24.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 104/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 351/2010

af 23. april 2010

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse for så vidt angår fastlæggelse af kategorier af grupper af fødelande, grupper af lande, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl, og grupper af lande, hvor personerne får sædvanlig bopæl, og grupper af statsborgerskaber

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 af 11. juli 2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere (1), særlig artikel 10, stk. 2, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Af hensyn til sammenligneligheden af data fra forskellige statistiske og administrative kilder i medlemsstaterne, og for at der kan opstilles pålidelige oversigter for hele Fællesskabet, skal der for alle medlemsstater fastlægges ensartede kategorier af grupper af fødelande, grupper af lande, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl, grupper af lande, hvor personerne får sædvanlig bopæl, og grupper af statsborgerskaber. I henhold til forordning (EF) nr. 862/2007 skal Kommissionen derfor fastlægge ovennævnte kategorier.

(2)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I nærværende forordning fastlægges kategorierne af grupper af fødelande, grupper af lande, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl, grupper af lande, hvor personerne får sædvanlig bopæl, og grupper af statsborgerskaber i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 862/2007.

Artikel 2

Ovennævnte kategorier defineres på følgende måde:

a)   »land, hvor personen tidligere havde sædvanlig bopæl«: det land, hvor en person tidligere havde sædvanlig bopæl umiddelbart før indvandringen, uanset personens statsborgerskab eller fødeland

b)   »land, hvor personen får sædvanlig bopæl«: det land, hvor en person får sædvanlig bopæl efter udvandringen, uanset personens statsborgerskab eller fødeland

c)   »udviklingsniveau«: et lands relative udviklingsniveau ud fra statistiske målinger af middellevetid, læse- og skrivefærdighed, uddannelsesniveau og bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger

d)   »indenlandsk født«: en person, der blev født i det land, hvor den pågældende har sin nuværende sædvanlige bopæl, uanset personens statsborgerskab

e)   »udenlandsk født«: en person, der blev født uden for det land, hvor den pågældende har sin nuværende sædvanlige bopæl, uanset personens statsborgerskab.

Artikel 3

De grupper af fødelande, grupper af lande, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl, grupper af lande, hvor personerne får sædvanlig bopæl, og grupper af statsborgerskaber, hvorom medlemsstaterne skal indberette data til Kommissionen, er opført i bilaget.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 199 af 31.7.2007, s. 23.


BILAG

Der fastlægges følgende grupper af lande og statsborgerskaber:

basisgrupper

yderligere grupper af andre lande og statsborgerskaber uden for Den Europæiske Union (EU).

1.   BASISGRUPPER AF LANDE

1.1.   Grupper af statsborgerskaber

»Statsborgerskab« defineres i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 862/2007.

En person med to eller flere statsborgerskaber henføres kun til ét statsborgerskabsland, der fastlægges ud fra nedenstående rangfølge:

1)

indberettende land, eller, hvis personen ikke har statsborgerskab i det indberettende land:

2)

en anden EU-medlemsstat, eller, hvis personen ikke har statsborgerskab i en anden EU-medlemsstat:

3)

et andet land uden for EU.

Hvis en person har to eller flere statsborgerskaber i EU-medlemsstater, men hvoraf ingen af dem er det indberettende land, afgør medlemsstaterne, hvilket der er statsborgerlandet.

Hvis en person har to eller flere statsborgerskaber i lande uden for EU, afgør medlemsstaterne, hvilket der er statsborgerlandet.

Dataene i artikel 3, stk. 1, litra a) og c), nr. i), i forordning (EF) nr. 862/2007 opdeles efter følgende grupper af statsborgerskab:

statsborgerskab i det indberettende land (nationale statsborgere)

statsborgerskab i en anden EU-medlemsstat (andre EU-statsborgere)

statsborgerskab i lande uden for EU (ikke-EU-statsborgere):

statsborgerskab i EFTA-lande

statsborgerskab i kandidatlande

statsborgerskab i andre lande uden for EU

statsborgerskab: ukendt.

Dataene i artikel 3, stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EF) nr. 862/2007 opdeles efter følgende grupper af statsborgerskab:

statsborgerskab i det indberettende land (nationale statsborgere)

statsborgerskab i en anden EU-medlemsstat (andre EU-statsborgere)

statsborgerskab i lande uden for EU (ikke-EU-statsborgere)

statsborgerskab: ukendt.

1.2.   Grupper af fødelande

»Fødeland« defineres i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 862/2007.

Dataene i artikel 3, stk. 1, litra a), nr. ii) og litra c), nr. ii), i forordning (EF) nr. 862/2007 opdeles efter følgende grupper af fødelande:

indberettende land (indenlandsk fødte)

andre EU-medlemsstater (udenlandsk fødte i EU)

uden for EU (udenlandsk fødte uden for EU):

EFTA-lande

kandidatlande

andre lande uden for EU

fødeland: ukendt.

1.3.   Grupper af lande, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl

Dataene i artikel 3, stk. 1, litra a), nr. iii), i forordning (EF) nr. 862/2007 opdeles efter følgende grupper af lande, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl:

andre EU-medlemsstater

uden for EU:

EFTA-lande

kandidatlande

andre lande uden for EU

land, hvor personen tidligere havde sædvanlig bopæl: ukendt.

1.4.   Grupper af lande, hvor personerne får sædvanlig bopæl

Dataene i artikel 3, stk. 1, litra b), nr. iv), i forordning (EF) nr. 862/2007 opdeles efter følgende grupper af lande, hvor personerne får sædvanlig bopæl:

andre EU-medlemsstater

uden for EU

land, hvor personen får sædvanlig bopæl.

2.   YDERLIGERE GRUPPER AF ANDRE LANDE OG STATSBORGERSKABER UDEN FOR EU EFTER UDVIKLINGSNIVEAU

Af de data, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i), ii) og iii) og litra c), nr. i) og ii), i forordning (EF) nr. 862/2007, opdeles dataene vedrørende andre lande og statsborgerskaber uden for EU også efter følgende grupper af udviklingsniveau:

højt udviklede lande

middel udviklede lande

mindst udviklede lande.

3.   LISTE MED GRUPPER AF LANDE OG STATSBORGERSKABER

For fødelande, lande, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl, og lande, hvor personerne får sædvanlig bopæl, er der tale om lande med de internationale grænser, som var gældende pr. 1. januar i referenceåret.

Hvad angår sammensætningen af EU, EFTA og kandidatlandene, er det situationen pr. 1. januar i referenceåret, som er gældende.

Kommissionen tilsender medlemsstaterne lister over de lande og statsborgerskaber, som skal indgå i hver af basisgrupperne. Disse lister vil blive ajourført efter behov.

Kommissionen tilsender medlemsstaterne lister over de lande og statsborgerskaber, som skal indgå i hver af de yderligere grupper vedrørende udviklingsniveau. Disse lister vil blive ajourført efter behov.