29.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 437/2010

af 19. maj 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, for så vidt angår støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 178,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at styrke Unionens økonomiske og sociale samhørighed er det nødvendigt at støtte begrænsede tiltag med henblik på renovering af eksisterende boligbyggeri i de medlemsstater, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eller senere. Sådanne tiltag kan iværksættes på de betingelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (3).

(2)

Udgifterne bør være programmeret inden for rammerne af et integreret byudviklingsinitiativ eller en særlig prioriteret opgave vedrørende områder, der er præget eller truet af fysisk forfald og social udstødelse. Betingelserne for boligtiltag i byområder bør forenkles af hensyn til klarheden. Med henblik herpå bør udgifter til boligtiltag programmeres under hensyntagen til forskellige aspekter, uanset finansieringskilde. Desuden bør kun udgifter til tiltag vedrørende eksisterende byggeri betragtes som støtteberettigede udgifter.

(3)

I adskillige medlemsstater er boliger en afgørende integrationsfaktor for marginaliserede befolkningsgrupper, der bor i byområder eller landdistrikter. Det er derfor nødvendigt at udvide støtteberettigelsen for udgifter til boligtiltag i alle medlemsstater til befolkningsgrupper, der bor i byområder eller landdistrikter.

(4)

Uanset om befolkningsgrupper befinder sig i byområder eller landdistrikter, bør udgifter forbundet med renovering eller erstatning af eksisterende boliger, herunder med nyt byggeri, når det kan begrundes i deres ekstremt dårlige boligforhold, også betragtes som støtteberettigede udgifter.

(5)

I overensstemmelse med princip 2 i de fælles grundlæggende principper for romaernes integration, som Rådet gentog i sine konklusioner om romaernes integration den 8. juni 2009, bør boligtiltag, der fokuserer på en bestemt gruppe, ikke udelukke andre personer, der lever under lignende socioøkonomiske forhold.

(6)

For at begrænse risiciene for segregation bør boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper i overensstemmelse med princip 1 i de nævnte fælles grundlæggende principper iværksættes som led i en integreret strategi, som særligt omfatter foranstaltninger på områderne uddannelse, sundhed, sociale forhold, beskæftigelse, sikkerhed og foranstaltninger til at modvirke segregation.

(7)

Der bør sikres ensartede gennemførelsesvilkår med hensyn til vedtagelsen af listen over de kriterier, der skal bruges til at fastlægge de områder, der er præget eller truet af fysisk forfald og social udstødelse, samt vedtagelsen af listen over støtteberettigede tiltag. Artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsætter, at generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af dens gennemførelsesbeføjelser, fastlægges på forhånd ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure. Indtil vedtagelsen af en sådan forordning og for at undgå enhver afbrydelse af Unionens lovgivningsprocedure bør bestemmelserne i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4), fortsat finde anvendelse.

(8)

Forordning (EF) nr. 1080/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1080/2006 affattes således:

»2.   Boligudgifter, dog ikke til forbedret energieffektivitet og brug af vedvarende energi, jf. stk. 1a, er støtteberettigede udgifter i følgende tilfælde:

a)

for de medlemsstater, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eller senere, og som led i en integreret byudviklingsstrategi for områder, der er præget eller truet af fysisk forfald og social udstødelse

b)

for alle medlemsstater kun som led i en integreret strategi for marginaliserede befolkningsgrupper

Tildelingen til boligudgifter udgør enten højst 3 % af EFRU-tildelingen til de pågældende operationelle programmer eller 2 % af den samlede EFRU-tildeling.

2a.   Ved anvendelsen af stk. 2, litra a) og b), men med forbehold af nærværende stykkes andet afsnit, skal udgifterne begrænses til følgende tiltag:

a)

renovering af fællesarealer i eksisterende flerfamilieboliger

b)

renovering af eksisterende bygninger ejet af offentlige myndigheder eller nonprofit-aktører og ændring af disses anvendelsesformål med henblik på omdannelse til boliger til husholdninger med lav indkomst eller personer med særlige behov.

Ved anvendelsen af stk. 2, litra b), kan tiltagene også omfatte renovering eller erstatning af eksisterende boliger.

Kommissionen vedtager listen over de kriterier, der skal bruges ved fastlæggelsen af områderne i stk. 2, litra a), samt listen over støtteberettigede tiltag i overensstemmelse med proceduren i artikel 103, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1083/2006.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 19. maj 2010.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

D. LÓPEZ GARRIDO

Formand


(1)  Udtalelse af 5.11.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 10.2.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 26.4.2010.

(3)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 1.

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.