomuld eller kemofibre, til arbejdsbrug

6204 [32 10 + 33 10 + 39 11]

p/st

S

 

CPA 14.12.22: Arbejds- og erhvervsbeklædning til kvinder i form af benklæder, overalls, knickers og shorts

14.12.22.40

Benklæder og knickers, til kvinder eller piger, af bomuld eller kemofibre, til arbejdsbrug

6204 [62 11 + 63 11 + 69 11]

p/st

S

 

14.12.22.50

Overalls, til kvinder eller piger, af bomuld eller kemofibre, til arbejdsbrug

6204 [62 51 + 63 31 + 69 31]

p/st

S

 

CPA 14.12.30: Anden arbejdsbeklædning

14.12.30.13

Andre beklædningsgenstande, til mænd eller drenge, af bomuld eller kemofibre, til arbejdsbrug

6211 [32 10 + 33 10]

p/st @

S

 

14.12.30.23

Andre beklædningsgenstande, til kvinder eller piger, af bomuld eller kemofibre, til arbejdsbrug

6211 [42 10 + 43 10]

p/st @

S

 

NACE 14.13: Fremstilling af anden yderbeklædning

CPA 14.13.11: Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.11.10

Frakker, pjækkerter, kapper, slag o.l., til mænd eller drenge, af trikotage (undtaget jakker og blazere, anorakker, vindjakker og blousonjakker)

6101 [20 10 + 30 10 + 90 20]

p/st

S

 

14.13.11.20

Anorakker, skijakker, vindjakker, blousonjakker o.l., til mænd eller drenge, af trikotage (undtaget jakker og blazere)

6101 [20 90 + 30 90 + 90 80]

p/st

S

 

CPA 14.13.12:   Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, overalls, knickers og shorts, af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.12.30

Jakker og blazere, til mænd eller drenge, af trikotage

6103 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.13.12.60

Jakkesæt og habitter og kombinerede sæt, til mænd eller drenge, af trikotage

6103 [10 (10 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.13.12.70

Benklæder, knickers, shorts, overalls, til mænd eller drenge, af trikotage

6103 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.13: Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.13.10

Frakker, pjækkerter, kapper, slag o.l., til kvinder eller piger, af trikotage (undtaget jakker og blazere)

6102 [10 10 + 20 10 + 30 10 + 90 10]

p/st

S

 

14.13.13.20

Anorakker, skijakker, vindjakker, blousonjakker o.l., til kvinder eller piger, af trikotage (undtaget jakker og blazere)

6102 [10 90 + 20 90 + 30 90 + 90 90]

p/st

S

 

CPA 14.13.14:   Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele, buksenederdele, benklæder, overalls, knickers og shorts, af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.14.30

Jakker og blazere, til kvinder eller piger, af trikotage

6104 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.13.14.60

Dragter og kombinerede sæt, til kvinder eller piger, af trikotage

6104 [13 00 + 19 (20 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.14.70

Kjoler, til kvinder eller piger, af trikotage

6104 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 00]

p/st

S

 

14.13.14.80

Nederdele og buksenederdele, til kvinder eller piger, af trikotage

6104 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 00]

p/st

S

 

14.13.14.90

Benklæder, knickers, shorts og overalls, til kvinder eller piger, af trikotage

6104 [61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.21:   Frakker, regnfrakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.21.10

Regnfrakker, til mænd eller drenge

6201 [12 10 + 13 10]

p/st

S

 

14.13.21.20

Frakker, pjækkerter, kapper, slag o.l., til mænd eller drenge

6201 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

p/st

S

 

14.13.21.30

Anorakker, skijakker, vindjakker og lignende varer, til mænd eller drenge (undtagen jakker og blazere, af trikotage, imprægnerede, overtrukket eller belagt med plast eller gummi)

6201 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.22: Jakkesæt og habitter samt kombinerede sæt, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.22.10

Jakkesæt og habitter, til mænd eller drenge (undtaget af trikotage)

6203 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

 

14.13.22.20

Kombinerede sæt, til mænd eller drenge (undtaget trikotage)

6203 [22 80 + 23 80 + 29 (18 + 30 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.23: Jakker og blazere, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.23.00

Jakker og blazere, til mænd eller drenge (undtaget trikotage)

6203 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.24: Benklæder, overalls, knickers og shorts, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.24.42

Benklæder og knickers, til mænd eller drenge, af denim (undtaget til arbejdsbrug)

6203 42 31

p/st

S

 

14.13.24.44

Benklæder, knickers og shorts, til mænd eller drenge, af uld eller fine dyrehår (undtaget trikotage, til arbejdsbrug)

6203 [41 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.24.45

Benklæder og knickers, til mænd eller drenge, af kemofibre (undtaget trikotage, til arbejdsbrug)

6203 [43 19 + 49 19]

p/st

S

 

14.13.24.48

Benklæder, knickers, til mænd eller drenge, af bomuld (undtaget denim, trikotage)

6203 [42 (33 + 35)]

p/st

S

 

14.13.24.49

Benklæder, knickers, overalls og shorts, til mænd eller drenge (undtaget af uld, bomuld eller kemofibre, trikotage)

6203 49 90

p/st

S

 

14.13.24.55

Overalls, til mænd eller drenge, af bomuld, uld og kemofibre (undtaget trikotage, til arbejdsbrug)

6203 [41 30 + 42 59 + 43 39 + 49 39]

p/st

S

 

14.13.24.60

Shorts, til mænd eller drenge, af bomuld eller kemofibre (undtaget trikotage)

6203 [42 90 + 43 90 + 49 50]

p/st

S

 

CPA 14.13.31:   Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.31.10

Regnfrakker, til kvinder eller piger

6202 [12 10 + 13 10]

p/st

S

 

14.13.31.20

Frakker, pjækkerter, kapper, slag o.l., til kvinder eller piger

6202 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

p/st

S

 

14.13.31.30

Anorakker, skijakker, vindjakker, blousonjakker o.l., til kvinder eller piger (undtagen jakker og blazere, af trikotage, imprægnerede, overtrukket eller belagt med plast eller gummi)

6202 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.32: Dragter og kombinerede sæt, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.32.10

Dragter, til kvinder eller piger (undtaget trikotage)

6204 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 19 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.32.20

Kombinerede sæt, til kvinder eller piger (undtaget trikotage)

6204 [21 00 + 22 80 + 23 80 + 29 (18 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.33: Jakker og blazere, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.33.30

Jakker og blazere, til kvinder eller piger (undtaget trikotage)

6204 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.34: Kjoler, nederdele, buksenederdele, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.34.70

Kjoler, til kvinder eller piger (undtaget trikotage)

6204 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.34.80

Nederdele og buksenederdele, til kvinder eller piger (undtaget trikotage)

6204 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.35: Benklæder, overalls, knickers og shorts, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.35.42

Benklæder og knickers, til kvinder eller piger, af denim (undtaget til arbejdsbrug)

6204 62 31

p/st

S

 

14.13.35.48

Benklæder og knickers, til kvinder eller piger, af bomuld (undtaget denim, til arbejdsbrug)

6204 [62 (33 + 39)]

p/st

S

 

14.13.35.49

Benklæder og knickers, til kvinder eller piger, af uld eller fine dyrehår eller af syntetiske fibre (undtagen af trikotage og undtagen arbejds-og beskyttelsesbeklædning)

6204 [61 10 + 63 18 + 69 18]

p/st

S

 

14.13.35.51

Overalls, til kvinder/piger, af bomuld (undtaget trikotage, til arbejdsbrug)

6204 62 59

p/st

S

 

14.13.35.61

Shorts, til kvinder/piger, af bomuld (undtaget trikotage)

6204 62 90

p/st

S

 

14.13.35.63

Overalls, af tekstilmaterialer (undtaget bomuld, trikotage, til arbejdsbrug), og shorts, af uld eller fine dyrehår (undtaget trikotage), til kvinder/piger

6204 [61 85 + 63 39 + 69 39]

p/st

S

 

14.13.35.65

Shorts, til kvinder/piger, af kemofibre (undtaget trikotage)

6204 [63 90 + 69 50]

p/st

S

 

14.13.35.69

Benklæder, knickers, overalls, til kvinder eller piger, af tekstilmaterialer (undtaget bomuld, uld eller fine dyrehår, kemofibre, trikotage)

6204 69 90

p/st

S

 

NACE 14.14: Fremstilling af underbeklædning

CPA 14.14.11: Skjorter af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.11.00

Skjorter, til mænd eller drenge, af trikotage

6105 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.12: Trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.12.20

Underbenklæder og trusser, til mænd eller drenge, af trikotage (inkl. boksershorts)

6107 [11 00 + 12 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.12.30

Natskjorter og pyjamasser, til mænd eller drenge, af trikotage

6107 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.12.40

Badekåber, slåbrokker o.l., til mænd eller drenge, af trikotage

6107 [91 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.14.13: Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.13.10

Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder eller piger, af trikotage

6106 [10 00 + 20 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.14:   Underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.14.20

Trusser og underbenklæder, til kvinder eller piger, af trikotage (inkl. boksershorts)

6108 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.14.30

Natkjoler og pyjamasser, til kvinder eller piger, af trikotage

6108 [31 00 + 32 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.14.14.40

Badekåber, negligéer, housecoats o.l., til kvinder eller piger, af trikotage

6108 [91 00 + 92 00 + 99 00]

p/st

S

 

14.14.14.50

Underkjoler og underskørter, til kvinder eller piger, af trikotage

6108 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

CPA 14.14.21: Skjorter, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.21.00

Skjorter, til mænd eller drenge (undtaget trikotage)

6205 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 80)]

p/st

S

 

CPA 14.14.22:   Undertrøjer, trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.22.20

Trusser og underbenklæder, til mænd eller drenge (inkl. boksershorts) (undtaget trikotage)

6207 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.22.30

Natskjorter og pyjamasser, til mænd eller drenge (undtaget trikotage)

6207 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.22.40

Undertrøjer, badekåber, slåbrokke o.l., til mænd eller drenge (undtaget trikotage)

6207 [91 00 + 99 (10 + 90)]

p/st @

S

 

