1.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 258/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 913/2009

af 24. september 2009

om afslutning af den fornyede undersøgelse (ny eksportør) af Rådets forordning (EF) nr. 1174/2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina, om genindførelse af tolden, for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land, og om ophævelse af registreringen af denne import

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (grundforordningen), særlig artikel 11, stk. 4,

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1174/2005 (2) indførte Rådet en endelig antidumpingtold og foretog en endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina. For de fire virksomheder med individuel told varierer den gældende told fra 7,6 % til 39,9 %. Den told, der gælder for »alle andre selskaber«, er 46,7 %. Forordning (EF) nr. 684/2008 (3) præciserede anvendelsesområdet for de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1174/2005.

2.   NUVÆRENDE UNDERSØGELSE

2.1.   Anmodning om fornyet undersøgelse

(2)

Kommissionen modtog en anmodning om en fornyet undersøgelse (ny eksportør) af forordning (EF) nr. 1174/2005 fra en eksporterende producent af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 4.

(3)

Anmodningen blev indgivet af Crown Equipment (Suzhou) Company Limited (»Crown Suzhou« eller »ansøgeren«).

(4)

Ansøgeren hævdede, at han opererede på markedsvilkår og ikke eksporterede den pågældende vare til Det Europæiske Fællesskab i den undersøgelsesperiode, der lå til grund for antidumpingforanstaltningerne, dvs. i perioden fra 1. april 2003 til 31. marts 2004 (den oprindelige undersøgelsesperiode), og at han ikke var forretningsmæssigt forbundet med nogen af de eksporterende producenter af den pågældende vare, som er omfattet af de gældende foranstaltninger. Endvidere hævdede han, at virksomheden var begyndt at eksportere håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil til Fællesskabet efter udløbet af den oprindelige undersøgelsesperiode.

2.2.   Indledning af en fornyet undersøgelse (ny eksportør)

(5)

Kommissionen indledte, da den efter høring af det rådgivende udvalg havde fastslået, at der forelå tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en fornyet undersøgelse (ny eksportør), jf. grundforordningens artikel 11, stk. 4, og efter at have givet den pågældende EF-erhvervsgren mulighed for at fremsætte bemærkninger, ved forordning (EF) nr. 52/2009 (4) en fornyet undersøgelse af forordning (EF) nr. 1174/2005, for så vidt angår ansøgeren (fornyet undersøgelse).

(6)

Den antidumpingtold på 46,7 %, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1174/2005 på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil fremstillet af ansøgeren, blev ophævet i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 52/2009. Samtidig blev det i henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, pålagt toldmyndighederne at træffe passende foranstaltninger til at registrere denne import.

2.3.   Den pågældende vare

(7)

Den »pågældende vare« er den samme som den, der omhandles i forordning (EF) nr. 1174/2005, ændret ved forordning (EF) nr. 684/2008, nemlig håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil, dvs. chassis og hydraulisk anordning, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8427 90 00 og ex 8431 20 00. Håndbetjente palletrucks er trucks på hjul med gaffelarme til at løfte og manøvrere paller, beregnet til at blive skubbet, trukket og styret manuelt på et glat, jævnt og hårdt underlag af en gående operatør, som anvender en bevægelig styrestang. Håndbetjente palletrucks er kun beregnet til at løfte materiale tilstrækkeligt til, at det kan transporteres, og det sker ved pumpebevægelser med styrestangen, og de har ikke andre yderligere funktioner eller anvendelser som f.eks. i) at transportere og at løfte materiale, således at det kan anbringes på et højere niveau, at anbringe materiale på lager (højtløftere), ii) at stable paller oven på hinanden (stablere), iii) at løfte materiale op til en arbejdsplatform (sakseløftere) eller iv) at løfte og veje materiale (truck med vejefunktion).

