23.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/26


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1284/2009

af 22. december 2009

om visse særlige restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, stk. 1 og 2,

under henvisning til Rådets fælles holdning 2009/788/FUSP af 27. oktober 2009 om restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea (1), som ændret ved Rådet afgørelse 2009/1003/FUSP af 22. december 2009,

under henvisning til det fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til fælles holdning 2009/788/FUSP skal der træffes visse restriktive foranstaltninger over for medlemmerne af National Council for Democracy and Development (Det Nationale Råd for Demokrati og Udvikling, NCDD) og personer med tilknytning til dem, som var ansvarlige for den voldelige undertrykkelse den 28. september 2009 eller det politiske dødvande i landet.

(2)

Disse foranstaltninger omfatter indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende de fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der er opført på listen i bilaget til den fælles holdning, samt et forbud mod at yde teknisk og finansiel bistand og andre ydelser i forbindelse med militært udstyr til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Republikken Guinea. Foranstaltningerne omfatter også et forbud mod salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, til Republikken Guinea.

(3)

Disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten, og navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender dem på samme måde, er det derfor nødvendigt at indføre lovgivning på EU-plan til at gennemføre dem, for så vidt angår Unionen.

(4)

Enhver behandling af personoplysninger om fysiske personer i henhold til denne forordning bør være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og fri udveksling af sådanne oplysninger (2) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

(5)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning virker effektivt, bør denne forordning træde i kraft straks —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a)   »udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse«: de i bilag I anførte varer

b)   »teknisk bistand«: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller anden form for teknisk tjeneste, idet bistanden kan ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab eller kompetencer eller konsulentservice, herunder mundtlig bistand

c)   »mæglervirksomhed«: de aktiviteter, som udøves af personer, enheder og partnerskaber, der optræder som mellemmænd ved at købe, sælge eller sørge for overførsel af produkter og teknologi eller ved at forhandle eller sørge for transaktioner, og som involverer overførsel af produkter eller teknologi

d)   »pengemidler«: finansielle aktiver og midler af enhver art, herunder, men ikke udelukkende:

e)   »indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller behandling af pengemidler, der ville resultere i ændring af omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål, eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

f)   »økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser

g)   »indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at ressourcerne på nogen måde bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder også ved salg, leje eller pantsætning

h)   »EU’s område«: de områder, hvor traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten.

Artikel 2

Det er forbudt:

a)

bevidst og forsætligt, direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, uanset om det har oprindelse i EU eller ej, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Republikken Guinea

b)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller udføre mæglervirksomhed i tilknytning til det udstyr, der er omhandlet i litra a), til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Republikken Guinea

c)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til det udstyr, der er omhandlet i litra a), til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Republikken Guinea

d)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddene i litra a), b) eller c).

Artikel 3

Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller udføre mæglervirksomhed i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr (4), eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer på denne liste til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Republikken Guinea

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, som er opført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, der er bestemt til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter, eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Republikken Guinea

c)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddene i litra a) og b).

Artikel 4

1.   Uanset artikel 2 og 3 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. de websteder, der er nævnt i bilag III, tillade

a)

salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, forudsat at det udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug eller til brug for De Forenede Nationers (FN) og Den Europæiske Unions institutionsopbygningsprogrammer eller Den Europæiske Unions og FN’s krisestyringsoperationer

b)

levering af finansieringsmidler, finansiel bistand, teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre ydelser i tilknytning til det udstyr eller de programmer og operationer, der er omhandlet i litra a)

c)

levering af finansieringsmidler, finansiel bistand, teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre ydelser i tilknytning til militærudstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men som udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug eller til brug for FN’s, og Unionens institutionsopbygningsprogrammer eller Den Europæiske Unions og FN’s krisestyringsoperationer

d)

levering af finansieringsmidler, finansiel bistand, teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre ydelser i tilknytning til ikke-kampmæssige køretøjer, der er fremstillet eller udstyret med materialer til ballistisk beskyttelse, og som udelukkende er bestemt til beskyttelsesbrug for Den Europæiske Union og dets medlemsstaters personale i Republikken Guinea.

2.   Der gives ingen tilladelser for aktiviteter, som allerede har fundet sted.

Artikel 5

Artikel 2 og 3 finder ikke anvendelse på beskyttelsesbeklædning, herunder skudsikre veste og militærhjelme, der midlertidigt udføres til Republikken Guinea udelukkende til personlig brug for personel fra FN, Den Europæiske Union eller dets medlemsstater, repræsentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, ulandsfrivillige og tilknyttet personale.