CPA 14.14.23: Bluser, skjorter og skjortebluser, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.23.00

Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder eller piger (undtaget trikotage)

6206 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.24:   Chemiser, underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.24.30

Natkjoler og pyjamasser, til kvinder eller piger (undtaget trikotage)

6208 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.24.50

Underkjoler og underskørter, til kvinder eller piger (undtaget trikotage)

6208 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.24.60

Chemiser, trusser, underbenklæder, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

6208 91 00

p/st @

S

 

14.14.24.80

Negligéer, badekåber, housecoats, chemiser, undertrøjer, trusser og underbenklæder (inkl. boksershorts), til kvinder eller piger, af andre fibre end bomuld (undtaget trikotage)

6208 92 00

p/st @

S

 

14.14.24.89

Chemiser, undertrøjer, trusser, underbenklæder, negligéer, badekåber, housecoats o.l., til kvinder eller piger, af tekstilmaterialer (undtaget bomuld, kemofibre, trikotage)

6208 99 00

p/st @

S

 

CPA 14.14.25: Brystholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lignende varer og dele dertil, også af trikotage

14.14.25.30

Brassieres

6212 [10 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.14.25.50

Hofteholdere, roll-on-bukser og korseletter (inkl. bodies med indstillelige stropper)

6212 [20 00 + 30 00]

p/st

S

 

14.14.25.70

Seler, sokkeholdere, strømpebånd o.l. og dele dertil

6212 90 00

S

 

CPA 14.14.30: T-shirts og undertrøjer af trikotage

14.14.30.00

T-shirts, chemiser og undertrøjer, af trikotage

6109 [10 00 + 90 (20 + 90)]

p/st

S

 

NACE 14.19: Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør

CPA 14.19.11: Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, til spædbørn

14.19.11.00

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, til spædbørn, af trikotage (inkl. undertrøjer, sparkedragter, underbukser, stretchdragter, bleer, handsker/vanter/luffer, overtøj (til børn af højde ≤ 86 cm)

6111 [20 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 90)]

S

 

CPA 14.19.12: Træningsdragter, skidragter, badebeklædning og andre beklædningsgenstande, af trikotage

14.19.12.10

Træningsdragter, af trikotage

6112 [11 00 + 12 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.19.12.30

Skidragter, trikotage

6112 20 00

p/st @

S

 

14.19.12.40

Badebeklædning, til mænd eller drenge, af trikotage

6112 [31 (10 + 90) + 39 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.19.12.50

Badebeklædning, til kvinder eller piger, af trikotage

6112 [41 (10 + 90) + 49 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.19.12.90

Andre beklædningsgenstande, af trikotage (inkl. bodies med rigtigt ærme)

6114 [20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 14.19.13: Handsker, vanter og luffer, af trikotage

14.19.13.00

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

6116 [10 (20 + 80) + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

pa

S

 

CPA 14.19.19:   Andet konfektioneret tilbehør eller dele til beklædningsgenstande eller til tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotagecessories and parts of garments or of clothing accessories, knitted or crocheted

14.19.19.30

Sjaler, tørklæder, halstørklæder, mantiller, slør o.l., af trikotage

6117 10 00

p/st @

S

 

14.19.19.60

Tilbehør eller dele til beklædningsgenstande, af trikotage (undtaget handsker, vanter, sjaler, tørklæder og halstørklæder, mantiller og slør)

6117 [80 (10 + 80) + 00)]

S

 

CPA 14.19.21: Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, af tekstilstof, ikke af trikotage

14.19.21.00

Babytøj og tilbehør, af tekstilmateriale, ikke trikotage (til børn af højde ≤ 86 cm) inkl. undertrøjer, sparkedragter, underbukser, stretchdragter, bleer, handsker/vanter, overtøj

6209 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 90)]

S

 

CPA 14.19.22: Træningsdragter, skidragter og badebeklædning; andre beklædningsgenstande, af tekstilstof, ikke af trikotage

14.19.22.10

Veste, træningsdragter, joggingdragter og andre beklædningsgenstande, til mænd eller drenge (undtaget skidragter, trikotage)

6211 [32 (31 + 41 + 42 + 90) + 33 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

p/st @

S

 

14.19.22.20

Veste, træningsdragter, joggingdragter og andre beklædningsgenstande, til kvinder eller piger (undtaget skidragter, trikotage)

6211 [41 00 + 42 (31 + 41 + 42 + 90) + 43 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

p/st @

S

 

14.19.22.30

Skidragter, ej trikotage

6211 20 00

p/st

S

 

14.19.22.40

Badebeklædning, til mænd eller drenge (undtaget af trikotage)

6211 11 00

p/st

S

 

14.19.22.50

Badebeklædning, til kvinder eller piger (undtaget af trikotage)

6211 12 00

p/st

S

 

CPA 14.19.23:   Lommetørklæder, sjaler, tørklæder, slør, slips, halsbind, handsker og andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, af tekstilstof, ikke af trikotage, i.a.n.

14.19.23.10

Lommetørklæder

6213 [20 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.33

Sjaler, tørklæder, halstørklæder, mantiller, slør o.l. (undtaget af natursilke eller affald af natursilke, af trikotage)

6214 [20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.38

Sjaler, tørklæder, halstørklæder, mantiller, slør o.l., af natursilke eller affald af natursilke (undtaget af trikotage)

6214 10 00

p/st

S

 

14.19.23.53

Slips, butterflies og halsbind (undtaget af natursilke eller affald af natursilke, af trikotage)

6215 [20 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.58

Slips, butterflies og halsbind, af natursilke eller affald af natursilke (undtaget trikotage)

6215 10 00

p/st

S

 

14.19.23.70

Handsker, vanter og luffer (undtaget trikotage)

6216 00 00

pa

S

 

14.19.23.93

Tilbehør til beklædningsgenstande, af tekstilmaterialer (undtaget sjaler, tørklæder, halstørklæder, mantiller og slør, slips, butterflies og halsbånd, handsker, vanter og luffer, trikotage)

6217 10 00

S

 

14.19.23.95

Dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør, af tekstilmaterialer (undtaget af brystholdere, hofteholdere og korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd, trikotage)

6217 90 00

S

 

CPA 14.19.31: Tilbehør til beklædningsgenstande af læder eller af kunstlæder, undtagen sportshandsker

14.19.31.75

Handsker, vanter og luffer, af læder eller kunstlæder (undtaget arbejds- og sportshandsker)

4203 [29 (91 + 99)]

pa

S

 

14.19.31.80

Bælter og skulderremme, af læder eller kunstlæder

4203 30 00

p/st @

S

 

14.19.31.90

Tilbehør til beklædningsgenstande, af læder eller kunstlæder (undtaget handsker, vanter og luffer, bælter og skulderremme)

4203 40 00

S

 

CPA 14.19.32: Beklædningsgenstande fremstillet af filt eller ikke-vævet stof, imprægnerede eller overtrukne tekstilstoffer

14.19.32.00

Beklædningsartikler fremstillet af filt eller ikke-vævet stof, imprægnerede eller overtrukne tekstilstoffer

6113 [00 (10 + 90)] + 6210 [10 (10 + 90) + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 50 00]

p/st @

S

 

CPA 14.19.41:   Hattestumper af filt; plane og cylindriske hatteemner, af filt; hattestumper, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art

14.19.41.30

Hattestumper, af filt, hverken formpressede eller med udformede skygger; plane og cylindriske hatteemner, af filt

6501 00 00

p/st

S

 

14.19.41.50

Hattestumper, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materiale, ej formpresset med skygger, forede eller garn

6502 00 00

p/st

S

 

CPA 14.19.42:   Hatte og anden hovedbeklædning, af filt, eller flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art, af trikotage eller konfektioneret af blonder, kniplinger eller andet tekstilstof i løbende længder; hårnet

14.19.42.30

Hatte o.a. hovedbeklædning, af filt, fremstillet af hattestumper, plane hatteemner o.s.v.

6505 90 05 + 6506 99 10

p/st

S

 

14.19.42.50

Hatte o.a. hovedbeklædning, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art

6504 00 00

p/st

S

 

14.19.42.70

Hatte o.a. hovedbeklædning, af trikotage eller konfektioneret af blondestof eller andet tekstilstof i løbende længder (men ikke i strimler); hårnet af hvilket som helst materiale

6505 [10 00 + 90 (10 + 30 + 80)]

p/st @

S

 

CPA 14.19.43:   Anden hovedbeklædning, undtagen hovedbeklædning af gummi eller plast, sikkerhedshovedbeklædning og hovedbeklædning af asbest; svederemme, for, overtræk, forme, stel, skygger og hageremme, til hovedbeklædning

14.19.43.00

Anden hovedbeklædning, undtagen hovedbeklædning af gummi eller plast, sikkerhedshovedbeklædning og hovedbeklædning af asbest; svederemme, for, overtræk, forme, stel, skygger og hageremme, til hovedbeklædning

6506 99 90 + 6507 00 00

S

 

NACE 14.20: Fremstilling af varer af pelsskind

CPA 14.20.10: Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande samt andre varer, af pelsskind, undtagen hovedbeklædning

14.20.10.30

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af pelsskind (undtaget hatte og hovedbeklædning)

4303 [10 (10 + 90)]

S

 

14.20.10.90

Pelsskindsvarer, undtaget beklædningsgenstande og tilbehør

4303 90 00

S

 

NACE 14.31: Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer

CPA 14.31.10: Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, af trikotage

14.31.10.33

Strømpebenklæder, trikotage, af syntetiske fibre, af garn af finhed < 67 decitex

6115 21 00

p/st

S

 

14.31.10.35

Strømpebenklæder, trikotage, af syntetiske fibre, af garn af finhed ≥ 67 decitex

6115 22 00

p/st

S

 

14.31.10.37

Strømpebenklæder, tekstilmateriale (undtaget af trikotage af syntetiske fibre

6115 29 00

p/st

S

 

14.31.10.50

Lange strømper og knæstrømper til kvinder, trikotage, af garn af finhed < 67 decitex

6115 [30 (11 + 19 + 90)]

pa

S

 

14.31.10.90

Strømpevarer og fodtøj af trikotage (inkl. sokker; undtaget lange strømper/knæstrømper til kvinder, < 67 decitex, strømpebenklæder, fodtøj med påsat sål)

6115 [10 (10 + 90) + 94 00 + 95 00 + 96 (10 + 91 + 99) + 00)]

pa

S

 

NACE 14.39: Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler

CPA 14.39.10: Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage

14.39.10.31

Trøjer, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer til mænd eller drenge, af uld eller fine dyrehår, undtaget trøjer og pullovere med uldindhold ≥ 50 % og vægt ≥600g

6110 [11 30 + 12 10 + 19 10]

p/st

S

 

14.39.10.32

Trøjer, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer til kvinder eller piger, af uld eller fine dyrehår, undtaget trøjer og pullovere med uldindhold ≥ 50 % og vægt ≥600g

6110 [11 90 + 12 90 + 19 90]

p/st

S

 

14.39.10.33

Trøjer og pullovere med ≥ 50 vægt% uld, vægt ≥ 600 g/stk.

