19.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 407/2009

af 14. maj 2009

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (1), særlig artikel 19, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 338/97 indeholder lister over dyre- og plantearter, for hvilke der er indført begrænsninger af eller kontrol med handelen. Disse lister omfatter listerne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter, i det følgende benævnt »CITES-konventionen«.

(2)

Følgende arter er føjet til CITES-konventionens liste III efter anmodning fra Kina: Corallium elatius, Corallium japonicum, Corallium konjoi og Corallium secundum.

(3)

Arterne Crax daubentoni, Crax globulosa, Crax rubra, Ortalis vetula, Pauxi pauxi, Penelopina nigra, Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Semnornis ramphastinus, Baillonius bailloni, Pteroglossus castanotis, Ramphastos dicolorus og Selenidera maculirostris — som pt. er optaget i bilag B i bilaget til forordning (EF) nr. 338/97 — handles ikke internationalt i et sådant omfang, at det muligvis ikke er foreneligt med arternes overlevelse, men de er optaget på CITES-konventionens liste III efter anmodning fra Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Malaysia og Argentina, og de bør derfor overføres fra bilag B til bilag C i bilaget til forordning (EF) nr. 338/97.

(4)

Arterne Phyllomedusa sauvagii, Leptodactylus laticeps, Limnonectes macrodon, Rana shqiperica, Ranodon sibiricus, Bolitoglossa dofleini, Cynops ensicauda, Echinotriton andersoni, Pachytriton labiatus, Paramesotriton spp., Salamandra algira og Tylototriton spp. — som pt. ikke er optaget i bilaget til forordning (EF) nr. 338/97 — indføres i Fællesskabet i et sådant omfang, at overvågning er berettiget. Disse arter bør derfor optages i bilag D i bilaget til forordning (EF) nr. 338/97.

(5)

På den 14. konference mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter i juni 2007 blev nye nomenklaturreferencer for dyr vedtaget. Visse uoverensstemmelser mellem CITES-listerne og de videnskabelige navne i disse nomenklaturreferencer for så vidt angår arterne Asarcornis scutulata og Pezoporus occidentalis og Rheobatrachidae- og Phasianidae-familien samt SCANDENTIA-ordenen blev afdækket. Da disse uoverensstemmelser også forekommer i bilaget til forordning (EF) nr. 337/97, bør dette tilpasses i overensstemmelse hermed.

(6)

I betragtning af ændringernes omfang vil det af klarhedshensyn være hensigtsmæssigt at udskifte hele bilaget til forordning (EF) nr. 338/97.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter fastsat i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 338/97 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 338/97 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. maj 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.


BILAG

»BILAG

Noter vedrørende fortolkningen af bilag A, B, C og D

1.

Arterne er opført i bilag A, B, C og D enten:

a)

ved artens navn, eller

b)

med samtlige arter tilhørende en højere systematisk enhed eller en del heraf

2.

Forkortelsen »spp.« angiver alle arter tilhørende en højere systematisk enhed.

3.

Andre henvisninger til højere systematiske enheder end art tjener alene til orientering eller klassificering.

4.

Arter, som er trykt med fed skrifttype i bilag A, er optaget dér på grund af deres beskyttelsesstatus i henhold til direktiv 79/409/EØF (vilde fugle) eller direktiv 92/43/EØF (habitater).

5.

Følgende forkortelser angiver lavere systematiske enheder af planter end art:

a)

»ssp.« angiver underart

b)

»var(s).« angiver varietet (varieteter) og

c)

»fa« angiver form.

6.

Tallene (I), (II) og (III) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed henviser til de lister i konventionen, som de pågældende arter er optaget på, i overensstemmelse med noterne 7-9. Hvis ingen af disse tal eller tegn forekommer, betyder det, at de pågældende arter ikke er optaget på konventionens lister.

7.

(I) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den pågældende art eller højere systematiske enhed er optaget på konventionens liste I.

8.

(II) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den pågældende art eller højere systematiske enhed er optaget på konventionens liste II.

9.

(III) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den er optaget på konventionens liste III. I disse tilfælde er det land, for hvilket arten eller den højere systematiske enhed er optaget på liste III, også anført.

10.

Hybrider kan opføres specifikt på listerne, men kun hvis de danner særskilte og stabile bestande i naturen. Dyrehybrider, som i de foregående fire generationer har en eller flere af de arter, der er opført i bilag A eller B, omfattes af denne forordnings bestemmelser på samme måde, som hvis de var rene arter, også selvom den pågældende hybrid ikke er opført specifikt i bilagene.

11.

Når en art er opført i bilag A, B eller C, er alle dele og afledte produkter af arten også omfattet af samme bilag, medmindre der er vedføjet en note til arten om, at alene specifikke dele og afledte produkter er omfattet. I overensstemmelse med artikel 2, litra t), i denne forordning angiver tegnet»#« efterfulgt af et tal ved navnet på en art eller højere systematisk enhed, som er omfattet af bilag B eller C, dele eller produkter heraf, der for så vidt forordningen angår anføres som følger:

#1

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)

frø, sporer og pollen (herunder pollinia)

b)

in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere

c)

afskårne blomster fra kunstigt opformerede planter og

d)

frugter og dele samt afledte produkter heraf fra kunstigt opformerede planter af slægten Vanilla.

#2

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)

frø og pollen og

b)

færdigvarer, der er emballeret og klar til salg i detailhandel.

#3

Omfatter hele og ituskårne rødder og dele af rødder.

#4

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)

frø, undtagen frø fra mexicanske kaktus med oprindelse i Mexico, og pollen

b)

in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere

c)

afskårne blomster fra kunstigt opformerede planter

d)

frugter samt dele og afledte produkter heraf fra naturligt eller kunstigt opformerede planter og

e)

stængelled (knæ) samt dele eller afledte produkter heraf fra naturligt eller kunstigt opformerede planter af slægten Opuntia underslægt Opuntia.

#5

Omfatter hele stammer, opsavet træ samt finér.

#6

Omfatter hele stammer, opsavet træ, finér samt krydsfinér.

#7

Omfatter hele stammer, træflis, træsmuld og ekstrakter.

#8

Omfatter underjordiske dele (dvs. rødder og jordstængler): hele, dele og pulveriserede.

#9

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen: dele og produkter, der er mærket »Produceret af materiale fra Hoodia spp. som er tilvejebragt ved kontrolleret høst og produktion i samarbejde med CITES' styrelsesråd i Botswana/Namibia/Sydafrika i henhold til aftale nr. BW/NA/ZA xxxxxx«.

#10

Omfatter hele stammer, opsavet træ, finér, herunder ufærdige trævarer, der anvendes til fremstilling af buer til strygeinstrumenter.

#11

Omfatter hele stammer, opsavet træ, finér, krydsfinér, træsmuld og ekstrakter.

12.

Da ingen af de arter eller højere systematiske enheder af FLORA, der er opført i bilag A, er forsynet med noter, betyder dette, at hybrider heraf skal behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningens artikel 4, stk. 1, hvilket betyder, at hybrider, som er kunstigt opformerede frembringelser af én eller flere af disse arter eller højere systematiske enheder, kan gøres til genstand for handel med et certifikat for kunstig opformering, samt at frø og pollen (herunder pollinia), afskårne blomster, in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer af disse hybrider, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere, ikke er omfattet af forordningens bestemmelser.

13.

Spildprodukterne urin, fækalier og ambra, som fremkommer uden manipulation af det pågældende dyr, er ikke omfattet af denne forordnings bestemmelser.

14.

Med hensyn til plantearter, der er opført i bilag D, gælder bestemmelserne kun for levende enheder og hele, eller i det væsentlige hele, døde enheder, undtagen systematiske enheder, der er forsynet med følgende noter, som viser, at andre dele og afledte produkter også er omfattet:

§ 1

Hele eller i det væsentlige hele skind, rå eller garvede.

§ 2

Fjer eller skind eller andre fjerdækkede dele.

15.

Med hensyn til plantearter, der er opført i bilag D, gælder bestemmelserne kun for levende enheder, undtagen for systematiske enheder, der er forsynet med følgende noter, som viser, at andre dele og afledte produkter også er omfattet:

§ 3

Tørrede eller friske planter, herunder eventuelt blade, rødder/rodstokke, stængler, frø/sporer, bark og frugter.

§ 4

Hele stammer, opsavet træ samt finér.

