30.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/28


RÅDETS AFGØRELSE 2010/656/FUSP

af 29. oktober 2010

om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 13. december 2004 vedtog Rådet fælles holdning 2004/852/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire (1) for at gennemføre de foranstaltninger, der var blevet indført over for Côte d'Ivoire ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution (herefter »UNSCR«) 1572 (2004).

(2)

Den 23. januar 2006 vedtog Rådet fælles holdning 2006/30/FUSP (2) om forlængelse med yderligere 12 måneder af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire og om supplering af dem med de restriktive foranstaltninger, der blev indført ved punkt 6 i UNSCR 1643 (2005).

(3)

Efter forlængelsen af de restriktive foranstaltninger, der blev indført over for Côte d'Ivoire ved UNSCR 1842 (2008), vedtog Rådet den 18. november 2008 fælles holdning 2008/873/FUSP (3) om yderligere forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire med virkning fra den 1. november 2008.

(4)

Den 15. oktober 2010 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd UNSCR 1946 (2010), der forlængede de foranstaltninger over for Côte d'Ivoire, der var blevet indført ved UNSCR 1572 (2004), og de foranstaltninger, der var blevet indført ved punkt 6 i UNSCR 1643 (2005), indtil den 30. april 2011, og som ændrede de restriktive foranstaltninger vedrørende våben.

(5)

De restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire bør derfor forlænges. Ud over undtagelserne fra våbenembargoen, der blev indført ved UNSCR 1946 (2010), er det hensigtsmæssigt at ændre de restriktive foranstaltninger for at undtage andet udstyr, som Unionen autonomt har medtaget.

(6)

Der er fastlagt EU-gennemførelsesforanstaltninger i Rådets forordning (EF) nr. 174/2005 af 31. januar 2005 om indførelse af restriktioner for levering af bistand i tilknytning til militære aktiviteter til Côte d'Ivoire (4), Rådets forordning (EF) nr. 560/2005 af 12. april 2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire (5) og Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 af 20. december 2002 om gennemførelse af Kimberleyprocessens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter (6)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Salg, levering, overførsel eller eksport af våben af alle typer og dertil knyttet materiel, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer og -udstyr, paramilitært udstyr samt reservedele hertil, samt udstyr, der vil kunne anvendes til intern undertrykkelse, til Côte d'Ivoire fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, uanset om sådanne våben, dertil knyttet materiel og udstyr hidrører fra medlemsstaternes områder.

2.   Det forbydes ligeledes:

a)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i tilknytning til de varer, der er omhandlet i stk. 1, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af sådanne varer, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Côte d'Ivoire

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med de varer, der er omhandlet i stk. 1, herunder gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne varer eller til levering af hertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre tjenester til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Côte d'Ivoire.

Artikel 2

Artikel 1 finder ikke anvendelse på:

a)

leverancer og teknisk bistand, som udelukkende er bestemt til støtte eller brug for De Forenede Nationers indsats i Côte d'Ivoire og de franske styrker, der støtter den

b)

følgende efter forudgående godkendelse af den komité, der er nedsat i henhold til punkt 14 i UNSCR 1572 (2004) (i det følgende benævnt »Sanktionskomitéen«):

i)

salg, levering, overførsel eller udførsel af militærudstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men som udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug, herunder sådant udstyr, der er bestemt til Unionens, FN's, Den Afrikanske Unions og Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Staters (Ecowas') krisestyringsoperationer

ii)

salg, levering, overførsel eller udførsel af militærudstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men som udelukkende er bestemt til at give Côte d'Ivoires sikkerhedsstyrker mulighed for kun at anvende passende og rimelig magt til opretholdelse af den offentlige ro og orden

iii)

levering af finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med det i nr. i) og ii) omhandlede udstyr

iv)

levering af finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med det i nr. i) og ii) omhandlede udstyr.

c)

salg, levering, overførsel eller eksport af beskyttelsesbeklædning, herunder skudsikre veste og militærhjelme, der midlertidigt udføres til Côte d'Ivoire udelukkende til personlig brug for personel fra FN, Unionen eller dets medlemsstater, repræsentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, ulandsfrivillige og tilknyttet personale

d)

salgsobjekter eller leverancer, der midlertidigt overføres eller udføres til Côte d'Ivoire til styrkerne fra en stat, der i overensstemmelse med folkeretten udelukkende og direkte går i aktion med henblik på at lette evakueringen af sine egne statsborgere og de personer, som den har konsulært ansvar for i Côte d'Ivoire, og som Sanktionskomitéen er blevet forhåndsorienteret om

e)

salg, levering, overførsel eller udførsel af våben og dertil knyttet materiel samt teknisk oplæring og bistand, der udelukkende er bestemt til støtte for eller brug i forbindelse med omstruktureringen af forsvars- og sikkerhedsstyrkerne, i medfør af punkt 3, litra f), i Linas-Marcoussis-aftalen, og som på forhånd er godkendt af Sanktionskomitéen

f)

salg, levering, overførsel eller udførsel af militærudstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men som kan anvendes til intern undertrykkelse og som udelukkende er bestemt til at give Côte d'Ivoires sikkerhedsstyrker mulighed for kun at anvende passende og rimelig magt til opretholdelse af den offentlige ro og orden samt levering af finansieringsmidler, finansiel bistand eller teknisk bistand og uddannelse i tilknytning til sådant udstyr.

