31.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 286/31


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1006/2009

af 16. september 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den årlige udarbejdelse af statistikker om informationssamfundet, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 (2), er begrænset til højst fem referenceår efter datoen for nævnte forordnings ikrafttræden og ophører dermed i 2009. Imidlertid er der på fællesskabsplan stadig et behov for årlige, sammenhængende statistiske oplysninger om informationssamfundet.

(2)

På Det Europæiske Råds møde i marts 2005 understregedes betydningen af at udvikle et bredt favnende og inkluderende informationssamfund baseret på en udstrakt anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i den offentlige sektor, i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og i hjemmene.

(3)

På Det Europæiske Råds møde i marts 2006 blev det fastslået, at det er af afgørende betydning at udnytte ikt mere produktivt i erhvervslivet og i administrative organisationer, og Kommissionen og medlemsstaterne blev opfordret til energisk at gennemføre i2010-strategien. Denne strategi fremmer en åben og konkurrencebaseret digital økonomi og fremhæver ikt som en drivkraft for integration og livskvalitet. Endvidere anses ikt for at være en afgørende faktor i det fornyede Lissabonpartnerskab for vækst og beskæftigelse.

(4)

Gruppen på Højt Niveau om i2010, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2006/215/EF (3), godkendte i april 2006 i2010-benchmarkingsystemet, som indeholder en række nøgleindikatorer til benchmarking af udviklingen af det europæiske informationssamfund i henhold til i2010-strategien.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 2006 om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) (4) bidrager til at styrke konkurrenceevne og innovationskapacitet i Fællesskabet, fremme vidensamfundets udvikling og skabe en bæredygtig udvikling baseret på afbalanceret økonomisk vækst. Ved afgørelsen pålægges Fællesskabet at skaffe sig et solidt analytisk grundlag til støtte for sin politik på en række områder. Rammeprogrammet, der er indført ved afgørelsen, omhandler foranstaltninger til politikanalyse baseret på officielle statistikker.

(6)

I ministererklæringen om e-integration, der blev vedtaget i Riga den 11. juni 2006, stilles der krav om et informationssamfund, der er åbent for alle. Heri fastlægges rammerne for en omfattende politik for e-integration, som behandler spørgsmål inden for det aldrende samfund, den geografiske digitale kløft, tilgængelighed, digitale færdigheder, kulturel mangfoldighed og offentlige on-line serviceydelser, der er tilgængelige for alle. I erklæringen opfordres Kommissionen til at støtte indsamling af oplysninger og benchmarking i og uden for Den Europæiske Union.

(7)

Indikatorerne til benchmarking af udviklingen af informationssamfundet, som indeholdt i Fællesskabets politiske strategier, som f.eks. i2010-benchmarkingsystemet i i2010-strategien og videreudviklingen heraf i henhold til Lissabonstrategien, bør baseres på kohærente statistiske oplysninger.

(8)

Ved ændringen af forordning (EF) nr. 808/2004 bør der tages hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (5).

(9)

Denne forordning bør ikke øge byrden for respondenterne og de nationale statistiske myndigheder målt ved antallet af obligatoriske variabler eller interviewets varighed i forbindelse med indsamling og videregivelse af harmoniserede statistikker i forhold til situationen inden denne forordnings ikrafttræden.

(10)

Forordning (EF) nr. 808/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (6), er blevet hørt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 808/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   De statistikker, som skal udarbejdes, skal indbefatte de oplysninger, som er hensigtsmæssige for de strukturelle indikatorer og nødvendige for at benchmarke Fællesskabets politiske strategier til udvikling af det europæiske samarbejdsområde for information, virksomhedernes innovation og det europæiske informationssamfund, som f.eks. i2010-benchmarkingsystemet og videreudviklingen heraf i henhold til Lissabonstrategien, og andre oplysninger, der er nødvendige med henblik på at tilvejebringe et ensartet grundlag for at analysere informationssamfundet.«

2)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Behandling, fremsendelse og formidling af data

1.   Medlemsstaterne fremsender dataene og metadataene i henhold til denne forordning og dens gennemførelsesforanstaltninger til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (7) vedrørende fremsendelse af fortrolige data.