 

Bilag A

Bilag B

Bilag C

Trivialnavn

FAUNA

CHORDATA (CHORDATES) — rygstrengsdyr

MAMMALIA

 

 

 

Pattedyr

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 

 

 

gaffelantilope

Antilocapra americana (I) (Kun populationen i Mexico; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning)

 

 

gaffelbuk

Bovidae

 

 

 

antiloper, kvæg, dykkerantiloper, gazeller, geder, får etc.

Addax nasomaculatus (I)

 

 

addax eller mendesantilope

 

Ammotragus lervia (II)

 

mankefår

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal)

hjorteantilope eller bezoarantilope

 

Bison bison athabascae (II)

 

skovbison

Bos gaurus (I) (Omfatter ikke husdyrformen opført som Bos frontalis, der ikke er omfattet denne forordnings bestemmelser)

 

 

gaur

Bos mutus (I) (Omfatter ikke husdyrformen opført som Bos grunniens, der ikke er omfattet denne forordnings bestemmelser)

 

 

yak eller grynteokse

Bos sauveli (I)

 

 

kouprey

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Omfatter ikke husdyrformen opført som Bubalus bubalis, der ikke er omfattet denne forordnings bestemmelser)

vandbøffel

Bubalus depressicornis (I)

 

 

anoa

Bubalus mindorensis (I)

 

 

tamarau

Bubalus quarlesi (I)

 

 

bjerganoa

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takin

Capra falconeri (I)

 

 

markhor eller skrueged

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

kinesisk serow

Capricornis rubidus (I)

 

 

rød serow

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

sumatra serow

Capricornis thar (I)

 

 

himalaya serow

 

Cephalophus brookei (II)

 

brookes dykkerantilope

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

sortrygget dykkerantilope

Cephalophus jentinki (I)

 

 

jentinks dykkerantilope

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

ogilbys dykkerantilope

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

gulrygget dykkerantilope

 

Cephalophus zebra (II)

 

zebradykkerantilope

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

bontebok

Gazella cuvieri (I)

 

 

cuviers gazelle

 

 

Gazella dorcas (III Algeriet/Tunesien)

dorcas gazelle

Gazella leptoceros (I)

 

 

tyndhornet gazelle

Hippotragus niger variani (I)

 

 

stor sabelantilope

 

Kobus leche (II)

 

lechwe

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

rød goral

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

langhalet goral

Naemorhedus goral (I)

 

 

himalaya goral

Naemorhedus griseus (I)

 

 

kinesisk goral

Nanger dama (I)

 

 

dama gazelle

Oryx dammah (I)

 

 

sabeloryx

Oryx leucoryx (I)

 

 

arabisk oryx

 

Ovis ammon (II) (Undtagen de underarter, der er opført i bilag A)

 

argali

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

tibetansk argali

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

kara tau argali

 

Ovis canadensis (II) (Kun populationen i Mexico; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning)

 

tykhornsfår

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

underart af asiatisk muflon

 

Ovis ammon (II) (Undtagen de underarter, der er opført i bilag A)

 

urial

Ovis vignei vignei (I)

 

 

ladakh urial

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

chiru

 

Philantomba monticola (II)

 

blå dykkerantilope

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

saola eller Vu Quang okse

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

underart af gemse

 

Saiga borealis (II)

 

mongolsk saigaantilope

 

Saiga tatarica (II)

 

steppe saigaantilope

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

firhornsantilope

Camelidae

 

 

 

kameler, guanaco, vicugna

 

Lama glama guanicoe (II)

 

guanaco

Vicugna vicugna (I) (Undtagen populationerne i Argentina [populationen i Jujuy-provinsen og de delvist i fangenskab opdrættede populationer i provinserne Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja og San Juan]; Bolivia [hele populationen]; Chile [populationen i Primera Región]; og Peru [hele populationen]; som er opført i bilag B)

Vicugna vicugna (II) (Kun populationerne i Argentina  (1) [populationen i Jujuy-provinsen og de delvist i fangenskab opdrættede populationer i provinserne Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja og San Juan]; Bolivia  (2) [hele populationen]; Chile  (3) [populationen i Primera Región]; Peru  (4) [hele populationen]; alle andre populationer er opført i bilag A)

 

vicugna

Cervidae

 

 

 

hjorte, guemal, muntjakker, puduer

Axis calamianensis (I)

 

 

art af axishjort

Axis kuhlii (I)

 

 

art af axishjort

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

art af axishjort

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

sumphjort

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

underart af kronhjort

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algeriet/ Tunesien)

underart af kronhjort

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

underart af kronhjort

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

persisk dådyr

Hippocamelus spp. (I)

 

 

gaffelhjorte

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

underart af spidshjort

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

sort muntjak

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

kæmpemuntjak

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

underart af virginiahjort

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

pampashjort

 

Pudu mephistophiles (II)

 

nordlig pudu

Pudu puda (I)

 

 

sydlig pudu

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

barasingha

Rucervus eldii (I)

 

 

Elds kronhjort

Hippopotamidae

 

 

 

flodheste

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

dværgflodhest

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

flodhest

Moschidae

 

 

 

moskushjort

Moschus spp. (I) (Kun populationerne i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal og Pakistan; alle andre populationer er opført i bilag B)

Moschus spp. (II) (Undtagen de populationer i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal og Pakistan, som er opført i bilag A)

 

moskushjort

Suidae

 

 

 

hjortesvin, svin

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

hjortesvin

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

art af hjortesvin

Babyrousa celebensis (I)

 

 

art af hjortesvin

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

art af hjortesvin

Sus salvanius (I)

 

 

indisk dværgsvin

Tayassuidae

 

 

 

halsbåndssvin eller pekarier

 

Tayassuidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A, samt populationerne af Pecari tajacu i Mexico og USA, som ikke er opført i forordningens bestemmelser)

 

halsbåndssvin eller pekarier

Catagonus wagneri (I)

 

 

chaco-pekari

CARNIVORA

Ailuridae

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

rød panda

Canidae

 

 

 

hunde, ræve, ulve

 

 

Canis aureus (III Indien)

guldsjakal

Canis lupus (I/II)

(Alle populationer undtagen populationer i Spanien nord for Douro og populationer i Grækenland nord for 39. breddegrad. Populationer i Bhutan, Indien, Nepal og Pakistan er optaget på liste I. Alle andre populationer er optaget på liste II)

Canis lupus (II) (Populationer i Spanien nord for Douro og populationer i Grækenland nord for 39. breddegrad)

 

ulv

Canis simensis

 

 

etiopisk ulv

 

Cerdocyon thous (II)

 

krabberæv

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

mankeulv

 

Cuon alpinus (II)

 

asiatisk vildhund, dhole eller rødulv

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

culpeo

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

darwins ræv

 

Lycalopex griseus (II)

 

zorro chilla

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

pampasræv

Speothos venaticus (I)

 

 

skovhund

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

indisk ræv

 

Vulpes cana (II)

 

blanfords ræv

 

Vulpes zerda (II)

 

fennek eller ørkenræv

Eupleridae

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fossa eller viverkatten

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

art af desmerkat

 

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka

Felidae

 

 

 

katte, geparder, leoparder, løver, tigre osv.

 

Felidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A. Enheder af husdyrformen omfattes ikke af denne forordnings bestemmelser)

 

katte

Acinonyx jubatus (I) (Der bevilges følgende årlige eksportkvoter for levende enheder og jagttrofæer: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handelen med sådanne enheder er undergivet bestemmelserne i forordningens artikel 4, stk. 1.)

 

 

gepard, cheetah eller jagtleopard

Caracal caracal (I) (Kun populationen i Asien; alle andre populationer er opført i bilag B).

 

 

karakal eller ørkenlos

Catopuma temminckii (I)

 

 

asiatisk guldkat

Felis nigripes (I)

 

 

sortfodet kat

Felis silvestris (II)

 

 

vildkat

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

geoffreys kat

Leopardus jacobitus (I)

 

 

andes-bjergkat

Leopardus pardalis (I)

 

 

ocelot

Leopardus tigrinus (I)

 

 

sydamerikansk tigerkat eller oncilla

Leopardus wiedii (I)

 

 

margay eller langhalet kat

Lynx lynx (II)

 

 

los

Lynx pardinus (I)

 

 

spansk los eller pardellos

Neofelis nebulosa (I)

 

 

træleopard

Panthera leo persica (I)

 

 

indisk løve

Panthera onca (I)

 

 

jaguar

Panthera pardus (I)

 

 

leopard

Panthera tigris (I)

 

 

tiger

Pardofelis marmorata (I)

 

 

marmorkat

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Kun populationerne i Bangladesh, Indien og Thailand; alle andre populationer er opført i bilag B).