6110 11 10

p/st

S

 

14.39.10.53

Lette, finstrikkede jumpere og pullovere med rullekrave, polokrave eller turtleneck, af bomuld

6110 20 10

p/st

S

 

14.39.10.55

Lette, finstrikkede jumpere og pullovere med rullekrave, polokrave eller turtleneck, af kemofibre

6110 30 10

p/st

S

 

14.39.10.61

Trøjer, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer, af bomuld, til mænd eller drenge (undtaget lette, finstrikkede jumpere og pullovere med rullekrave, polokrave eller turtleneck)

6110 20 91

p/st

S

 

14.39.10.62

Trøjer, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer, af bomuld, til kvinder eller piger (undtaget lette, finstrikkede jumpere og pullovere med rullekrave, polokrave eller turtleneck)

6110 20 99

p/st

S

 

14.39.10.71

Trøjer, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer, af kemofibre, til mænd eller drenge (undtaget lette, finstrikkede jumpere og pullovere med rullekrave, polokrave eller turtleneck)

6110 30 91

p/st

S

 

14.39.10.72

Trøjer, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer, af kemofibre, til kvinder eller piger (undtaget lette, finstrikkede jumpere og pullovere med rullekrave, polokrave eller turtleneck)

6110 30 99

p/st

S

 

14.39.10.90

Trøjer, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer, af tekstilmaterialer, (undtaget af uld, fine dyrehår, bomuld og kemofibre)

6110 [90 (10 + 90)]

p/st

S

 

NACE 15.11: Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind

CPA 15.11.10: Garvede eller beredte pelsskind

15.11.10.30

Garvede eller beredte pelsskind, hele, af kanin, hare eller lam, ikke sammensatte

4302 [19 (35 + 75 + 80)]

p/st

S

 

15.11.10.50

Garvede eller beredte pelsskind eller skind (undtaget kanin, hare eller lam)

4302 [11 00 + 19 (10 + 20 + 30 + 41 + 49 + 50 + 60 + 70 + 95) + 20 00 + 30 (10 + 21 + 25 + 31 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 71 + 95)]

S

 

CPA 15.11.21: Semsgarvet læder (vaskeskind)

15.11.21.00

Semsgarvet læder (vaskeskind)

4114 [10 (10 + 90)]

m2 @

S

 

CPA 15.11.22: Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

15.11.22.00

Laklæder og lamineret laklæder samt metalliseret læder

4114 20 00

m2

T

 

CPA 15.11.31: Læder af hornkvæg, uden hår, af hele huder

15.11.31.00

Læder af hornkvæg, uden hår, af hele huder

4104 [11 (10 + 51) + 19 (10 + 51) + 41 (11 + 19 + 51) + 49 (11 + 19 + 51)] + 4107 [11 (11 + 19) + 12 (11 + 19 + 91) + 10)]

kg

T

 

CPA 15.11.32: Læder af hornkvæg, uden hår, ikke af hele huder

15.11.32.00

Læder af hornkvæg, uden hår, ikke af hele huder

4104 [11 59 + 19 59 + 41 59 + 49 59] + 4107 [91 (10 + 90) + 92 10 + 99 10]

kg

T

 

CPA 15.11.33: Læder af dyr af hestefamilien, uden hår

15.11.33.00

Læder af dyr af hestefamilien, uden hår

4104 [11 90 + 19 90 + 41 90 + 49 90] + 4107 [11 90 + 12 99 + 19 90 + 92 90 + 99 90]

kg

T

 

CPA 15.11.41: Læder af fåre- eller lammeskind, uden uld

15.11.41.30

Læder af fåre- og lammeskind, kun garvet

4105 [10 (10 + 90) + 30 (10 + 91 + 99)]

kg

T

 

15.11.41.50

Læder af fåre- og lammeskind, beredt efter garvningen

4112 00 00

m2

T

 

CPA 15.11.42: Læder af gede- eller gedekidskind, uden hår

15.11.42.30

Læder af gede- eller gedekidskind, kun garvet

4106 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90)]

kg

T

 

15.11.42.50

Læder af gede- og gedekidskind, pergamentbehandlet eller beredt

4113 10 00

m2

T

 

CPA 15.11.43: Læder af svin

15.11.43.30

Læder af svinehuder, kun garvet

4106 [31 (10 + 90) + 32 (10 + 90)]

kg

T

 

15.11.43.50

Læder af svinehuder, garvet og beredt

4113 20 00

m2

T

 

CPA 15.11.51: Læder af andre dyr, uden hår

15.11.51.00

Læder af andre dyr, uden hår

4106 [40 (10 + 90) + 91 00 + 92 00] + 4113 [30 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 15.11.52: Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre

15.11.52.00

Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre, plader og ruller

4115 10 00

m2 @

T

 

NACE 15.12: Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.

CPA 15.12.11: Sadelmagerarbejder til dyr, af ethvert materiale

15.12.11.00

Sadler, seletøj, halsbånd, skagleremme, benbeskyttere o.a. sadelmagerarbejde til dyr, uanset materialets art

4201 00 00

S

 

CPA 15.12.12:   Tasker, kufferter o.l., af læder, kunstlæder, af plader af plast, af tekstilmaterialer, af vulcanfiber eller af pap; rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring af fodtøj eller beklædningsgens

15.12.12.10

Kufferter, dokumentmapper skoletasker o.l.

4202 [11 (10 + 90) + 12 (11 + 19 + 50 + 91 + 99) + 19 (10 + 90)]

p/st @

S

 

15.12.12.20

Håndtasker, også med skulderrem, inkl. håndtasker uden hank

4202 [21 00 + 22 (10 + 90) + 00)]

p/st

S

 

15.12.12.30

Genstande, som almindeligvis bæres i lommen eller i håndtasken

4202 [31 00 + 32 (10 + 90) + 00)]

S

 

15.12.12.50

Etuier o.l. beholdere, i.a.n.

4202 [91 (10 + 80) + 92 (11 + 15 + 19 + 91 + 98) + 00)]

S

 

15.12.12.70

Rejsesæt til toiletbrug, til syning, rengøring af fodtøj eller beklædningsgenstande

9605 00 00

p/st @

S

 

CPA 15.12.13: Urremme (ikke af metal) og dele deraf

15.12.13.00

Urremme og urlænker samt dele dertil, undtaget af metal

9113 [90 (10 + 80)]

p/st @

S

 

CPA 15.12.19: Andre varer af læder eller kunstlæder (også varer til teknisk brug) i.a.n.

15.12.19.30

Varer til teknisk brug, af læder eller kunstlæder

4205 [00 (11 + 19)]

kg

S

 

15.12.19.60

Lædervarer, undtaget sko, beklædnings- og rejseartikler, møbler, sadelmagerarbejder og tekniske artikler

4205 00 90

S

 

NACE 15.20: Fremstilling af fodtøj

CPA 15.20.11: Vandtæt fodtøj, med ydersål og overdel af gummi eller plast, undtagen fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal

15.20.11.00

Vandtæt fodtøj, med overdel af gummi eller plast (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal)

6401 [92 (10 + 90) + 00)]

pa

S

 

CPA 15.20.12: Fodtøj, med ydersål og overdel af gummi eller plast, undtagen vandtæt fodtøj eller sportsfodtøj

15.20.12.10

Sandaler, med overdel af gummi eller plast

6402 [20 00 + 99 (31 + 39)]

pa

S

 

15.20.12.31

Almindeligt fodtøj, med overdel af gummi eller plast

6402 [91 90 + 99 (10 + 91 + 93 + 96 + 98)]

pa

S

 

15.20.12.37

Hjemmefodtøj, med ydersål af gummi eller plast, med plastoverdel

6402 99 50

pa

S

 

CPA 15.20.13:   Fodtøj med overdel af læder, undtagen sportsfodtøj, fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal og forskelligt specialfodtøj

15.20.13.30

Fodtøj, med hovedsål af træ, uden bindsål eller kappe, med overdel af læder

6403 [51 05 + 59 05 + 91 05 + 99 05]

pa

S

 

15.20.13.51

Almindeligt fodtøj, med overdel af læder, til mænd

6403 [51 (15 + 95) + 59 95 + 91 (16 + 96) + 96)]

pa

S

 

15.20.13.52

Almindeligt fodtøj, med overdel af læder, til kvinder (inkl. unisexfodtøj)

6403 [51 (19 + 99) + 59 99 + 91 (13 + 18 + 93 + 98) + 99 (93 + 98)]

pa

S

 

15.20.13.53

Almindeligt fodtøj, med overdel af læder, til børn

6403 [51 (11 + 91) + 59 91 + 91 (11 + 91) + 91)]

pa

S

 

15.20.13.61

Sandaler, med overdel af læder, til mænd

6403 [59 35 + 99 36]

pa

S

 

15.20.13.62

Sandaler, med overdel af læder, til kvinder (inkl. unisexfodtøj)

6403 [59 (11 + 39) + 99 (11 + 33 + 38)]

pa

S

 

15.20.13.63

Sandaler, med overdel af læder, til børn

6403 [59 31 + 99 31]

pa

S

 

15.20.13.70

Hjemmefodtøj, med overdel af læder

6403 [59 50 + 99 50]

pa

S

 

15.20.13.80

Fodtøj, med overdel af læder, undtaget med ydersål af gummi, plast og læder

6405 10 00

pa

S

 

CPA 15.20.14: Fodtøj med overdel af tekstilmaterialer, undtagen sportsfodtøj

15.20.14.44

Hjemmefodtøj, i.a.n.

