10.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 324/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1185/2009

af 25. november 2009

om statistik over pesticider

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251, på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 10. november 2009 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram (3) erkendes det, at virkningerne af pesticider for sundheden og miljøet, især virkningerne af pesticider, der anvendes i landbruget, skal begrænses yderligere. Afgørelsen betoner behovet for en mere bæredygtig anvendelse af pesticider og slår til lyd for en betydelig samlet nedsættelse af risiciene og af pesticidanvendelsen, der dog skal være forenelig med den nødvendige afgrødebeskyttelse.

(2)

Kommissionen erkender i sin meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg »Mod en tematisk strategi for bæredygtig anvendelse af pesticider« behovet for detaljerede, harmoniserede og ajourførte statistikker over afsætning og anvendelse af pesticider i Fællesskabet. Disse statistikker er nødvendige for at kunne vurdere Den Europæiske Unions politikker for bæredygtig udvikling og udarbejde relevante indikatorer for de sundheds- og miljørisici, der er forbundet med anvendelsen af pesticider.

(3)

Det er meget vigtigt at råde over harmoniserede og sammenlignelige EF-statistikker over afsætning og anvendelse af pesticider for at kunne udforme og overvåge Fællesskabets lovgivning og politikker som led i den tematiske strategi for bæredygtig anvendelse af pesticider.

(4)

Da virkningerne af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (4) først vil blive synlige, når den første evaluering af aktivstoffer til brug i biocidholdige produkter er afsluttet, har hverken Kommissionen eller de fleste medlemsstater i øjeblikket tilstrækkelig viden eller erfaring til at foreslå yderligere foranstaltninger på biocidområdet. Anvendelsesområdet for denne forordning bør derfor begrænses til de pesticider, som er plantebeskyttelsesmidler, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (5), EUT: Indsæt nr. og ref. på forordningen i dokument 2006/0136(COD)., for hvilke man allerede har betydelig erfaring med dataindsamling.

(5)

Under hensyntagen til resultaterne af evalueringen af direktiv 98/8/EF og på grundlag af en konsekvensanalyse forventes det dog, at denne forordnings anvendelsesområde vil blive udvidet til at omfatte biocidholdige produkter.

(6)

Kommissionens mangeårige erfaringer med indsamling af data om afsætning og anvendelse af pesticider har vist, at der er behov for en harmoniseret metodologi til indsamling af statistiske oplysninger på fællesskabsplan både på markedsføringsstadiet og hos brugerne. Da målet i henhold til målsætningerne i den tematiske strategi for bæredygtig anvendelse af pesticider er at udarbejde nøjagtige risikoindikatorer, skal de statistiske oplysninger desuden opdeles efter aktivstoffer.

(7)

Blandt de forskellige alternative muligheder for dataindsamling, der blev evalueret i konsekvensanalysen af den tematiske strategi for bæredygtig anvendelse af pesticider, blev obligatorisk dataindsamling anbefalet som den bedste løsning, fordi den vil gøre det muligt at udarbejde nøjagtige og pålidelige data om markedsføring og anvendelse af pesticider hurtigt og omkostningseffektivt.

(8)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (6) udgør referencerammen for bestemmelserne i denne forordning. I henhold hertil kræves der bl.a., at udarbejdelsen af statistikker skal være karakteriseret ved faglig uafhængighed, upartiskhed, objektivitet, pålidelighed, omkostningseffektivitet og statistisk fortrolighed.

(9)

Fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger er underlagt bestemmelserne i forordning (EF) nr. 223/2009. Hvis de foranstaltninger, der træffes, er i overensstemmelse med den forordning, er der sikkerhed for, at fortrolige data beskyttes fysisk og logisk, og at der ikke sker uretmæssig videregivelse og anvendelse i ikke-statistisk øjemed, når EF-statistikker bliver udarbejdet og formidlet.

(10)

Offentliggørelse og videregivelse af data indsamlet i medfør af denne forordning er omfattet af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 223/2009. Foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 223/2009, sikrer, at fortrolige data beskyttes fysisk og logisk, og at der ikke sker uretmæssig videregivelse og anvendelse i ikke-statistisk øjemed, når fællesskabsstatistikker bliver udarbejdet og formidlet.