Artikel 6

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag II, indefryses.

2.   Pengemidler og økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag II, eller stilles til rådighed til fordel for dem.

3.   Bilag II omfatter de fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, som Rådet i henhold til artikel 3a i fælles holdning 2009/788/FUSP har konstateret er medlemmer af National Council for Democracy and Development (Det Nationale Råd for Demokrati og Udvikling, NCDD) eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til dem.

4.   Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, hvis formål eller virkning er direkte eller indirekte at omgå foranstaltningerne i stk. 1 og 2, er forbudt.

Artikel 7

Forbuddene i artikel 3, litra b), og i artikel 6, stk. 2, medfører ikke nogen form for ansvar for de fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, som har stillet pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis disse ikke vidste og ikke havde nogen rimelig grund til at formode, at deres handlinger ville være i strid med dette forbud.

Artikel 8

1.   Uanset artikel 6 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. de websteder, der er nævnt i bilag III, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed på de vilkår, som de finder hensigtsmæssige, når de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer

a)

er nødvendige for at dække basale behov hos de personer, der er opført på listen i bilag II, og de familiemedlemmer, som de har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, eller

d)

er nødvendige til at dække ekstraordinære udgifter, såfremt medlemsstaten mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen har meddelt alle de andre medlemsstater og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives en sådan særlig tilladelse.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til stk. 1.

Artikel 9

1.   Uanset artikel 6 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. de websteder, der er nævnt i bilag III, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en retslig eller administrativ afgørelse eller en voldgiftsafgørelse om tilbageholdsret, der er truffet inden den dato, hvor personen, enheden eller organet omhandlet i artikel 6 blev optaget i bilag II, eller af en dom, en administrativ afgørelse eller en voldgiftskendelse, der er afsagt før denne dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at indfri fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan dom, inden for de begrænsninger, som er fastsat i gældende love og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c)

afgørelsen om tilbageholdelsesret eller kendelsen er ikke til fordel for personer, enheder eller organer, der er opført i bilag II, og

d)

anerkendelse af afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen er ikke i strid med almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til stk. 1.

Artikel 10

1.   Artikel 6, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansierings- eller kreditinstitutter i EU, der modtager pengemidler, som er overført til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at alle tilførte beløb på disse konti også indefryses. Finansierings- eller kreditinstitutterne underretter straks den kompetente myndighed om sådanne transaktioner.

2.   Artikel 6, stk. 2, finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti, i form af:

a)

renter og andre indtægter af disse konti eller

b)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet, jf. artikel 3, blev optaget i bilag II,

forudsat at disse renter, andre indtægter og betalinger eller finansielle instrumenter indefryses i henhold til artikel 6, stk. 1.

Artikel 11

Fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, herunder disses ledelse og personale, der implementerer forordningen, og som indefryser pengemidler og økonomiske ressourcer eller afviser at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed i god tro, dvs. i forvisning om, at dette er i overensstemmelse med denne forordning, kan ikke på nogen måde drages til ansvar, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen er sket på grund af forsømmelighed.

Artikel 12

1.   Medmindre andet er bestemt i de gældende regler om indberetning, fortrolighed og tavshedspligt, skal fysiske og juridiske personer, enheder eller organer:

a)

straks videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 6, til de på webstederne i bilag III anførte kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor de er bosat eller etableret, og direkte eller gennem den på webstederne i bilag III anførte kompetente myndighed fremsende oplysningerne til Kommissionen og

b)

samarbejde med den kompetente myndighed om kontrol af disse oplysninger.

2.   De yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for den berørte medlemsstat.

3.   De oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller modtaget.

Artikel 13

Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler alle andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

Artikel 14

Bilag II indeholder de oplysninger om fysiske personer på listen, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende personer tilstrækkeligt.

Oplysningerne kan omfatte:

a)

efternavn og fornavne, herunder eventuelle kaldenavne og titler

b)

fødested og fødselsdato

c)

nationalitet

d)

pasnummer og identitetskortnummer

e)

skatteregistreringsnummer og socialsikringsnummer

f)

køn

g)

adresse eller andre oplysninger om opholdssted

h)

stilling eller erhverv

i)

dato for optagelse på listen.