Artikel 3

Enhver direkte eller indirekte import af uslebne diamanter fra Côte d'Ivoire til Unionen, uanset om diamanternes oprindelsessted er Côte d'Ivoire, forbydes i overensstemmelse med UNSCR 1643 (2005).

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at begrænse indrejse i eller transit gennem medlemsstaternes område for alle personer, der er udpeget af Sanktionskomitéen som værende en trussel mod freden og den nationale forsoningsproces i Côte d'Ivoire, særlig personer, der blokerer for gennemførelsen af Linas-Marcoussis- og Accra III-aftalerne, samt enhver anden person, der er udpeget som ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret i Côte d'Ivoire på grundlag af relevante oplysninger, enhver anden person, der offentligt ansporer til had og vold, og enhver anden person, der af Sanktionskomitéen er udpeget som havende krænket de foranstaltninger, der er truffet i henhold til punkt 7 i UNSCR 1572 (2004).

De i første afsnit omhandlede personer er opført på listen i bilaget.

2.   Stk. 1 forpligter ikke en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse på sit område.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis Sanktionskomitéen fastslår:

a)

at rejsen er berettiget af humanitære hensyn, herunder religiøse forpligtelser

b)

at en undtagelse vil fremme sikkerhedsrådsresolutionernes mål om at skabe fred og national forsoning i Côte d'Ivoire og stabilitet i regionen.

4.   I tilfælde, hvor en medlemsstat i medfør af stk. 3 tillader indrejse i eller transit gennem sit område for personer udpeget af Sanktionskomitéen, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og de berørte personer.

Artikel 5

1.   Alle midler og økonomiske ressourcer, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af de personer eller enheder, som er udpeget af Sanktionskomitéen i henhold til artikel 4, stk. 1, eller som indehaves af enheder, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af disse eller af personer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, og som er udpeget af Sanktionskomitéen, indefryses.

De i første afsnit omhandlede personer er opført på listen i bilaget.

2.   Ingen midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte blive stillet til rådighed for eller være til fordel for personer eller enheder, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Medlemsstaterne kan tillade undtagelser fra de i stk. 1 og 2 nævnte foranstaltninger med hensyn til midler og økonomiske ressourcer, der

a)

er nødvendige til afholdelse af basale udgifter, herunder betaling af fødevarer, husleje eller prioritetslån, medicin og lægebehandling, skat, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af et rimeligt honorar og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer i overensstemmelse med national lovgivning, til rutinemæssig forvaltning af indefrosne midler og økonomiske ressourcer

d)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, forudsat at den pågældende medlemsstat har underrettet og opnået godkendelse fra Sanktionskomitéen

e)

er genstand for en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdelsesret eller en dom, i hvilket fald midlerne og de økonomiske ressourcer kan anvendes til at opfylde afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen, forudsat at afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen var registreret forud for Sanktionskomitéens udpegning af den pågældende person eller enhed og ikke er til fordel for en person eller enhed, der er omhandlet i denne artikel, efter at den pågældende medlemsstat har underrettet Sanktionskomitéen.

De undtagelser, der er omhandlet i stk. 3, litra a), b) og c), kan indrømmes, efter at den pågældende medlemsstat har underrettet Sanktionskomitéen om, at den, hvor det er hensigtsmæssigt, har til hensigt at godkende adgangen til sådanne midler og økonomiske ressourcer, og såfremt Sanktionskomitéen ikke har truffet negativ afgørelse herom senest to arbejdsdage efter en sådan underretning.

4.   Stk. 2 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti, eller

b)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået inden den dato, hvor disse konti blev omfattet af restriktive foranstaltninger i henhold til fælles holdning 2004/852/FUSP eller denne afgørelse,

såfremt sådanne renter eller anden form for afkast og betalinger fortsat er omfattet af stk. 1.

Artikel 6

Rådet fastsætter listen i bilaget og ændrer den i overensstemmelse med det, der bestemmes af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller Sanktionskomitéen.

Artikel 7

1.   Når Sikkerhedsrådet eller Sanktionskomitéen udpeger en person eller enhed, medtager Rådet den pågældende person eller enhed på listen i bilaget. Rådet underretter den pågældende person eller enhed om sin afgørelse, herunder om begrundelsen for opførelsen, enten direkte, hvis adressen er bekendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver personen eller enheden mulighed for at fremsætte bemærkninger.

2.   Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter personen eller enheden herom.

