23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/1


FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION

INDHOLD

AFSNIT I —   RETTENS ORGANISATION

KAPITEL I:

RETTEN

Artikel 1

Kollegialprincippet

AFDELING 1:

MEDLEMMERNE

Artikel 2

Embedsperiodens begyndelse

Artikel 3

Medlemmernes forpligtelser og udøvelsen af deres hverv

Artikel 4

Afskedigelse og frakendelse af retten til pension eller andre fordele

Artikel 5

Rangfølge

Artikel 6

Stedfortræder for et medlem

AFDELING 2:

FORMANDEN

Artikel 7

Valg af formand

Artikel 8

Formandens stedfortræder

Artikel 9

Formandens opgaver

AFDELING 3:

AFDELINGER OG UDVALG

Artikel 10

Oprettelse af afdelinger

Artikel 11

Afdelingernes ansvarsområder

Artikel 12

Udvalg

AFDELING 4:

GENERALSEKRETÆREN

Artikel 13

Generalsekretæren

KAPITEL II:

VARETAGELSEN AF RETTENS OPGAVER

Artikel 14

Delegation af beføjelser

Artikel 15

Beføjelserne som anvisningsberettiget

Artikel 16

Rettens organisationsstruktur

AFSNIT II —   RETTENS FORRETNINGSGANG

KAPITEL I:

RETTENS OG AFDELINGERNES MØDER

AFDELING 1:

RETTEN

Artikel 17

Mødeplan

Artikel 18

Vedtagelse af dagsordenen

Artikel 19

Beslutningstagning

Artikel 20

Forsædet under Rettens møder

Artikel 21

Beslutningsdygtighed

Artikel 22

Mødernes offentlighed

Artikel 23

Mødereferater

AFDELING 2:

AFDELINGERNE

Artikel 24

Afdelingernes møder

KAPITEL II:

RETTENS, AFDELINGERNES OG UDVALGENES BESLUTNINGER

Artikel 25

Rettens beslutninger

Artikel 26

Afdelingernes beslutninger

Artikel 27

Udvalgenes beslutninger

Artikel 28

Sprogordning og stadfæstelse

Artikel 29

Oversendelse og offentliggørelse

KAPITEL III:

REVISION OG FORBEREDELSE AF BERETNINGER, UDTALELSER, BEMÆRKNINGER OG REVISIONSERKLÆRINGER

Artikel 30

Bestemmelser om revisionens gennemførelse

Artikel 31

Ordførere

AFSNIT III —   ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 32

Antal udtrykt i brøkdele

Artikel 33

Kønsspecifikke betegnelser

Artikel 34

Gennemførelsesbestemmelser

Artikel 35

Adgang til dokumenter

Artikel 36

Ikrafttræden

Artikel 37

Offentliggørelse

REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 287, stk. 4, femte afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a, stk. 1,

efter Rådets godkendelse af 22. februar 2010 —

VEDTAGET FØLGENDE FORRETNINGSORDEN:

AFSNIT I

RETTENS ORGANISATION

KAPITEL I

Retten

Artikel 1

Kollegialprincippet

Retten er opbygget og handler som et kollegium i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne og finansforordningen og i henhold til forretningsordenen.

Afdeling 1

Medlemmerne

Artikel 2

Embedsperiodens begyndelse

Embedsperioden for Rettens medlemmer løber fra den dato, der er fastsat i udnævnelsesdokumentet, eller, hvis der ikke er fastsat nogen dato, fra udnævnelsesdokumentets dato.

Artikel 3

Medlemmernes forpligtelser og udøvelsen af deres hverv

Medlemmerne udøver deres hverv i overensstemmelse med artikel 286, stk. 1, 3 og 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Artikel 4

Afskedigelse og frakendelse af retten til pension eller andre fordele

1.   Når et flertal af Rettens medlemmer vurderer, at det ud fra de tilgængelige oplysninger kan fastslås, at et medlem ikke længere opfylder de nødvendige forpligtelser eller ikke længere iagttager de forpligtelser, der følger med hvervet (artikel 286, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), pålægger Retten formanden eller, hvis formanden er det berørte medlem, det medlem, som i henhold til artikel 5 i denne forretningsorden kommer umiddelbart efter formanden i rangfølgen, at udarbejde en foreløbig rapport.

