20.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 37/2010

af 22. december 2009

om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (1), særlig artikel 27, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Af hensyn til folkesundheden har man på grundlag af en videnskabelig sikkerhedsvurdering klassificeret farmakologisk virksomme stoffer i fire bilag til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (2). Bilag I indeholder stoffer, for hvilke der er fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, bilag II indeholder stoffer, for hvilke det ikke var nødvendigt at fastsætte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, bilag III indeholder stoffer, for hvilke der er fastsat midlertidige maksimalgrænseværdier, og bilag IV indeholder stoffer, for hvilke man ikke har kunnet fastsætte maksimalgrænseværdier, fordi restkoncentrationer af disse stoffer, uanset mængde, udgør en sundhedsfare for mennesker.

(2)

Af forenklingshensyn er det nødvendigt at samle disse farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i en kommissionsforordning. Da denne klassifikation følger klassifikationen i forordning (EF) nr. 470/2009, bør der også tages højde for klassifikationen for så vidt angår muligheden for at indgive disse farmakologiske virksomme stoffer til dyr bestemt til fødevareproduktion.

(3)

De oplysninger om den terapeutiske klassifikation af farmakologisk virksomme stoffer, der findes i bilagene til forordning (EØF) nr. 2377/90, bør indarbejdes i en kolonne vedrørende stoffernes terapeutiske klassifikation.

(4)

Af hensyn til brugervenligheden bør alle farmakologisk virksomme stoffer opføres i et enkelt bilag i alfabetisk orden. Af klarhedshensyn bør der udarbejdes to forskellige tabeller: én til tilladte stoffer, opført i bilag I, II og III til forordning (EØF) nr. 2377/90, og én til forbudte stoffer, opført i bilag IV til samme forordning.

(5)

De midlertidige maksimalgrænseværdier for farmakologisk virksomme stoffer, der er fastsat i bilag III til forordning (EØF) nr. 2377/90, og for hvilke gyldighedsperioden er udløbet, bør ikke medtages i nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til denne forordning indeholder farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2009.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1.


BILAG

Farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier (MRL)

Tabel 1

Tilladte stoffer

Farmakologisk virksomt stof

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

Andre bestemmelser

(jf. artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 470/2009)

Terapeutisk klassifikation

1-Methyl-2-pyrrolidinon

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

2-Aminoethanol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

2-Aminoethanolglucuronat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

2-Aminoethyldihydrogenphosphat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

2-Pyrrolidon

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

I parenterale doser på op til 40 mg/kg legemsvægt

Ingen angivelse

3,5-Diiod-L-thyrosin

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

8-Hydroxyquinolin

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse på nyfødte dyr

Ingen angivelse

Abamectin

Avermectin B1a

Kvæg

10 μg/kg

20 μg/kg

Fedt

Lever

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod endo- og ektoparasitter

Får

20 μg/kg

50 μg/kg

25 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Absinthiumekstrakt

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Acetylcystein

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Acetylmethionin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Acetylsalicylsyre

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion undtagen fisk

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk eller æg anvendes til konsum

Ingen angivelse

Acetylsalicylsyre DL-lysin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion undtagen fisk

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk eller æg anvendes til konsum

Ingen angivelse

Adenosin og dets 5'-mono-, 5'-di- og 5' triphosphater

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Adonis vernalis

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en hundrededel

Ingen angivelse

Aesculus hippocastanum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en tiendedel

Ingen angivelse

Agnus castus

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, som svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

Ingen angivelse

Ailanthus altissima

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, som svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

Ingen angivelse

Alanin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Albendazol

Summen af albendazolsulfoxid, albendazolsulfon og albendazol-2-aminosulfon, udtrykt som albendazol

Alle drøvtyggere

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Albendazoloxid

Summen af albendazoloxid, albendazolsulfon og albendazol-2-aminosulfon, udtrykt som albendazol

Kvæg, får

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Alfacalcidol

Ikke relevant

Kvæg

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til kælvende køer

Ingen angivelse

Alfaprostol

Ikke relevant

Kvæg, svin, kaniner, dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Allantoin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Allium cepa

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, som svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

Ingen angivelse

Aloe vera-gel og hel bladekstrakt af aloe vera

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Aloer, Barbados aloe og sydafrikansk aloe, standardiserede tørekstrakter og præparater heraf

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Alphacypermethrin

Cypermethrin (summen af isomerer)

Kvæg, får

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

For MRL for mælk skal øvrige bestemmelser i Kommissionens direktiv 98/82/EF overholdes

Antiparasitære lægemidler/midler mod ektoparasitter

Altrenogest

Altrenogest

Svin

1 μg/kg

0,4 μg/kg

Hud og fedt

Lever

Kun til zooteknisk brug og i overensstemmelse med direktiv 96/22/EF

Stoffer med virkning på forplantningssystemet

Dyr af hestefamilien

1 μg/kg

0,9 μg/kg

Fedt

Lever

Aluminiumdistearat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Aluminiumhydroxid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Aluminiumhydroxidacetat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Aluminiummonostearat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Aluminiumphosphat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Aluminiumsalicylat, basisk

Ikke relevant

Kvæg

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse. Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Ingen angivelse

Alle arter bestemt til fødevareproduktion undtagen fisk

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Aluminiumtristearat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Amitraz

Summen af amitraz og alle metabolitter indeholdende 2,4-DMA-fraktionen, udtrykt som amitraz

Kvæg

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod ektoparasitter

Får

400 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Geder

200 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Svin

400 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Hud og fedt

Lever

Nyre

Bier

200 μg/kg

Honning

Ammoniumchlorid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Ammoniumlaurylsulfat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Ammoniumsulfat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Amoxicillin

Amoxicillin

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

For svin og fjerkræ refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Ampicillin

Ampicillin

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

For svin og fjerkræ refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Amprolium

Ikke relevant

Fjerkræ

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Angelicae radix aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Anisi aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Anisi stellati fructus, standardiserede ekstrakter og præparater heraf

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Apocynum cannabinum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en hundrededel. Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Apramycin

Apramycin

Kvæg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

10 000 μg/kg

20 000 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Ikke relevant

Får, svin, høns, kaniner

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk eller æg anvendes til konsum

