9.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/3


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 473/2009

af 25. maj 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1) og,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd godkendte på sit møde den 11. og 12. december 2008 en europæisk økonomisk genopretningsplan (»genopretningsplanen«), som går ud på at iværksætte prioriterede foranstaltninger, således at medlemsstaternes økonomier hurtigere kan tilpasse sig de nye udfordringer. Genopretningsplanen omfatter en samlet indsats på omkring 200 mia. EUR, dvs. ca. 1,5 % af Den Europæiske Unions BNP.

(2)

Af nævnte beløb bør 1 020 mio. EUR stilles til rådighed for alle medlemsstaterne gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) med henblik på at udvikle bredbåndsinternet i landdistrikterne og styrke de operationer, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, litra a)-f), i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (2) (i det følgende benævnt »nye udfordringer«).

(3)

En række ændringer af forordning (EF) nr. 1698/2005 er nødvendige for at opstille de retlige rammer, som giver medlemsstaterne mulighed for at anvende ovennævnte beløb på 1 020 mio. EUR, sideløbende med de ændringer, der blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 74/2009 (3) som gør det muligt for medlemsstaterne at anvende beløbene fra den forhøjede obligatoriske graduering og de ikke-anvendte midler, der er tilvejebragt i medfør af artikel 136 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (4), til operationer, som er rettet mod de nye udfordringer.

(4)

I betragtning af den særlige vægt, som den indtægt, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (5) har i De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, bør der fortsat undtagelsesvis åbnes mulighed for, at Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen kan vedtage den nødvendige afgørelse vedrørende størrelsen af Fællesskabets støtte til landdistriktudvikling i perioden fra 1. januar 2007 til 31. december 2013, fordelingen på de enkelte år og det minimumsbeløb, der skal forbeholdes regioner, der er berettigede til støtte under konvergensmålet.

(5)

Som følge af de supplerende midler, der skal anvendes som fællesskabsstøtte til udvikling af landdistrikterne ifølge genopretningsplanen, er det nødvendigt, at medlemsstaterne reviderer deres nationale strategiplaner. Da alle medlemsstater vil modtage supplerende midler fra 2009, bør de alle være forpligtet til at revidere deres strategiplaner senest den 15. juli 2009.

(6)

I konklusionerne af 12. december 2008 gav Det Europæiske Råd sin støtte til genopretningsplanen, især med henblik på udbygning af bredbåndsinternet, herunder i dårligt betjente områder. Da landdistrikterne ofte lider under utilstrækkelig internetadgang, bør støtten til bredbåndsinfrastrukturer i landdistrikterne udbygges med støtte fra ELFUL. I betragtning af denne opgaves betydning bør medlemsstaterne, i overensstemmelse med deres behov, senest ved udgangen af 2009 i deres programmer indsætte operationer, der tager sigte på denne prioriterede opgave. Der bør opstilles en liste over operationstyper, der er rettet mod bredbåndsinfrastrukturer, så medlemsstaterne kan udpege de relevante operationer inden for de retlige rammer for landdistrikternes udvikling.

(7)

Da de supplerende midler fra genopretningsplanen vil blive stillet til rådighed for alle medlemsstater i 2009 og 2010, bør alle medlemsstater i deres programmer for udvikling af landdistrikterne fastlægge, hvilke operationstyper der er rettet mod de nye udfordringer allerede fra 2009.

(8)

Forpligtelsen til at forelægge reviderede programmer for udvikling af landdistrikterne senest den 15. juli 2009 bør derfor gælde for alle medlemsstater.

(9)

Ligevægten mellem målene for støtten til udvikling af landdistrikterne bør ikke påvirkes af den supplerende, specifikke og bindende anvendelse af de finansielle midler, der fremkommer ved anvendelsen af obligatorisk graduering i henhold til forordning (EF) nr. 73/2009, og af de beløb, der er tilvejebragt i medfør af artikel 136 i denne forordning, og de beløb, der skal stilles til rådighed som fællesskabsstøtte til udvikling af landdistrikterne i henhold til genopretningsplanen.

