8.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1194/2009

af 30. november 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at opretholde et højt, ensartet sikkerhedsniveau for civil luftfart i Europa er det nødvendigt at ændre kravene til og procedurerne for certificering af luftfartøjer og hertil knyttet materiel, dele og apparatur samt for konstruktions- og produktionsorganisationer, bl.a. for at indføre en definition af begrebet hovedforretningssted, forbedre indholdet af »EASA-formular 1« autoriseret frigivelsesbevis og revidere bestemmelserne vedrørende flyvetilladelse.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 (2) bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning bygger på udtalelserne (3) fra Udvalget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 nedsatte udvalg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1702/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 2, indsættes følgende som litra e), f), g) og h):

»e)   »hovedforretningssted«: selskabets hovedkontor eller vedtægtsmæssige hjemsted, inden for hvilken de vigtigste økonomiske funktioner og den i denne forordning omhandlede operationelle kontrol udøves

f)   »artikel«: enhver del og ethvert apparatur, der kan anvendes på et civilt luftfartøj

g)   »ETSO«: European Technical Standard Order. European Technical Standard Order er en detaljeret luftdygtighedsspecifikation, der udstedes af agenturet for at sikre overensstemmelse med kravene i denne forordning som en mindstepræstationsnorm for bestemte artikler

h)   »EPA«: den europæiske delgodkendelse (European Part Approval). Den europæiske delgodkendelse indebærer, at delen er fremstillet i overensstemmelse med godkendte konstruktionsdata, der ikke tilhører indehaveren af typecertifikatet for det pågældende produkt, undtagen for ETSO-artikler.«

2)

I artikel 3, stk. 5, erstattes henvisningen til »21A.112« af »21A.112A«.

3)

I artikel 5 indsættes som stk. 5:

»5.   Uanset stk. 1 kan produktionsorganisationer, som er godkendt i overensstemmelse med sektion A, subpart F og G, i bilaget (del 21) til denne forordning, fortsat udstede autoriserede frigivelsesbeviser eller overensstemmelseserklæringer ved at anvende EASA-formular 1, førstegangsudstedelse, jf. tillæg I i bilaget (del 21) til forordning (EF) nr. 1702/2003, indtil den 28. september 2010.«

4)

Bilaget (del 21) ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(2)  EUT L 243 af 27.9.2003, s. 6.

(3)  Udtalelse 03/2006 om redaktionelle ændringer, udtalelse 05/2006 om hovedforretningssted, udtalelse 06/2008 om EASA-formular 1 og udtalelse 04/2007 om flyvetilladelse.


BILAG

I bilaget (del 21) til forordning (EF) nr. 1702/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Indholdsfortegnelsen affattes således:

»Indholdsfortegnelse

21.1

Generelt

SEKTION A — TEKNISKE KRAV

SUBPART A — GENERELLE BESTEMMELSER

21A.1

Anvendelsesområde

21A.2

Udførelse ved en anden person end ansøgeren til eller indehaveren af et certifikat

21A.3

Svigt, mangler og fejl

21A.3B

Luftdygtighedsdirektiver

21A.4

Koordinering af konstruktion og produktion

SUBPART B — TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21A.11

Anvendelsesområde

21A.13

Berettigelse

21A.14

Påvisning af kompetence

21A.15

Ansøgning

21A.16A

Luftdygtighedsbestemmelser

21A.16B

Særlige betingelser

21A.17

Typecertificeringsgrundlag

21A.18

Angivelse af gældende miljøbeskyttelseskrav og certificeringsspecifikationer

21A.19

Ændringer, der kræver et nyt typecertifikat

21A.20

Overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget og miljøbeskyttelseskravene

21A.21

Udstedelse af et typecertifikat

21A.23

Udstedelse af et begrænset typecertifikat

21A.31

Typekonstruktion

21A.33

Undersøgelse og afprøvninger

21A.35

Prøveflyvninger

21A.41

Typecertifikat

21A.44

Indehaverens forpligtelser

21A.47

Overdragelse

21A.51

Varighed og fortsat gyldighed

21A.55

Opbevaring af dokumentation

21A.57

Håndbøger

21A.61

Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

(SUBPART C — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART D — ÆNDRINGER AF TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21A.90

Anvendelsesområde

21A.91

Klassifikation af ændringer af typekonstruktioner

21A.92

Berettigelse

21A.93

Ansøgning

21A.95

Mindre ændringer

21A.97

Større ændringer

21A.101

Angivelse af gældende certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav

21A.103

Udstedelse af godkendelse

21A.105

Opbevaring af dokumentation

21A.107

Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

21A.109

Forpligtelser og EPA-mærkning

SUBPART E — SUPPLERENDE TYPECERTIFIKATER

21A.111

Anvendelsesområde

21A.112A

Berettigelse

21A.112B

Påvisning af kompetence

21A.113

Ansøgning om et supplerende typecertifikat

21A.114

Påvisning af overholdelse

21A.115

Udstedelse af et supplerende typecertifikat

21A.116

Overdragelse

21A.117

Ændringer af den del af et materiel, der er omfattet af et supplerende typecertifikat

21A.118A

Forpligtelser og EPA-mærkning

21A.118B

Varighed og fortsat gyldighed

21A.119

Håndbøger

21A.120

Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

SUBPART F — PRODUKTION UDEN PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21A.121

Anvendelsesområde

21A.122

Berettigelse

21A.124

Ansøgning

21A.125A

Udstedelse af et godkendelsesbrev

21A.125B

Resultater

21A.125C

Varighed og fortsat gyldighed

21A.126

Produktionsinspektionssystem

21A.127

Afprøvninger: luftfartøj

21A.128

Afprøvninger: motorer og propeller

21A.129

Producentens forpligtelser

21A.130

Overensstemmelseserklæring

SUBPART G — PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21A.131

Anvendelsesområde

21A.133

Berettigelse

21A.134

Ansøgning

21A.135

Udstedelse af produktionsorganisationsgodkendelse

21A.139

Kvalitetssystem

21A.143

Redegørelse

21A.145

Godkendelseskrav

21A.147

Ændringer af den godkendte produktionsorganisation

21A.148

Ændring af beliggenhed

21A.149

Overdragelse

21A.151

Godkendelsesbetingelser

21A.153

Ændringer af godkendelsesbetingelserne

21A.157

Undersøgelser

21A.158

Resultater

21A.159

Varighed og fortsat gyldighed

21A.163

Rettigheder

21A.165

Indehaverens forpligtelser

SUBPART H — LUFTDYGTIGHEDSBEVISER OG BEGRÆNSEDE LUFTDYGTIGHEDSBEVISER

21A.171

Anvendelsesområde

21A.172

Berettigelse

21A.173

Klassifikation

21A.174

Ansøgning

21A.175

Sprog

21A.177

Ændring eller modifikation

21A.179

Overdragelse og genudstedelse inden for medlemsstater

21A.180

Inspektioner

21A.181

Varighed og fortsat gyldighed

21A.182

Luftfartøjsidentifikation

SUBPART I — STØJCERTIFIKATER

21A.201

Anvendelsesområde

21A.203

Berettigelse

21A.204

Ansøgning

21A.207

Ændring eller modifikation

21A.209

Overdragelse og genudstedelse inden for medlemsstater

21A.210

Inspektioner

21A.211

Varighed og fortsat gyldighed

SUBPART J — KONSTRUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21A.231

Anvendelsesområde

21A.233

Berettigelse

21A.234

Ansøgning

21A.235

Udstedelse af konstruktionsorganisationsgodkendelse

21A.239

Konstruktionssikringssystem

21A.243

Data

21A.245

Godkendelseskrav

21A.247

Ændringer i konstruktionssikringssystemet

21A.249

Overdragelse

21A.251

Godkendelsesbetingelser

21A.253

Ændringer af godkendelsesbetingelserne

21A.257

Undersøgelser

21A.258

Resultater

21A.259

Varighed og fortsat gyldighed

21A.263

Rettigheder

21A.265

Indehaverens forpligtelser

SUBPART K — DELE OG APPARATUR

21A.301

Anvendelsesområde

21A.303

Overholdelse af gældende krav

21A.305

Godkendelse af dele og apparatur

21A.307

Frigivelse af dele og apparatur til installation

(SUBPART L — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART M — REPARATIONER