Aqua levici

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer

Ingen angivelse

Arginin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Arnica montana (Arnicae flos og Arnicae planta tota)

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Arnicae radix

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en tiendedel

Ingen angivelse

Artemisia abrotanum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, som svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

Ingen angivelse

Asparagin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Asparaginsyre

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Atropa belladonna

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en hundrededel

Ingen angivelse

Atropin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Avilamycin

Dichlorisoeverninsyre

Svin, fjerkræ, kaniner

50 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For svin og fjerkræ refererer denne MRL til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Azaglynafarelin

Ikke relevant

Laksefisk

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Må ikke anvendes til fisk, hvis æg anvendes til konsum

Ingen angivelse

Azametiphos

Ikke relevant

Laksefisk

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Azaperon

Summen af azaperon og azaperol

Svin

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Midler, som påvirker nervesystemet/midler, som påvirker centralnervesystemet

Bacitracin

Summen af bacitracin A, bacitracin B og bacitracin C

Kvæg

100 μg/kg

Mælk

Ingen angivelse

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Kaniner

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Ikke relevant

Kvæg

MRL kun påkrævet for mælk

Ikke relevant

Kun til intramammær anvendelse i lakterende køer

Balsamum peruvianum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Baquiloprim

Baquiloprim

Kvæg

10 μg/kg

300 μg/kg

150 μg/kg

30 μg/kg

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Antimikrobielle lægemidler/kemoterapeutika

Svin

40 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Hud og fedt

Lever

Nyre

Bariumselenat

Ikke relevant

Kvæg, får

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Beclomethasondipropionat

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til inhalation

Ingen angivelse

Bellis perennis

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, som svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

Ingen angivelse

Benzalkoniumchlorid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Til anvendelse som hjælpestof i koncentrationer på op til 0,05 %

Ingen angivelse

Benzocain

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse som lokalbedøvende middel

Ingen angivelse

Laksefisk

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Benzylalkohol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Til anvendelse som hjælpestof

Ingen angivelse

Benzylbenzoat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Benzylpenicillin

Benzylpenicillin

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

For svin og fjerkræ refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Benzyl-p-hydroxybenzoat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Betain

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Betainglucuronat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Betamethason

Betamethason

Kvæg, svin

0,75 μg/kg

2,0 μg/kg

0,75 μg/kg

Muskel

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Corticoider/glucocorticoider

Kvæg

0,3 μg/kg

Mælk

Biotin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Bismuthsubcarbonat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Bismuthsubgallat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Bismuthsubnitrat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Kvæg

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til intramammær anvendelse

Ingen angivelse

Bismuthsubsalicylat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Bituminsulfonater, ammonium- og natriumsalte

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Boldo folium

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Borsyre og borater

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Brintoverilte

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Bromhexin

Ikke relevant

Kvæg, svin, fjerkræ

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk eller æg anvendes til konsum

Ingen angivelse

Bromid, kaliumsalt

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Bromid, natriumsalt

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Bronopol

Ikke relevant

Fisk

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Brotizolam

Ikke relevant

Kvæg

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til terapeutisk brug

Ingen angivelse

Buserelin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Butafosfan

Ikke relevant

Kvæg

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til intravenøs anvendelse

Ingen angivelse

Butorphanoltartrat

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til intravenøs anvendelse

Ingen angivelse

Butyl 4-hydroxybenzoat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Butylscopolaminbromid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumacetat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumaspartat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumbenzoat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumborogluconat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumcarbonat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumchlorid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumcitrat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumglucoheptonat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumgluconat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumgluconoglucoheptonat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumgluconolactat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumglutamat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumglycerophosphat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumhydroxid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumhypophosphit

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciummalat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumoxid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumpantothenat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumphosphat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumpolyphosphater

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumpropionat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumsilicat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumstearat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calciumsulfat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Calendula officinalis

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en tiendedel

Ingen angivelse

Calendulae flos

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Camphora

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en hundrededel

Ingen angivelse

Capsici fructus acer

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Carazolol

Carazolol

Kvæg

5 μg/kg

5 μg/kg

15 μg/kg

15 μg/kg

1 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Midler, som påvirker nervesystemet/midler, som påvirker det autonome nervesystem

Svin

5 μg/kg

5 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Nyre

Carbasalatcalcium

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion undtagen fisk

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk eller æg anvendes til konsum

Ingen angivelse

Carbetocin

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Cardiospermum halicacabum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, som svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

Ingen angivelse

Carlinae radix

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Carnitin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Carprofen

Summen af carprofen og carprofenglucuronidkonjugat

Kvæg, dyr af hestefamilien

500 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Antiinflammatoriske lægemidler/ikkesteroide antiinflammatoriske lægemidler

Ikke relevant

Kvæg

MRL ikke påkrævet for mælk

Ikke relevant

Carvi aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Caryophylli aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Cefacetril

Cefacetril

Kvæg

125 μg/kg

Mælk

Kun til intramammær anvendelse

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Ikke relevant

Kvæg

MRL kun påkrævet for mælk

Ikke relevant

Cefalexin

Cefalexin

Kvæg

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

1 000 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Cefalonium

Cefalonium

Kvæg

20 μg/kg

Mælk

Kun til intramammær anvendelse og øjenbehandling

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Ikke relevant

Kvæg

MRL kun påkrævet for mælk

Ikke relevant

Cefapirin

Summen af cefapirin og desacetylcefapirin

Kvæg

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Muskel

Fedt

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Cefazolin

Cefazolin

Kvæg, får, geder

50 μg/kg

Mælk

Ingen angivelse

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Ikke relevant

Kvæg, får, geder

MRL kun påkrævet for mælk

Ikke relevant

Til intramammær anvendelse, undtagen hvis yveret evt. anvendes til konsum

Cefoperazon

Cefoperazon

Kvæg

50 μg/kg

Mælk

Kun til intramammær anvendelse i lakterende køer

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Ikke relevant

Kvæg

MRL kun påkrævet for mælk

Ikke relevant

Cefquinom

Cefquinom

Kvæg, svin, dyr af hestefamilien

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Kvæg

20 μg/kg

Mælk

Ceftiofur

Summen af alle restkoncentrationer med betalactamstruktur udtrykt som desfuroylceftiofur