Bilag II kan også indeholde ovennævnte identifikatorer for familiemedlemmer til de personer, der er opført på listen, på betingelse af, at disse oplysninger er nødvendige i konkrete tilfælde alene med det formål at kontrollere identiteten af den pågældende fysiske person, som er opført på listen.

Bilag II skal også indeholde grunden til opførelse på listen, f.eks. beskæftigelse.

Artikel 15

1.   Kommissionen bemyndiges til:

a)

at ændre bilag II på grundlag af afgørelser vedrørende bilaget til fælles holdning 2009/788/FUSP og

b)

at ændre bilag III på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

2.   Kommissionen skal angive individuelle og konkrete begrundelser for afgørelser i henhold til stk. 1, litra a), og give den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger.

3.   Kommissionen behandler personoplysninger for at kunne udføre sine opgaver i henhold til denne forordning og i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 16

1.   Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelserne og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse bestemmelser straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

Artikel 17

1.   Medlemsstaterne udpeger de i denne forordning omtalte kompetente myndigheder og anfører dem på eller via de websteder, der er opført på listen i bilag III.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres kompetente myndigheder straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

3.   Når denne forordning indeholder krav om, at der skal gives meddelelse eller underretning til Kommissionen eller på anden måde kommunikeres med den, er adressen og andre kontaktoplysninger, der skal bruges dertil, oplysningerne i bilag III.

Artikel 18

Denne forordning finder anvendelse:

a)

inden for EU’s område, herunder dets luftrum

b)

om bord på fly og skibe under medlemsstaternes jurisdiktion

c)

på alle personer inden for eller uden for EU’s område, som er statsborgere i en medlemsstat

d)

på alle juridiske personer, enheder og organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

på alle juridiske personer, enheder og organer, for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for EU.

Artikel 19

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2009.

På Rådets vegne

A. CARLGREN

Formand


(1)  EUT L 281 af 28.10.2009, s. 7.

(2)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(3)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(4)  EUT C 65 af 19.3.2009, s. 1.


BILAG I

LISTE OVER UDSTYR, DER KAN ANVENDES TIL INTERN UNDERTRYKKELSE, JF. ARTIKEL 1, LITRA A), OG ARTIKEL 2, LITRA A)

1.

Følgende skydevåben, ammunition og tilbehør hertil:

1.1.

Skydevåben, som ikke er underlagt ML 1 og ML 2 i EU's fælles liste over militært udstyr

1.2.

Ammunition, der er specielt konstrueret til de i punkt 1.1 nævnte skydevåben og specielt konstruerede komponenter hertil

1.3.

Våbensigter, som ikke er underlagt EU's fælles liste over militært udstyr.

2.

Bomber og håndgranater, som ikke er underlagt EU's fælles liste over militært udstyr.

3.

Følgende køretøjer:

3.1.

Køretøjer udstyret med en vandkanon, der er specielt konstrueret eller modificeret med henblik på bekæmpelse af optøjer

3.2.

Køretøjer, der er specielt konstrueret eller modificeret til at blive elektrificeret for at afvise angribere

3.3.

Køretøjer, der er specielt konstrueret eller modificeret til at fjerne barrikader, herunder byggeudstyr med ballistisk beskyttelse

3.4.

Køretøjer, der er specielt konstrueret til transport eller overførsel af fanger og/eller arrestanter

3.5.

Køretøjer, der er specielt konstrueret til at indsætte mobile barrierer

3.6.

Komponenter til de i punkt 3.1 til 3.5 nævnte køretøjer, som er specielt konstrueret til bekæmpelse af optøjer

Note 1

:

Dette punkt omfatter ikke køretøjer, som er specielt konstrueret til brandbekæmpelse.

Note 2

:

Under punkt 3.5 forstås ved udtrykket »køretøjer« også påhængsvogne.

4.

Følgende sprængstoffer og tilknyttet udstyr:

4.1.

Udstyr og anordninger specielt konstrueret til at iværksætte eksplosioner med elektriske eller ikke-elektriske midler, herunder tændapparater, detonatorer, sprængkapsler, boostere og detonationslunter, og specielt konstruerede komponenter hertil, undtagen dem, der er specielt konstrueret til specifik handelsbrug, der består i styring eller betjening ved hjælp af sprængstof af andet udstyr eller anordninger, hvis funktion ikke er at fremkalde eksplosioner (f.eks. air bag-pumper i biler, elektriske overspændingssikringer eller sprinklerudløsere)

4.2.

Retlinet afskæring af sprængladninger, som ikke er underlagt EU's fælles liste over militært udstyr

4.3.