6404 [19 10 + 20 10] + 20 91]

pa

S

 

15.20.14.45

Fodtøj, med sål af gummi, plast eller læder og overdel af tekstilmaterialer, undtaget hjemmefodtøj, kondisko o.s.v.

6404 [19 90 + 20 90]

pa

S

 

15.20.14.46

Fodtøj med overdel af tekstilmaterialer, undtagen hjemmefodtøj og fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder

6405 [20 (10 + 99)]

pa

S

 

CPA 15.20.21: Tennissko, basketballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende fo

15.20.21.00

Sportsfodtøj, med ydersål af gummi eller plast, med tekstiloverdel

6404 11 00

pa

S

 

CPA 15.20.29: Andet sportsfodtøj, undtagen skistøvler og skøjtestøvler

15.20.29.00

Andet sportsfodtøj, undtagen skistøvler og skøjtestøvler

6402 19 00 + 6403 19 00

pa

S

 

CPA 15.20.31: Fodtøj med indbygget beskyttelsesstålkappe af metal

15.20.31.20

Fodtøj, også vandtæt fodtøj, med indbygget beskyttelseståkappe af metal og med ydersål og overdel af gummi eller plast

6401 10 00 + 6402 [91 10 + 99 05]

pa

S

 

15.20.31.50

Fodtøj, med indbygget beskyttelseståkappe af metal, med ydersål af gummi, plast, eller læder, med læderoverdel

6403 40 00

pa

S

 

CPA 15.20.32: Fodtøj fremstillet af træ, forskelligt specialfodtøj og andet fodtøj i.a.n.

15.20.32.00

Fodtøj fremstillet af træ, forskelligt specialfodtøj og andet fodtøj i.a.n.

6403 20 00 + 6405 [90 (10 + 90)]

pa

S

 

CPA 15.20.40:   Dele til fodtøj af læder; indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher; skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

15.20.40.20

Fodtøjsoverdele og dele deraf, undtaget forstærkninger, af læder

6406 10 10

S

 

15.20.40.50

Fodtøjsoverdele og dele dertil, undtaget af læder

6406 10 90

S

 

15.20.40.80

Dele til fodtøj, i.a.n.

6406 [99 (30 + 50 + 60 + 85)]

S

 

NACE 16.10: Udsavning og høvling af træ

CPA 16.10.10:   Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm; jernbane-og sporvejssveller, af træ, ikke imprægnerede

16.10.10.10

Jernbane-og sporvejssveller af træ, ikke imprægnerede

4406 10 00

m3

S

 

16.10.10.33

Nåletræ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, tykkelse > 6 mm, sammensat ved fingerskarvning, slebet eller høvlet

4407 [10 (15 + 31 + 33 + 38)]

m3

S

 

16.10.10.35

Rød-eller ædelgran, savet eller tilhugget i længederetningen, skåret eller skrællet, tykkelse > 6 mm

4407 10 91

m3

S

 

16.10.10.37

Skovfyr, savet eller tilhugget i længederetningen, skåret eller skrællet, tykkelse > 6 mm

4407 10 93

m3

S

 

16.10.10.39

Nåletræ (undtaget af rød-, ædelgran eller skovfyr), savet eller tilhugget i længderetningen, tykkelse > 6 mm, i.a.n.

4407 10 98

m3

S

 

16.10.10.50

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, tykkelse > 6 mm, undtaget nåletræ, tropisk træ og parketstaver af egetræ

4407 [91 (15 + 39 + 90) + 92 00 + 93 (10 + 91 + 99) + 94 (10 + 91 + 99) + 95 (10 + 91 + 99) + 99 (20 + 25 + 40 + 91 + 96 + 98)]

m3 @

S

 

16.10.10.71

Tropisk træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, sammensat ved fingerskarvning eller hovlet/slebet, tykkelse > 6 mm

4407 [21 (10 + 91 + 99) + 22 (10 + 91 + 99) + 25 (10 + 30 + 50 + 90) + 26 (10 + 30 + 50 + 90) + 27 (10 + 91 + 99) + 28 (10 + 91 + 99) + 29 (15 + 20 + 25 + 45 + 61 + 68 + 83 + 85 + 95)]

m3 @

S

 

16.10.10.77

Ikke-sammensatte parketstaver af eg, savet eller tilhugget i længderetningen, høvlet, tykkelse > 6 mm

4407 91 31

m2

S

 

CPA 16.10.21:   Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter eller overflader (herunder ikke-sammensatte parketstaver og ramme og møbellister)

16.10.21.10

Profileret træ af nåletræ (herunder ikke-sammensatte parketstaver)

4409 [10 (11 + 18)]

kg

S

 

16.10.21.50

Profileret træ, ikke af nåletræ (herunder ikke-sammensatte parketstaver)

4409 [21 00 + 29 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 16.10.22: Træuld; træmel

16.10.22.00

Træuld og træmel

4405 00 00

kg

S

 

CPA 16.10.23: Træ i form af flis eller spåner

16.10.23.03

Træflis og -spåner, af nåletræ

4401 21 00

kg

S

 

16.10.23.05

Træflis og -spåner, undtaget af nåletræ

4401 22 00

kg

S

 

CPA 16.10.31: Ubearbejdet træ, malet, bejdset, behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

16.10.31.16

Ledningsmaster af nåletræ, imprægnerede

4403 10 00

m3

S

 

CPA 16.10.32: Jernbane-og sporvejssveller af træ, imprægnerede

16.10.32.00

Jernbane-og sporvejssveller af træ, imprægnerede

4406 90 00

m3

S

 

CPA 16.10.39: Andre former for træ, afgrenet eller groft tildannet, herunder også kløvede pæle eller hegnspæle

16.10.39.00

Andre former for træ, afgrenet eller groft tildannet, herunder også kløvede pæle eller hegnspæle

4404 [10 00 + 20 00]

m3 @

S

 

CPA 16.10.91: Tørring, imprægnering eller kemisk behandling af tømmer

16.10.91.00

Imprægnering af tømmer

-

I

 

NACE 16.21: Fremstilling af finerplader og træbaserede plad

CPA 16.21.11: Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter, af bambus

16.21.11.00

Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter, af bambus

4412 10 00

m3

S

 

CPA 16.21.12: Anden krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter

16.21.12.11

Krydsfiner udelukkende af træplader (undtagen af bambus), tykkelse af hver enkelt plade (lag) ikke over 6 mm, med mindst et yderlag af tropisk træ

4412 [31 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.14

Krydsfiner udelukkende af træplader (undtagen af bambus), tykkelse af hver enkelt plade (lag) ikke over 6 mm, med mindst et yderlag af andet træ end nåletræ (undtagen tropisk træ)

4412 [32 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.17

Krydsfiner udelukkende af træplader (undtagen af bambus), tykkelse af hver enkelt plade (lag) ikke over 6 mm (undtagen varer med mindst et yderlag af tropisk træ eller andet træ end nåletræ)

4412 39 00

m3

S

 

16.21.12.21

Finerede plader og lignende laminerede træprodukter, stavlimet eller bloklimet

4412 [94 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.24

Finerede plader og lignende laminerede træprodukter (undtagen stavlimet eller bloklimet)

4412 [99 (30 + 40 + 50 + 85)]

m3

S

 

CPA 16.21.13: Spånplader og lignende plader af træ eller andre træagtige materialer

16.21.13.13

Spånplader, af træ

4410 [11 (10 + 30 + 50 + 90)]

m3

S

 

16.21.13.16

OSB-plader, af træ

4410 [12 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.13.19

Waferboard og lignende plader, af træ (undtagen spånplader og OSB-plader)

4410 19 00

m3

S

 

16.21.13.50

Spånplader o.l. plader af træagtige materialer (undtaget træ), også agglomererede med harpiks o.l.

4410 90 00

m3

S

 

CPA 16.21.14: Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer

16.21.14.23

MDF-plader, af træ eller træagtige materialer, også agglomererede med harpiks eller andet organisk materiale, af tykkelse ikke over 5 mm

4411 [12 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.26

MDF-plader, af træ eller træagtige materialer, også agglomererede med harpiks eller andet organisk materiale, af tykkelse over 5 mm, men ikke over 9 mm

4411 [13 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.29

MDF-plader, af træ eller træagtige materialer, også agglomererede med harpiks eller andet organisk materiale, af tykkelse over 9

4411 [14 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.43

Fiberplader, af træ eller træagtige materialer (undtagen MDFplader), også agglomererede med harpiks eller andet organisk materiale, densitet over 0,8 g/cm3

4411 [92 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.46

Fiberplader, af træ eller træagtige materialer (undtagen MDFplader), også agglomererede med harpiks eller andet organisk materiale, densitet over 0,5 g/cm3, men ikke over 0,8 g/cm3

4411 [93 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.49

Fiberplader, af træ eller træagtige materialer (undtagen MDFplader), også agglomererede med harpiks eller andet organisk materiale, densitet ikke over 0,5 g/cm3

4411 [94 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 16.21.21:   Finerplader og plader til krydsfiner samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse 6 mm eller derunder

16.21.21.13

Finerplader og plader til krydsfiner, sammensat ved fingerskarvning, høvlet eller slebet, blyantstræ, tykkelse ≤ 6 mm

4408 [10 (15 + 91) + 31 (11 + 21 + 25) + 39 (15 + 21 + 55 + 70) + 90 (15 + 35)]

m3 @

S

 

16.21.21.18

Andre finerede plader og plader til krydsfiner m.v., tykkelse ≤ 6 mm

4408 [10 (93 + 99) + 31 30 + 39 (31 + 35 + 85 + 95) + 90 (85 + 95)]

m3

S

 

CPA 16.21.22: Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler

16.21.22.00

Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler

4413 00 00

m3

S

 

NACE 16.22: Fremstilling af sammensatte parketstave

CPA 16.22.10: Sammensatte parketstaver

16.22.10.30

Parketstaver til mosaikarbejder, sammensatte

4418 71 00

m2

S

 

16.22.10.60

Parketstaver af træ, sammensatte, undtaget til mosaikparket

4418 [72 00 + 79 00]

m2

S

 

NACE 16.23: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt

CPA 16.23.11: Vinduer, glasdøre og rammer dertil, døre og rammer dertil samt dørtærskler, af træ

16.23.11.10

Vinduer, glasdøre og rammer dertil, af træ

4418 [10 (10 + 50 + 90)]

p/st

S

 

16.23.11.50

Døre og rammer dertil, samt dørtærskler, af træ

4418 [20 (10 + 50 + 80)]

p/st

S

 

CPA 16.23.12: Forskallinger til betonstøbning, tagspån (shingles og shakes), af træ

16.23.12.00

Forskallinger til betonstøbning, tagspån (shingles og shakes), af træ

4418 [40 00 + 50 00]

kg

S

 

CPA 16.23.19: Snedker- og tømrerarbejder af træ i.a.n.