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

1 000 μg/kg

2 000 μg/kg

2 000 μg/kg

6 000 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Centellae asiaticae extractum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Cetostearylalkohol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Cetrimid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Chlorcresol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Chlorhexidin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Chlormadinon

Chlormadinon

Kvæg

4 μg/kg

2 μg/kg

2,5 μg/kg

Fedt

Lever

Mælk

Kun til zooteknisk anvendelse

Stoffer med virkning på forplantningssystemet

Chlorphenamin

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Chlortetracyclin

Summen af moderstoffet og dets 4-epimer

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Lever

Nyre

Mælk

Æg

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Cholin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Chrysanthemi cinerariifolii flos

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Chymotrypsin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Cimicifugae racemosae rhizoma

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Ingen angivelse

Cinchonae cortex, standardiserede ekstrakter og præparater heraf

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Cinnamomi cassiae aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Cinnamomi cassiae cortex, standardiserede ekstrakter og præparater heraf

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Cinnamomi ceylanici aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Cinnamomi ceylanici cortex, standardiserede ekstrakter og præparater heraf

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Citri aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Citronellae aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Citrullin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Clavulansyre

Clavulansyre

Kvæg, svin

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

400 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Kvæg

200 μg/kg

Mælk

Clazuril

Ikke relevant

Duer

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Clenbuterolhydrochlorid

Clenbuterol

Kvæg, dyr af hestefamilien

0,1 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

Muskel

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Midler, som påvirker nervesystemet/midler, som påvirker det autonome nervesystem

Kvæg

0,05 μg/kg

Mælk

Cloprostenol

Ikke relevant

Kvæg, svin, geder, dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Clorsulon

Clorsulon

Kvæg

35 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Closantel

Closantel

Kvæg

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Får

1 500 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

5 000 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Cloxacillin

Cloxacillin

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

For svin og fjerkræ refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Cobaltcarbonat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Cobaltdichlorid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Cobaltgluconat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Cobaltoxid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Cobaltsulfat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Cobalttrioxid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Cocoalkyldimethylbetainer

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Til anvendelse som hjælpestof

Ingen angivelse

Coffein

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Colistin

Colistin

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Æg

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

For svin og fjerkræ refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Condurango cortex, standardiserede ekstrakter og præparater heraf

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Convallaria majalis

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en tusindedel

Ingen angivelse

Coriandri aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Corticotropin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Coumafos

Coumafos

Bier

100 μg/kg

Honning

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod ektoparasitter

Crataegus

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, som svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

Ingen angivelse

Cupressi aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Cyfluthrin

Cyfluthrin (summen af isomerer)

Kvæg, geder

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

For mælk skal øvrige bestemmelser i Rådets direktiv 94/29/EF overholdes

Antiparasitære lægemidler/midler mod ektoparasitter

Cyhalotrin

Cyhalotrin (summen af isomerer)

Kvæg

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Fedt

Nyre

Mælk

For mælk skal øvrige bestemmelser i Rådets direktiv 94/29/EF overholdes

Antiparasitære lægemidler/midler mod ektoparasitter

Cypermethrin

Cypermethrin (summen af isomerer)

Alle drøvtyggere

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

For mælk skal øvrige bestemmelser i Kommissionens direktiv 98/82/EF overholdes

Antiparasitære lægemidler/midler mod ektoparasitter

Laksefisk

50 μg/kg

Muskel og skind i naturligt forhold

Cyromazin

Cyromazin

Får

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod ektoparasitter

Cystein

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Cytidin og dets 5'-mono-, 5'-di- og 5'-triphosphater

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Danofloxacin

Danofloxacin

Kvæg, får, geder, fjerkræ

200 μg/kg

100 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

For fjerkræ refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Kvæg, får, geder

30 μg/kg

Mælk

Decoquinat

Ikke relevant

Kvæg, får

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse. Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Ingen angivelse

Deltamethrin

Deltamethrin

Alle drøvtyggere

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod ektoparasitter

Fisk

10 μg/kg

Muskel og skind i naturligt forhold

Dembrexin

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Denaverinhydrochlorid

Ikke relevant

Kvæg

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Deslorelinacetat

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Detomidin

Ikke relevant

Kvæg, dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til terapeutisk brug

Ingen angivelse

Dexamethason

Dexamethason

Kvæg, geder, svin, dyr af hestefamilien

0,75 μg/kg

2 μg/kg

0,75 μg/kg

Muskel

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Corticoider/glucocorticoider

Kvæg, geder

0,3 μg/kg

Mælk

Dexpantothenol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Diazinon

Diazinon

Kvæg, får, geder, svin

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antiparasitære lægemidler/midler mod ektoparasitter

Kvæg, får, geder

20 μg/kg

Mælk

Diclazuril

Ikke relevant

Alle drøvtyggere, svin

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Diclofenac

Diclofenac

Kvæg

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

0,1 µg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antiinflammatoriske lægemidler/ikkesteroide antiinflammatoriske lægemidler

Svin

5 µg/kg

1 µg/kg

5 µg/kg

10 µg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Nyre

Dicloxacillin

Dicloxacillin

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

For svin og fjerkræ refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Dicyclanil

Summen af dicyclanil og 2, 4, 6-triaminopyrimidin-5-carbonitril

Får

200 μg/kg

150 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod ektoparasitter

Diethylenglycolmonoethylether

Ikke relevant

Alle drøvtyggere, svin

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Diethylphthalat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Diethylsebacat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Difloxacin

Difloxacin

Kvæg, får og geder

400 μg/kg

100 μg/kg

1 400 μg/kg

800 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Svin

400 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

800 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Nyre

Fjerkræ

300 μg/kg

400 μg/kg

1 900 μg/kg

600 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Alle andre arter bestemt til fødevareproduktion

300 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

600 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Diflubenzuron

Diflubenzuron

Laksefisk

1 000 μg/kg

Muskel og skind i naturligt forhold

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod ektoparasitter

Dihydrostreptomycin

Dihydrostreptomycin

Alle drøvtyggere, svin, kaniner

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Alle drøvtyggere

200 μg/kg

Mælk

Dikobberoxid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Dimangantrioxid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Dimethicon

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Dimethylacetamid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Dimethylphthalat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Dimethylsulphoxid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Dinoprost

