24.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 106/13


AFGØRELSE Nr. H1

af 12. juni 2009

om overgangen fra Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 og anvendelsen af afgørelser og henstillinger fra Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger

(Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen)

2010/C 106/05

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER HAR —

under henvisning til artikel 72, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1), i henhold til hvilken den har til opgave at behandle ethvert administrativt spørgsmål eller fortolkningsspørgsmål, der opstår i forbindelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2),

under henvisning til artikel 87 til 91 i forordning (EF) nr. 883/2004,

under henvisning til artikel 64, stk. 7, og artikel 93 til 97 i forordning (EF) nr. 987/2009, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 træder i kraft den 1. maj 2010, og forordning (EØF) nr. 1408/71 (3) og (EØF) nr. 574/72 (4) ophæves fra samme dato, bortset fra de tilfælde, der er omhandlet i artikel 90, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 96, stk. 1, i forordning (EF) nr. 987/2009.

(2)

Med forbehold af artikel 87, stk. 8, i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 94 i forordning (EF) nr. 987/2009 er ansøgninger, der er indgivet inden datoen for nævnte forordningers ikrafttræden, principielt fortsat omfattet af den lovgivning, som fandt anvendelse på det tidspunkt, de blev indgivet, og bestemmelserne i nævnte forordninger finder kun anvendelse på ansøgninger, der indgives efter forordningernes ikrafttræden.

(3)

Afgørelse nr. 74 til 208 og henstilling nr. 14 til 23 fra Den Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring, som stadig er i kraft, bliver overflødige den dag, forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 ophæves, og forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 træder i kraft.

(4)

Det er nødvendigt at tilpasse en række afgørelser og henstillinger, som finder anvendelse i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, for at bringe dem i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009.

(5)

Institutionerne har behov for gennemsigtighed og retningslinjer i forbindelse med anvendelsen af Den Administrative Kommissions afgørelser og henstillinger i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, når forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 er trådt i kraft.

(6)

På grund af de indviklede juridiske og tekniske lovbestemmelser, en stram tidsplan og nødvendigheden af at prioritere visse af Den Administrative Kommissions opgaver, vil en række af afgørelserne ikke kunne offentliggøres inden ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, men først på et senere tidspunkt.

(7)

Visse bestemmelser i de afgørelser og henstillinger, som finder anvendelse i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, er direkte blevet indarbejdet i bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009.

(8)

Idet beslutning i sagen er truffet på de i artikel 71, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004 fast-satte betingelser —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

1)

De afgørelser, og henstillinger, som henviser til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, finder ikke anvendelse på de tilfælde, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009.

De nævnte afgørelser og henstillinger finder dog fortsat anvendelse i de tilfælde, hvor forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 forbliver i kraft og vedbliver med at have retskraft, især i de tilfælde, der er omfattet af artikel 90, stk. 1, andet led, i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 96, stk. 1, andet led, i forordning (EF) nr. 987/2009.

2)

De afgørelser og henstillinger, som er optegnet i bilagets del A, erstattes ikke af afgørelser og henstillinger i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009.

3)

De afgørelser og henstillinger, som er optegnet i bilagets del B, erstattes af de nye anførte afgørelser og henstillinger i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009.

4)

De afgørelser, som er optegnet i bilagets del C, tilpasses af Den Administrative Kommission så hurtigt som muligt således, at de svarer til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, eftersom principperne i disse afgørelser også skal anvendes for så vidt angår nævnte forordninger.

5)

De dokumenter, der er nødvendige for anvendelsen af forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (dvs. E-blanketter, EU-sygesikringskort og den midlertidige sygesikringsattest), og som er blevet udstedt af de kompetente institutioner, myndigheder og andre organer i medlemsstaterne inden ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, er fortsat gyldige (selv om der henvises til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72) og skal selv efter denne dato tages i betragtning af institutioner, myndigheder og andre organer i andre medlemsstater indtil sidste gyldighedsdato, eller indtil de trækkes tilbage eller erstattes af dokumenter, der udstedes eller fremsendes i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009.

6)

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den finder anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 987/2009.

Gabriela PIKOROVÁ

Formand for Den Administrative Kommission


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.

(3)  EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2.

(4)  EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1.


BILAG

DEL A

(Afgørelser og henstillinger med henvisning til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 og uden efterfølger for så vidt angår forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009)

Afgørelser:

 

Afgørelse 74

 

Afgørelse 76

 

Afgørelse 79

 

Afgørelse 81

 

Afgørelse 85

 

Afgørelse 89

 

Afgørelse 91

 

Afgørelse 115

 

Afgørelse 117

 

Afgørelse 118

 

Afgørelse 121

 

Afgørelse 126

 

Afgørelse 132

 

Afgørelse 133

 

Afgørelse 134

 

Afgørelse 135

 

Afgørelse 136

 

Afgørelse 137

 

Afgørelse 142

 

Afgørelse 143

 

Afgørelse 145

 

Afgørelse 146

 

Afgørelse 148

 

Afgørelse 151

 

Afgørelse 152

 

Afgørelse 156

 

Afgørelse 167

 

Afgørelse 171

 

Afgørelse 173

 

Afgørelse 174

 

Afgørelse 176

 

Afgørelse 178

 

Afgørelse 180

 

Afgørelse 192

 

Afgørelse 193

 

Afgørelse 197

 

Afgørelse 198

 

Afgørelse 199

 

Afgørelse 201

 

Afgørelse 202

 

Afgørelse 204

Henstillinger:

 

Henstilling 15

 

Henstilling 16

 

Henstilling 17

 

Henstilling 19

 

Henstilling 20

 

Henstilling 23

DEL B

(Ændrede afgørelser og henstillinger med henvisning til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 og deres efterfølger for så vidt angår forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009)

Afgørelser i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72

Tilsvarende afgørelser i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009

Afgørelse 75

AFGØRELSE P1

Afgørelse 83

AFGØRELSE U1

Afgørelse 96

AFGØRELSE P1

Afgørelse 99

AFGØRELSE H1

Afgørelse 100

AFGØRELSE H1

Afgørelse 101

AFGØRELSE H1

Afgørelse 105

AFGØRELSE P1

Afgørelse 139

AFGØRELSE H1

Afgørelse 140

AFGØRELSE H1

Afgørelse 160

AFGØRELSE U2

Afgørelse 181

AFGØRELSE A2

Afgørelse 189

AFGØRELSE S1

Afgørelse 190

AFGØRELSE S2

Afgørelse 191

AFGØRELSE S1

Afgørelse 194

AFGØRELSE S3

Afgørelse 195

AFGØRELSE S3

Afgørelse 196

AFGØRELSE S3

Afgørelse 200

AFGØRELSE H3

Afgørelse 203

AFGØRELSE S1

Afgørelse 205

AFGØRELSE U3

Afgørelse 207

AFGØRELSE F1


Henstillinger i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72

Tilsvarende henstillinger i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009

Henstilling 18

HENSTILLING U1

Henstilling 21

HENSTILLING U2

Henstilling 22

HENSTILLING P1

DEL C

(Afgørelser med henvisning til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, som mangler at blive tilpasset af Den Administrative Kommission)

 

Afgørelse 138

 

Afgørelses 147 og 150

 

Afgørelse 170 (herunder 185)

 

Afgørelse 175

 

Afgørelse 206

 

Afgørelse 208