21.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 125/36


RÅDETS AFGØRELSE

af 19. januar 2010

om et uforholdsmæssigt stort underskud i Tjekkiet

(2010/284/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 126, stk. 7, sammenholdt med artikel 126, stk. 13,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til Tjekkiets bemærkninger, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 126, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal medlemsstaterne undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud.

(2)

Stabilitets- og vækstpagten er baseret på målsætningen om sunde offentlige finanser som et middel til at styrke forudsætningerne for prisstabilitet og en stærk og vedblivende vækst, som fører til øget beskæftigelse.

(3)

I henhold til proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud efter artikel 126 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der er uddybet i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (1) (der indgår i stabilitets- og vækstpagten), skal der træffes en afgørelse om, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud. Forordning (EF) nr. 1467/97 fastsætter også bestemmelser, der gennemfører artikel 104 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, der er blevet til artikel 126 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, indeholder yderligere bestemmelser om gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 (2) indeholder detaljerede regler og definitioner med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

(4)

I 2005 blev stabilitets- og vækstpagten ændret for at gøre den mere virkningsfuld og styrke dens økonomiske fundament samt sikre de offentlige finansers holdbarhed på lang sigt. Ændringen tjente især til at sikre, at der blev taget hensyn til hele den økonomiske og finanspolitiske situation i alle faser af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. På den måde bliver stabilitets- og vækstpagten en ramme, der kan benyttes som støtte for politiske initiativer med henblik på en hurtig tilbagevenden til sunde budgetstillinger, hvor der er taget hensyn til den økonomiske situation.

(5)

I henhold til artikel 104, stk. 5, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som er blevet til artikel 126, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, skulle Kommissionen afgive en udtalelse til Rådet, hvis den fandt, at der var eller kunne opstå et uforholdsmæssigt stort underskud i en medlemsstat. Med henvisning til sin egen rapport udarbejdet i henhold til artikel 104, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som er blevet til artikel 126, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og Det Økonomiske og Finansielle Udvalgs udtalelse i henhold til artikel 104, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som er blevet til artikel 126, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, konkluderede Kommissionen, at der forelå et uforholdsmæssigt stort underskud i Tjekkiet. Kommissionen afgav derfor en sådan udtalelse til Rådet vedrørende Tjekkiet den 11. november 2009 (3).

(6)

Artikel 126, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsætter, at Rådet skal tage hensyn til de bemærkninger, som den pågældende medlemsstat måtte ønske at fremsætte, inden det efter en generel vurdering fastslår, om der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud. For Tjekkiet fører den generelle vurdering til de konklusioner, der er indeholdt i denne afgørelse.

(7)

Ifølge de oplysninger, de tjekkiske myndigheder indsendte i oktober 2009, forventes det offentlige underskud i Tjekkiet at nå op på 6,6 % af BNP i 2009 og således ligge over og ikke tæt på referenceværdien på 3 % af BNP. Med udgangspunkt i Kommissionens prognose fra efteråret 2009 kan den forventede overskridelse af referenceværdien betegnes som exceptionel i traktatens og stabilitets- og vækstpagtens forstand. Navnlig er den resultatet af bl.a. et alvorligt økonomisk tilbageslag i traktatens og stabilitets- og vækstpagtens forstand. I henhold til Kommissionen prognose fra efteråret 2009 forventes det reale BNP at falde med 4,8 % i 2009 sammenlignet med den positive vækst på 2,5 % i 2008, navnlig som en konsekvens af den globale økonomiske krise. Det samlede underskud begyndte først at vokse i 2008, men den strukturelle forværring indtrådte allerede i de økonomisk gode tider. Desuden kan den forventede overskridelse af referenceværdien ikke anses for midlertidig, da Kommissionens prognose fra efteråret 2009 forudser, at det offentlige underskud vil nå op på 5,5 % af BNP i 2010 og, på grundlag af antagelsen om uændret politik, 5,7 % af BNP i 2011. I prognosen tages der hensyn til effekten af de kriseforanstaltninger, der stadig vil være på plads i 2010 (to foranstaltninger, der modsvarer ca. 0,7 % af BNP, er permanente foranstaltninger), og den finanspolitiske konsolideringspakke for 2010, der blev vedtaget af de tjekkiske myndigheder i oktober 2009. Traktatens underskudskriterium er ikke overholdt.

(8)

Ifølge de oplysninger, som de tjekkiske myndigheder indsendte i oktober 2009, ligger den offentlige bruttogæld fortsat et godt stykke under referenceværdien på 60 % af BNP, og den forventes at komme til at andrage 35,5 % af BNP i 2009. I henhold til Kommissionens prognose fra efteråret 2009 forventes der en hurtig stigning i gældskvoten, nemlig til 44 % af BNP i 2011 under antagelse af uændret politik.

(9)

I henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1467/97 kan der kun tages hensyn til »relevante forhold« i de faser, der fører frem til Rådets afgørelse om et uforholdsmæssigt stort underskud i henhold til artikel 126, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvis den dobbelte betingelse, nemlig at underskuddet fortsat ligger tæt på referenceværdien, og overskridelsen af referenceværdien er midlertidig, er fuldstændig opfyldt. I Tjekkiets tilfælde er denne dobbelte betingelse ikke opfyldt. Derfor er der ikke taget hensyn til relevante forhold i de faser, der har ført til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det fastslås efter en generel vurdering, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud i Tjekkiet.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Den Tjekkiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2010.

På Rådets vegne

E. SALGADO

Formand


(1)  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6.

(2)  EUT L 145 af 10.6.2009, s. 1.

(3)  Alle dokumenter vedrørende proceduren i forbindelse med det uforholdsmæssigt store underskud i Tjekkiet findes på følgende adresse: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2