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Dinoproston

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Dinoprosttromethamin

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Diprophyllin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Doramectin

Doramectin

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

40 μg/kg

150 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod endo- og ektoparasitter

Doxapram

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Doxycyclin

Doxycyclin

Kvæg

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Muskel

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Svin, fjerkræ

100 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Echinacea

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, som svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf. Kun til lokal anvendelse

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en tiendedel

Ingen angivelse

Echinacea purpurea

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Emamectin

Emamectin B1a

Fisk

100 μg/kg

Muskel og skind i naturligt forhold

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod endo- og ektoparasitter

Enilconazol

Ikke relevant

Kvæg, dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Enrofloxacin

Summen af enrofloxacin og ciprofloxacin

Kvæg, får, geder

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Svin, kaniner

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Fjerkræ

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Nyre

Alle andre arter bestemt til fødevareproduktion

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Epinephrin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Eprinomectin

Eprinomectin B1a

Kvæg

50 μg/kg

250 μg/kg

1 500 μg/kg

300 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod endo- og ektoparasitter

Ergometrinmaleat

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Anvendes kun til fødende dyr

Ingen angivelse

Erythromycin

Erythromycin A

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

40 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Æg

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

For svin og fjerkræ refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Etamiphyllinkamsylat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Etamsylat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Ethanol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Til anvendelse som hjælpestof

Ingen angivelse

Ethylendiamintetraeddikesyre og salte heraf

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Ethyllactat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Ethyloleat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Etiproston tromethamin

Ikke relevant

Kvæg, svin

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Eucalypti aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Eucalyptol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Eucalyptus globulus

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, som svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

Ingen angivelse

Euphrasia officinalis

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, som svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

Ingen angivelse

Febantel

Summen af ekstraherbare rester, som kan oxideres til oxfendazolsulfon

Alle drøvtyggere, svin, dyr af hestefamilien

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Alle drøvtyggere

10 μg/kg

Mælk

Fenbendazol

Summen af ekstraherbare rester, som kan oxideres til oxfendazolsulfon

Alle drøvtyggere, svin, dyr af hestefamilien

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Alle drøvtyggere

10 μg/kg

Mælk

Fenol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Fenpipramidhydrochlorid

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til intravenøs anvendelse

Ingen angivelse

Fenvalerat

Fenvalerat (summen af RR-, SS-, RS- og SR-isomerer)

Kvæg

25 μg/kg

250 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

40 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod ektoparasitter

Fertirelinacetat

Ikke relevant

Kvæg

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Firocoxib

Firocoxib

Dyr af hestefamilien

10 μg/kg

15 μg/kg

60 μg/kg

10 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Antiinflammatoriske lægemidler/ikkesteroide antiinflammatoriske lægemidler

Florfenicol

Summen af florfenicol og metabolitter, målt som florfenicolamin

Kvæg, får, geder

200 μg/kg

3 000 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Svin

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

500 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Nyre

Fjerkræ

100 μg/kg

200 μg/kg

2 500 μg/kg

750 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Fisk

1 000 μg/kg

Muskel og skind i naturligt forhold

Alle andre arter bestemt til fødevareproduktion

100 μg/kg

200 μg/kg

2 000 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Fluazuron

Fluazuron

Kvæg

200 μg/kg

7 000 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod ektoparasitter

Flubendazol

Summen af flubendazol og (2-amino 1H-benzimidazol-5-yl) (4-fluorophenyl)methanon

Fjerkræ, svin

50 μg/kg

50 μg/kg

400 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Flubendazol

Fjerkræ

400 μg/kg

Æg

Flugestonacetat

Flugestonacetat

Får, geder

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

1 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Til intravaginal brug og kun til zootekniske formål

Stoffer med virkning på forplantningssystemet

Flumequin

Flumequin

Kvæg, får, geder, svin

200 μg/kg

300 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Kvæg, får, geder

50 μg/kg

Mælk

Fjerkræ

400 μg/kg

250 μg/kg

800 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Nyre

Fisk

600 μg/kg

Muskel og skind i naturligt forhold

Alle andre arter bestemt til fødevareproduktion

200 μg/kg

250 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Flumethrin

Flumethrin (summen af trans-Z-isomerer)

Kvæg

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod ektoparasitter

Får

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Ikke relevant

Bier

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Flunixin

Flunixin

Kvæg

20 μg/kg

30 μg/kg

300 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Antiinflammatoriske lægemidler/ikkesteroide antiinflammatoriske lægemidler

Svin

50 μg/kg

10 μg/kg

200 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Nyre

Dyr af hestefamilien

10 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

5-Hydroxyflunixin

Kvæg

40 μg/kg

Mælk

Foeniculi aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Folsyre

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Follikelstimulerende hormon (naturligt FSH fra alle arter og syntetiske fremstillinger heraf)

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Formaldehyd

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Frangulae cortex, standardiserede ekstrakter og præparater heraf

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Furosemid

Ikke relevant

Kvæg, dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til intravenøs anvendelse

Ingen angivelse

Fødevaretilsætningsstoffer (stoffer med et gyldigt E-nummer, der er godkendt som tilsætningsstoffer i fødevarer)

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun stoffer, der er godkendt som fødevaretilsætningsstoffer, med undtagelse af konserveringsmidler opført i del C i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF

Ingen angivelse

Gamithromycin

Gamithromycin

Kvæg

20 µg/kg

200 µg/kg

100 µg/kg

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Gentamicin

Summen af gentamicin C1, gentamicin C1a, gentamicin C2 og gentamicin C2a

Kvæg, svin

50 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

750 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Kvæg

100 μg/kg

Mælk

Gentianae radix, standardiserede ekstrakter og præparater heraf

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Ginkgo biloba

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en tusindedel

Ingen angivelse

Ginseng

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, som svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

Ingen angivelse

Ginseng, standardiserede ekstrakter og præparater heraf

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Glutamin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Glutaminsyre

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Glutaraldehyd

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Glycerol formal

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Glycin

 

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Gonadotropin-frigørende hormoner

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Guanosin og dets 5′-mono-, 5′-di- og 5′-triphosphater

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Guaiacol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Halofuginon

Halofuginon

Kvæg

10 μg/kg

25 μg/kg

30 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod protozer

Hamamelis virginiana

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en tiendedel

Ingen angivelse

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Harpagophytum procumbens

 