 

 

underart af bengalsk tigerkat

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

iriomote kat

Prionailurus planiceps (I)

 

 

fladhovedet kat

Prionailurus rubiginosus (I) (Kun populationen i Indien; alle andre populationer er opført i bilag B).

 

 

rustplettet kat

Puma concolor coryi (I)

 

 

florida cougar

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

costa rica cougar

Puma concolor couguar (I)

 

 

underart af puma

Puma yagouaroundi (I) (Kun populationerne i Mellem- og Nordamerika; alle andre populationer er opført i bilag B).

 

 

jaguarundi eller cira

Uncia uncia (I)

 

 

sneleopard

Herpestidae

 

 

 

manguster

 

 

Herpestes fuscus (III Indien)

art af mangust

 

 

Herpestes edwardsi (III Indien)

almindelig mangust

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indien)

art af mangust

 

 

Herpestes smithii (III Indien)

art af mangust

 

 

Herpestes urva (III Indien)

krabbemangust

 

 

Herpestes vitticollis (III Indien)

stribetnakket mangust

Hyaenidae

 

 

 

jordulv, hyæner

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

jordulv

Mephitidae

 

 

 

stinkdyr

 

Conepatus humboldtii (II)

 

humboldts andesskunk

Mustelidae

 

 

 

mårer

Lutrinae

 

 

 

oddere

 

Lutrinae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

oddere

Aonyx capensis microdon (I) (Kun populationer i Cameroun og Nigeria; alle andre populationer er opført i bilag B).

 

 

fingerodder

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

californisk havodder

Lontra felina (I)

 

 

havodder

Lontra longicaudis (I)

 

 

neotropisk flododder

Lontra provocax (I)

 

 

sydlig flododder

Lutra lutra (I)

 

 

odder

Lutra nippon (I)

 

 

japansk odder

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

brasiliansk kæmpeodder

Mustelinae

 

 

 

grisoner, mårer, hyaraer, væsler

 

 

Eira barbara (III Honduras)

hyara

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

grison

 

 

Martes flavigula (III Indien)

gulstrubet mår eller charsamår

 

 

Martes foina intermedia (III Indien)

indisk underart af husmår

 

 

Martes gwatkinsii (III Indien)

nilgiri-mår

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

honninggrævling

Mustela nigripes (I)

 

 

sortfodet ilder

Odobenidae

 

 

 

hvalros

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

hvalros

Otariidae

 

 

 

øresæler

 

Arctocephalus spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført under bilag A)

 

søbjørne eller pelssæler

Arctocephalus philippii (II)

 

 

philippi-pelssæl

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

guadaloupe-pelssæl

Phocidae

 

 

 

sæler

 

Mirounga leonina (II)

 

sydlig søelefant

Monachus spp. (I)

 

 

munkesæler

Procyonidae

 

 

 

halvbjørne

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

buskhalet olingo

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

centralamerikansk kakomistel

 

 

Nasua narica (III Honduras)

hvidsnudet næsebjørn

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

underart af rød næsebjørn

 

 

Potos flavus (III Honduras)

kinkajou eller snohalebjørn

Ursidae

 

 

 

bjørne

 

Ursidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført under bilag A)

 

bjørne

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

stor panda

Helarctos malayanus (I)

 

 

malajbjørn

Melursus ursinus (I)

 

 

læbebjørn

Tremarctos ornatus (I)

 

 

brillebjørn

Ursus arctos (I/II)

(Kun populationerne i Bhutan, Kina, Mexico og Mongoliet samt underarten Ursus arctos isabellinus er optaget på liste I; alle andre populationer og underarter er optaget på liste II).

 

 

brun bjørn

Ursus thibetanus (I)

 

 

asiatisk sortbjørn eller kravebjørn

Viverridae

 

 

 

binturong, desmerkatte, art af desmerkat, fossa, linsang, odder-desmerkat, palmeruller

 

 

Arctictis binturong (III Indien)

binturong

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

civette eller afrikansk desmerkat

 

Cynogale bennettii (II)

 

odderdesmerkat

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

båndet palmeruller

 

 

Paguma larvata (III Indien)

maskepalmeruller

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indien)

indisk palmeruller

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indien)

jerdons palmeruller

 

Prionodon linsang (II)

 

båndet linsang

Prionodon pardicolor (I)

 

 

plettet desmerdyr

 

 

Viverra civettina (III Indien)

malabar civette

 

 

Viverra zibetha (III Indien)

stor asiatisk civette

 

 

Viverricula indica (III Indien)

lille asiatisk civette

CETACEA

 

 

 

hvaler (delfiner, marsvin, hvaler)

CETACEA spp. (I/II)  (5)

 

 

hvaler

CHIROPTERA

Phyllostomidae

 

 

 

bredsnudet flagermus

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

art af vampyrflagermus

Pteropodidae

 

 

 

flyvende hunde

 

Acerodon spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

arter af flyvende hunde

Acerodon jubatus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført under bilag A)

 

arter af flyvende hunde

Pteropus insularis (I)

 

 

art af flyvende hund

Pteropus livingstonii (II)

 

 

art af flyvende hund

Pteropus loochoensis (I)

 

 

art af flyvende hund

Pteropus mariannus (I)

 

 

art af flyvende hund

Pteropus molossinus (I)

 

 

art af flyvende hund

Pteropus pelewensis (I)

 

 

art af flyvende hund

Pteropus pilosus (I)

 

 

art af flyvende hund

Pteropus rodricensis (II)

 

 

art af flyvende hund

Pteropus samoensis (I)

 

 

art af flyvende hund

Pteropus tonganus (I)

 

 

art af flyvende hund

Pteropus ualanus (I)

 

 

art af flyvende hund

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

art af flyvende hund

Pteropus yapensis (I)

 

 

art af flyvende hund

CINGULATA

Dasypodidae

 

 

 

bæltedyr

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

art af ellevebåndet bæltedyr

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

art af ellevebåndet bæltedyr

 

Chaetophractus nationi (II) (Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul. Alle enheder anses for at være enheder af arter, der er optaget i bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed.)

 

art af bæltedyr

Priodontes maximus (I)

 

 

kæmpebæltedyr

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 

 

 

pungmårer

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

art af smalfodet pungspidsmus

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

art af smalfodet pungspidsmus

Thylacinidae

 

 

 

tasmansk pungulv

Thylacinus cynocephalus (muligvis uddød) (I)

 

 

pungulv

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

 

 

kænguruer, kratkænguruer

 

Dendrolagus inustus (II)

 

art af trækænguru

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

art af trækænguru

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

vestharekænguru

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

stribet harekænguru

Onychogalea fraenata (I)

 

 

art af klohalekænguru

Onychogalea lunata (I)

 

 

art af klohalekænguru

Phalangeridae

 

 

 

kuskus

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

østlig kuskus

 

Phalanger mimicus (II)

 

sydlig kuskus

 

Phalanger orientalis (II)

 

nordlig kuskus

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

admiralty island kuskus

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

plettet kuskus

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

waigeou kuskus

Potoroidae

 

 

 

rottekænguruer

Bettongia spp. (I)

 

 

arter af rottekænguruer

Caloprymnus campestris (muligvis uddød) (I)

 

 

ørkenkængururotte

Vombatidae

 

 

 

vombatter

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

art af vombat

LAGOMORPHA

Leporidae

 

 

 

harer, kaniner

Caprolagus hispidus (I)

 

 

børstekanin

Romerolagus diazi (I)

 

 

vulkanhare

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 

 

 

myrepindsvin

 

Zaglossus spp. (II)

 

langsnablet myrepindsvin

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 

 

 

punggrævlinger

Chaeropus ecaudatus (muligvis uddød) (I)

 

 

art af punggrævling

Peramelidae

 

Perameles bougainville (I)

 

 

art af langnæset punggrævling

Thylacomyidae

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

ørepunggrævling eller stor kaninpunggrævling

 

Macrotis leucura (I)

 

 

art af kaninpunggrævling

PERISSODACTYLA

Equidae

 

 

 

heste, vildæsler, zebraer

Equus africanus (I) (Omfatter ikke husdyrformen opført som Equus asinus, der ikke er omfattet denne forordnings bestemmelser)

 

 

afrikansk vildæsel

Equus grevyi (I)

 

 

grevys zebra

Equus hemionus (I/II) (Arten er optaget på liste II, men underarten Equus hemionus hemionus og Equus hemionus khur er optaget på liste I)

 

 

asiatisk vildæsel eller kulan

Equus kiang (II)

 

 

kiang

Equus przewalskii (I)

 

 

przewalskiis hest

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

hartmanns bjergzebra

Equus zebra zebra (I)

 

 

bjergzebra

Rhinocerotidae

 

 

 

næsehorn

Rhinocerotidae spp. (I) (Undtagen de underarter, der er opført under bilag B)

 

 

næsehorn

 

Ceratotherium simum simum (II) (Kun populationerne i Sydafrika og Swaziland; alle andre populationer er opført under bilag A. Udelukkende med det formål at tillade international handel med levende dyr til hensigtsmæssige og acceptable bestemmelsessteder samt med jagttrofæer. Alle andre enheder anses for at være enheder af arter, der er opført i bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed.)