21A.431

Anvendelsesområde

21A.432A

Berettigelse

21A.432B

Påvisning af kompetence

21A.433

Reparationskonstruktion

21A.435

Klassificering af reparationer

21A.437

Udstedelse af en reparationskonstruktionsgodkendelse

21A.439

Fremstilling af reparationsdele

21A.441

Reparationsudførelse

21A.443

Begrænsninger

21A.445

Ikke-reparerede skader

21A.447

Opbevaring af dokumentation

21A.449

Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

21A.451

Forpligtelser og EPA-mærkning

(SUBPART N — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART O — ETSO-GODKENDELSER

21A.601

Anvendelsesområde

21A.602A

Berettigelse

21A.602B

Påvisning af kompetence

21A.603

Ansøgning

21A.604

ETSO-godkendelse for en hjælpemotor (APU)

21A.605

Datakrav

21A.606

Udstedelse af ETSO-godkendelse

21A.607

ETSO-godkendelsesrettigheder

21A.608

Konstruktions- og præstationserklæring (DDP)

21A.609

Forpligtelser, der påhviler indehavere af ETSO-godkendelser

21A.610

Afvigelsesgodkendelse

21A.611

Konstruktionsændringer

21A.613

Opbevaring af dokumentation

21A.615

Inspektion foretaget af agenturet

21A.619

Varighed og fortsat gyldighed

21A.621

Overdragelse

SUBPART P — FLYVETILLADELSE

21A.701

Anvendelsesområde

21A.703

Berettigelse

21A.705

Kompetent myndighed

21A.707

Ansøgning om flyvetilladelse

21A.708

Flyvebetingelser

21A.709

Ansøgning om godkendelse af flyvebetingelser

21A.710

Godkendelse af flyvebetingelser

21A.711

Udstedelse af en flyvetilladelse

21A.713

Ændringer

21A.715

Sprog

21A.719

Overdragelse

21A.721

Inspektioner

21A.723

Varighed og fortsat gyldighed

21A.725

Fornyelse af flyvetilladelse

21A.727

Forpligtelser, der påhviler indehaveren af en flyvetilladelse

21A.729

Opbevaring af dokumentation

SUBPART Q — IDENTIFIKATION AF MATERIEL, DELE OG APPARATUR

21A.801

Identifikation af materiel

21A.803

Håndtering af identifikationsdata

21A.804

Identifikation af dele og apparatur

21A.805

Identifikation af kritiske dele

21A.807

Identifikation af ETSO-artikler

SEKTION B — PROCEDURER FOR KOMPETENTE MYNDIGHEDER

SUBPART A — GENERELLE BESTEMMELSER

21B.5

Anvendelsesområde

21B.20

Den kompetente myndigheds forpligtelser

21B.25

Krav til den kompetente myndigheds organisation

21B.30

Dokumenterede procedurer

21B.35

Ændringer i organisation og procedurer

21B.40

Løsning af tvister

21B.45

Indberetning/koordinering

21B.55

Opbevaring af dokumentation

21B.60

Luftdygtighedsdirektiver

SUBPART B – TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

(SUBPART C — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART D — ÆNDRINGER AF TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

SUBPART E — SUPPLERENDE TYPECERTIFIKATER

SUBPART F — PRODUKTION UDEN PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21B.120

Undersøgelser

21B.125

Resultater

21B.130

Udstedelse af et godkendelsesbrev

21B.135

Opretholdelse af et godkendelsesbrev

21B.140

Ændring af et godkendelsesbrev

21B.145

Begrænsning, inddragelse og tilbagekaldelse af et godkendelsesbrev

21B.150

Opbevaring af dokumentation

SUBPART G — PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21B.220

Undersøgelser

21B.225

Resultater

21B.230

Udstedelse af certifikat

21B.235

Løbende tilsyn

21B.240

Ændring af en produktionsorganisationsgodkendelse

21B.245

Inddragelse og tilbagekaldelse af en produktionsorganisationsgodkendelse

21B.260

Opbevaring af dokumentation

SUBPART H — LUFTDYGTIGHEDSBEVISER OG BEGRÆNSEDE LUFTDYGTIGHEDSBEVISER

21B.320

Undersøgelser

21B.325

Udstedelse af luftdygtighedsbevis

21B.326

Luftdygtighedsbevis

21B.327

Begrænset luftdygtighedsbevis

21B.330

Inddragelse og tilbagekaldelse af luftdygtighedsbeviser og begrænsede luftdygtighedsbeviser

21B.345

Opbevaring af dokumentation

SUBPART I — STØJCERTIFIKATER

21B.420

Undersøgelser

21B.425

Udstedelse af støjcertifikater

21B.430

Inddragelse og tilbagekaldelse af støjcertifikater

21B.445

Opbevaring af dokumentation

SUBPART J — KONSTRUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

SUBPART K — DELE OG APPARATUR

(SUBPART L — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART M — REPARATIONER

(SUBPART N — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART O — ETSO-GODKENDELSER

SUBPART P — FLYVETILLADELSE

21B.520

Undersøgelser

21B.525

Udstedelse af flyvetilladelser

21B.530

Tilbagekaldelse af flyvetilladelser

21B.545

Opbevaring af dokumentation

SUBPART Q — IDENTIFIKATION AF MATERIEL, DELE OG APPARATUR

TILLÆG — EASA–FORMULARER«;

2)

Overskriften på Sektion A affattes således:

3)

I punkt 21.A.14, litra b), affattes nr. 5) således:

»5)

en propel med fast eller justerbar pitch.«

4)

I punkt 21A.35, litra b), affattes nr. 2) således:

»2)

For at fastslå, hvorvidt der for luftfartøjer, som skal certificeres i henhold til denne sektion, bortset fra i) varmluftsluftskibe, varmluftsballoner, fritsvævende gasballoner, forankrede gasballoner, svævefly og motorsvævefly og ii) luftskibe og flyvemaskiner med en maksimal startmasse (MTOM) på 2 722 kg eller mindre, foreligger rimelig sikkerhed for, at luftfartøjet, dets dele og apparatur er driftssikkert og fungerer korrekt.«.

5)

Punkt 21A.112 affattes således:

Enhver fysisk eller juridisk person, der har påvist eller er i færd med at påvise sin kompetence i overensstemmelse med 21A.112B, er berettiget til at ansøge om et supplerende typecertifikat i henhold til de betingelser, der er foreskrevet i denne subpart.«

6)

I punkt 21.A.124, litra b), affattes nr. 2) således:

»2)

En oversigt over de oplysninger, som kræves i punkt 21A.125A, litra b).«

7)

Punkt 21A.125 affattes således:

Ansøgeren skal være berettiget til at få udstedt et godkendelsesbrev fra den kompetente myndighed, der bekræfter enkeltprodukters, enkeltdeles eller enkeltapparaturs opfyldelse af kravene i henhold til denne subpart, når:

a)

denne har oprettet et produktionsinspektionssystem, som sikrer, at hvert materiel, hver del eller hvert apparatur er i overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata og er i driftssikker stand

b)

denne har indgivet en håndbog, der indeholder:

1)

en beskrivelse af det i litra a) krævede produktionsinspektionssystem

2)

en beskrivelse af midlerne til at foretage bestemmelsen inden for produktionsinspektionssystemet

3)

en beskrivelse af de prøver, der kræves i punkt 21A.127 og 21A.128, og navnene på de personer, der er godkendt til formålet i punkt 21A.130, litra a)

c)

det er godtgjort, at han er i stand til at yde støtte i overensstemmelse med punkt 21A.3 og 21A.129, litra d).«

8)

I punkt 21A.125B, litra c), erstattes henvisningen til »21B.143« af en henvisning til »punkt 21B.125«.