(11)

Data om markedsføring og anvendelse af pesticider, der fremsendes i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider (7) og forordning (EF) nr. 1107/2009, bør vurderes i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i det nævnte direktiv og den nævnte forordning.

(12)

Denne forordning bør ikke berøre anvendelsen af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (8) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (9).

(13)

For at sikre sammenlignelige resultater bør statistikkerne over pesticider udarbejdes med en bestemt opdeling, i en hensigtsmæssig form og inden for en bestemt frist efter udløbet af et referenceår, jf. bilagene til denne forordning.

(14)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (10).

(15)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at definere det område, der er behandlet, og til at tilpasse bilag III. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(16)

Målet for denne forordning, nemlig fastlæggelse af en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af fællesskabsstatistikker om markedsføring og anvendelse af pesticider, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(17)

Udvalget for det statistiske program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (11), er blevet hørt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand, anvendelsesområde og mål

1.   Ved denne forordning fastsættes der fælles regler for systematisk udarbejdelse af EF-statistikker over markedsføring og anvendelse af de pesticider, der er plantebeskyttelsesmidler, som defineret i artikel 2, litra a), nr. i).

2.   Statistikkerne vedrører

de mængder pesticider, der årligt markedsføres, jf. bilag I

de mængder pesticider, der årligt anvendes, jf. bilag II.

3.   Statistikkerne skal navnlig sammen med andre relevante data opfylde formålene med artikel 4 og 15 i direktiv 2009/128/EF.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»pesticider«:

i)

plantebeskyttelsesmidler som defineret i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009;

ii)

biocidholdige produkter som defineret i artikel 2, stk. 1, i direktiv 98/8/EF

b)

»stoffer«: stoffer som defineret i artikel 3, nr. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, herunder aktivstoffer, safenere og synergister

c)

»aktivstoffer«: aktivstoffer som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009;

d)

»safenere«: safenere som omhandlet i artikel 2, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 1107/2009;

e)

»synergister«: synergister som nævnt i artikel 2, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1107/2009;

f)

»markedsføre«: markedsføre som defineret i artikel 3, nr. 9, i forordning (EF) nr. 1107/2009;

g)

»godkendelsesindehaver«: godkendelsesindehaver som defineret i artikel 3, nr. 24, i forordning (EF) nr. 1107/2009;

h)

»landbrugsmæssig anvendelse«: enhver form for anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, direkte eller indirekte i forbindelse med produktion af planteprodukter som led i en landbrugsbedrifts økonomiske aktivitet

i)

»professionel bruger«: professionel bruger som defineret i artikel 3, litra a), i direktiv 2009/128/EF

j)

»landbrugsbedrift«: landbrugsbedrift som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1166/2008 af 19. november 2008 om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget (12).

Artikel 3

Indsamling, fremsendelse og bearbejdning af data

1.   Medlemsstaterne indsamler årligt de oplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde kravene i bilag I, og hvert femte år de oplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde kravene i bilag II, ved hjælp af:

undersøgelser

oplysninger vedrørende markedsføring og anvendelse af pesticider under hensyntagen til navnlig forpligtelserne i medfør af artikel 67 i forordning (EF) nr. 1107/2009,

administrative kilder, eller

en kombination af disse metoder, herunder statistiske skøn baseret på ekspertvurderinger eller modeller.

2.   Medlemsstaterne fremsender de statistiske resultater, herunder fortrolige data, til Kommissionen (Eurostat) efter den tidsplan og med den hyppighed, der er fastlagt i bilag I og II. Dataene opstilles efter klassificeringen i bilag III.

3.   Medlemsstaterne fremsender dataene elektronisk i et egnet teknisk format, der vedtages af Kommissionen (Eurostat) efter forskriftsproceduren i artikel 6, stk. 2.