16.23.19.00

Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, i.a.n.

4418 [60 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 16.23.20: Præfabrikerede træbygninger

16.23.20.00

Præfabrikerede bygninger af træ

9406 [00 (11 + 20)]

S

 

NACE 16.24: Fremstilling af træemballage

CPA 16.24.11: Lastpaller o.l. af træ

16.24.11.33

Lastpaller, pallerammer

4415 20 20

p/st

S

 

16.24.11.35

Lastpaller af træ, undtaget flade paller

4415 20 90

p/st @

S

 

CPA 16.24.12: Tønder og andre bødkerarbejder, af træ

16.24.12.00

Bødkerarbejder af træ, inkl. tøndestaver

4416 00 00

kg

S

 

CPA 16.24.13: Anden træemballage og dele dertil

16.24.13.20

Pakkasser, tremmekasser, tromler o.l. pakningsgenstande af træ

4415 10 10

kg

S

 

16.24.13.50

Kabeltromler af træ

4415 10 90

kg

S

 

NACE 16.29: Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer

CPA 16.29.11:   Værktøj og redskaber af træ; skafter, håndtag og lignende dele af træ til værktøj og redskaber; børstetræ, skafter og håndtag af træ til koste og børster, emner til pibehoveder, blokke og læster til fodtøj, af træ

16.29.11.30

Værktøj og redskaber af træ, skafter, håndtag o.l. af træ til værktøj og redskaber, blokke og læster af træ til fodtøj

4417 00 00

kg

S

 

16.29.11.80

Emner til pibehoveder (råt formede blokke af træ eller rod)

9614 00 10

kg

S

 

CPA 16.29.12: Bordservice og køkkenudstyr af træ

16.29.12.00

Bordservice og køkkenudstyr, af træ

4419 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 16.29.13:   Indlagt træ og træmosaik, æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik og lignende varer af træ, statuetter og andre dekorationsgenstande, af træ

16.29.13.00

Indlagt træ og træmosaik (dekorationsgenstande af træ)

4420 [10 (11 + 19) + 90 (10 + 91 + 99)]

S

 

CPA 16.29.14: Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande, samt andre varer, af træ

16.29.14.10

Fodtøjsdele, af træ

6406 91 00

S

 

16.29.14.20

Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande

4414 [00 (10 + 90)]

m @

S

 

16.29.14.90

Andre varer af træ (undtaget pallerammer)

4421 [10 00 + 90 (91 + 98)] + 10)]

S

 

CPA 16.29.21:   Naturkork, hvis yderste barklag er fjernet, eller som er groft tilskåret i firkantede stykker eller i blokke, tavler, plader, folier eller bånd; knust, granuleret eller pulveriseret kork; korkaffald

16.29.21.30

Affald af naturkork samt knust, granuleret eller pulveriseret kork

4501 90 00

kg

S

 

16.29.21.50

Naturkork, blokke, plader og bånd, rektangulær udskæring (inkl. terninger og firkanter til propper)

4502 00 00

kg

S

 

CPA 16.29.22: Varer af naturkork

16.29.22.50

Propper af naturkork

4503 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

16.29.22.90

Varer af naturkork, undtaget propper

4503 90 00

kg

S

 

CPA 16.29.23: Blokke, tavler, plader, folier og bånd, fliser af enhver form, massive cylindre, af preskork

16.29.23.20

Preskork, propper til mousserende kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder

4504 10 11

kg

S

 

16.29.23.50

Preskork, propper til ikke-mousserende vine

4504 10 19

kg

S

 

16.29.23.80

Anden preskork: massive cylindre, rondeller, blokke og tavler samt fliser af enhver form

4504 [10 (91 + 99)]

kg

S

 

CPA 16.29.24: Preskork; varer af preskork i.a.n.

16.29.24.00

Preskork; andre varer af preskork, i.a.n.

4504 [90 (20 + 80)]

kg

S

 

CPA 16.29.25: Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

16.29.25.00

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

4601 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 29 (10 + 90) + 92 (05 + 10 + 90) + 93 (05 + 10 + 90) + 94 (05 + 10 + 90) + 99 (05 + 10 + 90)] + 4602 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 91 + 99) + 00)]

kg

S

 

NACE 17.11: Fremstilling af papirmasse

CPA 17.11.11: Kemisk træmasse, dissolvingmasse

17.11.11.00

Dissolvingmasse af kemisk træmasse

4702 00 00

kg 90 % sdt

T

 

CPA 17.11.12: Kemisk træmasse (natroncellulose eller sulfatcellulose), undtagen dissolvingmasse

17.11.12.00

Kemisk træmasse (natroncellulose eller sulfatcellulose), undtagen dissolvingmasse

4703 [11 00 + 19 00 + 21 00 + 29 00]

kg 90 % sdt

T

 

CPA 17.11.13: Kemisk træmasse (sulfitcellulose), undtagen dissolvingmasse

17.11.13.00

Kemisk træmasse (sulfitcellulose), undtagen dissolvingmasse

4704 [11 00 + 19 00 + 21 00 + 29 00]

kg 90 % sdt

T

 

CPA 17.11.14: Mekanisk træmasse; halvkemisk træmasse; papirmasse af andre celluloseholdige materialer end træ

17.11.14.00

Mekanisk træmasse; halvkemisk træmasse; papirmasse af andre celluloseholdige materialer end træ

4701 [00 (10 + 90)] + 4705 00 00 + 4706 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 91 00 + 92 00 + 93 00]

kg 90 % sdt @

T

 

NACE 17.12: Fremstilling af papir og pap

CPA 17.12.11: Avispapir, i ruller og ark

17.12.11.00

Avispapir, i ruller/ark

4801 00 00

kg

S

 

CPA 17.12.12: Håndgjort papir og pap

17.12.12.00

Papir og pap, håndgjort, i ruller/ark

4802 10 00

kg

S

 

CPA 17.12.13:   Råpapir og -pap af den art, der anvendes til lysfølsomt, varmefølsomt eller elektrofølsomt papir og pap; karbonråpapir; tapetråpapir

17.12.13.00

Råpapir og -pap af den art, der anvendes til lysfølsomt, varmefølsomt eller elektrofølsomt papir og pap; karbonråpapir; tapetråpapir

4802 [20 00 + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.14: Andet papir og pap til grafisk brug

17.12.14.10

Papir og pap, med indhold af mekanisk træmasse ≤ 10 vægt% af den samlede fibermængde og af vægt < 40 g/m2

4802 54 00

kg

S

 

17.12.14.35

Papir og pap, i ruller/ark, træfrit eller ≤ 10 vægt% mekanisk træmasse i fibermængden, vægt ≥ 40 ≤ 150 g/m2, i ruller

4802 [55 (15 + 25 + 30 + 90)]

kg

S

 

17.12.14.39

Papir og pap, i ruller/ark, træfrit eller ≤ 10 vægt% mekanisk træmasse i fibermængden, vægt ≥ 40 ≤ 150 g/m2, i ark

4802 [56 (20 + 80) + 00)]

kg

S

 

17.12.14.50

Papir og pap, i ruller/ark, træfrit eller ≤ 10 vægt% mekanisk træmasse i fibermængden, vægt > 150 g/m2

4802 [58 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.14.70

Papir og pap, i ruller/ark, > 10 vægt% mekanisk træmasse i fibermængden

4802 [61 (15 + 80) + 62 00 + 69 00]

kg

S

 

CPA 17.12.20: Papir af den art, der anvendes til toiletpapir, renseservietter, håndklæder og servietter, cellulosevat og cellulosefiberdug

17.12.20.30

Cellulosevat

4803 00 10

kg

S

 

17.12.20.55

Kreppet papir og cellulosefiberdug (tissue), i ruller/ark med br. > 36 cm, vægt ≤ 25 g/m2/lag

4803 00 31

kg

S

 

17.12.20.57

Kreppet papir og cellulosefiberdug (tissue), i ruller/ark med bredde > 36 cm, vægt > 25 g/m2/lag

4803 00 39

kg

S

 

17.12.20.90

Papir, der anvendes til toiletpapir, renseservitter, håndklæder, servitter o.l., i ruller/ark med bredde > 36 cm, undtaget kreppet

4803 00 90

kg

S

 

CPA 17.12.31: Kraftliner, ubleget, ikke belagt

17.12.31.00

Ubleget kraftliner

4804 [11 (11 + 15 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.32: White top kraftliner; kraftliner, belagt

17.12.32.00

Kraftliner undtaget ubleget

4804 [19 (12 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.33: Halvkemisk papir til indlæg i bølgepap (fluting)

17.12.33.00

Halvkemisk papir til indlæg i bølgepap (fluting)

4805 11 00

kg

S

 

CPA 17.12.34: Genbrugsfluting og anden fluting

17.12.34.00

Genbrugsfluting og anden flu

4805 [12 00 + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.35: Testliner (af genbrugsmasse)

17.12.35.20

Testliner af genbrugsmasse, ikke belagt, af vægt ≤ 150 g/m2, i ruller eller ark

4805 24 00

kg

S

 