2.   Den foreløbige rapport med bilag sendes til alle medlemmerne, inklusive det berørte medlem, der som svar fremsender sine skriftlige bemærkninger inden for en rimelig tidsfrist, der fastsættes af formanden eller, hvis formanden er det berørte medlem, af det medlem, som i rangfølgen kommer umiddelbart efter formanden.

3.   Det berørte medlem anmodes også om mundtligt at fremsætte sine bemærkninger for Retten.

4.   Beslutningen om at indbringe sagen for Domstolen med henblik på at fritage det berørte medlem fra hans hverv og/eller frakende ham retten til pension eller andre fordele træffes af Retten ved hemmelig afstemning med fire femtedeles flertal af dens medlemmer. Det berørte medlem deltager ikke i afstemningen.

Artikel 5

Rangfølge

1.   Medlemmernes rangfølge efter formanden fastsættes efter deres anciennitet i embedet. Ved genudnævnelse, herunder også når et mandat ikke umiddelbart forlænges, fastsættes rangfølgen under hensyntagen til tidligere embedsperioder.

2.   For medlemmer med samme anciennitet i embedet fastsættes rangfølgen efter alder.

Artikel 6

Stedfortræder for et medlem

1.   Når et medlems mandat bliver ledigt, udpeger Retten det medlem eller de medlemmer, der skal varetage hans opgaver, indtil der er udnævnt et nyt medlem.

2.   Ved et medlems fravær eller forfald varetages hans opgaver af et (eller flere) medlem(mer) i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne.

Afdeling 2

Formanden

Artikel 7

Valg af formand

1.   Valg af formand finder sted inden udløbet af den siddende formands mandat. Falder udløbet af formandens mandat sammen med, at en del af medlemmerne udskiftes i henhold til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder formandsvalget dog sted umiddelbart og senest 15 hverdage efter, at Retten er trådt sammen i sin nye sammensætning.

2.   Formanden vælges ved hemmelig afstemning. Den kandidat, der ved første afstemning opnår et flertal på to tredjedele af Rettens medlemmers stemmer, er valgt til formand. Opnår ingen af kandidaterne dette flertal, foretages der omgående en ny afstemning, og den kandidat, der opnår et flertal af Rettens medlemmers stemmer, er valgt. Opnår ingen af kandidaterne et flertal af medlemmernes stemmer ved anden afstemning, afholdes der nye afstemninger efter den procedure, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne.

Artikel 8

Formandens stedfortræder

1.   Bliver formandsposten ledig, varetager den afgående formand — bortset fra i tilfælde af uarbejdsdygtighed — midlertidigt formandskabet, såfremt han stadig er medlem af Retten. I alle andre tilfælde varetager det medlem, som har forrang i henhold til artikel 5, midlertidigt formandskabet.

2.   Den fungerende formand varetager den daglige ledelse af institutionen i overgangsperioden og tilrettelægger i overensstemmelse med artikel 7 valg af ny formand. Bliver formandsposten ledig mindre end seks måneder før mandatets normale udløb, varetages formandskabet dog af det medlem, som har forrang i henhold til artikel 5.

3.   Ved formandens fravær eller forfald varetages formandskabet af det medlem, som har forrang i henhold til artikel 5.

Artikel 9

Formandens opgaver

1.   Formanden

a)

indkalder til og fører forsædet under Rettens møder og sørger for, at de afvikles på tilfredsstillende måde

b)

sørger for, at Rettens beslutninger gennemføres

c)

fører tilsyn med, at kontorerne fungerer hensigtsmæssigt, og at Rettens opgaver varetages på forsvarlig måde

d)

udpeger den person, der skal repræsentere Retten i alle tvistemål

e)

repræsenterer Retten i dens forbindelser udadtil, særlig i forbindelserne til dechargemyndigheden, Unionens øvrige institutioner samt medlemsstaternes revisions- og kontrolorganer.