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske lægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

 

Harunga madagascariensis

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en tusindedel

Ingen angivelse

Heparin og dets salte

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Heptaminol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Hesperidin

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Hesperidinmethylchalkon

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Hexetidin

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Hippocastani semen

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Histidin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Human choriongonadotropin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Humant chorion-gonadotropin (naturligt HCG og syntetisk fremstillede analoger)

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Humant menopausalt gonadotropin

Ikke relevant

Kvæg

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Humussyrer og deres natriumsalte

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Hyaluronsyre

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Hydrochlorthiazid

Ikke relevant

Kvæg

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Hydrocortison

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Hydroxyethylsalicylat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion undtagen fisk

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Hyperici oleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Hypericum perforatum

 

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlæge-midler, der er fremstillet i overensstem-melse med homøopatiske farmakopéer, i koncentratio-ner, der svarer til grundtink-turen og fortyndinger heraf

Ingen angivelse

Imidocarb

Imidocarb

Kvæg

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod protozer

Får

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Inosin og dets 5'-mono-, 5'-di- og 5' triphosphater

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Inositol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Isobutan

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Isofluran

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Anvendes kun til bedøvelse

Ingen angivelse

Isoleucin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Isopropanol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Isoxsuprin

Ikke relevant

Kvæg, dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til terapeutisk brug i overensstemmelse med Rådets direktiv 96/22/EØF

Ingen angivelse

Ivermectin

22, 23-Dihydro-avermectin B1a

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

100 μg/kg

100 μg/kg

30 μg/kg

Fedt

Lever

Nyre

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod endo- og ektoparasitter

Jecoris oleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Jernammoniumcitrat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Jerndextran

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Jerndichlorid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Jernfumarat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Jernglucoheptonat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Jernsulfat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Jod og uorganiske jodholdige forbindelser inklusive:

natrium- og kaliumjodid

natrium- og kaliumiodat

jodoforer inklusive polyvinylpyrrolidone-jod

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Juniperi fructus

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Kalium-DL-aspartat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Kaliumglucuronat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Kaliumglycerophosphat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Kaliumnitrat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Kaliumselenat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Kamfer

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til udvortes brug

Ingen angivelse

Kanamycin

Kanamycin A

Alle arter bestemt til fødevareproduktion undtagen fisk

100 μg/kg

100 μg/kg

600 μg/kg

2 500 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

For svin og fjerkræ refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Kardemommeekstrakt

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Ketamin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Ketanserin tartrat

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Ketoprofen

Ikke relevant

Kvæg, svin, dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Kobberchlorid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Kobbergluconat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Kobberheptanoat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Kobbermethionat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Kobberoxid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Kobbersulfat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Lachnanthes tinctoria

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en tusindedel

Ingen angivelse

Lanolin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Lanolinalkohol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Lasalocid

Lasalocid A

Fjerkræ

20 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Nyre

Æg

Ingen angivelse

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Lauri folii aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Lauri fructus

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Lavandulae aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Lecirelin

Ikke relevant

Kvæg, dyr af hestefamilien, kaniner

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Lectin udvundet af røde havebønner (Phaseolus vulgaris)

Ikke relevant

Svin

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Lespedeza capitata

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Leucin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Levamisol

Levamisol

Kvæg, får, svin, fjerkræ

10 μg/kg

10 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For svin og fjerkræ refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Levomethadon

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til intravenøs anvendelse

Ingen angivelse

Levothyroxin

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Lidocain

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal-regional bedøvelse

Ingen angivelse

Lincomycin

Lincomycin

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

100 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

150 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Æg

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

For svin og fjerkræ refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Lineær alkylbenzensulfon-syrer med alkylkædelængder mellem C9 og C13, indeholdende mindre end 2,5 % med alkylkæde længere end C13

Ikke relevant

Kvæg, får

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Lini oleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Lobaria pulmonaria

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

Ingen angivelse

Lobelin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Luprostiol

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Luteiniserende hormon (naturligt fra arter og deres syntetisk fremstillede analog)

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

L-vinsyre og alle mono- og diævkivalentsalte af natrium, kalium og calcium

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Til anvendelse som hjælpestof

Ingen angivelse

Lysin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Magnesium

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Magnesiumacetat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Magnesiumaluminiumsilicat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Magnesiumaspartat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Magnesiumcarbonat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Magnesiumchlorid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Magnesiumcitrat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Magnesiumgluconat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Magnesiumglutamat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Magnesiumglycerophosphat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Magnesiumhydroxid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Magnesiumhypophosphit

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Magnesiumorotat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Magnesiumoxid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Magnesiumphosphat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Magnesiumstearat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Magnesiumsulphat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Magnesiumtrisilikat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Majoranae herba

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Mangancarbonat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Manganchlorid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Mangangluconat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Manganglycerophosphat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Manganoxid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Manganpidolat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Manganribonucleat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Mangansulfat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Mannitol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Marbofloxacin

Marbofloxacin

Kvæg, svin

150 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Kvæg

75 μg/kg

Mælk

Matricaria recutita og præparater heraf

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Matricariae flos

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Mebendazol

Summen af mebendazol, methyl (5-(1-hydroxy, 1-phenyl) methyl-1H-benzimidazol-2-yl) carbamat og (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl) phenylmethanon, udtrykt i mebendazolækvivalenter

Får, geder, dyr af hestefamilien

60 μg/kg

60 μg/kg

400 μg/kg

60 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Mecillinam

Ikke relevant

Kvæg

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til intrauterin anvendelse

Ingen angivelse

Medicago sativa extractum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Medroxyprogesteronacetat

Ikke relevant

Får

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Til intravaginal brug og kun til zootekniske formål

Ingen angivelse

Melatonin

Ikke relevant

Får, geder

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Melissae aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Melissae folium

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Meloxicam

Meloxicam

Kvæg, geder, svin, kaniner, dyr af hestefamilien

20 μg/kg

65 μg/kg

65 μg/kg

Muskel

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Antiinflammatoriske lægemidler/ikkesteroide antiinflammatoriske lægemidler

Kvæg, geder

15 μg/kg

Mælk

Menadion

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Menbuton

Ikke relevant

Kvæg, får, geder, svin, dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Menthae arvensis aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Menthae piperitae aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Menthol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Mepivacain