17.12.35.40

Testliner af genbrugsmasse, ikke belagt, af vægt > 150 g/m2, i ruller eller ark

4805 25 00

kg

S

 

CPA 17.12.41: Kraftpapir, ikke belagt; sækkepapir, kreppet eller plisseret

17.12.41.20

Ubleget sækkepapir

4804 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.41.40

Sækkepapir undtaget ubleget

4804 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.41.60

Kraftpapir og kraftpap, af vægt ≤ 150 g/m2, undtaget kraftliner og sækkepapir

4804 [31 (51 + 58 + 80) + 39 (51 + 58 + 80)]

kg

S

 

17.12.41.80

Sækkepapir, kreppet eller plisseret, også mønsterpresset, præget eller perforeret, i ruller/ark

4808 20 00

kg

S

 

CPA 17.12.42:   Sulfitpapir til indpakning og andet papir, ikke belagt, undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug

17.12.42.20

Sulfitpapir til indpakning

4805 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.42.40

Andet papir/pap, ikke belagt, i ruller eller ark, vægt ≤ 150 g/m2 (undtagen produkter henhørende under HS 4802; papir til indlæg i bølgepap (fluting); testliner; sulfitpapir til indpakning; filtrerpapir/filtrerpap; kludepapir/kludepap)

4805 91 00

kg

S

 

17.12.42.60

Andet papir/pap, ikke belagt, i ruller eller ark, > 150 g/m2 og < 225 g/m2 (undtagen produkter under HS 4802; papir til indlæg i bølgepap (fluting); testliner; sulfitpapir til indpakning; filtrerpapir/filtrerpap; kludepapir/kludepap)

4805 92 00

kg

S

 

17.12.42.80

Andet papir/pap, ikke belagt, i ruller eller ark, vægt ≥ 225 g/m2 (undtagen produkter henhørende under HS 4802; papir til indlæg i bølgepap (fluting); testliner; sulfitpapir til indpakning; filtrerpapir/filtrerpap; kludepapir/kludepap)

4805 [93 (20 + 80)]

kg

S

 

CPA 17.12.43: Filtrerpapir og filtrerpap; kludepapir

17.12.43.30

Filtrerpapir og -pap, i ruller/ark

4805 40 00

kg

S

 

17.12.43.60

Kludepapir og -pap (råpapir og råpap), i ruller/ark

4805 50 00

kg

S

 

CPA 17.12.44: Cigaretpapir, ikke tilskåret, i hæfter eller i form af hylstre

17.12.44.00

Cigaretpapir, (undtaget i hæfter eller i form af hylstre eller tilskåret i ruller ≤ 5 cm)

4813 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.51: Pap, ikke belagt, med grå bagside

17.12.51.10

Pap, ikke belagt, med grå bagsid

4804 59 90

kg

S

 

CPA 17.12.59: Andet pap, ikke bel

17.12.59.10

Andet pap, ikke belagt

4804 [41 (91 + 98) + 42 00 + 49 00 + 51 00 + 52 00 + 59 10]

kg

S

 

CPA 17.12.60:   Ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir, kalkerpapir og pergamyn samt andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir

17.12.60.00

Ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir, kalkerpapir og pergamyn samt andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir

4806 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.71: Papir og pap bestående af flere lag, uden imprægnering eller belægning på overfladen

17.12.71.00

Halmpapir og halmpap samt andet papir og pap bestående af sammenklæbede lag af papir eller pap

4807 [00 (30 + 80)]

kg

S

 

CPA 17.12.72: Papir og pap, kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret

17.12.72.00

Papir og pap, kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret

4808 [30 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 17.12.73:   Papir og pap af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

17.12.73.35

Råpapir/pap til lys-, varme-eller elektrofølsomt papir/pap, ≤ 10 vægt% mekanisk træmasse, vægt ≤ 150 g/m2, i ruller/ark

4810 [13 20 + 14 20 + 19 10]

kg

S

 

17.12.73.37

Papir, belagt, til skrivning, trykning eller anden grafisk brug (undtagen lys-, varme-eller elektrofølsomt papir, af vægt ≤ 150 g/m2)

4810 [13 80 + 14 80 + 19 90]

kg

S

 

17.12.73.60

Light-weight coated (LWC) papir til grafisk brug, belagt med uorganiske stoffer, > 10 vægt% mekanisk træmasse, i ruller/ark

4810 [22 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.73.75

Papir/pap til grafisk brug, belagt med uorganiske stoffer, > 10 vægt% mekanisk træmasse, undtaget LWC-papir, i ruller

4810 29 30

kg

S

 

17.12.73.79

Papir/pap til grafisk brug, belagt med uorganiske stoffer, > 10 vægt% mekanisk træmasse, undtaget LWC-papir, i ark

4810 29 80

kg

S

 

CPA 17.12.74:   Kraftpapir (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

17.12.74.00

Kraftpapir (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske sto

4810 31 00

kg

S

 

CPA 17.12.75:   Kraftpap (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoff

17.12.75.00

Kraftpap (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

4810 [32 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.76: Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings-og overføringspapir, i ruller eller ark

17.12.76.00

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir, i ruller eller ark

4809 [20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.77: Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, overtrukket, imprægneret, belagt, farvet eller trykt, i ruller eller ark

17.12.77.10

Papir og pap, behandlet med tjære, bitumen eller asfalt, i ruller/ark

4811 10 00

kg

S

 

17.12.77.33

Papir og pap med selvklæbende belægning, i ruller/ark

4811 [41 (20 + 90)]

kg

S

 

17.12.77.35

Papir og pap belagt med klæbestof, undtaget selvklæbende, i ruller/ark

4811 49 00

kg

S

 

17.12.77.55

Papir og pap, overtrukket, imprægneret eller belagt med plast, bleget, vægt > 150 g/m2, i ruller/ark

4811 51 00

kg

S

 

17.12.77.59

Papir og pap, overtrukket, imprægneret eller belagt med plast, i ruller/ark, (undtaget bleget af vægt > 150 g/m2)

4811 59 00

kg

S

 

17.12.77.70

Papir og pap, overtrukket, imprægneret eller belagt med voks, paraffin, stearin, olie eller glycerin, i ruller/ark

4811 60 00

kg

S

 

17.12.77.80

Papir og pap samt cellulosevat og -fiberdug, overtrukket, imprægneret o.l., i ruller/ark, i.a.n.

4811 90 00

kg

S

 

CPA 17.12.78:   Pap med grå bagside (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

17.12.78.20

Kraftpapir og kraftpap, belagt på den ene eller på begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen til skrivning, trykning eller anden grafisk brug og undtagen papir og pap, ensartet bleget i massen og med indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde)

4810 39 00

kg

S

 

17.12.78.50

Flerlaget papir og pap, belagt med uorganiske stoffer, i ruller/ark, (undtaget med alle lag eller kun et yderlag bleget)

4810 92 90

kg

S

 

CPA 17.12.79:   Andet pap (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

17.12.79.53

Flerlaget papir og pap, belagt med uorganiske stoffer, med alle lag bleget, i ruller/ark

4810 92 10

kg

S

 

17.12.79.55

Flerlaget papir og pap, belagt med uorganiske stoffer, med kun et af yderlagene bleget, i ruller/ark

4810 92 30

kg

S

 

17.12.79.70

Papir og pap, (ej flerlaget), belagt med uorganiske stoffer, (undtaget med glimmerpulver samt bleget, belagt med kaolin)

4810 [99 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

NACE 17.21: Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap

CPA 17.21.11: Bølgepap, i ruller eller ark

17.21.11.00

Bølgepapir og -pap, også perforeret, i ruller/a

4808 10 00

kg

S

 

CPA 17.21.12: Sække og poser af papir

17.21.12.30

Sække og poser af papir eller pap, bundbredde ≥ 40 cm

4819 30 00

kg

S

 

17.21.12.50

Sække og poser (inkl. bæreposer og kræmmerhuse) af papir eller pap, bundbredde < 40 cm

4819 40 00

kg

S

 

CPA 17.21.13: Æsker og kartoner af bølgepap

17.21.13.00

Æsker, kartoner, af bølgepapir eller -pap

4819 10 00

kg

S

 

CPA 17.21.14: Sammenfoldelige æsker og kartoner, ikke af bølgepapir eller bølgepap

17.21.14.00

Æsker og kartoner, undtaget af bølgepapir eller bølgepap

4819 20 00

kg

S

 

CPA 17.21.15: Kartoteksæsker, brevbakker og lignende varer, der anvendes i kontorer, butikker o.l., af papir

17.21.15.30

Emballagegenstande af papir og pap, i.a.n.

4819 50 00

kg

S

 

17.21.15.50

Kartoteksæsker, brevbakker o.l. varer til kontorer, butikker o.l., af papir og pap

4819 60 00

kg

S

 

NACE 17.22: Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap

CPA 17.22.11:   Toiletpapir, lommetørklæder, renseservietter og håndklæder, duge og servietter, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug

17.22.11.20

Toiletpapir

4818 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

17.22.11.40

Lommetørklæder og renseservietter af papirmasse, papir, cellulosevat eller -fiberdug

4818 20 10

kg

S

 

17.22.11.60

Håndklæder af papir, papirmasse, cellulosevat eller cellulosefiberdug

4818 [20 (91 + 99)]

kg

S

 

17.22.11.80

Duge og servietter, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosef

4818 30 00

kg

S

 

CPA 17.22.12:   Hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn og lignende varer, beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug

17.22.12.10

Hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn samt lignende sanitære artikler, af vat

5601 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

17.22.12.20

Hygiejnebind og -tamponer, af papir, papirmasse, cellulosevat

4818 [40 (11 + 13 + 19)]

kg

S

 

17.22.12.30

Bleer og bleindlæg til spædbørn o.l. varer til hygiejnebrug, af papir

4818 [40 (91 + 99)]

kg

S

 

17.22.12.40

Vat; andre varer af vat

5601 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 00)]

kg

S

 

17.22.12.50

Beklædningsgenstande og tilbehør, af papirmasse, papir, cellulosevat eller -fiberdug

4818 50 00

kg

S

 

17.22.12.90

Papir-og papvarer, af papirmasse, papir, cellulosevat eller fiberdug, i.a.n.