4.   Af hensyn til fortroligheden aggregerer Kommissionen (Eurostat) dataene efter kemisk gruppe eller produktkategori forud for offentliggørelsen, jf. bilag III, under behørig hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige oplysninger i de enkelte medlemsstater. I overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EF) nr. 223/2009 anvender de nationale myndigheder og Kommissionen (Eurostat) udelukkende de fortrolige oplysninger til statistiske formål.

Artikel 4

Kvalitetsvurdering

1.   I denne forordning finder kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse.

2.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen (Eurostat) rapporter om kvaliteten af de indberettede data, jf. bilag I og II. Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de indberettede data.

Artikel 5

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   Det egnede tekniske format til fremsendelse af dataene vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 6, stk. 2.

Kommissionen kan om nødvendigt ændre kravene vedrørende indsendelse af kvalitetsrapporter som omhandlet i afsnit 6 i bilag I og II. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 3.

2.   Kommissionen vedtager definitionen af det område, der er behandlet, som omhandlet i bilag II, afsnit 2. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 3.

3.   Kommissionen tilpasser regelmæssigt og mindst hvert femte år listen over omfattede stoffer og klassificeringen heraf i produktgrupper og kemiske grupper som omhandlet i bilag III. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 3.

Artikel 6

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Det Europæiske Udvalg for det Statistiske System, der er nedsat ved artikel 7 i forordning (EF) nr. 223/2009.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 7

Rapport

Kommissionen forelægger hvert femte år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne forordning. Denne rapport skal navnlig indeholde en evaluering af kvaliteten af de indberettede data, jf. artikel 4, af metoderne til indsamling af data, af byrden for virksomhederne, landbrugsbedrifterne og de nationale forvaltninger og af de statistiske oplysningers anvendelighed i forbindelse med den tematiske strategi for bæredygtig anvendelse af pesticider, navnlig for så vidt angår de i artikel 1 nævnte mål. Den skal om nødvendigt indeholde forslag til en yderligere forbedring af datakvaliteten og metoderne til indsamling af data, hvorved dataenes dækning og sammenlignelighed forbedres og byrderne for virksomheder, landbrugsbedrifter og nationale forvaltninger reduceres.

Den første rapport indsendes senest den 31. december 2016.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg 25. november 2009

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

Å. TORSTENSSON

Formand


(1)  EUT C 256 af 27.10.2007, s. 86.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 12.3.2008 (EUT C 66 E af 20.3.2009, s. 98), Rådets fælles holdning af 20.11.2008 (EUT C 38 E af 17.2.2009, s. 1), Europa-Parlamentets holdning af 24.4.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets afgørelse af 16.11.2009 og Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24.11.2009.

(3)  EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.

(4)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(5)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(6)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

(7)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71.

(8)  EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.

(9)  EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13.

(10)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(11)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

(12)  EUT L 321 af 1.12.2008, s. 14.


BILAG I

STATISTIKKER OVER MARKEDSFØRING AF PESTICIDER

Afsnit 1

Dækning

Statistikkerne skal dække de stoffer, der er anført i bilag III, som er indeholdt i de pesticider, der markedsføres i medlemsstaterne. Der skal udvises særlig påpasselighed for at undgå dobbelttælling i tilfælde af en ny præsentation af produktet eller overdragelse af en godkendelse mellem godkendelsens indehavere.

Afsnit 2

Variabler

Mængden af hvert af de i bilag III anførte stoffer, som er indeholdt i de pesticider, der markedsføres, angives i hver medlemsstat.

Afsnit 3

Indberetningsforanstaltning

Dataene udtrykkes i kg stoffer.

Afsnit 4

Referenceperiode

Referenceperioden er kalenderåret.

Afsnit 5

Første referenceperiode, hyppighed og fremsendelse af resultater

1.

Den første referenceperiode er det andet kalenderår efter 30. december 2009.

2.

Medlemsstaterne indsender data for hvert kalenderår, der følger efter den første referenceperiode. Medlemsstaterne offentliggør disse data, navnlig på internettet i overensstemmelse med kravene om beskyttelse af statistisk fortrolighed som omhandlet i forordning (EF) nr. 223/2009, med henblik på, at offentligheden informeres.

3.

Dataene fremsendes til Kommissionen (Eurostat) senest 12 måneder efter udløbet af referenceåret.

Afsnit 6

Kvalitetsrapport

Medlemsstaterne indsender en kvalitetsrapport, jf. artikel 4, til Kommissionen (Eurostat), hvori de angiver

den metodologi, der er anvendt til at indsamle dataene

relevante kvalitetsaspekter i forhold til den metodologi, der er anvendt til at indsamle dataene

en beskrivelse af anvendte skøn, aggregeringer og udelukkelsesmetoder.

Denne rapport fremsendes til Kommissionen (Eurostat) senest 15 måneder efter udløbet af referenceåret.


BILAG II

STATISTIKKER OVER LANDBRUGSMÆSSIG ANVENDELSE AF PESTICIDER

Afsnit 1

Dækning

1.

Statistikkerne skal dække de stoffer, der er anført i bilag III, som er indeholdt i de pesticider, der er anvendt på hver af de udvalgte afgrøder i medlemsstaterne.

2.

Medlemsstaterne skal foretage en udvælgelse af de afgrøder, der skal være omfattet af statistikkerne i den femårsperiode, der er defineret i afsnit 5. Udvælgelsen skal være repræsentativ for de afgrøder, der dyrkes i medlemsstaten, og de stoffer, der anvendes.

Der skal ved udvælgelsen af afgrøder tages hensyn til de afgrøder, som er mest relevante for de nationale handlingsplaner, der er omhandlet i artikel 4 i direktiv 2009/128/EF.

Afsnit 2

Variabler

For hver udvalgt afgrøde skal følgende variabler angives:

a)

mængden af hvert af de i bilag III anførte stoffer, som er indeholdt i de pesticider, der er anvendt på denne afgrøde, og

b)

det område, der er behandlet med hvert stof.

Afsnit 3

Indberetningsforanstaltninger

1.

Mængderne af stoffer angives i kg.

2.

Behandlede arealer angives i ha.

Afsnit 4

Referenceperiode

1.

Referenceperioden er i princippet en periode på højst 12 måneder, der omfatter alle de plantebeskyttelsesbehandlinger, der direkte eller indirekte er foretaget af afgrøden.

2.

Referenceperioden indberettes som det år, hvor høsten af afgrøden begyndte.

Afsnit 5

Første referenceperiode, hyppighed og fremsendelse af resultater

1.

Medlemsstaterne udarbejder for hver femårsperiode statistikker over anvendelsen af pesticider på hver af de udvalgte afgrøder i en referenceperiode, jf. afsnit 4.

2.

Medlemsstaterne kan frit vælge referenceperioden inden for den pågældende femårsperiode. Der kan vælges forskellige referenceperioder for hver udvalgt afgrøde.

3.

Den første femårsperiode begynder med det første kalenderår, der følger efter 30. december 2009.

4.

Medlemsstaterne indsender data for hver femårsperiode.

5.

Dataene fremsendes til Kommissionen (Eurostat) senest 12 måneder efter udløbet af hver femårsperiode og offentliggøres, navnlig på internettet i overensstemmelse med kravene om beskyttelse af statistisk fortrolighed som omhandlet i forordning (EF) nr. 223/2009, med henblik på, at offentligheden informeres.

Afsnit 6

Kvalitetsrapport

Sammen med resultaterne indsender medlemsstaterne en kvalitetsrapport, jf. artikel 4, til Kommissionen (Eurostat), hvori de angiver

stikprøvemetodologiens udformning

den metodologi, der er anvendt til at indsamle dataene

et skøn over de omfattede afgrøders relative betydning i forhold til den samlede mængde pesticider, der er anvendt

relevante kvalitetsaspekter i forhold til den metodologi, der er anvendt til at indsamle dataene

en sammenligning mellem oplysningerne om de pesticider, der er anvendt i femårsperioden, og de pesticider, der er markedsført i de pågældende fem år

en kortfattet beskrivelse af kommercielle anvendelser af pesticider uden for landbruget, hvor dataene indsamles som led i pilotundersøgelser, der gennemføres under ledelse af Kommissionen (Eurostat).