9)

I punkt 21A.126 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a) ændres »21A.125« til »21A.125A«.

ii)

I litra b) ændres »21A.125, litra a)« til »21A.125A, litra a)«.

10)

I punkt 21A.127, litra a), ændres »21A.125, litra a)« til »21A.125A, litra a)«.

11)

I punkt 21A.128 ændres »21.125, litra a)« til »21A.125A, litra a)«.

12)

I punkt 21A.165 foretages følgende ændringer:

i)

Litra c), nr. 2), affattes således:

»2)

Fastslå, at andre former for materiel, dele eller apparatur er komplette og er i overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata og er i driftssikker stand inden udstedelse af EASA-formular 1 til certificering af overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata og betingelser for driftssikker stand og ydermere, i tilfælde af motorer, på baggrund af de af indehaveren af motortypecertifikatet tilvejebragte data, at hver færdiggjort motor er i overensstemmelse med de i punkt 21A.18, litra b), definerede emissionskrav, der er gældende på datoen for fremstillingen af motoren, for at certificere emissionsoverensstemmelse, eller«.

ii)

Litra k) affattes således:

»k)

hvor det er relevant i henhold til rettighederne i punkt 21A.163, litra e), kontrollere, at punkt 21A.711, litra c) og e), er overholdt, inden der udstedes flyvetilladelser til luftfartøjer.«

13)

I punkt 21A.174, litra b), nr. 3 ii), ændres »21A.184, litra c)« til »21B.327, litra c)«.

14)

Punkt 21A.183 udgår.

15)

Punkt 21A.184 udgår.

16)

Punkt 21A.205 udgår.

17)

Punkt 21A.245, litra a), affattes således:

»a)

Personalet i alle tekniske afdelinger er tilstrækkeligt i antal og har tilstrækkelig erfaring og fået tildelt behørige beføjelser til at opfylde deres pålagte forpligtelser, og at disse sammen med lokaleforhold, faciliteter og udstyr er egnede til, at personalet kan opfylde målsætningerne for produktets luftdygtighed og miljøbeskyttelse.«

18)

I punkt 21A.263 foretages følgende ændringer:

a)

Litra b), nr. 4, affattes således:

»4.

en ETSO-godkendelse i henhold til punkt 21A.602B, litra b), nr. 1), eller«.

b)

I litra c) foretages følgende ændringer:

i)

Nr. 3) og 4) affattes således:

»3)

Udstede information eller instruktioner indeholdende følgende erklæring: »Det tekniske indhold af dette dokument er godkendt i henhold til DOA-myndighed nr. EASA.21J.[XXXX].«

4)

Godkende dokumentationsændringer til flyvehåndbogen og udstede sådanne ændringer indeholdende følgende erklæring: »Revisionsnr. [YY] til AFM (eller tillæg) ref. [ZZ] er godkendt i henhold til DOA-myndighed nr. EASA.21J.[XXXX].««

ii)

Nr. 7) affattes således:

»7)

Udstede flyvetilladelser i overensstemmelse med 21A.711, litra b), til luftfartøjer, som indehaveren har konstrueret eller ændret, eller for hvilke han efter punkt 21A.263, litra c, nr. 6), har godkendt de betingelser, hvorefter flyvetilladelsen kan udstedes, samt hvis selve konstruktionsorganisationen i henhold til sin konstruktionsorganisationsgodkendelse kontrollerer luftfartøjets konfiguration og påviser, at det er i overensstemmelse med de konstruktionsbetingelser, der er godkendt for flyvningen.«

19)

Punkt 21A.265, litra g), affattes således:

»g)

Hvor det er relevant i henhold til rettighederne i punkt 21A.263, litra c), nr. 7), kontrollere, at punkt 21A.711, litra b) og e), er overholdt, inden der udstedes flyvetilladelser til luftfartøjer.«

20)

Punkt 21A.307, litra a), affattes således:

»a)

ledsages af et autoriseret frigivelsesbevis (EASA-formular 1), der certificerer, at genstanden blev fremstillet i overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata og er i driftssikker stand, og«.

21)

Punkt 21A.432 affattes således:

a)

Enhver fysisk eller juridisk person, som har påvist eller er i færd med at påvise sin kompetence efter punkt 21A.432B, er berettiget til at ansøge om en godkendelse af større reparationskonstruktioner i henhold til bestemmelserne i denne subpart.

b)

Enhver fysisk eller juridisk person er berettiget til at ansøge om godkendelse af en mindre reparationskonstruktion.«

22)

I punkt 21A.601 udgår litra b).

23)

I punkt 21A.605, litra d), ændres »21A.125, litra b)« til »21A.125A, litra b)«.

24)

Punkt 21A.606, litra c), affattes således:

»c)

udtrykkeligt at have erklæret, at vedkommende er parat til at overholde punkt 21A.609.«

25)

Punkt 21A.609, litra f), affattes således:

»f)

overholde punkt 21A.3, 21A.3B og 21A.4 og«.

26)

Punkt 21A.701 affattes således:

a)

Der udstedes en flyvetilladelse i overensstemmelse med denne subpart til luftfartøjer, der ikke overholder, eller for hvilke det ikke er påvist, at de overholder gældende krav til luftdygtighed, men er i stand til sikker flyvning under definerede forhold og i forbindelse med følgende formål:

1.

Udvikling.

2.

Påvisning af overholdelse af forskrifter eller certificeringsspecifikationer.

3.

Undervisning af besætningen inden for konstruktionsorganisationerne eller produktionsorganisationerne.

4.

Produktionsprøveflyvninger af nye produktionsluftfartøjer.

5.

Flyvning af luftfartøjer, der er under produktion, mellem produktionsanlæg.

6.

Flyvning af luftfartøjet med henblik på kundegodkendelse.

7.

Levering eller eksport af luftfartøjet.

8.

Flyvning af luftfartøjet med henblik på myndighedsgodkendelse.

9.

Markedsundersøgelse, herunder undervisning af kundens besætning.

10.

Udstilling og flyveopvisning.

11.

Flyvning af luftfartøjet til et sted, hvor der skal foretages vedligeholdelses- eller luftdygtighedseftersyn, eller til et oplagringssted.

12.

Flyvning af et luftfartøj med en vægt, der overstiger luftfartøjets maksimalvægt i henhold til luftdygtighedsbeviset, uden for det sædvanlige område over vand eller over landområder, hvor der ikke findes passende landingsanlæg eller egnet brændstof.

13.

Rekordforsøg, kapflyvning eller tilsvarende konkurrencer.

14.

Flyvning af luftfartøjer, der overholder de gældende krav til luftdygtighed, inden der er konstateret overensstemmelse med miljøkravene.

15.