Andre sprængladninger, som ikke er underlagt EU's fælles liste over militært udstyr, og tilknyttede stoffer, som angivet nedenfor:

a)

amatol

b)

nitrocellulose (indeholdende mere end 12,5 % nitrogen)

c)

nitroglycol

d)

pentaerythritoltetranitrat (PETN)

e)

picryl chlorid

f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT)

5.

Beskyttelsesudstyr, som ikke er underlagt ML 13 i EU's fælles liste over militært udstyr

5.1.

Armerede beskyttelsesdragter, der giver ballistisk beskyttelse og/eller beskyttelse mod knivoverfald

5.2.

Hjelme, der giver ballistisk beskyttelse og/eller beskyttelse mod fragmentationsbomber, hjelme til brug under optøjer, skjolde til brug under optøjer og ballistiske skjolde.

Note: Dette punkt omfatter ikke:

udstyr, der er specielt konstrueret til sportsudøvelse

udstyr specielt konstrueret med henblik på kravene til sikkerhed på arbejdspladsen.

6.

Simulatorer til undervisning i brug af skydevåben og specielt konstrueret software hertil, undtagen simulatorer, som er underlagt ML 14 i EU's fælles liste over militært udstyr.

7.

Natoptagelses- og termalt afbildningsudstyr og billedforstærkerrør, bortset fra det, der er underlagt EU's fælles liste over militært udstyr.

8.

Barberbladspigtråd.

9.

Militærknive, kampknive og bajonetter med en bladlængde på mere end 10 cm.

10.

Produktionsudstyr specielt konstrueret til de emner, der er nævnt i denne liste.

11.

Speciel teknologi til udvikling, produktion eller anvendelse af de emner, der er nævnt i denne liste.


BILAG II

PERSONER, ENHEDER OG ORGANER NÆVNT I ARTIKEL 6

 

Navn (og eventuelle kaldenavne)

Identifikationsoplysninger (fødselsdato og fødested, nummer i pas (Pasnr.)/id-kort)

Motiv

1.

Kaptajn Moussa Dadis CAMARA

Fødselsdato: 1.1.1964 eller 29.12.1968

Pasnr.: R0001318

Formand for CNDD

2.

Generalmajor Mamadouba (alias Mamadou) Toto CAMARA

Fødselsdato: 1.1.1946

Pasnr.: R00009392

Minister for sikkerhed og civilbeskyttelse

3.

General Sékouba KONATÉ

Fødselsdato: 1.1.1964

Pasnr.: R0003405/R0002505

Forsvarsminister

4.

Oberst Mathurin BANGOURA

Fødselsdato: 15.11.1962

Pasnr.: R0003491

Minister for telekommunikation og ny informationsteknologi

5.

Oberstløjtnant Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

Fødselsdato: 22.10.1979

Pasnr.: R0017873

Minister, fast sekretær for CNDD, (afskediget fra hæren den 26.1.2009)

6.

Kommandant Oumar BALDÉ

Fødselsdato: 26.12.1964

Pasnr.: R0003076

Medlem af CNDD

7.

Kommandant Mamadi (alias Mamady) MARA

Fødselsdato: 1.1.1954

Pasnr.: R0001343

Medlem af CNDD

8.

Kommandant Almamy CAMARA

Fødselsdato: 17.10.1975

Pasnr.: R0023013

Medlem af CNDD

9.

Oberstløjtnant Mamadou Bhoye DIALLO

Fødselsdato: 1.1.1956

Pasnr.: R0001855

Medlem af CNDD

10.

Kaptajn Koulako BÉAVOGUI

 

Medlem af CNDD

11.

Politioberstløjtnant Kandia (alias Kandja) MARA

Pasnr.: R0178636

Medlem af CNDD

Sikkerhedsdirektør i Regionen Labé

12.

Oberst Sékou MARA

Fødselsdato: 1957

Medlem af CNDD

Vicedirektør for det nationale politikorps

13.

Morciré CAMARA

Fødselsdato: 1.1.1949

Pasnr.: R0003216

Medlem af CNDD

14.

Alpha Yaya DIALLO

 

Medlem af CNDD

Direktør for det nationale toldvæsen

15.

Oberst Mamadou Korka DIALLO

Fødselsdato: 19.2.1962

Minister for handel, industri og SMV′er,

16.

Kommandant Kelitigui FARO

Fødselsdato: 3.8.1972

Pasnr.: R0003410

Minister, generalsekretær i præsidentens kabinet

17.