4818 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.22.13: Bakker, fade, tallerkener, bægre og lignende varer, af papir eller pap

17.22.13.00

Bakker, fade, tallerkener, bægre o.l. varer, af papir eller pap

4823 [61 00 + 69 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 17.23: Fremstilling af kontorartikler af papir

CPA 17.23.11   Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings-og overføringspapir; stencils og offsetplader af papir; papir med klæbestof

17.23.11.00

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings-og overføringspapir; stencils og offsetplader af papir; papir med klæbestof

4816 [20 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 17.23.12:   Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort, af papir eller pap; æsker, mapper o.l.. af papir og pap, indeholdende brevpapir, konvolutter mv.

17.23.12.30

Konvolutter

4817 10 00

kg

S

 

17.23.12.50

Brevkort, lukkede, ikke illustrerede postkort samt korrespondancekort

4817 20 00

kg

S

 

17.23.12.70

Æsker, mapper o.l. af papir eller pap, indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter m.v.

4817 30 00

kg

S

 

CPA 17.23.13: Protokoller, regnskabsbøger, samlebind, dokumentomslag, blanketter og lignende varer af papir eller pap

17.23.13.13

Protokoller, ordre-, regnskabsbøger og kvitteringsblokke

4820 10 10

kg

S

 

17.23.13.15

Notesbøger, brevpapirsblokke og notesblokke

4820 10 30

kg

S

 

17.23.13.17

Dagbøger

4820 10 50

kg

S

 

17.23.13.19

Kollegieblokke o.l. bøger og blokke af papir og pap, i.a.n.

4820 10 90

S

 

17.23.13.30

Stilehæfter

4820 20 00

kg

S

 

17.23.13.50

Samlebind og dokumentomslag, af papir og pap

4820 30 00

kg

S

 

17.23.13.70

Blanketsæt, også med karbonark

4820 40 00

kg

S

 

17.23.13.80

Album til prøver eller samlinger, af papir eller pap

4820 50 00

kg

S

 

17.23.13.90

Bogomslag, skriveunderlag o.l. varer, af papir eller pap

4820 90 00

S

 

CPA 17.23.14:   Andet papir og pap af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, med påtryk, mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret

17.23.14.00

Andet papir og pap af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, med påtryk, mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret

4823 90 40

kg

S

 

NACE 17.24: Fremstilling af tapet

CPA 17.24.11: Tapet og lignende vægbeklædning; gennemskinneligt vinduespapir

17.24.11.00

Tapet og lignende vægbeklædning; gennemskinneligt vinduespapir

4814 [10 00 + 20 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 17.24.12: Vægbeklædnng af tekstilmaterialer

17.24.12.00

Vægbeklædning af tekstilmaterialer

5905 [00 (10 + 30 + 50 + 70 + 90)]

kg

S

 

NACE 17.29: Fremstilling af andre papir- og papvarer

NACE 17.29: Fremstilling af andre papir-og papvarer

17.29.11.20

Etiketter og mærkesedler af enhver art, med påtryk, selvklæbende, af papir eller pap

4821 10 10

kg

S

 

17.29.11.40

Etiketter og mærkesedler af enhver art, med påtryk, ikke selvklæbende, af papir eller pap

4821 10 90

kg

S

 

17.29.11.60

Etiketter og mærkesedler af enhver art, uden påtryk, selvklæbende, af papir eller pap

4821 90 10

kg

S

 

17.29.11.80

Etiketter og mærkesedler af enhver art, uden påtryk, ikke selvklæbende, af papir eller pap

4821 90 90

kg

S

 

CPA 17.29.12: Filtrerblokke og filtrerplader af papirmasse

17.29.12.00

Filtrerblokke og -plader af papirmasse

4812 00 00

kg

S

 

CPA 17.29.19: Cigaretpapir; bobiner, spoler og lignende varer af papirmasse; filtrerpapir og filtrerpap; andre varer af papir og pap i.a.n.

17.29.19.10

Cigaretpapir i ruller af bredde ikke over 5 cm eller i form af hæfter eller hylstre

4813 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

17.29.19.20

Bobiner, spoler o.l. varer til opvinding af tekstilgarn, af papirmasse, papir og pap, også perforerede eller hærdede

4822 10 00

kg

S

 

17.29.19.30

Bobiner, spoler o.l. varer af papirmasse, papir og pap, også perforerede eller hærdede, undtaget til opvinding af tekstilgarn

4822 90 00

kg

S

 

17.29.19.51

Filtrerpapir og -pap

4823 20 00

kg

S

 

17.29.19.55

Diagrampapir i ruller, ark eller skiver

4823 40 00

kg

S

 

17.29.19.57

Formstøbte eller formpressede varer af papirmasse

4823 [70 (10 + 90)]

kg

S

 

17.29.19.85

Andre varer af papir og pap

4823 90 85

kg

S

 

NACE 18.11: Trykning af dagblade

CPA 18.11.10: Trykning af dagblade

18.11.10.00

Aviser og tidsskrifter, som udkommer mindst fire gange ugent

kg

S

P

NACE 18.12: Anden trykning

CPA 18.12.11: Trykning af frimærker, stempelmærker, adkomstbeviser, chipkort, checks og andre værdipapirer o.l.

18.12.11.00

Umakulerede frimærker, stempelmærker o.l. mærker; stempelpapir; checkblanketter, pengesedler o.l.

kg

S

P

CPA 18.12.12: Trykning af reklamekataloger, prospekter, plakater og andet trykt reklamemateriale

18.12.12.30

Varekataloger

kg

S

P

18.12.12.50

Reklametryksager o.l. varer (undtagen varekataloger)

kg

S

P

CPA 18.12.13: Trykning af aviser, ugeblade og magasiner, som udkommer mindre end fire gange ugentligt

18.12.13.00

Aviser og tidsskrifter, som udkommer under fire gange ugentligt

kg

S

P

CPA 18.12.14: Trykning af bøger, landkort, søkort og lignende kort af enhver art, billeder, tegninger og fotografier, postkort

18.12.14.07

Trykte bøger, brochurer o.l. tryksager, i enkelte ark

kg

S

P

18.12.14.14

Trykte bøger, brochurer o.l. tryksager (undtagen i enkelte ark)

kg

S

P

18.12.14.21

Børnebilledbøger samt tegne- eller malebøger til børn

kg

S

P

18.12.14.28

Ordbøger og leksika, også i hæfter

kg

S

P

18.12.14.35

Landkort, søkort o.l. kort, i bogform

kg

S

P

18.12.14.42

Landkort, søkort o.l. kort, trykte (undtagen i bogform)

kg

S

P

18.12.14.49

Postkort, trykte eller illustrerede

kg

S

P

18.12.14.56

Trykte kort med lykønskninger eller personlige meddelelser, også illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat udstyr

kg

S

P

18.12.14.63

Trykte billeder, tegninger og fotografier

kg

S

P

CPA 18.12.19: Trykning i.a.n.

18.12.19.10

Trykte kalendere af enhver art, herunder kalenderblokke

kg

S

P

18.12.19.20

Trykte noder (herunder i blindeskrift)

kg

S

P

18.12.19.30

Trykte overføringsbilleder

kg

S

P

18.12.19.90

Andre tryksager, i.a.n.

S

P

NACE 18.13: Prepress- og premedia-arbejde

CPA 18.13.10: Prepress-arbejde

18.13.10.00

Sætning og fremstilling af trykplader

I

 

CPA 18.13.20: Trykplader og cylindre og andre prægede medier til brug ved trykning

18.13.20.00

Typer, trykplader, trykcylindre, blokke, plader, cylindre og litografiske sten m.m. til grafisk brug

8442 [50 (20 + 80)]

S

 

CPA 18.13.30: Hjælpetjenester i forbindelse med trykning

18.13.30.00

Andre grafiske arbejder

I

 

NACE 18.14: Bogbinding og lignende serviceydelser

CPA 18.14.10: Bogbinding og lignende tjenester

18.14.10.10

Færdiggørelse af bøger o.l. tryksager: foldning, samling, hæftning, klæbning, beskæring o.l.

I

 

18.14.10.30

Færdiggørelse af brochurer, tidsskrifter, kataloger og reklametryksager: foldning, samling, hæftning, beskæring o.l.

I

 

18.14.10.50

Færdiggørelse af tryksager af papir og pap med påtryk, i.a.n.: foldning, samling, hæftning, klæbning, beskæring o.l.

I

 

NACE 18.20: Reproduktion af indspillede medier

CPA 18.20.10: Reproduktion af lydoptagelser

18.20.10.10

Reproduktion af grammofonplader

I

 

18.20.10.30

Reproducerede magnetbånd med indspilning af lyd (bredde ≤ 4 mm)

I

 

18.20.10.50

Reproducerede magnetbånd med indspilning af lyd (bredde > 4 ≤ 6,5 mm)

I

 

18.20.10.70

»Compact discs«: reproduktion

I

 

CPA 18.20.20: Reproduktion af videooptagelser

18.20.20.50

Reproducerede magnetbånd med video (bredde > 6,5 mm)

I

 

18.20.20.70

Reproducerede videoplader

I

 

CPA 18.20.30: Reproduktion af software

18.20.30.30

Reproducerede magnetbånd med edb-data (bredde ≤ 4 mm)

I

 

18.20.30.50

Magnetbånd med edb-data (bredde > 4 mm): reproduktion

I

 

18.20.30.70

Reproducerede medier med edb-data, undtaget magnetbånd

I

 

NACE 19.10: Fremstilling af koks mv.