2.   Medlemsstaterne indberetter dataene og metadataene i henhold til nærværende forordning i elektronisk form i overensstemmelse med en dataudvekslingsstandard, der aftales mellem Kommissionen og medlemsstaterne.

3.   Kapitel V i forordning (EF) nr. 223/2009 finder anvendelse på behandlingen og formidlingen af fortrolige data.

3)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Statistisk kvalitet og rapporter

1.   Medlemsstaterne sikrer kvaliteten af de indberettede data.

2.   Med henblik på denne forordning gælder kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009.

3.   Hvert år forelægger medlemsstaterne rapporter for Kommissionen (Eurostat) om kvaliteten af de data, der er fremsendt, og om eventuelle metodologiske ændringer, der er foretaget. Rapporterne forelægges en måned efter fremsendelsen af dataene.«

4)

Bilag I og II erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. september 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

C. MALMSTRÖM

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 2.4.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 13.7.2009.

(2)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 49.

(3)  EUT L 80 af 17.3.2006, s. 74.

(4)  EUT L 310 af 9.11.2006, s. 15.

(5)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

(6)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

(7)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164


BILAG

»

BILAG I

Modul 1: virksomheder og informationssamfundet

1)   Formål

Formålet med dette modul er rettidig tilvejebringelse af statistikker om virksomhederne og informationssamfundet. Modulet udgør en ramme for behovene med hensyn til dækning, varighed, hyppighed, emne, dataenes opdeling og art og alle nødvendige pilot- eller gennemførlighedsundersøgelser.

2)   Dækning

Dette modul omfatter økonomiske aktiviteter henhørende under hovedafdeling C-N og R samt hovedgruppe 95 i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE REV. 2).

Statistikkerne udarbejdes for virksomhedsenheder.

3)   Varighed og hyppighed af dataudarbejdelsen

Statistikker udarbejdes årligt for indtil 15 referenceår fra den 20. maj 2004. Ikke alle variabler vil nødvendigvis blive udarbejdet hvert år. Hyppigheden for hver variabel fastsættes som led i de i artikel 8 omhandlede gennemførelsesforanstaltninger.

4)   Omfattede emner

De variabler, som skal indberettes, udvælges ud fra følgende emneliste:

ikt-systemer og deres anvendelse i virksomhederne

virksomhedernes anvendelse af internettet og andre elektroniske netværk

e-handel

e-business processer og organisatoriske aspekter

virksomhedernes anvendelse af ikt til udveksling af oplysninger og tjenester med staten og offentlige myndigheder (e-forvaltning)

ikt-kompetence i virksomhederne og behovet for ikt-færdigheder

hindringer for anvendelsen af ikt, internettet og andre elektroniske netværk samt e-handel og e-business processer

ikt-udgifter og -investeringer

ikt-sikkerhed og -tillid

anvendelsen af ikt og dens indvirkning på miljøet (grøn ikt)

adgang til og anvendelse af internettet og andre netværksteknologier til at forbinde objekter og apparater (tingenes internet)

adgang til og anvendelse af teknologier, som gør det muligt at opkoble til internettet eller andre netværk overalt og til enhver tid.

Ikke alle emner vil være dækket hvert år.

5)   Opdeling af data

Ikke alle opdelinger vil nødvendigvis blive foretaget hvert år. De krævede opdelinger vælges fra følgende liste under hensyntagen til karakteren af de statistiske enheder, den forventede kvalitet af de statistiske data og prøvetagningens overordnede format. Opdelingerne fastsættes som led i gennemførelsesforanstaltningerne:

efter størrelsesklasse

efter NACE-position

efter region: regionale opdelinger vil være begrænset til højst tre grupper.

6)   Arten af de indberettede data

Medlemsstaterne indberetter aggregerede data til Kommissionen (Eurostat).