Ikke-erhvervsmæssig flyvning med individuelle, ikke-komplekse luftfartøjer eller typer, hvorom det gælder, at det ikke er passende med et luftdygtighedsbevis eller et begrænset luftdygtighedsbevis.

b)

Denne subpart fastlægger proceduren for udstedelse af flyvetilladelser og godkendelse af de tilknyttede flyvebetingelser og fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne og indehaverne af disse tilladelser og godkendelser af flyvebetingelser.«

27)

Punkt 21A.703 affattes således:

a)

Enhver fysisk eller juridisk person er berettiget til at ansøge om en flyvetilladelse, undtagen om en flyvetilladelse, hvorom der anmodes med henblik på punkt 21A.701, litra a), nr. 15), hvor ansøgeren skal være indehaveren.

b)

Enhver fysisk eller juridisk person er berettiget til at ansøge om godkendelse af flyvebetingelserne.«

28)

Punkt 21.710, litra c), affattes således:

»c)

Inden godkendelsen af flyvebetingelserne skal agenturet, den kompetente myndighed eller den godkendte organisation finde det godtgjort, at luftfartøjet er i stand til sikker flyvning under de angivne forhold og begrænsninger. Agenturet eller den kompetente myndighed kan i denne forbindelse foretage, eller kræve at ansøgeren foretager, enhver nødvendig inspektion eller prøvning.«

29)

Punkt 21A.711 affattes således:

a)

Den kompetente myndighed kan udstede en flyvetilladelse (EASA-formular 20a, se tillæg) på de betingelser, der er omhandlet i punkt 21B.525.

b)

En behørigt godkendt konstruktionsorganisation kan udstede en flyvetilladelse (EASA-formular 20b, se tillæg) i henhold til den rettighed, der er tildelt i henhold til punkt 21A.263, litra c), nr. 7), hvor betingelserne i punkt 21A.708 er blevet godkendt i overensstemmelse med punkt 21A.710.

c)

En behørigt godkendt produktionsorganisation kan udstede en flyvetilladelse (EASA-formular 20b, se tillæg) i henhold til den rettighed, der er tildelt i henhold til punkt 21A.163, litra e), hvor betingelserne i punkt 21A.708 er blevet godkendt i overensstemmelse med punkt 21A.710.

d)

En behørigt godkendt organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed kan udstede en flyvetilladelse (EASA-formular 20b, se tillæg) i henhold til den rettighed, der er tildelt i henhold til punkt M.A.711 i bilag I (del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003, hvor betingelserne i punkt 21A.708 er blevet godkendt i overensstemmelse med punkt 21A.710.

e)

Flyvetilladelsen skal indeholde angivelse af formålet eller formålene og ethvert forhold og enhver begrænsning, der er blevet godkendt i overensstemmelse med punkt 21A.710.

f)

For så vidt angår tilladelser, der udstedes i henhold til litra b), eller c), fremsendes en kopi af flyvetilladelsen og de tilknyttede flyvebetingelser til den kompetente myndighed hurtigst muligt, men ikke senere end 3 dage.

g)

Hvis der findes bevis for, at et af de i punkt 21A.723, litra a), angivne forhold ikke er overholdt for en flyvetilladelse, som en organisation har udstedt i henhold til litra b), c) eller d), skal denne organisation tilbagekalde denne flyvetilladelse øjeblikkeligt og straks informere den kompetente myndighed herom.«

30)

Punkt 21A.723, litra a), affattes således:

»a)

En flyvetilladelse udstedes med en varighed på højst 12 måneder og forbliver gyldig under forudsætning af:

1.

at betingelserne og begrænsningerne i 21A.711, litra e), som vedrører flyvetilladelsen, overholdes

2.

at flyvetilladelsen ikke overdrages eller tilbagekaldes

3.

at luftfartøjet forbliver i samme register.«

31)

Punkt 21A.801, litra d), affattes således:

»d)

Ved bemandede balloner skal identifikationspladen, som foreskrives i litra b), fastgøres til ballonhylstret og skal, hvor det er praktisk muligt, anbringes, hvor den er let læselig for operatøren, når ballonen er oppustet. Desuden skal kurven, lastbærende konstruktion og ethvert varmeaggregat være varigt og læseligt mærket med producentens navn, komponentnummer (eller tilsvarende) og serienummer (eller tilsvarende).«

32)

Punkt 21A.804, litra a), affattes således:

»a)

Hver del eller hvert apparatur skal mærkes varigt og læseligt med:

1.

et navn, varemærke eller symbol, der identificerer producenten på en måde som angivet i de gældende konstruktionsdata og

2.

komponentnummeret, som angivet i de gældende konstruktionsdata, og

3.

bogstaverne »EPA« for dele og apparatur, der er fremstillet i overensstemmelse med godkendte konstruktionsdata, der ikke tilhører indehaveren af typecertifikatet for det pågældende produkt, undtagen for ETSO-artikler.«

33)

Som punkt 21B.125 indsættes:

a)

Hvis den kompetente myndighed under audits eller på anden måde finder objektivt bevis for, at indehaveren af et godkendelsesbrev ikke overholder de gældende krav i bilagets sektion A (del 21), skal dette resultat klassificeres i overensstemmelse med 21A.125B, litra a).

b)

Den kompetente myndighed træffer følgende foranstaltninger:

1.

I tilfælde af niveau 1-resultater skal den kompetente myndighed umiddelbart iværksætte foranstaltninger for helt eller delvist, afhængig af omfanget af resultatet, at begrænse, inddrage eller tilbagekalde godkendelsesbrevet, indtil organisationen har afhjulpet manglen med et vellykket resultat.

2.

I tilfælde af niveau 2-resultater skal den kompetente myndighed sætte en frist for afhjælpning af manglen, der er hensigtsmæssig i forhold til manglens omfang, og denne frist må ikke overstige 3 måneder. Under visse omstændigheder kan den kompetente myndighed ved slutningen af den periode forlænge denne periode på 3 måneder afhængigt af manglens omfang, hvis der foreligger en tilfredsstillende plan for afhjælpning af manglen.

c)

Den kompetente myndighed skal foranstalte hel eller delvis inddragelse af godkendelsesbrevet, hvis organisationen ikke overholder den frist, som den kompetente myndighed har sat.«

34)

I punkt 21.B.135, litra b), nr. 2), ændres »21A.125, litra b)« til »21A.125A, litra b)«.

35)

Punkt 21B.143 udgår.

36)

Punkt 21B.145 affattes således:

a)

Begrænsningen, inddragelsen eller tilbagekaldelsen af godkendelsesbrevet skal meddeles indehaveren af godkendelsesbrevet skriftligt. Den kompetente myndighed skal anføre begrundelsen for begrænsningen, inddragelsen eller tilbagekaldelsen og underrette indehaveren af godkendelsesbrevet om vedkommendes ret til at klage.

b)

Hvis et godkendelsesbrev er blevet inddraget, kan det først genudstedes, når kravene i sektion A, subpart F, i bilaget (del 21) på ny overholdes.«;

37)

Punkt 21B.225 affattes således:

a)

Hvis den kompetente myndighed under audits eller på anden måde finder objektivt bevis for, at indehaveren af en produktionsorganisationsgodkendelse ikke overholder de gældende krav i bilagets sektion A (del 21), skal dette resultat klassificeres i overensstemmelse med 21A.158, litra a).

b)

Den kompetente myndighed træffer følgende foranstaltninger:

1)

I tilfælde af niveau 1-resultater skal den kompetente myndighed umiddelbart iværksætte foranstaltninger for helt eller delvist, afhængig af omfanget af resultatet, at begrænse, inddrage eller tilbagekalde produktionsorganisationsgodkendelsen, indtil organisationen har afhjulpet manglen med et vellykket resultat.