Oberst Fodeba TOURÉ

Fødselsdato: 7.6.1961

Pasnr.: R0003417 /R0002132

Guvernør for Kindia (tidl. ungdomsminister, afskediget som minister den 7.5.2009)

18.

Kommandant Cheick Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA

Fødselsdato: 12.5.1966

Medlem af CNDD

19.

Oberst Sékou (alias Sékouba) SAKO

 

Medlem af CNDD

20.

Løjtnant Jean-Claude, kaldet COPLAN PIVI

Fødselsdato: 1.1.1960

Medlem af CNDD

Minister med ansvar for præsidentens sikkerhed

21.

Løjtnant Saa Alphonse TOURÉ

Fødselsdato: 3.6.1970

Medlem af CNDD

22.

Oberst Moussa KEITA

Fødselsdato: 1.1.1966

Medlem af CNDD

Minister, fast sekretær for CNDD, med ansvar for forbindelserne til statsinstitutionerne

23.

Oberstløjtnant Aïdor (alias Aëdor) BAH

 

Medlem af CNDD

24.

Kommandant Bamou LAMA

 

Medlem af CNDD

25.

Mohamed Lamine KABA

 

Medlem af CNDD

26.

Kaptajn Daman (alias Dama) CONDÉ

 

Medlem af CNDD

27.

Kommandant Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

Medlem af CNDD

28.

Kommandant Moussa Tiégboro CAMARA

Fødselsdato: 1.1.1968

Pasnr.: 7190

Medlem af CNDD

Minister, præsidentens kabinet, med ansvar for den særlige tjeneste til bekæmpelse af narkotika og organiseret kriminalitet

29.

Kaptajn Issa CAMARA

Fødselsdato: 1954

Medlem af CNDD

Guvernør for Mamou

30.

Oberst Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

Fødselsdato: 26.2.1957

Pasnr.: 13683

Medlem af CNDD

Sundhedsminister

31.

Mamady CONDÉ

Fødselsdato: 28.11.1952

Pasnr.: R0003212

Medlem af CNDD

32.

Sekondløjtnant Cheikh Ahmed TOURÉ

 

Medlem af CNDD

33.

Oberstløjtnant Aboubacar Biro CONDÉ

Fødselsdato: 15.10.1962

Pasnr.: 2443/R0004700

Medlem af CNDD

34.

Bouna KEITA

 

Medlem af CNDD

35.

Idrissa CHERIF

Fødselsdato: 13.11.1967

Pasnr.: R0105758

Minister med ansvar for kommunikation, præsidentens kabinet, forsvarsminister

36.

Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ

Fødselsdato: 9.12.1960

Pasnr.: R0020803

Statssekretær med ansvar for missioner, strategiske spørgsmål og bæredygtig udvikling

37.

Løjtnant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Præsidentens adjudant

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

Fødselsdato: 1.1.1976

Pasnr.: R0000968

Særlig rådgiver for Aboubacar Chérif »Toumba« Diakité

39.

Sekondløjtnant Marcel KOIVOGUI

 

Assistent for Aboubacar Chérif »Toumba« Diakité

40.

Papa Koly KOUROUMA

Fødselsdato: 3.11.1962

Pasnr.: R11914/R001534

Minister for miljø og bæredygtig udvikling

41.

Kommandant Nouhou THIAM

Fødselsdato: 1960

Pasnr.: 5180

Generalinspektør for de væbnede styrker

Talsmand for CNDD

42.

Politikaptajn Théodore (alias Siba) KOUROUMA

Fødselsdato: 13.5.1971

Pasnr.: Service R0001204

Attaché i præsidentens kabinet

43.

Kabinet (alias Kabiné) KOMARA

Fødselsdato: 8.3.1950

Pasnr.: R0001747

Premierminister

44.

Kaptajn Mamadou SANDÉ

Fødselsdato: 12.12.1969

Pasnr.: R0003465

Minister, præsidentens kabinet, med ansvar for økonomi- og finansområdet

45.

Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

Fødselsdato: 31.12.1961

Pasnr.: 5938/R00003488

Minister, præsidentens kabinet, med ansvar for statskontrol

46.

Joseph KANDUNO

 

Minister med ansvar for revision, gennemsigtighed og god regeringsførelse

47.

Fodéba (alias Isto) KÉIRA

Fødselsdato: 4.6.1961

Pasnr.: R0001767

Minister for ungdom, sport og fremme af unges arbejde

48.

