29.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 197/20


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 682/2009

af 27. juli 2009

om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Folkerepublikken Kina

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 11, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1425/2006 (2) indførte Rådet i september 2006 en endelig antidumpingtold på importen af visse sække og poser af plast med oprindelse bl.a. i Folkerepublikken Kina. Forordningen blev senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 189/2009 (3). For de otte virksomheder med individuel told varierer den gældende told fra 4,3 % til 12,8 %. For samarbejdsvillige virksomheder uden individuel told er tolden fastsat til 8,4 %, og resttolden er på 28,8 %.

2.   Anmodning om fornyet undersøgelse

(2)

Den 25. marts 2008 modtog Kommissionen en anmodning fra en eksporterende producent af visse sække og poser af plast med oprindelse i Folkerepublikken Kina om en delvis interimsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3.

(3)

Anmodningen blev indgivet af CeDo Shanghai Limited (herefter benævnt »CeDo Shanghai« eller »ansøgeren«).

(4)

Ansøgeren hævdede bl.a., at virksomhedens eksportpriser for visse sække og poser af plast ved salg til Fællesskabet var steget betydeligt og væsentlig mere end den beregnede normale værdi baseret på ansøgerens egne produktionsomkostninger i Folkerepublikken Kina, og at dette havde betydet, at dumpingen var faldet eller ophørt. Det var derfor ikke længere nødvendigt at opretholde foranstaltninger på det nuværende niveau, som var blevet fastsat på grundlag af den tidligere konstaterede dumping, for at afhjælpe dumpingen.

3.   Indledning

(5)

Efter høring af det rådgivende udvalg fastslog Kommissionen, at der forelå tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en delvis interimsundersøgelse, og offentliggjorde en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (4) om indledning af en delvis interimsundersøgelse i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 3, begrænset til en undersøgelse af dumping for så vidt angår CeDo Shanghai.

(6)

Dumpingundersøgelsen omfattede perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008.

(7)

Kommissionen underrettede officielt ansøgeren, repræsentanterne for EF-erhvervsgrenen samt repræsentanterne for eksportlandet om indledningen af den fornyede undersøgelse. Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt inden for fristen i indledningsmeddelelsen.

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE

(8)

Den pågældende vare var den samme som i Rådets forordning (EF) nr. 1425/2006 som ændret, nemlig sække og poser af plast med indhold af mindst 20 vægtprocent polyethylen og af folie af tykkelse ikke over 100 mikrometer (μm), med oprindelse i Folkerepublikken Kina, henhørende under KN-kode ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 og ex 3923 29 90 (Taric-kode 3923210020, 3923291020 og 3923299020).

C.   TILBAGETRÆKNING AF ANMODNINGEN OG AFSLUTNING AF PROCEDUREN

(9)

Ved brev til Kommissionen dateret den 24. marts 2009 trak CeDo Shanghai formelt sin anmodning om en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse sække og poser af plast med oprindelse bl.a. i Folkerepublikken Kina tilbage.

(10)

Det blev overvejet, hvorvidt undersøgelsen automatisk skulle fortsætte. Kommissionen var af den opfattelse, at afslutningen af undersøgelsen ikke påvirkede den allerede indførte antidumpingforanstaltning, og at en sådan afslutning ikke ville være i modstrid med Fællesskabets interesser. På den baggrund bør undersøgelsen afsluttes.

(11)

De interesserede parter blev underrettet om hensigten om at afslutte undersøgelsen og fik mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil. Der blev imidlertid ikke modtaget nogen bemærkninger, der kunne ændre denne afgørelse.

(12)

Det konkluderes derfor, at undersøgelsen vedrørende importen af visse sække og poser af plast med oprindelse bl.a. i Folkerepublikken Kina bør afsluttes uden ændring af de gældende antidumpingforanstaltninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse sække og poser af plast med oprindelse bl.a. i Folkerepublikken Kina, som blev indledt i medfør af artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 384/96, afsluttes hermed uden ændring af de gældende antidumpingforanstaltninger.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2009.

På Rådets vegne

C. BILDT

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUT L 270 af 29.9.2006, s. 4.

(3)  EUT L 67 af 12.3.2009, s. 5.

(4)  EUT C 176 af 11.7.2008, s. 9.