2)

I tilfælde af niveau 2-resultater skal den kompetente myndighed sætte en frist for afhjælpning af manglen, der er hensigtsmæssig i forhold til manglens omfang, og denne frist må ikke overstige 3 måneder. Under visse omstændigheder kan den kompetente myndighed ved slutningen af den periode forlænge denne periode på 3 måneder afhængigt af manglens omfang, hvis der foreligger en tilfredsstillende plan for afhjælpning af manglen.

c)

Manglende overholdelse af den tidsfrist, der er godkendt af den kompetente myndighed, medfører, at organisationens godkendelse midlertidigt skal inddrages helt eller delvist.«

38)

Punkt 21B.235, litra a), affattes således:

»a)

Den kompetente myndighed skal for at godtgøre opretholdelsen af produktionsorganisationsgodkendelsen løbende føre tilsyn:

1.

for at verificere, at det kvalitetssystem, som indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen anvender, er i overensstemmelse med sektion A, subpart G, i dette bilag (del 21)

2.

for at verificere, at den organisation, som indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen har, er i overensstemmelse med produktionsorganisationens redegørelse, og

3.

for at verificere effektiviteten af produktionsorganisationens redegørelsesprocedurer, og

4.

for ved stikprøve at overvåge standarderne for materiel, dele og apparatur.«

39)

Punkt 21B.325 affattes således:

a)

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal ufortøvet udstede eller ændre et luftdygtighedsbevis (EASA-formular 25, se tillæg), når myndigheden finder det godtgjort, at kravene i punkt 21B.326 og de gældende krav i sektion A, subpart H, i dette bilag (del 21) er opfyldt.

b)

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal ufortøvet udstede eller ændre et begrænset luftdygtighedsbevis (EASA-formular 24, se tillæg), når myndigheden finder det godtgjort, at kravene i punkt 21B.327 og de gældende krav i sektion A, subpart H, i dette bilag (del 21) er opfyldt.

c)

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal, ud over det relevante luftdygtighedsbevis, jf. litra a) eller b), for et nyt luftfartøj eller et brugt luftfartøj med oprindelse i en ikke-medlemsstat, udstede et indledende luftdygtighedseftersynsbevis (EASA-formular 15a, se tillæg).«

40)

Som punkt 21B.326 indsættes:

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal udstede et luftdygtighedsbevis for:

a)

nye luftfartøjer:

1.

ved fremlæggelse af den i punkt 21A.174, litra b), nr. 2), krævede dokumentation

2.

når registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed finder det godtgjort, at luftfartøjet er i overensstemmelse med en godkendt konstruktion og er i driftsikker stand. Dette kan omfatte inspektioner, der udføres af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed

b)

brugte luftfartøjer:

1.

ved fremlæggelse af den i punkt 21A.174, litra b), nr. 3), krævede dokumentation, der påviser at:

i)

luftfartøjet er i overensstemmelse med en typekonstruktion, der er godkendt ifølge et typecertifikat og ethvert supplerende typecertifikat, enhver ændring eller reparation, der er godkendt i henhold til bilaget (del 21), og

ii)

de gældende luftdygtighedsdirektiver er blevet overholdt, og

iii)

luftfartøjet er blevet inspiceret i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i bilag I (del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003

2.

når registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed finder det godtgjort, at luftfartøjet er i overensstemmelse med en godkendt konstruktion og er i driftsikker stand. Dette kan omfatte inspektioner, der udføres af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.«

41)

Som punkt 21B.327 indsættes:

a)

Registreringsstatens kompetente myndighed skal udstede et begrænset luftdygtighedsbevis for:

1.

nye luftfartøjer:

i)

ved fremlæggelse af den i punkt 21A.174, litra b), nr. 2), krævede dokumentation

ii)

når registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed finder det godtgjort, at luftfartøjet er i overensstemmelse med en konstruktion, der er godkendt af agenturet i henhold til et begrænset typecertifikat eller i overensstemmelse med særlige luftdygtighedsspecifikationer, og er i driftsikker stand. Dette kan omfatte inspektioner, der udføres af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed

2)

brugte luftfartøjer:

i)

ved fremlæggelse af den i punkt 21A.174, litra b), nr. 3), krævede dokumentation, der påviser at:

A)

luftfartøjet er i overensstemmelse med en konstruktion, der er godkendt af agenturet i henhold til et begrænset typecertifikat eller i overensstemmelse med særlige luftdygtighedsspecifikationer og ethvert supplerende typecertifikat, enhver ændring eller reparation, der er godkendt i henhold til bilaget (del 21) og

B)

de gældende luftdygtighedsdirektiver er blevet overholdt, og

C)

luftfartøjet er blevet inspiceret i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i bilag I (del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003

ii)

når registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed finder det godtgjort, at luftfartøjet er i overensstemmelse med den godkendte konstruktion og er i driftsikker stand. Dette kan omfatte inspektioner, der udføres af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.

b)

For luftfartøjer, som ikke overholder de væsentlige krav i grundforordningen, og som ikke er berettiget til et begrænset typecertifikat, skal agenturet om nødvendigt for at tage højde for afvigelser fra disse væsentlige krav:

1.

udstede og kontrollere overensstemmelse med særlige luftdygtighedsspecifikationer for at sikre tilstrækkelig sikkerhed med hensyn til påtænkt brug, og

2.

angive begrænsninger for brugen af dette luftfartøj.

c)

Begrænsninger for brugen vil være forbundet med begrænsede luftdygtighedsbeviser, herunder i givet fald luftrumsrestriktioner, for at tage hensyn til fravigelser fra væsentlige luftdygtighedskrav i grundforordningen.«

42)

Punkt 21B.525 affattes således:

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal ufortøvet udstede en flyvetilladelse (EASA-formular 20a, se tillæg):

1.

ved forevisning af de oplysninger, der kræves i punkt 21A.707, og

2.

når betingelserne i punkt 21A.708 er blevet godkendt i overensstemmelse med 21A.710, og

3.

når den kompetente myndighed i kraft af sine egne undersøgelser, der kan omfatte inspektioner, eller i kraft af procedurer, der er aftalt med ansøgeren, har fundet det godtgjort, at luftfartøjet inden flyvningen er i overensstemmelse med den konstruktion, der er defineret i punkt 21A.708.«

43)

Tillæg I affattes således:

»Tillæg I

Autoriseret frigivelsesbevis — EASA-formular 1 som omhandlet i bilaget (del 21)

Image

Instruktion i udfyldelse af EASA-formular 1

Disse instruktioner vedrører udelukkende anvendelse af EASA-formular 1 til produktionsformål. Opmærksomheden henledes på tillæg II til bilag I (del M) i forordning (EF) nr. 2042/2003, som omfatter anvendelsen af EASA-formular 1 til vedligeholdelsesformål

1.   FORMÅL OG ANVENDELSE

1.1.

Et af hovedformålene med beviset er at erklære nyt materiel, nye dele og nyt apparatur til luftfart (herefter benævnt »enhed« eller »enheder«) luftdygtigt/luftdygtige.

1.2.

Der skal fastslås indbyrdes overensstemmelse mellem beviset og enheden/enhederne. Ophavsmanden skal opbevare beviset i en form, der gør det muligt at kontrollere de oprindelige data.

1.3.

Beviset godtages af en lang række luftdygtighedsmyndigheder, men kan underlægges bilaterale aftaler og/eller luftdygtighedsmyndighedens politik. »Godkendte konstruktionsdata« forstås i dette bevis som konstruktionsdata, der er godkendt af importlandets luftdygtighedsmyndighed.

1.4.

Beviset er ikke en følgeseddel eller en ladeseddel.

1.5.

Luftfartøjer må ikke frigives ved anvendelse af beviset.

1.6.

Beviset giver ikke ret til at installere enheden i et bestemt luftfartøj eller en bestemt motor eller propel, men hjælper slutbrugeren med at fastlægge dens status med hensyn til luftdygtighedsgodkendelse.

1.7.

En blanding af enheder, der frigives fra produktion og vedligeholdelse, må ikke opføres på samme bevis.

1.8.

En blanding af enheder, der er certificeret i overensstemmelse med »godkendte data« og i overensstemmelse med »ikke-godkendte data«, må ikke opføres på samme bevis.

2.   ALMINDELIGT FORMAT

2.1.

Beviset skal være i overensstemmelse med det vedlagte format, herunder feltnumre og hvert enkelt felts placering. Hvert felts størrelse kan dog ændres, så det passer til den enkelte ansøgning, men ikke i et sådant omfang, at det gør beviset uigenkendeligt.

2.2.

Beviset skal præsenteres i liggende format, men den fulde størrelse kan øges eller formindskes betydeligt, så længe beviset forbliver genkendeligt og læseligt. I tvivlstilfælde kontaktes den kompetente myndighed.

2.3.