(10)

Landdistrikterne mangler ofte bredbåndsinfrastrukturer i både mindre og større målestok. Sidstnævnte infrastrukturer kan spille en vigtig rolle for betjeningen af de mere afsidesliggende landdistrikter. For at sikre, at de disponible midler anvendes så effektivt som muligt, og opnå en betydelig udvikling af bredbåndsbaseret internetadgang i landdistrikterne, bør de relevante operationer anses for støtteberettigede uden begrænsning af de pågældende infrastrukturers størrelse. Den eksisterende størrelsesbegrænsning for infrastrukturer i forbindelse med basale tjenester til erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne bør derfor ikke gælde for operationer vedrørende bredbåndsinfrastrukturer.

(11)

Med henblik på at nå de specifikke politikmål for udbygning af operationer vedrørende de nye udfordringer og udvikling af bredbåndsinternetinfrastrukturer bør det fastsættes, at de finansielle midler, der stilles til rådighed som fællesskabsstøtte til udvikling af landdistrikterne i henhold til genopretningsplanen, skal anvendes til bestemte formål, og at denne forpligtelse skal kombineres med den eksisterende forpligtelse for de beløb, der fremkommer ved den obligatoriske graduering, og de beløb, der er tilvejebragt i medfør af artikel 136 i forordning (EF) nr. 73/2009.

(12)

I betragtning af, hvor vigtige bredbåndsoperationer er på fællesskabsplan, bør forhøjelsen af bidraget fra ELFUL, jf. forordning (EF) nr. 74/2009, også gælde for disse operationstyper for at lette gennemførelsen af dem.

(13)

For at hjælpe de medlemsstater, der er særlig hårdt ramt af den økonomiske krise, og som har vanskeligheder med at fremskaffe nationale finansielle midler til at kunne bruge de disponible ELFUL-midler, bør der undtagelsesvis kunne anvendes højere medfinansieringssatser i 2009.

(14)

Da foranstaltningerne i de foreslåede ændringer ikke foregriber de økonomiske aktørers berettigede forventninger og bør gælde for 2009, bør forordningen anvendes fra den 1. januar 2009.

(15)

Forordning (EF) nr. 1698/2005 bør derfor ændres.

(16)

For at sikre, at der tages hensyn til genopretningsplanen i forbindelse med budgetdisciplinen, er det nødvendigt at tilpasse bestemmelserne vedrørende det budgetloft over udgifterne under Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), som er omhandlet i artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 (6) ved også at tage hensyn til de beløb, der er fastsat under udgiftsområde 2 til udvikling af landdistrikterne under genopretningspakken i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2009/434/EF af 25. maj 2009 om ændring af afgørelse 2006/493/EF om fastsættelse af beløbet for Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, dets årlige fordeling og minimumsbeløbet, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet (7), og det beløb til projekter på energiområdet, som der vil kunne træffes afgørelse om efter proceduren i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring om finansieringen af projekter på energi- og bredbåndsinternetområdet samt sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik inden for rammerne af den europæiske økonomiske genopretningsplan (8). Forordning (EF) nr. 1290/2005 bør derfor ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1698/2005 foretages der herved følgende ændringer:

1)

Artikel 12a affattes således:

»Artikel 12a

Revision

1.   Hver medlemsstat skal efter proceduren i artikel 12, stk. 1, revidere sin nationale strategiplan efter den revision af Fællesskabets strategiske retningslinjer, der er omhandlet i artikel 10.

2.   Den reviderede nationale strategiplan, der er omhandlet i stk. 1, fremsendes til Kommissionen senest den 15. juli 2009.«

2)

Artikel 16a affattes således:

»Artikel 16a

Særlige operationer med henblik på visse prioriteringer

1.   Senest den 31. december 2009 skal medlemsstaterne i deres programmer for udvikling af landdistrikterne fastsætte operationer, der i overensstemmelse med deres specifikke behov tager sigte på følgende prioriteringer, som er beskrevet i Fællesskabets strategiske retningslinjer og yderligere specificeret i den nationale strategiplan:

a)

klimaforandringer

b)

vedvarende energi

c)

vandforvaltning

d)

biodiversitet

e)

foranstaltninger i forbindelse med omstruktureringen af mejerisektoren

f)

innovation i forbindelse med de prioriteringer, der er nævnt i litra a)-d)

g)

bredbåndsinternetinfrastrukturer i landdistrikterne.