2.4.   De berørte parter

(8)

Kommissionen underrettede officielt ansøgeren, repræsentanterne for EF-erhvervsgrenen samt repræsentanterne for eksportlandet om indledningen af den fornyede undersøgelse. Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt inden for den i forordning (EF) nr. 52/2009 fastsatte frist.

(9)

Kommissionens tjenestegrene sendte også ansøgeren en formular til fremsættelse af krav om markedsøkonomisk behandling samt et spørgeskema og modtog besvarelser inden for den fastsatte frist.

2.5.   Den fornyede undersøgelsesperiode

(10)

Dumpingundersøgelsen omfattede perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008.

3.   TILBAGETRÆKNING AF ANMODNING OM FORNYET UNDERSØGELSE (NY EKSPORTØR)

(11)

Ved brev af 22. maj 2009 til Kommissionen trak Crown Suzhou formelt sin anmodning om fornyet undersøgelse (ny eksportør) tilbage, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 4.

(12)

Det blev overvejet, hvorvidt undersøgelsen automatisk skulle fortsætte. Kommissionen konstaterede, at afslutningen af undersøgelsen ikke ville påvirke den indførte antidumpingforanstaltning, at den told, der gælder for »alle andre selskaber«, ville blive genindført med tilbagevirkende kraft for Crown Suzhou, og at en sådan afslutning ikke ville være i strid med Fællesskabets interesser. På den baggrund bør undersøgelsen afsluttes.

(13)

De interesserede parter blev orienteret om hensigten om at afslutte undersøgelsen og genindføre en endelig antidumpingtold på import af den pågældende vare, som fremstilles og sælges til eksport til Fællesskabet af Crown Suzhou, og fik mulighed for at fremsætte bemærkninger. Der blev imidlertid ikke modtaget nogen bemærkninger, der kunne ændre denne afgørelse.

(14)

Det konkluderedes derfor, at import til Fællesskabet af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil, dvs. chassis og hydraulisk anordning, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8427 90 00 og ex 8431 20 00, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som fremstilles og sælges til eksport til Fællesskabet af Crown Suzhou, bør gøres til genstand for den landsdækkende told, der gælder for »alle andre selskaber« (46,7 %), og som blev indført ved forordning (EF) nr. 1174/2005, og at denne told derfor bør genindføres.

4.   OPKRÆVNING AF ANTIDUMPINGTOLD MED TILBAGEVIRKENDE KRAFT

(15)

I betragtning af ovenstående bør antidumpingtolden for Crown Suzhou opkræves med tilbagevirkende kraft fra den dato, hvor forordning (EF) nr. 52/2009 trådte i kraft, på importen af den pågældende vare, der har været genstand for registrering i henhold til artikel 3 i den forordning.

5.   FORANSTALTNINGERNES VARIGHED

(16)

Den fornyede undersøgelse påvirker ikke udløbsdatoen for de foranstaltninger, der er indført ved forordning (EF) nr. 1174/2005, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 2 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Den fornyede undersøgelse (ny eksportør), som blev indledt ved forordning (EF) nr. 52/2009, afsluttes hermed, og den antidumpingtold, der jf. artikel 1 i forordning (EF) nr. 1174/2005 gælder for »alle andre selskaber« (Taric-tillægskode A999) i Folkerepublikken Kina, pålægges hermed den import, som er fastlagt i artikel 1 i forordning (EF) nr. 52/2009.

2.   Den antidumpingtold, der i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 1174/2005 gælder for »alle andre selskaber« i Folkerepublikken Kina, opkræves hermed med virkning fra 23. januar 2009 på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil, som er blevet registreret i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 52/2009.

3.   Det pålægges herved toldmyndighederne at ophøre med den registrering af importen, der er foretaget i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 52/2009.

4.   Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2009.

På Rådets vegne

C. BILDT

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUT L 189 af 21.7.2005, s. 1.

(3)  EUT L 192 af 19.7.2008, s. 1.

(4)  EUT L 17 af 22.1.2009, s. 19.