Artikel 8

1.   Bilaget indeholder Sikkerhedsrådets eller Sanktionskomitéens grunde til at opføre personerne og enhederne på listen.

2.   Bilaget indeholder også de oplysninger, som er tilgængelige, og som stilles til rådighed af Sikkerhedsrådet eller af Sanktionskomitéen, og som er nødvendige for at identificere de pågældende personer eller enheder. For så vidt angår personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliaser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse og funktion eller erhverv. For så vidt angår enheder kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted. Bilaget skal også indeholde datoen for Sikkerhedsrådets eller Sanktionskomitéens opførelse af personen eller enheden på listen.

Artikel 9

Fælles holdning 2004/852/FUSP og 2006/30/FUSP ophæves hermed.

Artikel 10

1.   Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

2.   Den revideres, ændres eller ophæves om nødvendigt på baggrund af afgørelser truffet af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2010.

På Rådets vegne

S. VANACKERE

Formand


(1)  EUT L 368 af 15.12.2004, s. 50.

(2)  EUT L 19 af 24.1.2006, s. 36.

(3)  EUT L 308 af 19.11.2008, s. 52.

(4)  EUT L 29 af 2.2.2005, s. 5.

(5)  EUT L 95 af 14.4.2005, s. 1.

(6)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 28.


BILAG

Liste over personer nævnt i artikel 4 og 5

 

Navn (og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger (fødselsdato og fødested, pas/identitetskortnummer, mv.)

Begrundelse for opførelsen

Dato for FN's optagelse på listen

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (alias Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi

Fødselsdato: 1.1.1972

Nationalitet: ivoriansk

Pas: 04LE66241 Republikken Côte d'Ivoire Udstedt den: 10.11.2005 gyldigt indtil den 9.11.2008

PD.: AE/088 DH 12 Republikken Côte d'Ivoire udstedt den 20.12.2002 gyldigt indtil den 11.12.2005

Pas: 98LC39292 Republikken Côte d'Ivoire udstedt den 24.11.2000 gyldigt indtil den 23.11.2003

Fødested: Guibéroua (Gagnoa) eller Niagbrahio/Guiberoua eller Guiberoua

Adresse kendt i 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; også på Hôtel Ivoire

Adresse, der er angivet i rejsedokument n. C2310421 udstedt af Schweiz den 15.11.2005 og gyldigt indtil den 31.12.2005: Abidjan, Cocody

Leder af COJEP (»Unge Patrioter«) gentagne offentlige erklæringer med opfordring til vold mod FN's installationer og personale og mod udlændinge; ledelse af og deltagelse i gademilitsers voldshandlinger, bl.a. overfald, voldtægt og udenretslige henrettelser; trusler mod FN, den internationale arbejdsgruppe (IWG), den politiske opposition og den uafhængige presse; sabotage mod internationale radiostationer; hindring af det arbejde, der udføres af IWG, FN's operation i Côte d'Ivoire (UNOCI) og de franske styrker, samt hindring af fredsprocessen, som den er fastlagt i resolution 1643 (2005).

7. februar 2006

2.

DJUÉ, Eugène N'goran Kouadio

Fødselsdato: 1.1.1966 eller 20.12.1969

Nationalitet: ivoriansk

Pas: 04 LE 017521 udstedt den 10. februar 2005 og gyldigt indtil den 10. februar 2008

Leder af Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (UPLTCI). Gentagne offentlige erklæringer med opfordring til vold mod FN's installationer og personale og mod udlændinge; ledelse af og deltagelse i gademilitsers voldshandlinger, bl.a. overfald, voldtægt og udenretslige henrettelser; hindring af det arbejde, der udføres af IWG, UNOCI og de franske styrker, samt hindring af fredsprocessen, som den er fastlagt i resolution 1643 (2005).

7. februar 2006

3.

FOFIE, Martin Kouakou

Fødselsdato: 1.1.1968

Nationalitet: ivoriansk

Fødested: BOHI, Côte d'Ivoire

Burkina Faso identitetskortnummer: 2096927 udstedt den 17. marts 2005

Bevis på statsborgerskab i Burkina Faso: CNB N.076 (17. februar 2003)

Faders navn: Yao Koffi FOFIE

Moders navn: Ama Krouama KOSSONOU

Côte d'Ivoire identitetskortnummer: 970860100249 udstedt den 5. august 1997 gyldigt indtil den 5. august 2007

Overkorporal, kommandant for den nye styrke i Korhogo-regionen. Styrker under hans kommando involveret i rekruttering af børnesoldater, bortførelser, tvangsarbejde, seksuelt misbrug af kvinder, vilkårlige arrestationer og udenretslige henrettelser i strid med menneskerettighedskonventionerne og den humanitære folkeret; hindring af det arbejde, der udføres af IWG, UNOCI og de franske styrker, samt hindring af fredsprocessen, som den er fastlagt i resolution 1643 (2005).

7. februar 2006