De operationstyper, der er rettet mod de prioriteringer, som er omhandlet i første afsnit, litra a)-f), skal tage sigte på bl.a. at opnå de potentielle virkninger, der er angivet i bilag II. En vejledende liste over sådanne operationstyper og deres potentielle virkninger er anført i bilag II. En liste over de operationstyper, der er knyttet til den prioritering, som er omhandlet i første afsnit, litra g), er anført i bilag III.

De reviderede programmer for udvikling af landdistrikterne, der vedrører operationer, der er omhandlet i dette stykke, forelægges Kommissionen senest den 15. juli 2009.

2.   Fra den 1. januar 2009 kan de støttesatser, der er fastsat i bilag I, forhøjes med 10 procentpoint for de operationstyper, som er omhandlet i stk. 1, litra a)-f).

3.   Senest den 31. december 2009 skal hvert program for udvikling af landdistrikterne også indeholde følgende:

a)

en liste over operationstyper og de oplysninger, der er omhandlet i artikel 16, litra c), om de specifikke operationstyper, som er omhandlet i denne artikels stk. 1

b)

en tabel, der for perioden 1. januar 2009 – 31. december 2013 viser det samlede fællesskabsbidrag pr. foranstaltning til de operationstyper, der er omhandlet i stk. 1, litra a)-f), og Fællesskabets bidrag pr. foranstaltning til de operationstyper, der er omhandlet i stk. 1, litra g).«

3)

Artikel 17, stk. 3, affattes således:

»3.   I ELFUL's samlede bidrag, som ligger til grund for beregningen af Fællesskabets finansielle minimumsbidrag pr. akse, jf. stk. 1 og 2, tages der ikke højde for de beløb, der svarer til dem, der fremkommer ved anvendelsen af den obligatoriske graduering i henhold til artikel 69, stk. 5a, samt fra og med 2011 de beløb, der tilvejebringes i medfør af artikel 136 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (9), og det beløb, der er omhandlet i artikel 69, stk. 2a, i denne forordning.

4)

I artikel 56 indsættes følgende punktum:

»Begrænsningen af infrastrukturernes størrelse gælder ikke for de operationer, der er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g).«

5)

I artikel 69 foretages der herved følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   Den andel af det i stk. 1 omhandlede beløb, der fremkommer ved forhøjelsen af de samlede forpligtelser i henhold til Rådets afgørelse 2006/493/EF af 19. juni 2006 om fastsættelse af beløbet for Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, dets årlige fordeling og minimumsbeløbet, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet (10), som ændret ved Rådets afgørelse 2009/434/EF (11), skal anvendes til typer af operationer, der vedrører de prioriteter, der er fastsat i artikel 16a, stk. 1, i denne forordning.

b)

Stk. 5a og 5b affattes således:

»5a.   I perioden fra 1. januar 2010 til 31. december 2015 afholder medlemsstaterne udelukkende udgifter svarende til de beløb, der fremkommer ved anvendelsen af den obligatoriske graduering i henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 73/2009 sammen med, fra 2011, de beløb, der fremkommer i henhold til artikel 136 i denne forordning, i form af fællesskabsstøtte inden for rammerne af de gældende programmer for udvikling af landdistrikterne til de typer operationer, der er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra a)-f), i denne forordning.

For nye medlemsstater som defineret i artikel 2, litra g), i forordning (EF) nr. 73/2009 skal den periode, der er omhandlet i første afsnit i dette stykke, være fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2015.

De to første afsnit finder ikke anvendelse på Bulgarien og Rumænien.

Medlemsstaternes andel af det beløb, der er omhandlet i stk. 2a, anvender medlemsstaterne i perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2015 udelukkende som fællesskabsstøtte i forbindelse med de nuværende programmer for udvikling af landdistrikterne til de operationstyper, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1.

5b.   Hvis det faktiske fællesskabsbidrag, der er brugt til de operationer, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, når programmet afsluttes, er mindre end de samlede beløb, der er omhandlet i stk. 5a, tilbagebetaler medlemsstaten differencen til De Europæiske Fællesskabers almindelige budget op til det beløb, som de samlede bevillinger til andre operationer end dem, der er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, er overskredet med.