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til intraartikulær og epidural anvendelse som lokalbedøvelse

Ingen angivelse

Mercaptaminhydrochlorid

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Metamizol

4-Methylaminoantipyrin

Kvæg, svin, dyr af hestefamilien

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antiinflammatoriske lægemidler/ikkesteroide antiinflammatoriske lægemidler

Kvæg

50 μg/kg

Mælk

Methionin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Methylbenzoat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Methylnicotinat

Ikke relevant

Kvæg, dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Methylprednisolon

Methylprednisolon

Kvæg

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Corticoider/glucocorticoider

Methylsalicylat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion undtagen fisk

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Millefoli herba

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Mineralske hydrocarboner, lav til høj viskositet inklusive mikrokrystallinske vokser, ca. C10-C60, alifatiske, forgrenede alifatiske og alicykliske forbindelser

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Eksklusive aromatiske og umættede forbindelser

Ingen angivelse

Monensin

Monensin A

Kvæg

2 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

2 μg/kg

2 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Monepantel

Monepantel-sulfon

Får

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Geder

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Foreløbig maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer udløber 1. januar 2011

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Monothioglycerol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Montanid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Morantel

Summen af reststoffer, som kan hydrolyseres til N-methyl-1,3-propandiamin og udtrykkes som morantelækvivalenter

Alle drøvtyggere

100 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Moxidectin

Moxidectin

Kvæg, får, dyr af hestefamilien

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod endo- og ektoparasitter

Kvæg, får

40 μg/kg

Mælk

Myglyol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Myresyre

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Myristicae aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse på nyfødte dyr

Ingen angivelse

Mælkesyre

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Nafcillin

Nafcillin

Alle drøvtyggere

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Kun til intramammær anvendelse

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Natamycin

Ikke relevant

Kvæg, dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Natrium-2-methyl-2-phenoxy-propanoat

Ikke relevant

Kvæg, svin, geder, dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Natriumacetylsalicylat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion undtagen fisk

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk eller æg anvendes til konsum

Ingen angivelse

Natrium-benzyl 4-hydroxybenzoat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Natriumborformiat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Natrium-butyl 4-hydroxybenzoat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Natriumcetostearyl-sulfat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Natriumchlorid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Natriumchlorit

Ikke relevant

Kvæg

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Natriumcromoglicat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Natrium-dichlorisocyanurat

Ikke relevant

Kvæg, får, geder

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Natriumdioctylsulfosuccinat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Natriumformaldehydsulfoxylat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Natriumglycerophosphat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Natriumhypophosphit

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Natriumlaurylsulfat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Natriumnitrit

Ikke relevant

Kvæg

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Natriumpropionat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Natriumpyrosulfit

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Natriumsalicylat

Ikke relevant

Kvæg, svin

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Til oral anvendelse

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Ingen angivelse

Alle arter bestemt til fødevareproduktion undtagen fisk

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Natriumselenat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Natriumselenit

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Natriumstearat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Natriumthiosulfat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

n-Butan

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

n-Butanol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Til anvendelse som hjælpestof

Ingen angivelse

Neomycin (herunder framycetin)

Neomycin B

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

5 000 μg/kg

1 500 μg/kg

500 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Æg

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

For svin og fjerkræ refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Neostigmin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Netobimin

Summen af albendazoloxid, albendazolsulfon og albendazol-2-aminosulfon, udtrykt som albendazol

Kvæg, får

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Kun til oral anvendelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Nicoboxil

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Nikkelgluconat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Nikkelsulfat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Nitroxinil

Nitroxinil

Kvæg, får

400 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

400 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Nonivamid

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Norgestomet

Norgestomet

Kvæg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,12 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Kun til terapeutisk eller zooteknisk anvendelse

Stoffer med virkning på forplantningssystemet

Novobiocin

Novobiocin

Kvæg

50 μg/kg

Mælk

Kun til intramammær anvendelse

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Ikke relevant

Kvæg

MRL kun påkrævet for mælk

Ikke relevant

Ingen angivelse

Oestradiol-17β

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til terapeutisk eller zooteknisk anvendelse

Ingen angivelse

Okoubaka aubrevillei

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

Ingen angivelse

Oleyloleat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Omeprazol

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Organiske jodholdige forbindelser:

iodoform

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Orgotein

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Ornithin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Orotsyre

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Oxacillin

Oxacillin

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

For svin og fjerkræ refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Oxalsyre

Ikke relevant

Bier

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Antimikrobielt lægemiddel

Oxfendazol

Summen af ekstraherbare rester, som kan oxideres til oxfendazolsulfon

Alle drøvtyggere, svin, dyr af hestefamilien

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Alle drøvtyggere

10 μg/kg

Mælk

Oxibendazol

Oxibendazol

Svin

100 μg/kg

500 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Oxidationsprodukter af Terebinthinae oleum

Ikke relevant

Kvæg, får, geder, svin

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Oxolinsyre

Oxolinsyre

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

For svin og fjerkræ refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk eller æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Oxyclozanid

Oxyclozanid

Alle drøvtyggere

20 μg/kg

20 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Oxytetracyclin

Summen af moderstoffet plus moderstoffets 4-epimer

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Lever

Nyre

Mælk

Æg

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Oxytocin

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Pancreatin

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Papain

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Papaverin

Ikke relevant

Kvæg

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun nyfødte kalve

Ingen angivelse

Paracetamol

Ikke relevant

Svin

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Parconazol

Ikke relevant

Perlehøns

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Paromomycin

Paromomycin

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

500 μg/kg

1 500 μg/kg

1 500 μg/kg

Muskel

Lever

Nyre

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk eller æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Peforelin

Ikke relevant

Svin

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Penethamat

Benzylpenicillin

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Pepsin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Pereddikesyre

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Permethrin

Permethrin (summen af isomerer)

Kvæg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Mht. mælk skal øvrige bestemmelser i Kommissionens direktiv 98/82/EF overholdes

Antiparasitære lægemidler/midler mod ektoparasitter

Phenoxymethylpenicillin

Phenoxymethylpenicillin

Svin

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Muskel

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Fjerkræ

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Phenylalanin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Phloroglucinol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Phoxim