2.   Formanden kan delegere en del af sine arbejdsopgaver til et eller flere medlemmer.

Afdeling 3

Afdelinger og udvalg

Artikel 10

Oprettelse af afdelinger

1.   Retten opretter afdelinger med henblik på vedtagelse af bestemte typer beretninger eller udtalelser i overensstemmelse med artikel 287, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

2.   På forslag af formanden træffer Retten afgørelse om de forskellige afdelingers ansvarsområder.

3.   På forslag af formanden udpeger Retten hvert af de øvrige medlemmer til medlem af en afdeling.

4.   Hver afdeling vælger et af sine medlemmer som afdelingsformand i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne

Artikel 11

Afdelingernes ansvarsområder

1.   Afdelingerne vedtager beretninger og udtalelser, med undtagelse af årsberetningen om Den Europæiske Unions almindelige budget og årsberetningen om De Europæiske Udviklingsfonde, i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne.

2.   Den afdeling, der er ansvarlig for at vedtage et dokument i henhold til stk. 1, kan forelægge det for Retten til vedtagelse i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne.

3.   Afdelingerne varetager det forberedende arbejde i forbindelse med dokumenter, der skal vedtages af Retten, herunder udkast til bemærkninger og udtalelser, forslag til arbejdsprogrammer og andre dokumenter vedrørende revision, bortset fra dokumenter, i forbindelse med hvilke de udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 12, varetager det forberedende arbejde.

4.   Afdelingerne fordeler deres opgaver på deres medlemmer i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne.

5.   Medlemmerne er ansvarlige over for afdelingen og over for Retten for udførelsen af de opgaver, de får pålagt.

Artikel 12

Udvalg

1.   Udvalg nedsættes og sammensættes i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne.

2.   Udvalgene er i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne, ansvarlige for spørgsmål, der ikke hører under afdelingerne, jf. artikel 11.

Afdeling 4

Generalsekretæren

Artikel 13

Generalsekretæren

1.   Retten udnævner generalsekretæren ved hemmelig afstemning efter den procedure, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne.

2.   Generalsekretæren er ansvarlig over for Retten og aflægger regelmæssigt beretning til Retten om sit arbejde.

3.   Generalsekretæren varetager med referat til Retten Rettens sekretariat.

4.   Generalsekretæren udøver beføjelserne som ansættelsesmyndighed, jf. artikel 2 i vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, og er bemyndiget til at indgå ansættelseskontrakter, jf. artikel 6 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, medmindre andet fastsættes i Rettens afgørelse om udøvelsen af beføjelserne som ansættelsesmyndighed og myndighed, der kan indgå ansættelseskontrakter.

5.   Generalsekretæren er ansvarlig for Rettens personaleforvaltning og administration samt for varetagelsen af enhver anden opgave, Retten pålægger ham.

6.   Ved generalsekretærens fravær eller forfald udpeges en stedfortræder i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne.

KAPITEL II

Varetagelsen af rettens opgaver

Artikel 14

Delegation af beføjelser

1.   Retten kan på betingelse af, at kollegialprincippet overholdes, bemyndige et eller flere medlemmer til i Rettens navn og under Rettens kontrol at træffe klart definerede forvaltningsmæssige og administrative foranstaltninger og navnlig til at forberede sager, som kollegiet derefter skal tage stilling til. De berørte medlemmer redegør over for kollegiet for de foranstaltninger, de har truffet.

2.   Et medlem kan give en eller flere tjenestemænd eller andre ansatte fuldmagt til at underskrive dokumenter, der falder inden for det pågældende medlems kompetenceområde, i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne.

Artikel 15

Beføjelserne som anvisningsberettiget

1.   Beføjelserne som anvisningsberettiget udøves af Rettens medlemmer og beføjelserne som den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede af generalsekretæren, jf. de interne regler for budgettets gennemførelse.

2.   Retten fastlægger procedurerne for kontrol af udøvelsen af beføjelserne som anvisningsberettiget og beføjelserne som den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede i en afgørelse om de interne regler for budgettets gennemførelse.

