27.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 224/21


Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

( Den Europæiske Unions Tidende L 134 af 29. maj 2009 )

Side 268, bilag VI, sammenligningstabel:

8. linje, med følgende ordlyd:

»—

Artikel 2, stk. 2, nr. iv)«.

slettes.