28.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/46


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 851/2010

af 27. september 2010

om 136. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 5 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 9. september 2010 besluttede Sanktionskomitéen under FN’s Sikkerhedsråd at ændre identifikationsoplysningerne om fire fysiske personer på listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(3)

Bilag I bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. september 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Karel KOVANDA

Fungerende Generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.

(2)  Artikel 7a blev indsat ved forordning (EU) nr. 1286/2009 (EUT L 346 af 23.12.2009, s. 42).


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændringer:

(1)

Punktet »Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adresse: a) via Romagnosi 6, Varese, Italien, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italien. Fødselsdato: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Fødested: Kairouan, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: G025057 (tunesisk pas udstedt den 23.6.1999, som udløb den 5.2.2004). Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnr.: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) blev i januar 2003 idømt 2 år og 6 måneders fængsel i Italien. Den 17. maj 2004 annullerede den italienske appelret dommen og beordrede ny prøvelse.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou Abdullah, e) Abdullah Youssef). Adresse: a) via Romagnosi 6, Varese, Italien; b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italien; c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italien; d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunisien. Fødselsdato: 4.9.1966. Fødested: Kairouan, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: G025057 (tunesisk pas udstedt den 23.6.1999, som udløb den 5.2.2004). Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) Indrejseforbud i Schengenområdet; c) Opholdt sig i Italien pr. juni 2009; d) Moderens navn: Fatima Abdaoui. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003«

(2)

Punktet »Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresse: via Catalani 1, Varese, Italien. Fødselsdato: 10.8.1965. Fødested: Sfax, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L965734 (tunesisk pas udstedt den 6.2.1999, som udløb den 5.2.2004). Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnr.: BDL MMD 65M10 Z352S, b) den 3.12.2004 idømt 4 år og 8 måneders fængsel af Milanos ret i første instans. Den 29.9.2005 sænkede Milanos appelret dommen til 3 år og 4 måneder. Afgørelsen blev stadfæstet af kassationsretten den 10.11.2006. Han var fængslet eller underkastet alternative foranstaltninger fra den 24.6.2003 til den 6.5.2005. Han er omfattet af et dekret om udvisning fra italiensk territorium.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (alias Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Adresse: a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Italien; b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisien. Fødselsdato: 10.8.1965. Fødested: Sfax, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L965734 (tunesisk pas udstedt den 6.2.1999, som udløb den 5.2.2004). Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: BDL MMD 65M10 Z352S; b) Moderens navn: Shadhliah Ben Amir; c) Opholdt sig i Italien pr. august 2009; Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.6.2004.«

(3)

Punktet »Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adresse: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italien. Fødselsdato: 1.5.1966. Fødested: Rainneen, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L945660 (tunesisk pas udstedt den 4.12.1998, som udløb den 3.12.2001). Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnummer: TRB CBN 66E01 Z352O, b) frifundet den 3.12.2004 af Milanos ret i første instans. Appelprocessen ved Milanos appelret var i september 2007 ikke afsluttet.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (alias Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Adresse: Via Salvo D’Acquisto 2, Varese, Italien. Fødselsdato: 1.5.1966. Fødested: Menzel Temime, Nabeul, Tunisien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L945660 (tunesisk pas udstedt den 4.12.1998, udløbet den 3.12.2001). Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: TRB CBN 66E01 Z352O, b) Opholdt sig i Italien pr. december 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.6.2004.«

(4)

Punktet »Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adresse: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italien. Fødselsdato: 22.7.1967. Fødselssted: Menzel Bouzelfa, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnummer: L029899 (tunesisk pas udstedt den 14.8.1995, udløbet den 13.8.2000). Nationalt identifikationsnr.: a) DDR KML 67L22 Z352Q (italiensk skatteregistreringsnummer), b) DRR KLB 67L22 Z352S (italiensk skatteregistreringsnummer). Andre oplysninger: a) Han var i fængsel eller underkastet alternative foranstaltninger fra den 24.6.2003 til den 17.11.2006; b) Han er omfattet af et dekret om udvisning fra italiensk territorium. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.6.2004.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adresse: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Italien. Fødselsdato: 22.7.1967. Fødested: Menzel Bouzelfa, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L029899 (tunesisk pas udstedt den 14.8.1995, udløbet den 13.8.2000). Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) Opholdt sig i Italien pr. december 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.6.2004.«