Hvis det faktiske fællesskabsbidrag, der er brugt til de operationer, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra a)-f), når programmet afsluttes, desuden er mindre end det i stk. 5a, første afsnit, i denne artikel omhandlede beløb, tilbagebetaler medlemsstaten differencen til De Europæiske Fællesskabers almindelige budget op til det beløb, som fællesskabsbidraget til de operationer, der er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g), har overskredet bevillingerne i medfør af stk. 5a, fjerde afsnit, i denne artikel med. Hvis det faktiske fællesskabsbidrag, der er brugt til andre operationer end dem, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, er mindre end bevillingerne til disse operationstyper, nedsættes det beløb, der skal tilbagebetales, dog med differencen.«

6)

I artikel 70 foretages der herved følgende ændringer:

a)

I stk. 4 affattes andet afsnit således:

»Uanset lofterne i stk. 3 kan ELFUL's bidrag forhøjes til 90 % for konvergensområder og til 75 % for ikke-konvergensområder til de operationstyper, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, op til det beløb, der fremkommer ved anvendelsen af den obligatoriske graduering i henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 73/2009, det beløb, som er omhandlet i artikel 69, stk. 2a, i denne forordning, samt fra og med 2011 de beløb, der er tilvejebragt ved artikel 136 i forordning (EF) nr. 73/2009.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»4b.   Uanset lofterne i stk. 3 og 4 kan ELFUL's bidrag forhøjes med højst 10 procentpoint for de udgifter, som medlemsstaterne afholder i løbet af 2009. Lofterne i stk. 3 og 4 skal dog overholdes, for så vidt angår de samlede offentlige udgifter i løbet af programmeringsperioden.«

7)

I bilag II affattes titlen således:

8)

Teksten i bilaget til denne forordning indsættes som et nyt bilag.

Artikel 2

Artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1290/2005 affattes således:

»1.   Det årlige loft over udgifterne under EGFL udgøres af de maksimumsbeløb, der er fastsat for fonden i den flerårige finansielle ramme, der er omhandlet i den interinstitutionelle aftale, nedsat med de i stk. 2 omhandlede beløb, og

a)

med fradrag af det beløb, som i medfør af Rådets afgørelse 2009/434/EF af 25. maj 2009 om ændring af afgørelse 2006/493/EF om fastsættelse af beløbet for Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, dets årlige fordeling og minimumsbeløbet, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet (12), er tilføjet til støtte til udvikling af landdistrikterne, og som ikke er dækket af margenen under udgiftsområde 2 i den interinstitutionelle aftales finansielle ramme, som eksisterer uden for underloftet for EGFL-udgifter

b)

med fradrag af en eventuel nedsættelse af loftet for udgiftsområde 2 i forbindelse med finansiering af projekter på energiområdet, som der vil kunne træffes afgørelse om efter proceduren i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring om finansieringen af projekter på energi- og bredbåndsinternetområdet samt sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik inden for rammerne af den europæiske økonomiske genopretningsplan (13).

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2009.

På Rådets vegne

J. ŠEBESTA

Formand


(1)  Udtalelse af 6.5.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(3)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 100.

(4)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.

(5)  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

(6)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(7)  Se side 25 i denne EUT.

(8)  EUT C 108 af 12.5.2009, s. 1.

(9)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16

(10)  EUT L 195 af 15.7.2006, s. 22.

(11)  EUT L 144 af 9.6.2009, s. 25

(12)  EUT L 144 af 9.6.2009, s. 25.

(13)  EUT C 108 af 12.5.2009, s. 1


BILAG

»BILAG III

Liste over operationstyper, der vedrører prioriteringen i artikel 16a, stk. 1, litra g)

Prioritering: Bredbåndsinfrastrukturer i landdistrikter

Operationstyper

Artikler og foranstaltninger

Oprettelse af og etablering af adgang til bredbåndsinfrastrukturer, inkl. backhaulfaciliteter og jordbaseret udstyr (f.eks. faste forbindelser, jordbaserede trådløse forbindelser, satellitbaserede forbindelser eller en kombination af teknologier)

Artikel 56: Basale tjenester til erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne

Opgradering af eksisterende bredbåndsinfrastrukturer

Artikel 56: Basale tjenester til erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne

Etablering af passiv bredbåndsinfrastruktur (f.eks. anlægsarbejder såsom rørledninger og andre netværkselementer som ubestykkede lysledere osv.) bl.a. i synergi med andre infrastrukturer (energi, transport, vandforsyning, kloakledninger osv.).

Artikel 56: Basale tjenester til erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne«