26.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/28


RÅDETS AFGØRELSE 2010/120/FUSP

af 25. februar 2010

om forlængelse og ændring af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afghanistan og Pakistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 31, stk. 2, og artikel 33,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 24. juli 2008 vedtog Rådet fælles aktion 2008/612/FUSP (1) om udnævnelse af Ettore F. SEQUI som Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) for Afghanistan for perioden fra den 1. september 2008 til den 28. februar 2009.

(2)

Den 16. februar 2009 vedtog Rådet fælles aktion 2009/135/FUSP (2) om forlængelse af mandatet for EUSR for Afghanistan indtil den 28. februar 2010.

(3)

På grundlag af en gennemgang af fælles aktion 2009/135/FUSP vedtog Rådet den 15. juni 2009 fælles aktion 2009/467/FUSP (3) om udvidelse af mandatet for EUSR til at omfatte Pakistan.

(4)

Mandatet for EUSR bør forlænges indtil den 31. marts 2010.

(5)

EUSR for Afghanistan og Pakistan skal gennemføre sit mandat under forhold, som muligvis vil blive forværret og vil kunne skade målene for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I fælles aktion 2009/467/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Den Europæiske Unions særlige repræsentant

Ettore F. SEQUI udnævnes som Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) for Afghanistan og Pakistan indtil den 31. marts 2010.«

2)

Artikel 2, litra e), affattes således:

»e)

støtte Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitiks (HR) arbejde i regionen.«

3)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Gennemførelse af mandatet

1.   EUSR har ansvaret for gennemførelsen af mandatet og handler med reference til HR.

2.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) skal opretholde privilegerede forbindelser med EUSR og være EUSR's primære kontaktpunkt for forbindelserne med Rådet. PSC giver EUSR strategisk vejledning og politiske retningslinjer i forbindelse med mandatet med forbehold af HR's beføjelser.«

4)

Artikel 5, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat i perioden fra den 1. marts 2009 til den 31. marts 2010 udgør 2 830 000 EUR.«

»2.   Udgifter, der finansieres med det i stk. 1 fastsatte beløb, kan dækkes fra den 1. marts 2009. Udgifterne forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget.«

5)

Artikel 6, stk. 1, affattes således:

»1.   EUSR er inden for rammerne af sit mandat og de finansielle midler, der stilles til rådighed i den forbindelse, ansvarlig for at sammensætte sin medarbejderstab. Staben skal omfatte medarbejdere med den ekspertise i specifikke politiske spørgsmål, som mandatet kræver. EUSR holder Rådet og Kommissionen løbende underrettet om sin medarbejderstabs sammensætning.«

6)

Artikel 9, stk. 2, affattes således:

»2.   Alt efter tilfældet yder Unionens delegationer og/eller medlemsstaterne logistisk støtte i regionen.«

7)

Artikel 10, litra d), affattes således:

»d)

at sørge for, at alle vedtagne henstillinger, som fremsættes efter regelmæssige sikkerhedsvurderinger, gennemføres, og afgive skriftlige rapporter om deres gennemførelse og om andre sikkerhedsspørgsmål som led i midtvejsrapporterne og rapporterne om gennemførelse af mandatet til HR, Rådet og Kommissionen.«

8)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Rapportering

EUSR aflægger regelmæssigt mundtlig og skriftlig rapport til HR og PSC. EUSR aflægger også efter behov rapport til Rådets arbejdsgrupper. Der udsendes regelmæssigt skriftlige rapporter gennem Coreunettet. EUSR kan efter henstilling fra HR eller PSC aflægge rapport til Rådet for Udenrigsanliggender.«

9)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Koordinering

1.   EUSR fremmer Unionens overordnede politiske koordinering. Vedkommende hjælper med til at sikre, at alle EU-instrumenter på området sættes ind på en sammenhængende måde for at nå Unionens politikmål. EUSR's aktiviteter koordineres med Kommissionens aktiviteter samt med de aktiviteter, der udføres af EUSR for Centralasien. EUSR sørger for regelmæssig briefing af medlemsstaternes missioner og Unionens delegationer.

2.   Under arbejdet på stedet holdes der tæt kontakt til cheferne for Unionens delegationer og medlemsstaternes missionschefer. De skal gøre deres bedste for at bistå EUSR i gennemførelsen af dennes mandat. EUSR bistår chefen for EU's politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) med lokal politisk vejledning. EUSR og den civile øverstbefalende for operationen konsulterer om nødvendigt hinanden. EUSR skal også holde forbindelse med andre internationale og regionale aktører på stedet.«

Artikel 2

EUSR forelægger ved mandatets afslutning en rapport om gennemførelsen af mandatet for HR, Rådet og Kommissionen.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. marts 2010.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2010.

På Rådets vegne

A. PÉREZ RUBALCABA

Formand


(1)  EUT L 197 af 25.7.2008, s. 60.

(2)  EUT L 46 af 17.2.2009, s. 61.

(3)  EUT L 151 af 16.6.2009, s. 41.