BILAG III

HARMONISERET KLASSIFICERING AF STOFFER

HOVEDGRUPPER

Kode

Kemisk gruppe

Stoffer (fællesnavne)

CAS RN-nr (1).

CIPAC-nr (2).

Produktkategorier

 

 

Den fælles nomenklatur

 

 

Fungicider og baktericider

F0

 

 

 

 

Uorganiske fungicider

F1

 

 

 

 

 

F1.1

KOBBERFORBINDELSER

ALLE KOBBER-FORBINDELSER

 

44

 

F1.1

 

BORDEAUXVÆSKE

8011-63-0

44

 

F1.1

 

KOBBERHYDROXID

20427-59-2

44

 

F1.1

 

KOBBEROXYCHLORID

1332-40-7

44

 

F1.1

 

TRIBASISK KOBBERSULFAT

1333-22-8

44

 

F1.1

 

KOBBEROXID (I)

1319-39-1

44

 

F1.1

 

ANDRE KOBBERSALTE

 

44

 

F1.2

UORGANISK SVOVL

SVOVL

7704-34-9

18

 

F1.3

ANDRE UORGANISKE FUNGICIDER

ANDRE UORGANISKE FUNGICIDER

 

 

Fungicider på basis af carbamater og dithiocarbamater

F2

 

 

 

 

 

F2.1

CARBANILATFUNGICIDER

DIETHOFENCARB

87130-20-9

513

 

F2.2

CARBAMATFUNGICIDER

BENTHIAVALICARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALICARB

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOCARB

24579-73-5

399

 

F2.3

DITHIOCARBAMAT-FUNGICIDER

MANCOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

THIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Fungicider på basis af benzimidazoler

F3

 

 

 

 

 

F3.1

BENZIMIDAZOL-FUNGICIDER

CARBENDAZIM

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

F3.1

 

THIABENDAZOL

148-79-8

323

 

F3.1

 

THIOPHANAT-METHYL

23564-05-8

262

Fungicider på basis af imidazoler og triazoler

F4

 

 

 

 

 

F4.1

CONAZOLFUNGICIDER

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUCONAZOL

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CYPROCONAZOL

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOCONAZOL

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINICONAZOL

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXICONAZOL

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUCONAZOL

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUQUINCONAZOL

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOL

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXACONAZOL

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILCONAZOL)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METCONAZOL

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENCONAZOL

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPICONAZOL

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTHIOCONAZOL

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUCONAZOL

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRACONAZOL

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICYCLAZOL

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITICONAZOL

131983-72-7

652

 

F4.2

IMIDAZOLFUNGICIDER

CYAZOFAMID

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDON

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXID

72459-58-6

729

Fungicider på basis af morpholiner

F5

 

 

 

 

 

F5.1

MORPHOLINFUNGICIDER

DIMETHOMORPH

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORPH

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORPH

67564-91-4

427

Andre fungicider

F6

 

 

 

 

 

F6.1

ALIFAFISKE NITROGENFUNGICIDER

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODIN

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATIN

108173-90-6

361

 

F6.2

AMIDFUNGICIDER

BENALAXYL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXYL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLYLFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMID

156052-68-5

640

 

F6.3

ANILIDFUNGICIDER

CARBOXIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

ANTIBIOTISKE FUNGICIDER OG BAKTERICIDER

KASUGAMYCIN

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLYOXINER

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMYCIN

57-92-1

312

 

F6.5

AROMATISKE FUNGICIDER

CHLORTHALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DICLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

DICARBOXIMIDFUNGICIDER

IPRODION

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDON

32809-16-8

383

 

F6.7

DINITROANILINFUNGICIDER

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

DINITROPHENOLFUNGICIDER

DINOCAP

39300-45-3

98

 

F6.9

ORGANISKE FOSFORFUNGICIDER

FOSETYL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLCLOFOS-METHYL

57018-04-9

479

 

F6.10

OXAZOLFUNGICIDER

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADON

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINCLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