Artikel 16

Rettens organisationsstruktur

1.   Retten fastlægger sin organisationsstruktur.

2.   På forslag af generalsekretæren og i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne, fordeler Retten stillingerne i stillingsfortegnelsen.

AFSNIT II

RETTENS FORRETNINGSGANG

KAPITEL I

Rettens og afdelingernes møder

Afdeling 1

Retten

Artikel 17

Mødeplan

1.   Retten vedtager en gang om året og inden udgangen af et kalenderår en foreløbig mødeplan for det følgende år.

2.   Ekstraordinære møder kan afholdes på formandens initiativ eller på begæring af mindst en fjerdedel af Rettens medlemmer.

Artikel 18

Vedtagelse af dagsordenen

1.   Formanden opstiller et forslag til dagsorden for hvert møde.

2.   Retten vedtager ved åbningen af hvert møde dagsordenen på grundlag af forslaget til dagsorden og eventuelle ændringsforslag.

Fristerne for fremsendelse af dagsordenen og alle relevante dokumenter er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne.

Artikel 19

Beslutningstagning

Retten træffer sine beslutninger på retsmøderne, medmindre der anvendes skriftlig procedure, jf. artikel 25, stk. 5.

Artikel 20

Forsædet under Rettens møder

Formanden fører forsædet under Rettens møder. Ved formandens fravær eller forfald ledes mødet af det medlem, der som stedfortræder varetager formandskabet, jf. artikel 8.

Artikel 21

Beslutningsdygtighed

Retten er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede.

Artikel 22

Mødernes offentlighed

Rettens møder er ikke offentlige, medmindre Retten træffer anden afgørelse.

Artikel 23

Mødereferater

Der udarbejdes et referat for hvert af Rettens møder.

Afdeling 2

Afdelingerne

Artikel 24

Afdelingernes møder

Medmindre andet er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne, finder bestemmelserne i afdeling 1 anvendelse på afdelingernes møder.

KAPITEL II

Rettens, afdelingernes og udvalgenes beslutninger

Artikel 25

Rettens beslutninger

1.   Retten vedtager sine beslutninger som et kollegium efter forudgående behandling i en afdeling eller et udvalg; dette gælder dog ikke de beslutninger, Retten træffer i sin egenskab af ansættelsesmyndighed eller som bemyndiget til at indgå ansættelseskontrakter.

2.   De dokumenter, som er nævnt i artikel 287, stk. 4, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bortset fra dem, der vedtages af afdelingerne i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, og revisionserklæringen omhandlet i artikel 287, stk. 1, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, vedtages af Retten med et flertal af medlemmernes stemmer.

3.   Beslutninger vedtages med et flertal af de tilstedeværende medlemmers stemmer, jf. dog artikel 4, stk. 4, og artikel 7, stk. 2. Retten kan dog på forslag af et medlem og med et flertal af de tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at et punkt forelagt til behandling skal vedtages med et flertal af medlemmernes stemmer.

4.   Når der til vedtagelse af et punkt kræves et flertal af de tilstedeværende medlemmers stemmer, er formandens stemme udslaggivende i tilfælde af stemmelighed.

5.   Retten afgør i hvert enkelt tilfælde, hvilke beslutninger der skal vedtages ved skriftlig procedure. De nærmere regler for anvendelsen af denne procedure er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne.

Artikel 26

Afdelingernes beslutninger

1.   En afdeling vedtager beslutninger med et flertal af sine medlemmers stemmer. I tilfælde af stemmelighed er afdelingsformandens eller dennes stedfortræders stemme udslaggivende.

2.   Alle Rettens medlemmer kan deltage i afdelingernes møder, men de har kun stemmeret i de afdelinger, hvor de er medlemmer. Når medlemmer forelægger et dokument for en afdeling, som de ikke er medlem af, har de dog stemmeret i denne afdeling ved behandlingen af det pågældende dokument.

