1.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 229/29


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005

( Den Europæiske Unions Tidende L 211 af 14. august 2009 )

Side 49, artikel 32, andet afsnit:

I stedet for:

»Den anvendes fra den 3. september 2009.«

læses:

»Den anvendes fra den 3. marts 2011.«