PHENYLPYRROLFUNGICIDER

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

PHTHALMIDFUNGICIDER

CAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

PYRIMIDINFUNGICIDER

BUPIRIMAT

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

QUINOLINFUNGICIDER

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HYDROXYQUINOLINSULFAT

134-31-6

677

 

F6.15

QUINONFUNGICIDER

DITHIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

STROBILURINFUNGICIDER

AZOXYSTROBIN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBIN

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KRESOXIM-METHYL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PICOXYSTROBIN

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PYRACLOSTROBIN

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXYSTROBIN

141517-21-7

617

 

F6.17

UREAFUNGICIDER

PENCYCURON

66063-05-6

402

 

F6.18

IKKE-KLASSIFICEREDE FUNGICIDER

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

BENZOESYRE

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICHLOROPHEN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENON

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-PHENYPHENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMIN

118134-30-8

572

 

F6.19

ANDRE FUNGICIDER

ANDRE FUNGICIDER

 

 

Herbicider, afsvidningsmidler og mosdræbere

H0

 

 

 

 

Herbicider på basis af phenoxyphytohormoner

H1

 

 

 

 

 

H1.1

PHENOXYHERBICIDER

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

Herbicider på basis af triaziner og triazinoner

H2

 

 

 

 

 

H2.1

METHYLTHIOTRIAZIN-HERBICIDER

METHOPROTRYN

841-06-5

94

 

H2.2

TRIAZINHERBICIDER

SIMETRYN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTHYLAZIN

5915-41-3

234

 

H2.3

TRIAZINONHERBICIDER

METAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Herbicider på basis af amider og anilider

H3

 

 

 

 

 

H3.1

AMIDHERBICIDER

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMID

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETHOXAMID

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMID

23950-58-5

315

 

H3.2

ANILIDHERBICIDER

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACHLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

CHLORACETANILID-HERBICIDER

ACETOCHLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACHLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACHLOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLACHLOR

87392-12-9

607

Herbicider på basis af carbamater og biscarbamater

H4

 

 

 

 

 

H4.1

BISCARBAMATHERBICIDER

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIPHAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

PHENMEDIPHAM

13684-63-4

77

 

H4.2

CARBAMATHERBICIDER

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

CARBETAMID

16118-49-3

95

Herbicider på basis af dinitroanilinderivater

H5

 

 

 

 

 

H5.1

DINITROANILIN-HERBICIDER

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Herbicider på basis af urea-, uracil- eller sulfonylureaderivater

H6

 

 

 

 

 

H6.1

SULFONYLUREA-HERBICIDER

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETHOXYSULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

THIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

URACILHERBICIDER

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

UREAHERBICIDER

CHLORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METHABENZTHIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Andre herbicider

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ARYLOXYPHENOXYPRO-PIONHERBICIDER

CLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DICLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXYFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

BENZOFURANHERBICIDER

ETHOFUMESAT

26225-79-6

233

 

H7.3

BENZOESYREHERBICIDER

CHLORTHAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

BIPYRIDYLIUMHERBICIDER

DIQUAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAQUAT

4685-14-7

56

 

H7.5

CYCLOHEXANEDION-HERBICIDER

CLETHODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CYCLOXYDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

DIAZINHERBICIDER

PYRIDAT

55512-33-9

447

 

H7.7

DICARBOXIMID-HERBICIDER

CINIDON-ETHYL

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

H7.8

DIPHENYLETHER-HERBICIDER

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXYFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

IMIDAZOLINON-HERBICIDER

IMAZAMETHABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETHAPYR

81335-77-5

700

 

H7.10

UORGANISKE HERBICIDER

AMMONIUM SULFAMAT

7773-06-0

679

 

H7.10

 

CHLORATER

7775-09-9

7

 

H7.11

ISOXAZOLHERBICIDER

ISOXAFLUTOL

141112-29-0

575

 

H7.12

MORPHACTINHERBICIDER

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

NITRILHERBICIDER

BROMOXYNIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DICHLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXYNIL

1689-83-4

86

 

H7.14

ORGANISKE FOSFORHERBICIDER

GLUFOSINAT

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLYPHOSAT

1071-83-6

284

 