Phoxim

Får

50 μg/kg

400 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fedt

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod ektoparasitter

Svin

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Nyre

Høns

25 μg/kg

550 μg/kg

50 μg/kg

30 μg/kg

60 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Nyre

Æg

Phytolacca americana

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en tusindedel

Ingen angivelse

Phytomenadion

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Piceae turiones recentes extractum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Piperazin

Piperazin

Svin

400 μg/kg

800 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Høns

2 000 μg/kg

Æg

Piperazindihydrochlorid

Ikke relevant

Høns

MRL kun påkrævet for æg

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Piperonylbutoxid

Ikke relevant

Kvæg, får, geder, dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Pirlimycin

Pirlimycin

Kvæg

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Policresulen

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Poloxalen

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Poloxamer

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Polyethylenglycol (molekylevægt fra 200 til 10 000)

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Polyethylenglycol-15-hydroxystearater

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Til anvendelse som hjælpestof

Ingen angivelse

Polyethylenglycol-7-glycerylcocoat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Polyethylenglycol-stearater med 8-40 oxyethylenenheder

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Til anvendelse som hjælpestof

Ingen angivelse

Polyoxyethylensorbitanmonooleat og -trioleat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Polyoxyl hydreret ricinusolie med 40 til 60 oxyethylen-enheder

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Til anvendelse som hjælpestof

Ingen angivelse

Polyoxyl-ricinusolie med 30 til 40 oxyethylen-enheder

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Til anvendelse som hjælpestof

Ingen angivelse

Polysorbat 80

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Polysulfateret glycosaminglycan

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Praziquantel

Ikke relevant

Får

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Prednisolon

Prednisolon

Kvæg

4 μg/kg

4 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

6 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Corticoider/glucocorticoider

Prethcamid (crotetamid og cropropamid)

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Procain

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Progesteron

Ikke relevant

Kvæg, får, geder, dyr af hestefamilien (hundyr)

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til intravaginal terapeutisk eller zooteknisk anvendelse og i overensstemmelse med direktiv 96/22/EF

Ingen angivelse

Prolin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Propan

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Propylenglycol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Prunus laurocerasus

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en tusindedel

Ingen angivelse

Pyrantel-embonat

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Pyrethrumekstrakt

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Quatresin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse som konserveringsmiddel i koncentrationer på op til 0,5 %

Ingen angivelse

Quercus cortex

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Quillajasaponiner

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Rafoxanid

Rafoxanid

Kvæg

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Får

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

R-Cloprostenol

Ikke relevant

Kvæg, svin, geder, dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Releasing hormon for D-Phenylalanin 6-luteiniserende hormon

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Rhei radix, standardiserede ekstrakter og præparater heraf

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Ricini oleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Til anvendelse som hjælpestof

Ingen angivelse

Rifaximin

Rifaximin

Kvæg

60 μg/kg

Mælk

Ingen angivelse

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Ikke relevant

Kvæg

MRL kun påkrævet for mælk

Ikke relevant

Til intramammær anvendelse, undtagen hvis yveret evt. anvendes til konsum, og til intrauterin anvendelse

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Romifidin

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til terapeutisk anvendelse

Ingen angivelse

Rosmarini aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Rosmarini folium

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Ruscus aculeatus

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Ruta graveolens

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en tusindedel

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Ingen angivelse

Salicylsyre

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion undtagen fisk

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Saltsyre

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Til anvendelse som hjælpestof

Ingen angivelse

Salviae folium

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Sambuci flos

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Sarafloxacin

Sarafloxacin

Høns

10 μg/kg

100 μg/kg

Hud og fedt

Lever

Må ikke an-vendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Laksefisk

30 μg/kg

Muskel og skind i naturligt forhold

Selenicereus grandiflorus

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en hundrededel

Ingen angivelse

Serenoa repens

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

Ingen angivelse

Serin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Serotonin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Serumgonadotropin (PMSG)

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Silybum marianum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

Ingen angivelse

Sinapis nigrae semen

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Solidago virgaurea

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

Ingen angivelse

Somatosalm

Ikke relevant

Laks

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Sorbitansesquioleat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Sorbitantrioleat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Spectinomycin

Spectinomycin

Får

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«.

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Alle andre arter bestemt til fødevareproduktion

300 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Spiramycin

Summen af spiramycin og neospiramycin

Kvæg

200 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Høns

200 μg/kg

300 μg/kg

400 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Spiramycin 1

Svin

250 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Stoffer anvendt i homøopatiske veterinærlægemidler

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Alle stoffer anvendt i homøopatiske veterinærlægemidler, forudsat at deres koncentration i produktet ikke overstiger én titusindedel

Ingen angivelse

Streptomycin

Streptomycin

Alle drøvtyggere, svin, kaniner

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Alle drøvtyggere

200 μg/kg

Mælk

Strychni semen

Ikke relevant

Kvæg, får, geder

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse ved doser svarende til 0,1 mg stryknin/kg legemsvægt

Ingen angivelse

Strychnin

Ikke relevant

Kvæg

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til oral anvendelse ved doser op til 0,1 mg/kg legemsvægt

Ingen angivelse

Sulfogaiacol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Sulfonamider

(alle stoffer tilhørende sulfonamidgruppen)

Moderstof

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Den samlede restkoncentration af alle stoffer inden for sulfonamid-gruppen bør ikke overstige 100 μg/kg

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«.