CPA 19.10.30: Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg samt begkoks

19.10.30.00

Stenkulstjærebeg o.a. mineraltjærebeg samt koks af sådan beg

2708 [10 00 + 20 00]

kg

T

 

NACE 20.11: Fremstilling af industrigasser

CPA 20.11.11: Hydrogen, argon, inaktive gasser, nitrogen og oxygen

20.11.11.20

Argon

2804 21 00

m3

T

 

20.11.11.30

Inaktive gasser, undtaget argon

2804 [29 (10 + 90)]

m3

T

 

20.11.11.50

Hydrogen

2804 10 00

m3

T

 

20.11.11.60

Nitrogen

2804 30 00

m3

T

 

20.11.11.70

Oxygen

2804 40 00

m3

T

 

CPA 20.11.12: Carbondioxid og andre uorganiske oxider af ikke-metaller

20.11.12.30

Carbondioxid

2811 21 00

kg

T

 

20.11.12.50

Svovltrioxid, diarsentrioxid

2811 29 10

kg

T

 

20.11.12.70

Nitrogenoxider

2811 29 30

kg

T

 

20.11.12.90

Uorganiske oxider af ikke-metaller, undtaget carbon-, silicium, svovl-, diarsen-og nitrogenoxider

2811 29 90

kg

T

 

CPA 20.11.13: Flydende atmosfærisk luft og komprimeret atmosfærisk luft

20.11.13.00

Atmosfærisk luft, flydende; komprimeret atmosfærisk luft

2853 00 30

kg

T

 

NACE 20.12: Fremstilling af farvestoffer og pigmenter

CPA 20.12.11: Zinkoxid og zinkperoxid; titanoxider

20.12.11.30

Zinkoxid og -peroxid

2817 00 00

kg

T

 

20.12.11.50

Titanoxid

2823 00 00

kg TiO2 @

T

 

CPA 20.12.12: Oxider og hydroxider af krom, mangan, bly og kobber

20.12.12.00

Oxider og hydroxider af krom, mangan, bly og kobber

2819 [10 00 + 90 (10 + 90)] + 2820 [10 00 + 90 (10 + 90)] + 2824 [10 00 + 90 (10 + 90)] + 00)]

kg

T

 

CPA 20.12.19: Andre oxider, peroxider og hydroxider af metal

20.12.19.10

Oxider og hydroxider af jern; jernoxidholdige jordpigmenter med et indhold af 70 vægtprocent og derover af bundet jern, beregnet som Fe2O3

2821 [10 00 + 20 00]

kg

T

 

20.12.19.30

Cobaltoxid og -hydroxid, samt kommercielle cobaltoxider

2822 00 00

kg

T

 

20.12.19.50

Lithiumoxid og lithiumhydroxid; vanadiumoxider og vanadiumhydroxider; nikkeloxider og nikkelhydroxider; germaniumoxider og zirconiumdioxid

2825 [20 00 + 30 00 + 40 00 + 60 00]

kg

T

 

20.12.19.73

Molybdenoxider og -hydroxider

2825 70 00

kg

T

 

20.12.19.75

Antimonoxider

2825 80 00

kg

T

 

20.12.19.90

Uorganiske baser, oxider, hydroxider og peroxider af metaller, i.a.n.

2825 [90 (11 + 19 + 20 + 40 + 60 + 85)]

kg

T

 

CPA 20.12.21:   Syntetiske organiske farvestoffer og præparater på basis deraf; syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt) eller som luminophorer; substratpigmenter og præparater på basis deraf

20.12.21.10

Dispersionsfarvestoffer samt præparater deraf

3204 11 00

kg

T

 

20.12.21.20

Syre-farvestoffer (også metalliserede), bejdsefarvestoffer samt præparater deraf

3204 12 00

kg

T

 

20.12.21.30

Basiske farvestoffer samt præparater deraf

3204 13 00

kg

T

 

20.12.21.40

Direkt-farvestoffer samt præparater deraf

3204 14 00

kg

T

 

20.12.21.50

Syntetiske organiske farvestoffer, i.a.n.

3204 [15 00 + 16 00 + 17 00 + 19 00 + 90 00]

kg

T

 

20.12.21.60

Syntetisk organiske produkter af den art, der anvendes som flourescerende blegemidler (optiske hvidt)

3204 20 00

kg

T

 

20.12.21.70

Substratpigmenter samt præparater deraf

3205 00 00

kg

T

 

CPA 20.12.22:   Vegetabilske garvestofekstrakter; garvesyre samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf; vegetabilske eller animalske farvestoffer

20.12.22.50

Vegetabilske garvestofekstrakter; garvesyrer (tanniner) samt salte, ethere, estere o.a. derivater deraf

3201 [10 00 + 20 00 + 90 (20 + 90)]

kg

T

 

20.12.22.70

Vegetabilske eller animalske farvestoffer samt præparater på basis deraf

3203 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 20.12.23: Syntetiske organiske garvestoffer; uorganiske garvestoffer; præparater til garvning; enzymholdige præparater til garveribrug

20.12.23.30

Syntetiske organiske garvestoffer

3202 10 00

kg

T

 

20.12.23.50

Uorganiske garvestoffer og præparater til garvning, samt enzymholdige præparater til garveribrug

3202 90 00

kg

T

 

CPA 20.12.24: Farvestoffer i.a.n.; uorganiske produkter af den art, der anvendes som luminophorer

20.12.24.15

Pigmenter og præparater af titandioxid, med ≥ 80 vægt%

3206 11 00

kg TiO2 @

T

 

20.12.24.19

Pigmenter og præparater af titandioxid, med < 80 vægt%

3206 19 00

kg TiO2 @

T

 

20.12.24.40

Pigmenter og præparater på basis af chrom-eller cadmiumforbindelser

3206 [20 00 + 49 30]

kg

T

 

20.12.24.70

Farvestoffer, i.a.n. samt uorganiske produkter af den art, der anvendes som luminophorer

3206 [41 00 + 42 00 + 49 (10 + 80) + 00)]

kg

T

 

NACE 20.13: Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier

CPA 20.13.21: Metalloider

20.13.21.11

Chlor

2801 10 00

kg

T

 

20.13.21.16

Jod; fluor; brom

2801 [20 00 + 30 (10 + 90)]

kg

T

 

20.13.21.20

Svovl, sublimeret eller fældet, samt kolloid svovl

2802 00 00

kg

T

 

20.13.21.30

Carbon, methansort og acetylensort

2803 00 00

kg

T

 

20.13.21.40

Bor, tellur

2804 [50 (10 + 90)]

kg

T

 

20.13.21.50

Silicium

2804 [61 00 + 69 00]

kg

T

 

20.13.21.80

Phosphor; arsen; selen

2804 [70 00 + 80 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 20.13.22: Halogen- og svovlforbindelser af ikke-metaller

20.13.22.35

Chlorider, oxydchlorider, phosphoroxytrichlorid og phosphortrichlorid

2812 [10 (11 + 15 + 16 + 18)]

kg

T

 

20.13.22.37

Halogenider og oxydhalogenider af ikke-metaller, undtaget clorider og oxidchlorider

2812 [10 (91 + 93 + 94 + 95 + 99) + 00)]

kg

T

 

20.13.22.60

Sulfider af ikke-metaller; kommercielt phosphortrisulfid

2813 [10 00 + 90 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 20.13.23: Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller; sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium; kviksølv

20.13.23.00

Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller; sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium; kviksølv

2805 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 40 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 20.13.24: Hydrogenchlorid; rygende svovlsyre; diphosphorpentaoxid; andre uorganiske syrer; siliciumdioxid og svovldioxid

20.13.24.13

Hydrogenchlorid (saltsyre)

2806 10 00

kg HCl @

T

 

20.13.24.15

Chlorsvovlsyre

2806 20 00

kg

T

 

20.13.24.33

Svovlsyre

2807 00 10

kg SO2 @

T

 

20.13.24.35

Svovlsyre, rygende

2807 00 90

kg SO2 @

T

 

20.13.24.53

Diphosphorpentaoxid

2809 10 00

kg P2O5

T

 

20.13.24.55

Orthophosphorsyre, phosphorsyre og polyphosphorsyrer

2809 20 00

kg P2O5

T

 

20.13.24.60

Borsyrer, samt oxider af bor, uorganiske syrer af ikke-metaller, i.a.n.

2810 [00 (10 + 90)] + 2811 [19 (10 + 20 + 80)]

kg

T

 

20.13.24.73

Hydrogenfluorid

2811 11 00

kg HF @

T

 

20.13.24.75

Siliciumdioxid

2811 22 00

kg SiO2 @

T

 

20.13.24.77

Svovldioxid

2811 29 05

kg SO2 @

T

 

CPA 20.13.25: Oxider, hydroxider og peroxider; hydrazin og hydroxylamin samt uorganiske salte deraf

20.13.25.25

Natriumhydroxid (kaustisk natron), i fast form

2815 11 00

kg NaOH @

T

 

20.13.25.27

Natriumhydroxid (kaustisk natron), i fast form

2815 12 00

kg NaOH

T

 

20.13.25.30

Kaliumhydroxid (kaustisk kali)

2815 20 00

kg KOH

T

 

20.13.25.50

Peroxider af natrium eller kalium

2815 30 00

kg

T

 

20.13.25.60

Hydroxid og peroxid af magnesium; oxider, hydroxider og peroxider af strontium eller barium

2816 [10 00 + 40 00]

kg

T

 

20.13.25.70

Aluminiumhydroxid

2818 30 00

kg Al2O3 @

T

 

20.13.25.80

Hydrazin og hydroxylamin samt uorganiske salte deraf

2825 10 00

kg

T

 

CPA 20.13.31: Metalhalogenater

20.13.31.10

Fluorider; fluorosilicater, fluoroaluminater o.a. komplekse fluorosalte

2826 [12 00 + 19 (10 + 90) + 30 00 + 90 (10 + 80)]

kg F @

T

 

20.13.31.30

Chlorider, undtaget ammoniumchlorid

2827 [20 00 + 31 00 + 32 00 + 35 00 + 39 (10 + 20 + 30 + 85)]

kg

T

 

20.13.31.50

Oxychlorider og hydroxychlorider af metaller

2827 [41 00 + 49 (10 + 90)]

kg

T

 

20.13.31.70

Bromider og oxybromider, jodider og oxyjodider

2827 [51 00 + 59 00 + 60 00]

kg

T

 

CPA 20.13.32: Hypochloriter, chlorater og perchlorater

20.13.32.30

Hypochloriter; kommercielt calciumhypochlorit; chloriter; hypobromiter