Erklæringen om bruger-/installatøransvar placeres enten på formularens forside eller bagside.

2.4.

Al tekst skal være trykt klart og tydeligt, så den er let læselig.

2.5.

Beviset kan enten være fortrykt eller computergenereret, men i begge tilfælde skal linjer og bogstaver være klare og læselige og svare til det fastsatte format.

2.6.

Beviset bør udfyldes på engelsk og på et eller flere andre sprog, hvis dette er relevant.

2.7.

Oplysningerne, som indskrives i beviset, kan være enten maskin- eller computerskrevne eller håndskrevne med blokbogstaver og skal være letlæselige.

2.8.

Forkortelser skal for overskuelighedens skyld begrænses til et minimum.

2.9.

Den plads, der er tilovers på bagsiden af beviset, kan bruges af ophavsmanden til yderligere oplysninger, men må ikke omfatte nogen certificeringserklæring. Hvis bevisets bagside anvendes, skal det fremgå af det relevante felt på bevisets forside.

3.   KOPIER

3.1.

Der sættes ingen begrænsning for antallet af kopier af beviset, der sendes til kunden eller opbevares af ophavsmanden.

4.   FEJL I BEVISET

4.1.

Hvis en slutbruger finder en eller flere fejl i et bevis, skal han underrette ophavsmanden skriftligt herom. Ophavsmanden kan udstede et nyt bevis, hvis det er muligt at bekræfte og korrigere fejlen eller fejlene.

4.2.

Det nye bevis skal forsynes med et nyt referencenummer og en ny underskrift.

4.3.

Det er muligt at imødekomme en anmodning om et nyt bevis, uden at enhedens eller enhedernes tilstand skal kontrolleres på ny. Det nye bevis er ikke en erklæring om den nuværende tilstand og bør indeholde følgende henvisning til det tidligere bevis i felt 12: »Dette bevis korrigerer fejlen/-ene i felt [angiv det eller de korrigerede felter] i bevis [angiv det oprindelige formularreferencenummer] af [angiv den oprindelige udstedelsesdato] og vedrører ikke enhedens eller enhedernes overensstemmelse/tilstand/frigivelse til tjeneste«. Begge beviser opbevares i den periode, der gælder for opbevaring af det første bevis.

5.   OPHAVSMANDENS UDFYLDELSE AF BEVISET

Felt 1 — Godkendende kompetent myndighed/land

Angiv navnet på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for udstedelsen af dette bevis, og det pågældende land. Når den kompetente myndighed er agenturet, skal der kun anføres »EASA«.

Felt 2 — Overskriften til EASA-formular

»AUTORISERET FRIGIVELSESBEVIS EASA–FORMULAR 1«

Felt 3 — Formularreferencenummer

Angiv det unikke nummer, der er tildelt via den i felt 4 nævnte organisations nummereringssystem eller procedure. Det kan bestå af både bogstaver og tal.

Felt 4 — Organisationens navn og adresse

Angiv fulde navn og adresse på den produktionsorganisation (jf. EASA-formular 55, ark A), som frigiver den eller de enheder, der er omfattet af dette bevis. Organisationens logo osv. er tilladt, hvis det kan være inden for feltet.

Felt 5 — Arbejdsordre/kontrakt/faktura

Angiv nummeret på arbejdsordren, kontrakten eller fakturaen eller et lignende referencenummer, som gør det muligt for kunden at spore enheden eller enhederne.

Felt 6 — Enhed

Oplys antallet af linjeenheder, når der er mere end en linjeenhed. Dette felt letter krydshenvisning til bemærkningerne i felt 12.

Felt 7 — Beskrivelse

Angiv navnet på enheden eller beskriv den. Det er fortrinsvis betegnelsen i instruktionerne om vedvarende luftdygtighed eller vedligeholdelsesoplysningerne, der skal anvendes (f.eks. det illustrerede delkatalog, vedligeholdelseshåndbogen for luftfartøjet, servicebulletinen og vedligeholdelseshåndbogen for komponenterne).

Felt 8 — Delnummer

Oplys det delnummer, der er angivet på enheden eller etiketten/emballagen. For motorer og propeller kan typebetegnelsen anføres.

Felt 9 — Kvantitet

Angiv mængden af enheder.

Felt 10 — Serienummer

Hvis der ifølge forskrifterne skal oplyses et serienummer, angives det her. Det er desuden muligt at angive et andet serienummer, selv om det ikke er foreskrevet. Hvis enheden ikke har et serienummer, skrives »N/A«.

Felt 11 — Status/Arbejde

Angiv enten »PROTOTYPE« eller »NY«.

»PROTOTYPE« angives i forbindelse med:

i)

produktion af en ny enhed i overensstemmelse med ikke-godkendte konstruktionsdata

ii)

den i felt 4 nævnte organisations fornyede certificering af en enhed i det tidligere bevis efter ændrings- eller udbedringsarbejde på denne enhed og forud for ibrugtagningen (f.eks. efter foretagelse af en konstruktionsændring, udbedring af en fejl, inspektion eller afprøvning eller ved forlængelse af driftslevetiden). De nærmere oplysninger om den oprindelige frigivelse og ændrings- eller udbedringsarbejdet skal indføres i felt 12.

»NY« angives i forbindelse med:

i)

produktion af en ny enhed i overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata.

ii)

den i felt 4 nævnte organisations fornyede certificering af en enhed i det tidligere bevis efter ændrings- eller udbedringsarbejde på denne enhed og forud for ibrugtagningen (f.eks. efter foretagelse af en konstruktionsændring, udbedring af en fejl, inspektion eller afprøvning eller ved forlængelse af driftslevetiden). De nærmere oplysninger om den oprindelige frigivelse og ændrings- eller udbedringsarbejdet skal indføres i felt 12

iii)

producentens eller den i felt 4 nævnte organisations fornyede certificering af enheder i det tidligere bevis fra »prototype« (kun overensstemmelse med ikke-godkendte data) til »ny« (overensstemmelse med godkendte data og i driftssikker stand) efter godkendelse af de relevante konstruktionsdata, forudsat at konstruktionsdataene ikke er ændret. Der angives følgende i felt 12:

FORNYET CERTIFICERING AF ENHEDER FRA »PROTOTYPE« TIL »NY«: DETTE DOKUMENT CERTIFICERER GODKENDELSEN AF DE KONSTRUKTIONSDATA [INDSÆT TC/STC-NUMMER, VERSION] AF [ANGIV DATO, HVIS DET ER NØDVENDIGT FOR AT OPLYSE VERSIONSSTATUS], SOM DENNE ENHED (DISSE ENHEDER) BLEV FREMSTILLET I HENHOLD TIL.

Sæt kryds ved »godkendte konstruktionsdata og er i sikker driftstilstand« i felt 13a

iv)

undersøgelse af en tidligere frigivet ny enhed forud for ibrugtagningen i overensstemmelse med en kundespecificeret standard eller specifikation (idet de nærmere oplysninger om denne og den oprindelige frigivelse skal indføres i felt 12) eller for at fastslå luftdygtighed (en forklaring på grundlag af frigivelsen og de nærmere oplysninger om den oprindelige frigivelse skal indføres i felt 12).

Felt 12 — Bemærkninger

Beskriv det arbejde, der er anført i felt 11, enten direkte eller ved henvisning til understøttende dokumentation, således at brugeren eller montøren kan vurdere enhedens eller enhedernes luftdygtighed i forhold til det arbejde, der certificeres. Der kan eventuelt anvendes et særskilt ark, som der henvises til i EASA-formular 1. For hver angivelse skal det klart tilkendegives, hvilken/hvilke enheder i felt 6, der henvises til. Hvis der ikke er nogen angivelse, skal der anføres »Ingen«.

Angiv begrundelsen for frigivelse ud fra ikke-godkendte konstruktionsdata i felt 12 (f.eks. i afventning af typecertifikat, udelukkende til afprøvning eller i afventning af godkendte data).