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/kemoterapeutika

Kvæg, får, geder

100 μg/kg

Mælk

Svovl

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Symphyti radix

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse på intakt hud

Ingen angivelse

Syzygium cumini

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

Ingen angivelse

Tanninum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Tau-fluvalinat

Ikke relevant

Bier

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Teflubenzuron

Teflubenzuron

Laksefisk

500 μg/kg

Muskel og skind i naturligt forhold

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod ektoparasitter

Terebinthinae aetheroleum rectificatum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Terebinthinae laricina

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Terpinhydrat

Ikke relevant

Kvæg, får, geder, svin

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Tetracain

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Må kun anvendes til bedøvelse

Ingen angivelse

Tetracyclin

Moderstoffet plus moderstoffets 4-epimer

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Lever

Nyre

Mælk

Æg

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Theobromin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Theophyllin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Thiabendazol

Summen af thiabendazol og 5-hydroxythiabendazol

Kvæg, geder

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Ingen angivelse

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Thiamphenicol

Thiamphenicol

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

For svin og fjerkræ refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Thiamylal

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til intravenøs anvendelse

Ingen angivelse

Thioctsyre

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Thiomersal

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Må kun anvendes som konserveringsmiddel i multidosisvacciner i en koncentration, der ikke overstiger 0,02 %

Ingen angivelse

Thiopentalnatrium

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til intravenøs anvendelse

Ingen angivelse

Threonin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Thuja occidentalis

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en hundrededel

Ingen angivelse

Thymi aetheroleum

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Thymidin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Thymol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Tiamulin

Summen af metabolitter, som kan hydrolyseres til 8-a-hydroxymutilin

Svin og kaniner

100 μg/kg

500 μg/kg

Muskel

Lever

Ingen angivelse

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Høns

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Kalkuner

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Tiamulin

Høns

1 000 μg/kg

Æg

Tiaprost

Ikke relevant

Kvæg, får, svin, dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Tiliae flos

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Tilmicosin

Tilmicosin

Fjerkræ

75 μg/kg

75 μg/kg

1 000 μg/kg

250 μg/kg

Muskel

Hud og Fedt

Lever

Nyre

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Alle andre arter bestemt til fødevareproduktion

50 μg/kg

50 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Tiludronsyre (i form af dinatriumsalt)

Ikke relevant

Dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til intravenøs anvendelse

Ingen angivelse

Fjerkræ

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til parenteral indgift og kun til æglæggende fugle og til avlsfugle

Timerfonat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Må kun anvendes som konserveringsmiddel i multidosisvacciner i en koncentration, der ikke overstiger 0,02 %

Ingen angivelse

Toldimfos

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Tolfenaminsyre

Tolfenaminsyre

Kvæg, svin

50 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Antiinflammatoriske lægemidler/ikkesteroide antiinflammatoriske lægemidler

Kvæg

50 μg/kg

Mælk

Toltrazuril

Toltrazuril sulfon

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

100 μg/kg

150 μg/kg

500 μg/kg

250 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

For svin refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod protozer

Fjerkræ

100 μg/kg

200 μg/kg

600 μg/kg

400 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Nyre

Tosylchloramidnatrium

Ikke relevant

Kvæg, dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til lokal anvendelse

Ingen angivelse

Fisk

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til behandling via vand

Tragant

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Tricainmesilat

Ikke relevant

Fisk

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til behandling via vand

Ingen angivelse

Trichlormethiazid

Ikke relevant

Alle pattedyrarter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Triclabendazol

Summen af ekstraherbare rester, som kan oxideres til ketotriclabendazol

Alle drøvtyggere

225 μg/kg

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Trimethoprim

Trimethoprim

Dyr af hestefamilien

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Fedt

Muskel

Lever

Nyre

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

For svin og fjerkræ refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/kemoterapeutika

Alle andre arter bestemt til fødevareproduktion

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Trimetylphloroglusinol

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Trypsin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Tryptophan

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Tulathromycin

(2R,3S,4R,5R,8R,10-R,11R,12S,13S,14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetra-hydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethy-lamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopent-decan-15-en udtrykt som tulathromycin-ækvivalenter

Kvæg

100 μg/kg

3 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Svin

100 μg/kg

3 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Hud og fedt

Lever

Nyre

Turnera diffusa

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopent-

Tylosin

Tylosin A

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Mælk

Æg

For fisk refererer MRL for muskel til »muskel og skind i naturligt forhold«

MRL for fedt, lever og nyre finder ikke anvendelse på fisk

For svin og fjerkræ refererer MRL for fedt til »hud og fedt i naturligt forhold«

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Tylvalosin

Summen af tylvalosin og 3-O-acetyltylosin

Svin

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Hud og fedt

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Fjerkræ

50 μg/kg

50 μg/kg

Hud og fedt

Lever

Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum

Tyrosin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Urginea maritima

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en hundrededel

Kun til oral anvendelse

Ingen angivelse

Uridin og dets 5′-mono-, 5′-di- og -5′-triphosphater

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Urinstof

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Urticae herba

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Valin

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Valnemulin

Valnemulin

Svin

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Antimikrobielle lægemidler/antibiotika

Vedaprofen

Vedaprofen

Dyr af hestefamilien

50 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Ingen angivelse

Antiinflammatoriske lægemidler/ikkesteroide antiinflammatoriske lægemidler

Vetrabutinhydrochlorid

Ikke relevant

Svin

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Vincamin

Ikke relevant

Kvæg

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse på nyfødte dyr

Ingen angivelse

Virola sebifera

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der ikke overstiger en tusindedel

Ingen angivelse

Viscum album

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Kun til anvendelse i homøopatiske veterinærlægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med homøopatiske farmakopéer, i koncentrationer, der svarer til grundtinkturen og fortyndinger heraf

Ingen angivelse

Vitamin A

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Vitamin B1

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Vitamin B12

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Vitamin B2

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Vitamin B3

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Vitamin B5

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Vitamin B6

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Vitamin D

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Vitamin E

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Xylazinhydrochlorid

Ikke relevant

Kvæg, dyr af hestefamilien

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Zinkacetat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Zinkaspartat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Zinkchlorid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Zinkgluconat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Zinkoleat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Zinkoxid

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Zinkstearat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Zinksulfat

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Ingen angivelse

Ingen angivelse

Æblesyre

Ikke relevant

Alle arter bestemt til fødevareproduktion

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

Til anvendelse som hjælpestof

Ingen angivelse


Tabel 2

Forbudte stoffer

Farmakologisk virksomme stoffer

MRL

Aristolochia spp. og formuleringer heraf

MRL kan ikke fastsættes

Chloramphenicol

MRL kan ikke fastsættes

Chloroform

MRL kan ikke fastsættes

Chlorpromazin

MRL kan ikke fastsættes

Colchicin

MRL kan ikke fastsættes

Dapson

MRL kan ikke fastsættes

Dimetridazol

MRL kan ikke fastsættes

Metronidazol

MRL kan ikke fastsættes

Nitrofuraner (herunder furazolidon)

MRL kan ikke fastsættes

Ronidazol

MRL kan ikke fastsættes