 

sydligt bredsnudet næsehorn eller hvidt næsehorn

Tapiridae

 

 

 

tapirer

Tapiridae spp. (I) (Undtagen de arter, der er opført under bilag B)

 

 

tapirer

 

Tapirus terrestris (II)

 

sydamerikansk tapir

PHOLIDOTA

Manidae

 

 

 

skældyr

 

Manis spp. (II)

(Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for for Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica og Manis pentadactyla for enheder, der indfanges i naturen og forhandles til primært kommercielle formål.)

 

skældyr

PILOSA

Bradypodidae

 

 

 

tre-tåede dovendyr

 

Bradypus variegatus (II)

 

brunstrubet tretået dovendyr

Megalonychidae

 

 

 

to-tåede dovendyr

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

hoffmans dovendyr

Myrmecophagidae

 

 

 

myreslugere

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

stor myresluger

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

tamandu-myresluger

PRIMATES

 

 

 

primater (aber og halvaber)

 

PRIMATES spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

primater

Atelidae

 

 

 

brøleaber, edderkoppeaber

Alouatta coibensis (I)

 

 

art af brøleabe

Alouatta palliata (I)

 

 

kappe-brøleabe

Alouatta pigra (I)

 

 

art af brøleabe

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

underart af gylden edderkoppeabe

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

underart af gylden edderkoppeabe

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

ulden edderkoppeabe

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

nordlig muriqui

Oreonax flavicauda (I)

 

 

hendees uldabe

Cebidae

 

 

 

egernaber, pelsaber

Callimico goeldii (I)

 

 

springtamarin eller goldies tamarin

Callithrix aurita (I)

 

 

art af silkeabe

Callithrix flaviceps (I)

 

 

art af silkeabe

Leontopithecus spp. (I)

 

 

løvetamariner

Saguinus bicolor (I)

 

 

tofarvet tamarin

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

geoffreys tamarin

Saguinus leucopus (I)

 

 

hvidfodet tamarin

Saguinus martinsi (I)

 

 

martins tamarin

Saguinus oedipus (I)

 

 

paryksilkeabe

Saimiri oerstedii (I)

 

 

rødrygget egern-abe

Cercopithecidae

 

 

 

marekatte

Cercocebus galeritus (I)

 

 

art af mangabey

Cercopithecus diana (I)

 

 

dianamarekat

Cercopithecus roloway (I)

 

 

art af marekat

Cercopithecus solatus (II)

 

 

art af marekat

Colobus satanas (II)

 

 

sort colobusabe

Macaca silenus (I)

 

 

wanderu eller skægabe

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

drill

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandrill

Nasalis larvatus (I)

 

 

næseabe

Piliocolobus foai (II)

 

 

art af rød colobusabe

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

art af rød colobusabe

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

zanzibar rød colobusabe

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

pennants røde colobusabe

Piliocolobus preussi (II)

 

 

preuss' røde colobusabe

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

art af rød colobusabe

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

art af rød colobusabe

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

thollons røde colobusabe

Presbytis potenziani (I)

 

 

art af langur

Pygathrix spp. (I)

 

 

art af langur

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

kostumeaber

Semnopithecus ajax (I)

 

 

art af grå langur

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

art af grå langur

Semnopithecus entellus (I)

 

 

hanumanlangur

Semnopithecus hector (I)

 

 

art af grå langur

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

art af grå langur

Semnopithecus priam (I)

 

 

art af grå langur

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

art af grå langur

Simias concolor (I)

 

 

simakobou

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

delacours langur

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

art af langur

Trachypithecus geei (I)

 

 

gylden langur

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

art af langur

Trachypithecus johnii (II)

 

 

art af langur

Trachypithecus laotum (II)

 

 

laotiansk langur

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

art af langur

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

hvidhovedet langur

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

shortridges langur

Cheirogaleidae

 

 

 

små makier

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

små makier

Daubentoniidae

 

 

 

fingerdyr eller aye-aye

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

fingerdyr eller aye-aye

Hominidae

 

 

 

menneskeaber

Gorilla beringei (I)

 

 

bjerggorilla

Gorilla beringei (I)

 

 

lavlandsgorilla

Pan spp. (I)

 

 

chimpanser og bonobo

Pongo abelii (I)

 

 

sumatraorangutan

Pongo pygmaeu (I)

 

 

borneo orangutang

Hylobatidae

 

 

 

gibboner

Hylobatidae spp. (I)

 

 

gibboner

Indriidae

 

 

 

indri, sifakas og silkemakier

Indriidae spp. (I)

 

 

indri, sifakas og silkemakier

Lemuridae

 

 

 

ægte lemurer

Lemuridae spp. (I)

 

 

ægte lemurer

Lepilemuridae

 

 

 

væselmakier

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

væselmakier

Lorisidae

 

 

 

lorier

Nycticebus spp. (I)

 

 

lorier

Pitheciidae

 

 

 

uakaris, titis, sakis

Cacajao spp. (I)

 

 

uakaris

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

abeart

Callicebus melanochir (II)

 

 

abeart

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

abeart

Callicebus personatus (II)

 

 

sahuassu

Chiropotes albinasus (I)

 

 

hvidnæset saki

Tarsiidae

 

 

 

spøgelsesaber

 

Tarsius spp. (II)

 

 

tarsier

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 

 

 

elefanter

Elephas maximus (I)

 

 

asiatisk elefant

Loxodonta africana (I) (Undtagen populationerne i Botswana, Namibia, Sydafrika og Zimbabwe, der er opført i bilag B)

Loxodonta africana (II)

(Populationerne i Botswana, Namibia, Sydafrika og Zimbabwe (6) alle andre populationer er opført i bilag A)

 

afrikansk elefant

RODENTIA

Chinchillidae

 

 

 

chinchillaer

Chinchilla spp. (I) (Enheder af husdyrformen omfattes ikke af denne forordnings bestemmelser)

 

 

chinchillaer

Cuniculidae

 

 

 

pakaer

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

art af paka

Dasyproctidae

 

 

 

agutier eller guldharer

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

mellemamerikansk agouti

Erethizontidae

 

 

 

træpindsvin

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

art af træpindsvin

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

sydamerikansk træpindsvin

Hystricidae

 

 

 

hulepindsvin

Hystrix cristata

 

 

hvidhalet hulepindsvin

Muridae

 

 

 

mus, rotter

Leporillus conditor (I)

 

 

art af husbyggende mus

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

shark bay mus

Xeromys myoides (I)

 

 

art af gnaver

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

art af gnaver

Sciuridae

 

 

 

jordegern, egern

Cynomys mexicanus (I)

 

 

mexikansk præriehund

 

 

Marmota caudata (III Indien)

langhalet murmeldyr

 

 

Marmota himalayana (III Indien)

himalayamurmeldyr

 

Ratufa spp. (II)

 

kæmpeegern

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

deppes egern

SCANDENTIA

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

træspidsmus

SIRENIA

 

 

 

 

dugong

 

Dugong dugon (I)

 

 

dugong

Trichechidae

 

 

 

manater

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis og Trichechus manatus er optaget på liste I. Trichechus senegalensis er optaget på liste II)

 

 

manater

AVES

 

 

 

Fugle

ANSERIFORMES

Anatidae

 

 

 

ænder, gæs, svaner etc.