H7.15

PHENYLPYRAZOLHERBICIDER

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

PYRIDAZINONHERBICIDER

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMON

96525-23-4

569

 

H7.17

PYRIDINCARBOXAMID-HERBICIDER

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

PYRIDINCARBOXYLSYRE-HERBICIDER

CLOPYRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PICLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

PYRIDYLOXYEDDIKESYRE-HERBICIDER

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRICLOPYR

55335-06-3

376

 

H7.20

QUINOLINHERBICIDER

QUINCLORAC

84087-01-4

493

 

H7.20

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

H7.21

THIADIAZINHERBICIDER

BENTAZON

25057-89-0

366

 

H7.22

THIOCARBAMATHERBICIDER

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINAT

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

THIOBENCARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRIALLAT

2303-17-5

97

 

H7.23

TRIAZOLHERBICIDER

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

TRIAZOLINONHERBICIDER

CARFENTRAZON

128639-02-1

587

 

H7.25

TRIAZOLONHERBICIDER

PROPOXYCARBAZON

145026-81-9

655

 

H7.26

TRIKETONHERBICIDER

MESOTRION

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULCOTRION

99105-77-8

723

 

H7.27

IKKE-KLASSIFICEREDE HERBICIDER

CLOMAZON

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROCHLORIDON

61213-25-0

430

 

H7.27

 

QUINOCLAMIN

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METHAZOL

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGYL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

ANDRE HERBICIDER, AFSVIDNINGSMIDLER OG MOSDRÆBERE

ANDRE HERBICIDER, AFSVIDNINGSMIDLER OG MOSDRÆBERE

 

 

Insekticider og acaricider

I0

 

 

 

 

Insekticider på basis af pyrethroider

I1

 

 

 

 

 

I1.1

PYRETHROIDINSEKTICIDER

ACRINATHRIN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALPHA-CYPERMETHRIN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA-CYFLUTHRIN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-CYPERMETHRIN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTHRIN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CYFLUTHRIN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CYPERMETHRIN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETHRIN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERAT

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CYHALOTHRIN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINAT

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTHRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CYPERMETHRIN

52315-07-8

733

Insekticider på basis af chlorderivater af carbonhydrider

I2

 

 

 

 

 

I2.1

ORGANISKE KLOREREDE INSEKTICIDER

DICOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insekticider på basis af carbamater og oximcarbamat

I3

 

 

 

 

 

I3.1

OXIMCARBAMAT-INSEKTICIDER

METHOMYL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

I3.2

CARBAMATINSEKTICIDER

BENFURACARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

CARBARYL

63-25-2

26

 

I3.2

 

CARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXYCARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANAT

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METHIOCARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMICARB

23103-98-2

231

Insekticider på basis af organophosphater

I4

 

 

 

 

 

I4.1

INSEKTICIDER MED ORGANISK FOSFOR

AZINPHOS-METHYL

86-50-0

37

 

I4.1

 

CADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS-METHYL

5589-13-0

486

 

I4.1

 

COUMAPHOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DICHLORVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETHOATE

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETHOPROPHOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIPHOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTHION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTHIAZATE

98886-44-3

585

 

I4.1

 

ISOFENPHOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATHION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METHAMIDOPHOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXYDEMETON-METHYL

301-12-2

171

 

I4.1

 

PHOSALONE

2310-17-0

109

 

I4.1

 

PHOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

PHOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIPHOS-METHYL

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRICHLORFON

52-68-6

68

Insekticider på basis af biologiske og botaniske produkter

I5

 

 

 

 

 

I5.1

BIOLOGISKE INSEKTICIDER

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NIKOTIN

54-11-5

8

 

I5.1

 

PYRETHRINER

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENON

83-79-4

671

Andre insekticider

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSEKTICIDER FREMSTILLET VED GÆRING

ABAMECTIN

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMECTIN

51596-10-2

51 596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

BENZOYLUREAINSEKTICIDER

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

CARBAZATINSEKTICIDER

BIFENAZAT

149877-41-8

736

 