Udskrives dataene fra en elektronisk EASA-formular 1, skal data, der ikke kan henføres til andre felter, anføres i dette felt.

Felt 13a

Afkryds kun en af de to bokse:

1)

Sæt kryds ved »godkendte konstruktionsdata og er i sikker driftstilstand«, hvis enheden eller enhederne er fremstillet ved brug af godkendte konstruktionsdata og anses for at være i driftssikker stand.

2)

Sæt kryds ved »ikke-godkendte konstruktionsdata angivet i felt 12«, hvis enheden/enhederne er fremstillet ved brug af relevante, ikke-godkendte konstruktionsdata. Anfør dataene i felt 12 (f.eks. i afventning af typecertifikat, udelukkende til afprøvning eller i afventning af godkendte data).

En blanding af enheder, der er frigivet på grundlag af godkendte og ikke-godkendte konstruktionsdata, må ikke opføres på samme bevis.

Felt 13b — Autoriseret underskrift

I dette felt skal den bemyndigede person sætte sin underskrift. Det er kun personer med en særlig bemyndigelse i henhold til den kompetente myndigheds regler og politikker, der har ret til at underskrive dette felt. Der kan tilføjes et unikt nummer, som identificerer den bemyndigede person, for at øge genkendeligheden.

Felt 13c — Godkendelses-/autorisationsnr.

Angiv godkendelses-/autorisationsnummeret eller godkendelses-/autorisationsreferencen. Nummeret eller referencen tildeles af den kompetente myndighed.

Felt 13d — Navn

Angiv navnet på den person, som underskriver i felt 13b, i læselig form.

Felt 13e — Dato

Angiv den dato, hvor der skrives under i felt 13b, på følgende måde: dd = to tal for dagen, mmm = de første tre bogstaver i måneden, åååå = fire tal for årstallet.

Felt 14a-14e

Generelle krav vedrørende felt 14a-14e:

Anvendes ikke ved frigivelse efter produktion. Skraveres, gøres mørkere eller markeres på anden måde for at forhindre utilsigtet eller uautoriseret brug.

Bruger-/installatøransvar

Beviset skal indeholde følgende erklæring for at underrette slutbrugerne om, at de ikke fritages for deres ansvar i forbindelse med installering og anvendelse af den enhed, beviset gælder for:

»DETTE BEVIS GIVER IKKE AUTOMATISK AUTORISATION TIL AT INSTALLERE ENHEDEN.

HVIS BRUGEREN/INSTALLATØREN UDFØRER ARBEJDE I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSER UDSTEDT AF EN ANDEN LUFTDYGTIGHEDSMYNDIGHED END LUFTDYGTIGHEDSMYNDIGHEDEN I FELT 1, ER DET VIGTIGT, AT BRUGEREN/INSTALLATØREN SIKRER, AT HANS/HENDES LUFTDYGTIGHEDSMYNDIGHED GODKENDER, AT DER ANVENDES ENHEDER FRA DEN LUFTDYGTIGHEDSMYNDIGHED, DER ER ANGIVET I FELT 1. ANGIVELSER I FELT 13a OG 14a UDGØR IKKE EN INSTALLATIONSCERTIFICERING. I ALLE TILFÆLDE SKAL LUFTFARTØJETS VEDLIGEHOLDELSESDOKUMENTATION INDEHOLDE EN INSTALLATIONSCERTIFICERING, DER AF BRUGEREN/INSTALLATØREN ER UDSTEDT I OVERENSSTEMMELSE MED DE NATIONALE BESTEMMELSER, FØR LUFTFARTØJET MÅ FLYVES.««

44)

Tillæg II affattes således:

»Tillæg II

Luftdygtighedseftersynsbevis — EASA-formular 15a

Image

45)

Tillæg IV affattes således:

»Tillæg IV

Begrænset luftdygtighedsbevis — EASA-formular 24

Den kompetente myndigheds LOGO

BEGRÆNSET LUFTDYGTIGHEDSBEVIS

 (1)

[Registreringsmedlemsstat]

[MEDLEMSSTATENS KOMPETENTE MYNDIGHED]

 (1)

1.

Nationalitet og registreringsmærker

2.

Producent og producentens luftfartøjsbetegnelse

3.

Luftfartøjets serienummer

4.

Kategorier

5.

Dette luftdygtighedsbevis udstedes i medfør af (2) [konventionen angående civil luftfart af 7. december 1944] og forordning (EF) nr. 216/2008, artikel 5, stk. 4, litra b), for ovennævnte luftfartøj, der anses for at være luftdygtigt, når det vedligeholdes og opereres i overensstemmelse med de foregående og relevante operationelle begrænsninger

Ud over ovennævnte gælder følgende begrænsninger:

 (1)

 (2) [Luftfartøjet kan bruges til international luftfart uanset ovennævnte begrænsninger].

 

Udstedelsesdato:

 

Underskrift:

6.

Dette begrænsede luftdygtighedsbevis er gyldigt, medmindre det tilbagekaldes af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.

Et gældende luftdygtighedseftersynsbevis skal vedlægges dette bevis.

EASA-formular 24, 2. udgave.

Dette bevis skal medbringes ombord under alle flyvninger

46)

Tillæg V affattes således:

»Tillæg V

Luftdygtighedsbevis — EASA-formular 25

Den kompetente myndigheds LOGO

LUFTDYGTIGHEDSBEVIS

 (3)

[Registreringsmedlemsstat]

[MEDLEMSSTATENS KOMPETENTE MYNDIGHED]

 (3)

1.

Nationalitet og registreringsmærker

2.

Producent og producentens luftfartøjsbetegnelse

3.

Luftfartøjets serienummer

4.

Kategorier

5.

Dette luftdygtighedsbevis er udstedt i medfør af konventionen angående civil luftfart af 7. december 1944 og forordning (EF) nr. 216/2008, artikel 5, stk. 2, litra c), for ovennævnte luftfartøj, der anses for at være luftdygtigt, når det vedligeholdes og opereres i overensstemmelse med de ovenstående og de relevante operationelle begrænsninger.

Begrænsninger/Bemærkning:

 (3)

 

Udstedelsesdato:

 

Underskrift:

6.

Dette luftdygtighedsbevis er gyldigt, medmindre det tilbagekaldes af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.

Et gældende luftdygtighedseftersynsbevis skal vedlægges dette bevis.

EASA-formular 25, 2. udgave.

Dette bevis skal medbringes ombord under alle flyvninger

47)

Tillæg VII affattes således:

»Tillæg VII

Overensstemmelseserklæring for luftfartøj — EASA-formular 52

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FOR LUFTFARTØJ

1.

Produktionsstat

2.

[MEDLEMSSTAT] (4) En medlemsstat af Den Europæiske Union (5)

3.

Erklæringsref.-nr.:

4.

Organisation

5.

Luftfartøjstype

6.

Typecertifikatets ref.:

7.

Luftfartøjsregistrering eller -mærke

8.

Producentens identifikationsnummer

9.

Nærmere oplysninger om motor og propel (6)

10.

Ændringer og/eller servicebulletiner (6)

11.

Luftdygtighedsdirektiver

12.

Specialtilladelser

13.

Dispensationer, fritagelser eller fravigelser (6)

14.

Bemærkninger

15.

Luftdygtighedsbevis

16.

Yderligere krav

17.

Overensstemmelseserklæring

Det certificeres hermed, at dette luftfartøj er i fuld overensstemmelse med den typecertificerede konstruktion og med de angivne oplysninger i felt 9, 10, 11, 12 og 13.

Luftfartøjet er i driftssikker stand.

Luftfartøjet har gennemført en tilfredsstillende prøveflyvning.

18.

Underskrift

19.

Navn

20.

Dato (dag/måned/år)

21.

Produktionsorganisationsgodkendelsens reference

EASA-formular 52, 2. udgave.