Anas aucklandica (I)

 

 

aucklandand

 

Anas bernieri (II)

 

madagaskarkrikand

Anas chlorotis (I)

 

 

new zealandsk brunand

 

Anas formosa (II)

 

sibirisk krikand

Anas laysanensis (I)

 

 

laysanand

Anas nesiotis (I)

 

 

art af brunand

Anas oustaleti (I)

 

 

oustalets and

Anas querquedula

 

 

atlingand

Asarcornis scutulata (I)

 

 

hvidvinget and

Aythya innotata

 

 

madagaskar hvidøjet and

Aythya nyroca

 

 

hvidøjet and

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

aleutisk canadagås

Branta ruficollis (II)

 

 

rødhalset gås

Branta sandvicensis (I)

 

 

hawaiigås

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

moskusand

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

coskorobasvane

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

sorthalset svane

 

Dendrocygna arborea (II)

 

cubatræand

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

sortbuget træand

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

okkertræand

Mergus octosetaceus

 

 

brasiliansk skallesluger

 

Oxyura jamaicensis

 

amerikansk skarveand

Oxyura leucocephala (II)

 

 

hvidhovedet skarveand

Rhodonessa caryophyllacea (muligvis uddød) (I)

 

 

rosenhovedet and

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

knopgås

Tadorna cristata

 

 

koreagravand

APODIFORMES

Trochilidae

 

 

 

kolibrier

 

Trochilidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

kolibrier

Glaucis dohrnii (I)

 

 

art af kolibri

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

 

 

 

trieler

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

tostribet triel

Laridae

 

 

 

måger, terner

Larus relictus (I)

 

 

reliktmåge

Scolopacidae

 

 

 

spover, klirer

Numenius borealis (I)

 

 

eskimospove

Numenius tenuirostris (I)

 

 

tyndnæbbet spove

Tringa guttifer (I)

 

 

sakhalinklire

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

 

 

hejrer

Ardea alba

 

 

sølvhejre

Bubulcus ibis

 

 

kohejre

Egretta garzetta

 

 

silkehejre

Balaenicipitidae

 

 

 

træskonæb

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

træskonæb

Ciconiidae

 

 

 

storke

Ciconia boyciana (I)

 

 

manchurerstork

Ciconia nigra (II)

 

 

Black stork

Ciconia stormi

 

 

sundastork

Jabiru mycteria (I)

 

 

jabiru

Leptoptilos dubius

 

 

adjudantstork

Mycteria cinerea (I)

 

 

mangrovestork

Phoenicopteridae

 

 

 

flamingoer

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

flamingoer

Phoenicopterus ruber

 

 

europæisk flamingo

Threskiornithidae

 

 

 

ibiser, skestorke

 

Eudocimus ruber (II)

 

rød ibis

Geronticus calvus (II)

 

 

kapibis

Geronticus eremita (I)

 

 

eremitibis

Nipponia nippon (I)

 

 

japansk ibis

Platalea leucorodia (II)

 

 

skestork

Pseudibis gigantea

 

 

kæmpeibis

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

 

 

duer

Caloenas nicobarica (I)

 

 

nicobardue

Claravis godefrida

 

 

hvidmasket grådue

Columba livia

 

 

klippedue

Ducula mindorensis (I)

 

 

mindorokejserdue

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

dolkestikdue

 

Goura spp. (II)

 

kronduer

Leptotila wellsi

 

 

grenadajorddue

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

rosendue

Streptopelia turtur

 

 

turteldue

CORACIIFORMES

Bucerotidae

 

 

 

næsehornsfugle

 

Aceros spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

næsehornsfugle

Aceros nipalensis (I)

 

 

rødhalset rynkenæb

 

Anorrhinus spp. (II)

 

hornnæb

 

Anthracoceros spp. (II)

 

næsehornsfugle

 

Berenicornis spp. (II)

 

næsehornsfugle

 

Buceros spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

næsehornsfugle

Buceros bicornis (I)

 

 

stor næsehornsfugl

 

Penelopides spp. (II)

 

hornfugle

Rhinoplax vigil (I)

 

 

hjelmnæsehornsfugl

 

Rhyticeros spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

næsehornsfugle

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

gulpunget rynkenæb

CUCULIFORMES

Musophagidae

 

 

 

turakoer

 

Tauraco spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

turakoer

Tauraco bannermani (II)

 

 

camerounturako

FALCONIFORMES

 

 

 

rovfugle (ørne, falke, høge, gribbe)

 

FALCONIFORMES spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A, samt én art af familien Cathartidae, der er opført i bilag C; ingen andre populationer i den familie er opført i bilagene til nærværende forordning)

 

rovfugle

Accipitridae

 

 

 

høge, ørne

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

balkanhøg

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

duehøg

 

Accipiter nisus (II)

 

 

spurvehøg

 

Aegypius monachus (II)

 

 

munkegrib

 

Aquila adalberti (I)

 

 

spansk kejserørn

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

kongeørn

 

Aquila clanga (II)

 

 

stor skrigeørn

 

Aquila heliaca (I)

 

 

kejserørn

 

Aquila pomarina (II)

 

 

lille skrigeørn

 

Buteo buteo (II)

 

 

musvåge

 

Buteo lagopus (II)

 

 

fjeldvåge

 

Buteo rufinus (II)

 

 

ørnevåge

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

cubansk papegøjebaza

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

slangeørn

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

rørhøg

 

Circus cyaneus (II)

 

 

blå kærhøg

 

Circus macrourus

 

 

steppehøg

 

Circus pygargus (II)

 

 

hedehøg

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

blå glente

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

madagaskarslangehøg

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

lammegrib

 

Gyps fulvus (II)

 

 

gåsegrib

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla er optaget på liste I; de andre arter er optaget på liste II)

 

 

havørne

 

Harpia harpyja (I)

 

 

harpy

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

høgeørn

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

dværgørn

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

sodrygget våge

 

Milvus migrans (II)

 

 

sort glente

 

Milvus milvus (II)

 

 

rød glente

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

ådselgrib

 

Pernis apivorus (II)

 

 

hvepsevåge

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

fillipinsk abeørn

Cathartidae

 

 

 

vestgribbe

Gymnogyps californianus (I)

 

 

californisk kondor

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kongekondor

Vultur gryphus (I)

 

 

andeskondor

Falconidae

 

 

 

falke

Falco araeus (I)

 

 

seychellertårnfalk

Falco biarmicus (II)

 

 

lannerfalk

Falco cherrug (II)

 

 

slagfalk

Falco columbarius (II)

 

 

dværgfalk

Falco eleonorae (II)

 

 

eleonorafalk

Falco jugger (I)

 

 

laggarfalk

Falco naumanni (II)

 

 

lille tårnfalk

Falco newtoni (I) (Kun populationen på Seychellerne)

 

 

madagaskartårnfalk

Falco pelegrinoides (I)

 

 

berberfalk

Falco peregrinus (I)

 

 

vandrefalk

Falco punctatus (I)

 

 

mauritiustårnfalk

Falco rusticolus (I)

 

 

jagtfalk

Falco subbuteo (II)

 

 

lærkefalk

Falco tinnunculus (II)

 

 

tårnfalk

Falco vespertinus (II)

 

 

aftenfalk

Pandionidae

 

 

 

fiskeørne

Pandion haliaetus (II)

 

 

fiskeørn

GALLIFORMES

Cracidae

 

 

Crax fasciolata

 

nøgenmasket hokko

 

Crax alberti (III Colombia)

 

 

blåknoppet hokko

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

rødnæbbet hokko

 

 

 

Crax daubentoni (III Colombia)

gulknoppet hokko

 

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

gullappet hokko

 

 

 

Crax rubra (III Colombia, Costa Rica, Guatemala og Honduras)

stor hokko

 

Mitu mitu (I)

 

 

alagoashokko

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

hornhokko

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

brun chachalaca

 

 

 

Pauxi pauxi (III Colombia)

hjelmhokko

 

Penelope albipennis (I)

 

 

hvidvinget penelopehøne

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

toppet penelopehøne

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

chalopehøne

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

sortpandet fløjtehøne

 

Pipile pipile (I)

 

 

trinidadfløjtehøne

Megapodiidae

 

 

 

tallegallahøns, buskhøns

Macrocephalon maleo (I)

 

 

hammerhøne eller maleo

Phasianidae

 

 

 

ryper, perlehøns, agerhøns, fasaner, tragopaner

 

 

Arborophila campbelli (III Malaysia)

sumatraskovhøne

 

 

Arborophila charltonii (III Malaysia)

malakskovhøne

 

Argusianus argus (II)

 

argusfasan

 

 

Caloperdix oculeus (III Malaysia)

rødbrun skovhøne

Catreus wallichii (I)

 

 

wallichfasan

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

underart af bobwhitevagtel

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

hvid ørefasan

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

brun ørefasan

 

Gallus sonneratii (II)

 

grå junglehøne el. sonnerats junglehøne

 

Ithaginis cruentus (II)

 

blodfasan

Lophophorus impejanus (I)

 

 

glansfasan

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

kinesisk glansfasan

Lophophorus sclateri (I)

 

 

hvidhalet glansfasan

Lophura edwardsi (I)

 

 

edwardsfasan

 

 

Lophura erythrophthalma (III Malaysia)

topløs ildryg

 

Lophura hatinhensis

 

vietnamildryg

 

 

Lophura ignita (III Malaysia)

borneoildryg

Lophura imperialis (I)

 

 

kejserfasan

Lophura swinhoii (I)

 

 

swinhoes fasan

 

 

Melanoperdix niger (III Malaysia)

sort skovvagtel

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

påfuglekalkun

Odontophorus strophium

 

 

halsbåndstandvagtel

Ophrysia superciliosa

 

 

uttar pradesh-vagtel

 

Pavo muticus (II)

 

grøn påfugl

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

grå påfuglefasan

 

Polyplectron germaini (II)

 

vietnampåfuglefasan

 

 

Polyplectron inopinatum (III Malaysia)

bjergpåfuglefasan

 

Polyplectron malacense (II)

 

malajpåfuglefasan

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

palawanpåfuglefasan

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

borneopåfuglefasan

Rheinardia ocellata (I)

 

 

topargus

 

 

Rhizothera dulitensis (III Malaysia)

art af skovhøne

 

 

Rhizothera longirostris (III Malaysia)

langnæbbet skovhøne

 

 

Rollulus rouloul (III Malaysia)

hjelmvagtel

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

elliotts fasan

Syrmaticus humiae (I)

 

 

burmafasan

Syrmaticus mikado (I)

 

 

mikadofasan

Tetraogallus caspius (I)

 

 

kaspisk kongehøne

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

tibetkongehøne

Tragopan blythii (I)

 

 

nagaland tragopan

Tragopan caboti (I)

 

 

cabots tragopan

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

vestlig tragopan

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

satyrtragopan

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

art af præriehøne

GRUIFORMES

Gruidae

 

 

 

traner

 

Gruidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

traner

Grus americana (I)

 

 

trompetértrane

Grus canadensis (I/II) (Arten er optaget på liste II, men underarterne Grus canadensis nesiotes og Grus canadensis pulla er optaget på liste I)

 

 

prærietrane

Grus grus

 

 

trane

Grus japonensis (I)

 

 

japansk trane

Grus leucogeranus (I)

 

 

snetrane

Grus monacha (I)

 

 

hættetrane

Grus nigricollis (I)

 

 

sorthalset trane

Grus vipio (I)

 

 

hvidhalset trane

Otididae

 

 

 

trapper

 

Otididae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

trapper

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

indisk trappe

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

østlig kravetrappe

Chlamydotis undulata (I)

 

 

kravetrappe

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

stor florikan

Otis tarda (II)

 

 

stortrappe

Sypheotides indicus (II)

 

 

florikan

Tetrax tetrax (II)

 

 

dværgtrappe

Rallidae

 

 

 

blishøns, rørvagtler

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

brun skovrikse

Rhynochetidae

 

 

 

kagu

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

kagu

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

 

 

 

kratfugle

Atrichornis clamosus (I)

 

 

vestlig kratfugl

Cotingidae

 

 

 

kotingaer

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

pragtparasolfugl

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

hjelmparasolfugl

Cotinga maculata (I)

 

 

blå purpurkotinga

 

Rupicola spp. (II)

 

klippehaner

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

hvidvingekotinga

Emberizidae

 

 

 

kardinaler, tangarer

 

Gubernatrix cristata (II)

 

grøn kardinal

 

Paroaria capitata (II)

 

sortstrubet kardinal

 

Paroaria coronata (II)

 

grå kardinal

 

Tangara fastuosa (II)

 

pragttangar

Estrildidae

 

 

 

manakiner, astrilder

 

Amandava formosa (II)

 

olivengrøn astrild

 

Lonchura fuscata

 

timorrisfugl

 

Lonchura oryzivora (II)

 

risfugl

 

Poephila cincta cincta (II)

 

korthalet bæltefinke

Fringillidae

 

 

 

finker

Carduelis cucullata (I)

 

 

kapucinersisken

 

Carduelis yarrellii (II)

 

yarellsisken

Hirundinidae

 

 

 

svaler

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

hvidøjet flodsvale

Icteridae

 

 

 

trupialer

Xanthopsar flavus (I)

 

 

saffranstrupial

Meliphagidae

 

 

 

honningædere

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

hjelmhonningæder

Muscicapidae

 

 

 

drosselfugle

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

art af sanger

 

Cyornis ruckii (II)

 

indogoniltava

Dasyornis broadbenti litoralis (muligvis uddød) (I)

 

 

art af brunhovedet børstesanger

Dasyornis longirostris (I)

 

 

vestlig børstesanger

 

Garrulax canorus (II)

 

sangskadedrossel

 

Leiothrix argentauris (II)

 

sølvøret sangtimalie (solfugl)

 

Leiothrix lutea (II)

 

sangtimalie (solfugl)

 

Liocichla omeiensis (II)

 

omei pragttimalie

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

gulhovedet kragedrossel

Picathartes oreas (I)

 

 

rødhovedet kragedrossel

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

mascarenerparadismonark

Paradisaeidae

 

 

 

paradisfugle

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

paradisfugle

Pittidae

 

 

 

pittaer

 

Pitta guajana (II)

 

gyldenbrynet pitta

Pitta gurneyi (I)

 

 

gurneys pitta

Pitta kochi (I)

 

 

luzonpitta

 

Pitta nympha (II)

 

nymfepitta

Pycnonotidae

 

 

 

bulbuler

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

art af bulbul

Sturnidae

 

 

 

stære

 

Gracula religiosa (II)

 

beostær

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

balistær eller Rotschilds stær

Zosteropidae

 

 

 

brillefugle

Zosterops albogularis (I)

 

 

norfolkbrillefugl

PELECANIFORMES

Fregatidae

 

 

 

fregatfugle

Fregata andrewsi (I)

 

 

juleø-fregatfugl

Pelecanidae

 

 

 

pelikaner

Pelecanus crispus (I)

 

 

krøltoppet pelikan

Sulidae

 

 

 

suler

Papasula abbotti (I)

 

 

juleø-sule

PICIFORMES

Capitonidae

 

 

 

skægfugle

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

tukanskægfugl

Picidae

 

 

 

spætter

Campephilus imperialis (I)

 

 

kejserspætte

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

underart af hvidbuget sortspætte

Ramphastidae

 

 

 

tukaner

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

safrantukan

 

Pteroglossus aracari (II)

 

sorthalset arasari

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

brunøret arasari

 

Pteroglossus viridis (II)

 

grøn arasari

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

rødbrystet tukan

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

kølnæbbet tukan

 

Ramphastos toco (II)

 

kæmpetukan

 

Ramphastos tucanus (II)

 

rødnæbbet tukan

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

gulbrystet tukan

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

pletnæbbet tukanet

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

 

 

lappedykkere

Podilymbus gigas (I)

 

 

atitlanlappedykker

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

 

 

 

albatrosser

Phoebastria albatrus (I)

 

 

korthalet albatros

PSITTACIFORMES

 

 

 

papegøjefugle

 

PSITTACIFORMES spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A, samt arterne Agapornis roseicollis (rosenhovedet dværgpapegøje), Melopsittacus undulatus (undulat), Nymphicus hollandicus (nymfeparakit) og Psittacula krameri (lille alexanderparakit), som ikke er opført i bilagene til nærværende forordning)

 

papegøjefugle

Cacatuidae

 

 

 

kakaduer

Cacatua goffini (I)

 

 

tanimbarkakadu eller goffins kakadue

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

filippinsk kakadu

Cacatua moluccensis (I)

 

 

molukkakadu

Cacatua sulphurea (I)

 

 

lille gultoppet kakadu

Probosciger aterrimus (I)

 

 

arakakadu eller palmekakadue

Loriidae

 

 

 

lorier, dværgpapegøjer

Eos histrio (I)

 

 

diademlori

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina er optaget på liste I, de øvrige arter er optaget på liste II)

 

 

vinilorier

Psittacidae

 

 

 

amazoner, araer, parakitter, papegøjer

Amazona arausiaca (I)

 

 

blåhovedet amazone

Amazona auropalliata (I)

 

 

gulnakket amazone

Amazona barbadensis (I)

 

 

guldskuldret amazone eller rothschilds amazone

Amazona brasiliensis (I)

 

 

rødhalet amazone eller purpurblåkindet amazone

Amazona finschi (I)

 

 

lillakronet amazone eller finchs amazone

Amazona guildingii (I)

 

 

kongeamazone eller guildings amazone

Amazona imperialis (I)

 

 

kejseramazone

Amazona leucocephala (I)

 

 

cuba-amazone

Amazona oratrix (I)

 

 

(dobbelt) gulhovedet amazone

Amazona pretrei (I)

 

 

pragtamazone eller petreis amazone

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

rødpandet amazone

Amazona tucumana (I)

 

 

tucumanamazone

Amazona versicolor (I)

 

 

st. Lucia-amazone eller mangefarvet amazone

Amazona vinacea (I)

 

 

vinrød amazone

Amazona viridigenalis (I)

 

 

grønkindet amazone

Amazona vittata (I)

 

 

Puerto Rico-amazone

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

havblå, hyacint og indigoara

Ara ambiguus (I)

 

 

stor grøn ara eller stor militær/soldaterara

Ara glaucogularis (I)

 

 

blåstrubet ara eller candinde ara

Ara macao (I)

 

 

lyserød ara

Ara militaris (I)

 

 

lille soldaterara eller lille militærara

Ara rubrogenys (I)

 

 

rødøret ara

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

spix's ara

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

norfolk øens parakit

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

chatham øens springparakit

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

gedeparakit

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Red-crowned parakeet

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

coxen's dobbeltøjet figenpapegøje

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

hornparakit

Guarouba guarouba (I)

 

 

guldparakit

Neophema chrysogaster (I)

 

 

guldbuget græsparakit

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

guløret parakit

Pezoporus occidentalis (muligvis uddød) (I)

 

 

natparakit

Pezoporus wallicus (I)

 

 

jordparakit

Pionopsitta pileata (I)

 

 

rødpandet pragtpapegøje

Primolius couloni (I)

 

 

blåhovedet dværgara

Primolius maracana (I)

 

 

rødrygget dværgara

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

guldskuldret sangparakit

Psephotus dissimilis (I)

 

 

sortkappet sangparakit eller hooded parakit

Psephotus pulcherrimus (muligvis uddød) (I)

 

 

paradis(sang)parakit

Psittacula echo (I)

 

 

mauritius-alexanderparakit

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

blåstrubet conure

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

araparakitter eller tyknæbsparakitter

Strigops habroptilus (I)

 

 

uglepapegøje

RHEIFORMES

Rheidae

 

 

 

nanduer

Pterocnemia pennata (I) (Undtagen Pterocnemia pennata pennata, der er opført i bilag B)

 

 

lille nandu

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

underart af lille nandu

 

Rhea americana (II)

 

nandu

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

 

 

 

pingviner

 

Spheniscus demersus (II)

 

brillepingvin

Spheniscus humboldti (I)

 

 

humboldtpingvin

STRIGIFORMES

 

 

 

ugler

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

ugler

Strigidae

 

 

 

ugler

Aegolius funereus (II)

 

 

perleugle

Asio flammeus (II)

 

 

mosehornugle

Asio otus (II)

 

 

skovhornugle

Athene noctua (II)

 

 

kirkeugle

Bubo bubo (II)

 

 

stor hornugle

Glaucidium passerinum (II)

 

 

spurveugle

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

skovkirkeugle

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

mindanaohornugle

Ninox natalis (I)

 

 

juleø-høgeugle

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

newzealandsk høgeugle

Nyctea scandiaca (II)

 

 

sneugle

Otus ireneae (II)

 

 

sokokedværghornugle

Otus scops (II)

 

 

dværghornugle

Strix aluco (II)

 

 

natugle

Strix nebulosa (II)

 

 

lapugle

Strix uralensis (II)

 

 

slagugle

Surnia ulula (II)

 

 

høgeugle

Tytonidae

 

 

 

slørugler

Tyto alba (II)

 

 

slørugle

Tyto soumagnei (I)

 

 

madagaskarslørugle

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

 

 

 

struds

Struthio camelus (I) (Kun populationerne i Algeriet, Burkina Faso, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Mali, Mauritanien, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal og Sudan; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning)

 

 

struds

TINAMIFORMES

Tinamidae

 

 

 

tinamuer

Tinamus solitarius (I)

 

 

olivengrå tinamu

TROGONIFORMES

Trogonidae

 

 

 

trongoner

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

quetzal

REPTILIA

 

 

 

Krybdyr

CROCODYLIA

 

 

 

alligatorer, kaimaner, krokodiller

 

CROCODYLIA spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

alligatorer, kaimaner, krokodiller

Alligatoridae

 

 

 

alligatorer, kaimaner

Alligator sinensis (I)

 

 

kinesisk alligator

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

rio apaporis brillekaiman

Caiman latirostris (I) (Undtagen populationen i Argentina, der er opført i bilag B)

 

 

bredsnudet kaiman

Melanosuchus niger (I) (Undtagen populationen i Brasilien, der er opført i bilag B, og populationen i Ecuador, som er opført i bilag B, og som er omfattet af en årlig eksportkvote på nul, indtil CITES-sekretariatet og »IUCN/SSC Crocodile Specialist Group« har godkendt en årlig eksportkvote)

 

 

sort kaiman

Crocodylidae

 

 

 

krokodiller

Crocodylus acutus (I) (Undtagen populationen i Cuba, der er opført i bilag B)

 

 

spidssnudet krokodille

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

panserkrokodille

Crocodylus intermedius (I)

 

 

orinoco krokodille

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

mindoro-krokodille

Crocodylus moreletii (I)

 

 

morelets krokodille

Crocodylus niloticus (I) (Undtagen populationerne i Botswana, Ethiopien, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, Sydafrika, Uganda, Tanzania [betinget af en årlig exportkvota af højst 1 600 vilde enheder, heriblandt jagttrofæer, ud over enheder opdrættet i fangeskab], Zambia og Zimbabwe; disse populationer er opført i bilag B)

 

 

nilkrokodille

Crocodylus palustris (I)

 

 

sumpkrokodille

Crocodylus porosus (I) (Undtagen populationerne i Australien, Indonesien og Papua Ny Guinea, der er opført i bilag B)

 

 

saltvandskrokodille

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

cuba-krokodille

Crocodylus siamensis (I)

 

 

siam-krokodille

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

vestafrikansk dværgkrokodille eller kortsnudet krokodille

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

falsk gavial

Gavialidae

 

 

 

gangesgavial

Gavialis gangeticus (I)

 

 

gangesgavial

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 

 

 

tuataraer eller broøgler

Sphenodon spp. (I)

 

 

tuataraer eller broøgler

SAURIA

Agamidae

 

 

 

tornhaleagamer

 

Uromastyx spp. (II)

 

bælte- og pladeøgler

Chamaeleonidae

 

 

 

kamæleoner

 

Bradypodion spp. (II)

 

dværgkamæleoner

 

Brookesia spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

dværgkamæleoner

Brookesia perarmata (I)

 

 

art af dværgkamæleon

 

Calumma spp. (II)

 

kamæleoner

 

Chamaeleo spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

kamæleoner

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

europæisk kamæleon

 

Furcifer spp. (II)

 

kamæleoner

Cordylidae

 

 

 

bælte- og pladeøgler

 

Cordylus spp. (II)

 

ægte bæltefirben

Gekkonidae

 

 

 

gekkoer

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

art af nøgenfingergekko

 

 

Hoplodactylus spp. (III New Zealand)

arter af gekkoer

 

 

Naultinus spp. (III New Zealand)

grøn gekko fra New Zealand

 

Phelsuma spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

daggekkoer

Phelsuma guentheri (II)

 

 

art af daggekko

 

Uroplatus spp. (II)

 

bladhalegekkoer

Helodermatidae

 

 

 

giftøgler

 

