21.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 125/44


RÅDETS AFGØRELSE

af 19. januar 2010

om et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal

(2010/288/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 126, stk. 6, sammenholdt med artikel 126, stk. 13, og artikel 136,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til Portugals bemærkninger, og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)

Efter artikel 126, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal medlemsstaterne undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud.

(2)

Stabilitets- og vækstpagten er baseret på målsætningen om sunde offentlige finanser som et middel til at styrke forudsætningerne for prisstabilitet og en stærk og vedvarende vækst, som fører til øget beskæftigelse.

(3)

I henhold til proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud efter artikel 126 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der er uddybet i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (1) (der indgår i stabilitets- og vækstpagten), skal der træffes en afgørelse om, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud. Forordning (EF) nr. 1467/97 fastsætter også bestemmelser, der gennemfører artikel 104 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, der er blevet til artikel 126 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, indeholder yderligere bestemmelser for gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 (2) indeholder detaljerede regler og definitioner med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

(4)

I 2005 blev stabilitets- og vækstpagten ændret for at gøre den mere virkningsfuld og styrke dens økonomiske fundament samt sikre de offentlige finansers holdbarhed på lang sigt. Ændringen skulle især sikre, at der blev taget hensyn til hele den økonomiske og budgetmæssige situation i alle faser af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. På den måde bliver stabilitets- og vækstpagten en ramme, der kan benyttes som støtte for politiske initiativer med henblik på en hurtig tilbagevenden til sunde budgetstillinger, hvor der er taget hensyn til den økonomiske situation.

(5)

Efter artikel 104, stk. 5, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som er blevet til artikel 126, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, skulle Kommissionen afgive en udtalelse til Rådet, hvis den fandt, at der var eller kunne opstå et uforholdsmæssigt stort underskud i en medlemsstat. Med henvisning til sin egen rapport udarbejdet efter artikel 104, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som er blevet til artikel 126, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og Det Økonomiske og Finansielle Udvalgs udtalelse efter artikel 104, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som er blevet til artikel 126, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, konkluderede Kommissionen, at der forelå et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal. Kommissionen afgav derfor en sådan udtalelse til Rådet vedrørende Portugal den 11. november 2009 (3).

(6)

Efter artikel 126, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Rådet tage hensyn til de bemærkninger, som den pågældende medlemsstat måtte ønske at fremsætte, inden det efter en generel vurdering fastslår, om der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud. For Portugal fører den generelle vurdering til de konklusioner, der er indeholdt i denne afgørelse.

(7)

Ifølge de oplysninger, som de portugisiske myndigheder indsendte i oktober 2009, forventes det offentlige underskud i Portugal at nå op på 5,9 % af BNP i 2009 og således at ligge over og ikke tæt på referenceværdien på 3 % af BNP. Den forventede overskridelse af referenceværdien kan betegnes som exceptionel i traktatens og stabilitets- og vækstpagtens forstand. Den skyldes især bl.a. et alvorligt økonomisk tilbageslag i 2009 i traktatens og stabilitets- og vækstpagtens forstand. For 2009 og 2010 forventes der ifølge Kommissionens prognose fra efteråret 2009 en årlig nedgang i BNP på henholdsvis 2,9 % og 0,3 %. Den forventede overskridelse af referenceværdien kan ikke betegnes som midlertidig, eftersom det offentlige underskud ifølge Kommissionens prognose fra efteråret 2009 under hensyntagen til de foranstaltninger, der allerede er truffet i årets løb, vil stige til 8 % af BNP i 2010. Selv om de fleste ekstraordinære foranstaltninger i forbindelse med krisen udløber i 2009, forventes der på grund af den økonomiske afmatning, virkningen af automatiske stabilisatorer og en markant stigning i renteudgifterne ingen forbedring af budgetstillingen i 2010 og 2011. Underskudskriteriet i traktaten er ikke overholdt.

(8)

Ifølge de oplysninger, som de portugisiske myndigheder indsendte i oktober 2009, forventes den offentlige bruttogæld (som siden 2005 har ligget over referenceværdien på 60 % af BNP) at udgøre 74,5 % af BNP i 2009. Ifølge Kommissionens prognose fra efteråret 2009 forventes gældskvoten at vokse med hele 18 procentpoint i prognoseperioden, fra 66,3 % i 2008 til 91,2 % i 2011. Gældskvoten kan ikke anses for at mindskes tilstrækkeligt og nærme sig referenceværdien i et tilfredsstillende tempo i traktatens og stabilitets- og vækstpagtens forstand. Traktatens gældskriterium er ikke opfyldt.

(9)

I henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1467/97 kan der kun tages hensyn til »relevante forhold« i de faser, der fører frem til Rådets afgørelse om et uforholdsmæssigt stort underskud efter artikel 126, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvis den dobbelte betingelse, nemlig at underskuddet fortsat ligger tæt på referenceværdien, og overskridelsen af referenceværdien er midlertidig, er fuldstændig opfyldt. I Portugals tilfælde er denne dobbelte betingelse ikke opfyldt. Derfor er der ikke taget hensyn til relevante forhold i de faser, der har ført til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det fastslås efter en generel vurdering, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Republikken Portugal.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2010.

På Rådets vegne

E. SALGADO

Formand


(1)  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6.

(2)  EUT L 145 af 10.6.2009, s. 1.

(3)  Alle dokumenter vedrørende proceduren i forbindelse med det uforholdsmæssigt store underskud i Portugal findes på følgende websted: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2