4.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/52


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 29. november 2010

om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2011

(ECB/2010/25)

(2010/751/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 2,

under henvisning til Rådets beslutning 2010/416/EU af 13. juli 2010 i henhold til traktatens artikel 140, stk. 2, om Estlands indførelse af euroen den 1. januar 2011 (1), navnlig artikel 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbank (ECB) har fra og med den 1. januar 1999 eneret til at godkende omfanget af udstedelse af mønter for de medlemsstater, som har euroen som valuta.

(2)

Undtagelsen for Estland som henvist til i artikel 4 i Tiltrædelsestraktaten 2003 ophæves med virkning fra den 1. januar 2011.

(3)

De 16 medlemsstater, der har euroen som valuta, samt Estland har forelagt ECB deres skøn over omfanget af udstedelsen af euromønter i 2011 til godkendelse, sammen med forklarende noter om den anvendte prognosemetode —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Godkendelse af omfanget af udstedelse af euromønter i 2011

ECB godkender herved omfanget af udstedelse af mønter i 2011 for de medlemsstater, der har euroen som valuta i 2011, som anført i den følgende tabel:

(millioner EUR)

 

Udstedelse af mønter bestemt til at sættes i omløb og udstedelse af mønter til samlerbrug (ikke bestemt til at sættes i omløb) i 2011

Belgien

178,3

Tyskland

629

Estland

48,4

Irland

44,4

Grækenland

54,5

Spanien

180

Frankrig

300

Italien

262,4

Cypern

15,6

Luxembourg

30

Malta

6,8

Holland

64

Østrig

277

Portugal

30

Slovenien

36

Slovakiet

42,2

Finland

60

Artikel 2

Afsluttende bestemmelse

Denne afgørelse er rettet til de medlemsstater, der har euroen som valuta, samt til Estland.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 29. november 2010.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 196 af 28.7.2010, s. 24.