7)   Gennemførligheds- og pilotundersøgelser

Når der konstateres et væsentligt behov for nye data, eller der er behov for komplekse nye indikatorer, iværksætter Kommissionen gennemførligheds- eller pilotundersøgelser, som på frivillig basis gennemføres af medlemsstaterne, inden der foretages nogen dataindsamling. Hensigten med disse undersøgelser er at vurdere gennemførligheden af den pågældende dataindsamling og samtidig vurdere fordelene ved at råde over dataene i forhold til de udgifter, der er forbundet med dataindsamlingen og den byrde, der pålægges respondenterne. Resultaterne af disse gennemførligheds- eller pilotundersøgelser anvendes ved fastlæggelsen af nye indikatorer.

BILAG II

Modul 2: privatpersoner, husstande og informationssamfundet

1)   Formål

Formålet med dette modul er rettidig udarbejdelse af statistikker om privatpersoner, husstande og informationssamfundet. Modulet udgør en ramme for behovene med hensyn til dækning, varighed, hyppighed, emne, de socioøkonomiske baggrundsvariabler og alle nødvendige pilot- eller gennemførlighedsundersøgelser.

2)   Dækning

Dette modul omfatter statistikker om privatpersoner og husstande.

3)   Varighed og hyppighed af dataudarbejdelsen

Statistikker udarbejdes årligt for indtil 15 referenceår fra den 20. maj 2004. Ikke alle variabler vil nødvendigvis blive udarbejdet hvert år. Hyppigheden for hver variabel fastsættes som led i de i artikel 8 omhandlede gennemførelsesforanstaltninger.

4)   Omfattede emner

De variabler, som skal indberettes, udvælges ud fra følgende emneliste:

privatpersoners og/eller husstandes adgang til og anvendelse af ikt

privatpersoners og/eller husstandes anvendelse af internettet og andre elektroniske netværk til forskellige formål

ikt-sikkerhed og -tillid

ikt-kompetence og ikt-færdigheder

hindringer for anvendelsen af ikt og internettet

konsekvenser af ikt-anvendelse som oplyst af privatpersonerne og husstandene selv

privatpersoners anvendelse af ikt til udveksling af oplysninger og tjenester med staten og offentlige myndigheder (e-forvaltning)

adgang til og anvendelse af teknologier, som gør det muligt at opkoble til internettet eller andre netværk overalt og til enhver tid.

Ikke alle emner vil være dækket hvert år.

5)   Socioøkonomiske baggrundsvariabler

Ikke alle baggrundsvariabler vil nødvendigvis blive udarbejdet hvert år. De krævede baggrundsvariabler vælges fra følgende liste og fastsættes som led i gennemførelsesforanstaltningerne:

a)

for statistikker vedrørende husstande:

efter husstandstype

efter indkomstgruppe

efter region

b)

for statistikker vedrørende privatpersoner:

efter aldersklasse

efter køn

efter uddannelse

efter beskæftigelsesmæssig status

efter de facto-civilstand

efter fødeland, statsborgerskab

efter region.

6)   Arten af de indberettede data

Medlemsstaterne indberetter individuelle data til Kommissionen (Eurostat) på en sådan måde, at direkte identifikation af de pågældende statistiske enheder ikke er mulig.

7)   Gennemførligheds- eller pilotundersøgelser

Når der konstateres et væsentligt behov for nye data, iværksætter Kommissionen gennemførligheds- eller pilotundersøgelser, som på frivillig basis gennemføres af medlemsstaterne, inden der foretages nogen dataindsamling. Hensigten med disse undersøgelser er at vurdere gennemførligheden af den pågældende dataindsamling og samtidig vurdere fordelene ved at råde over dataene i forhold til de udgifter, der er forbundet med dataindsamlingen og den byrde, der pålægges respondenterne. Resultaterne af disse gennemførligheds- eller pilotundersøgelser anvendes ved fastlæggelsen af nye indikatorer.

«