27.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 105/112


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 26. april 2010

om bevilling til Luxembourg af en delvis undtagelse fra beslutning 2006/66/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet »rullende materiel — støj« i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog og fra beslutning 2006/861/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet »rullende materiel — godsvogne« i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog

(meddelt under nummer K(2010) 2546)

(Kun den franske tekst er autentisk)

(2010/234/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1), særlig artikel 9,

under henvisning til den anmodning, som Luxembourg indgav den 23. september 2009, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henvisning til direktiv 2008/57/EF, artikel 9, stk. 1, litra d), forelagde Luxembourg den 23. september 2009 en anmodning om en delvis undtagelse fra Kommissionens beslutning 2006/66/EF (2) (TSI’en om støj) og Kommissionens beslutning 2006/861/EF (3) (TSI’en om godsvogne) for godsvogne af type NA og AFA tilhørende selskabet LOHR.

(2)

Undtagelsesanmodningen angår godsvogne, der bruges til banetransport af lastbiler, og som er bygget efter en konstruktion, der stammer fra før de to TSI’ers ikrafttræden.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 (4) afgav Det Europæiske Jernbaneagentur teknisk udtalelse om anmodningen om en delvis undtagelse den 16. december 2009.

(4)

Udtalelsen anfører, at bestemmelserne i seks af afsnittene i TSI’en om godsvogne, som omhandler træktøj, løftning og hævning, fastgøring af udstyr, kinematisk fritrumsprofil, vognens dynamiske egenskaber og parkeringsbremse (hhv. 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 og 4.2.4.1.2.8), ikke kan anvendes på de pågældende godsvogne på grund af særlige konstruktionskrav, der skyldes den transporterede vares særlige karakter. Angående TSI’en om støj gør bremseevnekravet det nødvendigt også at anvende mere støjende bremseblokke af støbejern på de pågældende godsvogne, foruden K-blokke. Derfor kan grænseværdierne for støj fra forbikørsel (TSI’ens afsnit 4.2.1.1) ikke opfyldes, før en mere støjsvag teknik er klar til brug.

(5)

At anvende de to TSI’er, og særlig afsnit 4.2.3.1 og 4.2.3.4 i TSI’en om godsvogne, på selskabet LOHR’s vogne af type NA og AFA anslås at ville koste næsten 204 mio. EUR. Sammen med de andre krav, der skal efterleves for at opfylde TSI’erne, vil dette beløb ikke alene være en stærk belastning for projektets levedygtighed, men også alvorligt sinke eller standse dets gennemførelse.

(6)

Undtagelsen bevilges for en begrænset periode, som Luxembourg bør benytte til at fremskynde udviklingen af innovative løsninger, hjulpet frem af harmoniserede specifikationer, i overensstemmelse med de pågældende TSI’er.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2008/57/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den delvise undtagelse fra TSI’en om støj og TSI’en om godsvogne, som Luxembourg anmodede om den 23. september 2009 for LOHR's godsvogne af type NA og AFA på grundlag af direktiv 2008/57/EF, artikel 9, stk. 1, litra d), bevilges med følgende begrænsninger:

a)

For så vidt angår bestemmelserne i afsnit 4.2.1.1 i TSI’en om støj, gælder undtagelsen, så længe der ikke foreligger en teknisk løsning, der kan give overensstemmelse.

b)

For så vidt angår bestemmelserne i afsnit 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5 (kun type NA), 4.2.3.1, 4.2.3.4, 4.2.4.1.2.8 i TSI’en om godsvogne, gælder undtagelsen, indtil den reviderede TSI om godsvogne træder i kraft.

Under alle omstændigheder gælder denne delvise undtagelse ikke for godsvogne af disse to typer, der tages i brug efter den 1. januar 2015.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Storhertugdømmet Luxembourg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2010.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 37 af 8.2.2006, s. 1.

(3)  EUT L 344 af 8.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1.