Oberst Siba LOHALAMOU

Fødselsdato: 1.8.1962

Pasnr.: R0001376

Justitsminister, seglbevarer

49.

Dr. Frédéric KOLIÉ

Fødselsdato: 1.1.1960

Pasnr. : R0001714

Minister for territorial forvaltning og politiske anliggender

50.

Alexandre Cécé LOUA

Fødselsdato: 1.1.1956

Pasnr.: R0001757 /

diplomatpas: R 0000027

Minister for udenrigsanliggender og Guineas statsborgere i udlandet

51.

Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM

Fødselsdato: 4.10.1968

Pasnr.: R0001758

Minister for miner og energi

52.

Boubacar BARRY

Fødselsdato: 28.5.1964

Pasnr.: R0003408

Viceminister ved præsidentens kabinet med ansvar for bygge- og anlægsvirksomhed, fysisk planlægning og den offentlige arkitektoniske kulturarv

53.

Demba FADIGA

Fødselsdato: 1.1.1952

Pasnr.: opholdstilladelse FR365845/365857

Medlem af CNDD, Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør

Ansvarlig for forbindelserne mellem CNDD og regeringen

54.

Mohamed DIOP

Fødselsdato: 1.1.1963

Pasnr.: R0001798

Medlem af CNDD

Guvernør for Conakry

55.

Sergent Mohamed (alias Tigre) CAMARA

 

Medlem af de væbnede styrker, knyttet til præsidentgardens kaserne »Koundara«

56.

Habib HANN

Fødselsdato: 15.12.1950

Pasnr.: 341442

Komitéen for Revision og Overvågning af Statens Strategiske Sektorer

57.

Ousmane KABA

 

Komitéen for Revision og Overvågning af Statens Strategiske Sektorer

58.

Alfred MATHOS

 

Komitéen for Revision og Overvågning af Statens Strategiske Sektorer

59.

Kaptajn Mandiou DIOUBATÉ

Fødselsdato: 1.1.1960

Pasnr.: R0003622

Direktør for præsidentens pressekontor

Talsmand for CNDD

60.

Cheik Sydia DIABATÉ

Fødselsdato: 23.4.1968

Pasnr.: R0004490

Medlem af de væbnede styrker

Direktør for Forsvarsministeriets Informations- og Efterretningstjeneste

61.

Ibrahima Ahmed BARRY

Fødselsdato: 11.11.1961

Pasnr.: R0048243

Generaldirektør for Guineas Radio og Tv

62.

Alhassane BARRY

Fødselsdato: 15.11.1962

Pasnr.: R0003484

Direktør for Centralbanken

63.

Roda Namatala FAWAZ

Fødselsdato: 6.7.1947

Pasnr.: R0001977

Forretningsmand med tilknytning til CNDD, der har ydet økonomisk støtte til CNDD

64.

Dioulde DIALLO

 

Forretningsmand med tilknytning til CNDD, der har ydet økonomisk støtte til CNDD

65.

Kerfalla CAMARA

 

KPC PDG de Gui. Co. Pres

Forretningsmand med tilknytning til CNDD, der har ydet økonomisk støtte til CNDD

66.

Dr. Moustapha ZABATT

Fødselsdato: 6.2.1965

Læge og præsidentens personlige rådgiver

67.

Aly MANET

 

Bevægelsen »Dadis skal blive«

68.

Louis M’bemba SOUMAH

 

Minister for beskæftigelse, forvaltningsreform og den offentlige tjeneste

69.

Cheik Fantamady CONDÉ

 

Minister for information og kultur

70.

Boureima CONDÉ

 

Minister for landbrug og husdyropdræt

71.

Mariame SYLLA

 

Minister for decentralisering og udvikling af lokalområder


BILAG III

Websteder med oplysning om de ansvarlige myndigheder, jf. artikel 4, 8, 9, 10, stk. 1, 12 og 17, og adresser til brug ved meddelelse til Europa-Kommissionen:

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

TJEKKIET

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

GRÆKENLAND

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIEN

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIEN

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLANDENE

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm.

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIET

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Meddelelser til Europa-Kommissionen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser

Direktorat A. Kriseplatform og politikkoordinering inden for FUSP

Kontor A.2. Krisestyring og fredsopbygning

CHAR 12/108

1049 Bruxelles

Belgien

Tlf.: (+32-2) 296 61 33 / 295 55 85

Fax: (+32-2) 299 08 73