26.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 557/2009

af 25. juni 2009

om tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i perioden 1. juli 2009-30. juni 2010 inden for rammerne af det toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 412/2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 412/2008 af 8. maj 2008 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning (3) åbnes der toldkontingenter for import af oksekødsprodukter.

(2)

De ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet for perioden 1. juli 2009-30. juni 2010, overstiger de disponible mængder til rettigheder under kontingentet med løbenummer 09.4057. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang ansøgningerne kan imødekommes, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet for perioden 1. juli 2009-30. juni 2010 i henhold til forordning (EF) nr. 412/2008, multipliceres med en tildelingskoefficient på 18,957513 % for rettighederne under kontingentet med løbenummer 09.4057.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 125 af 9.5.2008, s. 7.