3.   Afdelingsformanden giver meddelelse om dokumenter, der er vedtaget af afdelingen i henhold til artikel 11, stk. 1, til alle Rettens medlemmer i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne.

4.   Vedtagelsen af et dokument i en afdeling i henhold til artikel 11, stk. 1, får endelig gyldighed fem arbejdsdage efter datoen for den i nærværende artikels stk. 3 nævnte meddelelse, medmindre et i gennemførelsesbestemmelserne fastsat antal medlemmer inden for denne periode har forelagt formanden en begrundet anmodning om, at Retten drøfter og træffer beslutning om det pågældende dokument.

5.   En afdeling kan i hvert enkelt tilfælde afgøre, at beslutninger skal vedtages ved skriftlig procedure. De nærmere regler for anvendelsen af denne procedure er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne.

Artikel 27

Udvalgenes beslutninger

Medmindre andet er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne, finder bestemmelserne i artikel 26 anvendelse på udvalgenes beslutningsprocedure.

Artikel 28

Sprogordning og stadfæstelse

1.   Beretninger, udtalelser, bemærkninger, revisionserklæringer og andre dokumenter, der offentliggøres, foreligger på alle de officielle sprog.

2.   Formanden stadfæster dokumenterne med sin underskrift på samtlige sprogversioner.

Artikel 29

Oversendelse og offentliggørelse

Inden for rammerne af traktaterne og navnlig artikel 287, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fastsættes de bestemmelser, der skal gælde for oversendelse og offentliggørelse af Rettens beretninger, udtalelser, bemærkninger, revisionserklæringer og andre beslutninger i gennemførelsesbestemmelserne, jf. dog de gældende bestemmelser i finansforordningen.

KAPITEL III

Revision og forberedelse af beretninger, udtalelser, bemærkninger og revisionserklæringer

Artikel 30

Bestemmelser om revisionens gennemførelse

1.   Retten fastsætter de bestemmelser, der gælder for gennemførelsen af den revision, der påhviler den i henhold til traktaterne.

2.   Retten foretager revisionen i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i arbejdsprogrammet.

Artikel 31

Ordførere

1.   I forbindelse med hver opgave, der skal udføres, udpeger afdelingen et (eller flere) medlem(mer) som ordfører(e). I forbindelse med de opgaver, der ligger uden for en afdelings specifikke ansvarsområde, udpeger Retten en eller flere ordførere i hver enkelt sag.

2.   Når Retten får forelagt en anmodning om udtalelse i henhold til artikel 287, 322 eller 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, eller når den ønsker at fremsætte bemærkninger i henhold til artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, udpeger den blandt sine medlemmer den ordfører, der skal behandle sagen og udarbejde et udkast til udtalelse eller bemærkninger.

AFSNIT III

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 32

Antal udtrykt i brøkdele

Ved anvendelsen af denne forretningsorden skal en mængde, der er udtrykt som en brøk, rundes op til næste hele tal.

Artikel 33

Kønsspecifikke betegnelser

De kønsspecifikke betegnelser, der anvendes i denne forretningsorden, skal forstås som dækkende både kvinder og mænd.

Artikel 34

Gennemførelsesbestemmelser

1.   Retten fastsætter med et flertal af medlemmernes stemmer gennemførelsesbestemmelserne til denne forretningsorden.

2.   Gennemførelsesbestemmelserne offentliggøres på Rettens websted.

Artikel 35

Adgang til dokumenter

I overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed og god forvaltningsskik, jf. dog finansforordningens artikel 143, stk. 2, og artikel 144, stk. 1, har alle unionsborgere og alle fysiske og juridiske personer, der har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, ret til at få adgang til Rettens dokumenter i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i Rettens afgørelse om interne regler for behandling af anmodninger om adgang til Rettens dokumenter.

Artikel 36

Ikrafttræden

Denne forretningsorden ophæver og erstatter forretningsordenen vedtaget af Retten den 8. december 2004.

Den træder i kraft den 1. juni 2010.

Artikel 37

Offentliggørelse

Denne forretningsorden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 11. marts 2010.

På Revisionsrettens vegne

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Formand