I6.5

DIAZYLHYDRAZIN-INSEKTICIDER

METHOXYFENOZID

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZID

112410-23-8

724

 

I6.6

INSEKT-VÆKSTREGULERINGS-MIDLER

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CYROMAZIN

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

INSEKTFEROMONER

(E,Z)-9-DODECENYL ACETAT

35148-19-7

422

 

I6.8

NITROGUANIDIN-INSEKTICIDER

CLOTHIANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

ORGANOTININSEKTICIDER

AZOCYCLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CYHEXATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATINOXID

13356-08-6

359

 

I6.10

OXADIAZININSEKTICIDER

INDOXACARB

173584-44-6

612

 

I6.11

FENYLETHERINSEKTICIDER

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

PYRAZOL (PHENYL-) INSEKTICIDER

FENPYROXIMAT

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

PYRIDININSEKTICIDER

PYMETROZIN

123312-89-0

593

 

I6.14

PYRIDYLMETHYLAMIN-INSEKTICIDER

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

THIACLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

SULFITESTERINSEKTICIDER

PROPARGIT

2312-35-8

216

 

I6.16

TETRAZININSEKTICIDER

CLOFENTEZIN

74115-24-5

418

 

I6.17

TETRONSYREINSEKTICIDER

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

(CARBAMOYL-) TRIAZOLINSEKTICIDER

TRIAZAMAT

112143-82-5

728

 

I6.19

UREAINSEKTICIDER

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

IKKE-KLASSIFICEREDE INSEKTICIDER

ETOXAZOL

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

ANDRE INSEKTICIDER/ACARI-CIDER

ANDRE INSEKTICIDER/ACARI-CIDER

 

 

Molluscicider, i alt:

M0

 

 

 

 

Molluscicider

M1

 

 

 

 

 

M1.1

CARBAMATMOLLUSCICIDER

THIODICARB

59669-26-0

543

 

M1.2

ANDRE MOLLUSCICIDER

FERRIPHOSPHAT

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHYD

108-62-3

62

 

M1.2

 

ANDRE MOLLUSCICIDER

 

 

Plantevækstreguleringsmidler, i alt:

PGR0

 

 

 

 

Fysiologiske plantevækstreguleringsmidler

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

FYSIOLOGISKE PLANTEVÆKSTREGULERINGSMIDLER

CHLORMEQUAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYCLANILID

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZID

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIPHENYLAMIN

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETHEPHON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETHOXYQUIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

MALEINHYDRAZID

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIQUAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METHYLCYCLOPROPEN

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROHEXADION CALCIUM

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

NATRIUM 5-NITROGUAIACOLAT

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

NATRIUM O-NITROPHENOLAT

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

Antispiringsmidler

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

ANTISPIRINGSMIDLER

CARVONE

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

Andre plantevækstreguleringsmidler

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

ANDRE PLANTEVÆKST-REGULERINGSMIDLER

ANDRE PLANTEVÆKST-REGULERINGSMIDLER

 

 

Andre plantebeskyttelsesmidler, i alt:

ZR0

 

 

 

 

Mineralolier

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

MINERALOLIER

JORDOLIER

64742-55-8

29

Vegetabilske olier

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

VEGETABILSKE OLIER

TJÆREOLIER

 

30

Jordsterilanter (inkl. nematicider)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

METHYLBROMID

METHYLBROMID

74-83-9

128

 

ZR3.2

ANDRE JORDSTERILANTER

CHLORPICRIN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLORPROPEN

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAMNATRIUM

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

ANDRE JORDSTERILANTER

 

 

Rodenticider

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDER

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLON

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CHLORALOSE

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CHLOROPHACINON

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENACOUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETHIALON

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

ANDRE RODENTICIDER

 

 

Alle andre plantebeskyttelsesmidler

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DESINFEKTIONSMIDLER

ANDRE DESINFEKTIONS-MIDLER

 

 

 

ZR5.2

ANDRE PLANTE-BESKYTTELSESMIDLER

ANDRE PLANTE-BESKYTTELSESMIDLER

 

 


(1)  Chemical Abstracts Service Registry Numbers.

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council.