Instruktion i udfyldelse af overensstemmelseserklæring for luftfartøjer — EASA-formular 52

1.   FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

1.1.

Anvendelsen af overensstemmelseserklæringen for luftfartøjer, som udstedes af en producent, der producerer i henhold til sektion A, subpart F, i del 21, beskrives under 21A.130 og de tilknyttede acceptable måder at overholde bestemmelserne på.

1.2.

Formålet med overensstemmelseserklæringen for luftfartøjer (EASA-formular 52), der udstedes i henhold til sektion A, subpart G, i del 21, er at sætte indehaveren af en relevant produktionsorganisationsgodkendelse i stand til at udøve retten til at opnå et luftdygtighedsbevis for et individuelt luftfartøj fra registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.

2.   GENERELT

2.1.

Overensstemmelseserklæringen skal være i overensstemmelse med det vedlagte format, herunder feltnumre og hvert enkelt felts placering. Hvert felts størrelse kan dog ændres, så det passer til den enkelte ansøgning, men ikke i et sådant omfang, at det gør overensstemmelseserklæringen uigenkendelig. I tvivlstilfælde kontaktes den kompetente myndighed.

2.2.

Overensstemmelseserklæringen skal enten være fortrykt eller computergenereret, men i begge tilfælde skal linjer og bogstaver være klare og læselige. Fortrykt tekst er tilladt i overensstemmelse med den vedhæftede model, men ingen andre certificeringserklæringer er tilladt.

2.3.

Erklæringen kan udfyldes med maskinskrift eller computerudskrift eller skrives i hånden med blokbogstaver og skal være letlæselig. Engelsk og, hvor det er relevant, sproget/sprogene i den udstedende medlemsstat anerkendes.

2.4.

En genpart af erklæringen og alle bilag, som der henvises til, skal opbevares af den godkendte produktionsorganisation.

3.   OPHAVSMANDENS UDFYLDELSE AF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGEN

3.1.

Alle felter bør udfyldes, for at dokumentet kan udgøre en gyldig erklæring.

3.2.

Der kan ikke udstedes en overensstemmelseserklæring til registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed, medmindre luftfartøjets konstruktion og dets installerede materiel er godkendt.

3.3.

Oplysningerne i felt 9, 10, 11, 12, 13 og 14 kan afgives med henvisning til særskilte dokumenter, der findes i produktionsorganisationens arkiver, medmindre den kompetente myndighed træffer anden afgørelse.

3.4.

Denne overensstemmelseserklæring har ikke til formål at inddrage de udstyrsenheder, som kan kræves monteret med henblik på at opfylde de gældende operationelle regler. Men nogle af disse individuelle enheder kan anføres i felt 10 eller i den godkendte typekonstruktion. Operatørerne gøres derfor opmærksom på, at de bærer ansvaret for at sikre overholdelsen af de operationelle regler, der gælder for deres egen specifikke operation.

Felt 1

Angiv produktionsstaten.

Felt 2

Den kompetente myndighed, på hvis myndighed overensstemmelseserklæringen er udstedt.

Felt 3

Et unikt serienummer bør fortrykkes i dette felt af hensyn til kontrol og sporbarhed af erklæringen. I tilfælde af et computergenereret dokument behøver nummeret ikke at være fortrykt, hvis computeren er programmeret til at frembringe og trykke et unikt nummer.

Felt 4

Det fulde navn og adressen på den organisation, der udsteder erklæringen. Dette felt kan være fortrykt. Logoer osv. er tilladt, hvis logoet kan være inden for feltet.

Felt 5

Luftfartøjets typemodel som angivet på typecertifikatet og dets tilhørende specifikationsblad.

Felt 6

Typecertifikatets referencenumre og udgave for det pågældende luftfartøj.

Felt 7

Hvis luftfartøjet er registreret, angives dets registreringsmærke. Er luftfartøjet ikke registreret, angives et mærke, der godkendes af medlemsstatens kompetente myndighed og, i relevante tilfælde, af et tredjelands kompetente myndighed.

Felt 8

Identifikationsnummer, som er tildelt af en producent af hensyn til kontrol og sporbarhed samt produktservice. Dette omtales til tider som producentens serienummer eller konstruktørens nr.

Felt 9

Motorens og propellens typemodel(ler) som angivet på det relevante typecertifikat og dets tilhørende specifikationsblad. Producentens identifikationsnummer for disse og tilhørende adresse bør også angives.

Felt 10

Godkendte konstruktionsændringer af luftfartøjsdefinitionen.

Felt 11

En liste over alle gældende luftdygtighedsdirektiver (eller tilsvarende) og en overensstemmelseserklæring tillige med en beskrivelse af den metode, med hvilken det er godtgjort, at det pågældende individuelle luftfartøj og herunder materiel og monterede dele, apparatur og udstyr opfylder forskrifterne. Eventuelle fremtidige terminer for godtgørelse af overensstemmelse med krav bør angives.

Felt 12

Godkendte, utilsigtede afvigelser fra den godkendte typekonstruktion, der til tider omtales som specialtilladelser, divergenser eller afvigelser.

Felt 13

I dette felt kan der alene angives aftalte dispensationer, fritagelser eller fravigelser.

Felt 14

Bemærkninger. Eventuelle erklæringer, oplysninger, særlige data eller begrænsninger, som kunne påvirke luftfartøjets luftdygtighed. Foreligger der ikke sådanne oplysninger eller data, angives »INGEN«.

Felt 15

Angiv med »Luftdygtighedsbevis« eller »Begrænset luftdygtighedsbevis«, hvilket luftdygtighedsbevis der anmodes om.

Felt 16

Yderligere krav, f.eks. krav, der anmeldes af et importland, bør anføres i dette felt.

Felt 17

Denne overensstemmelseserklærings gyldighed afhænger af, at alle formularens felter er udfyldt. En genpart af prøveflyvningsrapporten tillige med eventuelle registrerede mangler og nærmere oplysninger om afhjælpning bør arkiveres hos indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen. Det relevante certificeringspersonale og et medlem af flybesætningen, f.eks. testpiloten eller testflyvningsingeniør, bør med deres underskrift bevidne, at rapporten er tilfredsstillende. De udførte prøveflyvninger defineres under kontrol af kvalitetssystemet som fastlagt i 21A.139, bl.a. 21A.139, litra b), nr. 1) vi), for at sikre, at luftfartøjet er i overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata og betingelserne for driftssikker stand.

En liste over enheder, der er leveret (eller stillet til rådighed) for at opfylde denne erklærings aspekter vedrørende driftssikker stand, bør arkiveres hos indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen.

Felt 18

Overensstemmelseserklæringen kan underskrives af den person, der er bemyndiget til dette af indehaveren af produktionsgodkendelsen i overensstemmelse med 21A.145, litra d). Der bør ikke anvendes gummistempel som underskrift.

Felt 19

Navnet på den person, der underskriver beviset, bør skrives eller trykkes i læselig form.

Felt 20

Datoen for underskrivelse af overensstemmelseserklæringen bør angives.

Felt 21

Der bør henvises til den kompetente myndigheds godkendelsesreference.«

48)

Tillæg IX affattes således:

»Tillæg IX

Produktionsorganisationsgodkendelsesbeviser som omhandlet i subpart G i bilaget (del 21) — EASA-formular 55

Image

Image

49)

Tillæg X affattes således:

»Tillæg X

Godkendelsesbrev — EASA-formular 65 som omhandlet i subpart F i bilaget (del 21)

Image


(1)  Til brug for registreringsstaten.

(2)  Det ikke-relevante overstreges.«;

(3)  Til brug for registreringsstaten«.

(4)  eller EASA, hvis EASA er den kompetente myndighed.

(5)  Udgår for ikke-EU-medlemsstater eller EASA.

(6)  Det ikke-relevante overstreges.