Heloderma spp. (II) (Undtagen de underarter, der er opført i bilag A)

 

giftøgler

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

guatemala gilaøgle

Iguanidae

 

 

 

leguaner

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

havleguan

Brachylophus spp. (I)

 

 

Fiji-leguaner

 

Conolophus spp. (II)

 

Galapagos-leguaner

Cyclura spp. (I)

 

 

næsehornsleguaner

 

Iguana spp. (II)

 

leguaner

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

art af tudseleguan

Sauromalus varius (I)

 

 

san esteban island chuckwalla

Lacertidae

 

 

 

firben

Gallotia simonyi (I)

 

 

hierro kæmpefirben

Podarcis lilfordi (II)

 

 

lilfords murfirben

Podarcis pityusensis (II)

 

 

ibiza murfirben

Scincidae

 

 

 

skinker

 

Corucia zebrata (II)

 

snohaleskink

Teiidae

 

 

 

tejuer

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

art af teju

 

Dracaena spp. (II)

 

krokodilletejuer

 

Tupinambis spp. (II)

 

ægte tejuer

Varanidae

 

 

 

varaner

 

Varanus spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

varaner

Varanus bengalensis (I)

 

 

bengalsk varan

Varanus flavescens (I)

 

 

gul varan

Varanus griseus (I)

 

 

ørkenvaran

Varanus komodoensis (I)

 

 

komodovaran

Varanus nebulosus (I)

 

 

art af varan

Varanus olivaceus (II)

 

 

grays varan

Xenosauridae

 

 

 

krokodillehaleøgle

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

krokodillehaleøgle

SERPENTES

 

 

 

slanger

Boidae

 

 

 

boaer

 

Boidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

boaer

Acrantophis spp. (I)

 

 

madagascar-boaer

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

argentinsk kongeboa

Epicrates inornatus (I)

 

 

puerto rico boa

Epicrates monensis (I)

 

 

mona island boa

Epicrates subflavus (I)

 

 

jamaica boa

Eryx jaculus (II)

 

 

europæisk sandboa

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

madagascar-boa

Bolyeriidae

 

 

 

round island boaer

 

Bolyeriidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

round island boaer

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

round island boa

Casarea dussumieri (I)

 

 

round island keel-scaled boa

Colubridae

 

 

 

Snoge

 

 

Atretium schistosum (III Indien)

art af asiatisk vandsnog

 

 

Cerberus rynchops (III Indien)

hundehovedet vandsnog

 

Clelia clelia (II)

 

mussurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

falsk vandkobra

 

Elachistodon westermanni (II)

 

indisk ægslange

 

Ptyas mucosus (II)

 

indisk rottesnog

 

 

Xenochrophis piscator (III Indien)

art af asiatisk vandsnog

Elapidae

 

 

 

kobraer, koralslanger

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

art af australsk giftsnog

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

art af mellemamerikansk koralslange

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

art af latinamerikansk koralslange

 

Naja atra (II)

 

kinesisk kobra

 

Naja kaouthia (II)

 

monokell kobra

 

Naja mandalayensis (II)

 

burmesisk spyttekobra

 

Naja naja (II)

 

indisk kobra

 

Naja oxiana (II)

 

oxus kobra

 

Naja philippinensis (II)

 

filippinsk kobra

 

Naja sagittifera (II)

 

art af kobra

 

Naja samarensis (II)

 

art af kobra

 

Naja siamensis (II)

 

indokinesisk kobra

 

Naja sputatrix (II)

 

malaysisk spyttekobra

 

Naja sumatrana (II)

 

sumatraspyttekobra

 

Ophiophagus hannah (II)

 

kongekobra

Loxocemidae

 

 

 

mexicansk dværgboa

 

Loxocemidae spp. (II)

 

mexicansk dværgboa

Pythonidae

 

 

 

kvælerslanger

 

Pythonidae spp. (II) (undtagen de underarter, der er opført i bilag A)

 

kvælerslanger

Python molurus molurus (I)

 

 

lys tigerpython

Tropidophiidae

 

 

 

dværgboaer

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

dværgboaer

Viperidae

 

 

 

hugorme

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

sydamerikansk klapperslange

 

Crotalus durissus unicolor

 

art af sydamerikansk klapperslange

 

 

Daboia russelii (III India)

russels hugorm

Vipera latifii

 

 

latifis hugorm

Vipera ursinii (I) (Kun populationen i Europa med undtagelse af det område, der tidligere udgjorde USSR; sidstnævnte populationer er ikke opført i bilagene til nærværende forordning)

 

 

orsinis hugorm

 

Vipera wagneri (II)

 

wagners hugorm

TESTUDINES

Carettochelyidae

 

 

 

ny guinea-blødskildpadder

 

Carettochelys insculpta (II)

 

ny guinea-blødskildpadde

Chelidae

 

 

 

slangeskildpadder

 

Chelodina mccordi (II)

 

art af slangehalsskildpadde

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

art af australsk slangehalsskildpadde

Cheloniidae

 

 

 

havskildpadder

Cheloniidae spp. (I)

 

 

havskildpadder

Chelydridae

 

 

 

snapskildpadder

 

 

Macrochelys temminckii (III Amerikas Forenede Stater)

alligatorskildpadde

Dermatemydidae

 

 

 

tabascoskildpadde

 

Dermatemys mawii (II)

 

tabascoskildpadde

Dermochelyidae

 

 

 

læderskildpadde

Dermochelys coriacea (I)

 

 

læderskildpadde

Emydidae

 

 

 

æskeskildpadder, sumpskildpadder

 

Chrysemys picta

 

guldskildpadder

 

Glyptemys insculpta (II)

 

skovskildpadde

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

muhlenbergs sumpskildpadde

 

 

Graptemys spp. (III Amerikas Forenede Stater)

landkortskildpadder

 

Terrapene spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

æskeskildpadder

Terrapene coahuila (I)

 

 

coahuila æskeskildpadde

 

Trachemys scripta elegans

 

rødøret terrapin

Geoemydidae

 

Batagur baska (I)

 

 

batagurskildpadde

 

 

Callagur borneoensis (II)

 

callagurskildpadde

 

 

Cuora spp. (II)

 

asiatiske æskeskildpadder

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

art af asiatisk sumpskildpadde

 

 

 

Geoemyda spengleri (III Kina)

bladskildpadde

 

 

Heosemys annandalii (II)

 

tempelskildpadde

 

 

Heosemys depressa (II)

 

art af damskildpadde

 

 

Heosemys grandis (II)

 

asiatisk kæmpedamskildpadde

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

pigget skildpadde

 

 

Kachuga spp. (II)

 

arter af tagskildpadde

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

sulawesi skovskildpadde

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

art af flodskildpadde

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

art af flodskildpadde

 

 

Mauremys annamensis (II)

 

annam vandskildpadde

 

 

 

Mauremys iversoni (III Kina)

art af sumpskildpadde

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Kina)

art af sumpskildpadde

 

 

Mauremys mutica (II)

 

art af sumpskildpadde

 

 

 

Mauremys nigricans (III Kina)

art af sumpskildpadde

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Kina)

art af sumpskildpadde

 

 

 

Mauremys reevesii (III Kina)

reeves' sumpskildpadde

 

 

 

Mauremys sinensis (III Kina)

kinesisk stribet sumpskildpadde

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

kinesisk trekølskildpadde

 

Morenia ocellata (I)

 

 

art af asiatisk sumpskildpadde

 

 

Notochelys platynota (II)

 

art af asiatisk sumpskildpadde

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Kina)

art af stribet sumpskildpadde

 

 

 

Ocadia philippeni (III Kina)

art af stribet sumpskildpadde

 

 

Orlitia borneensis (II)

 

malaysisk kæmpeskildpadde

 

 

Pangshura spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

arter af tagskildpadde

 

Pangshura tecta (I)

 

 

indisk tagskildpadde

 

 

 

Sacalia bealei (III Kina)

art af skildpadde

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Kina)

art af skildpadde

 

 

 

Sacalia quadriocellata (III Kina)

fireøjet skildpadde

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

art af sumpskildpadde

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

filippinsk sumpskildpadde

Platysternidae

 

 

 

afrikansk art af pelomedusid

 

Platysternon megacephalum (II)

 

afrikansk art af pelomedusid

Podocnemididae

 

 

 

skjulthalsede skildpadder

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

art af pelomedusid fra Madagaskar

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

afrikansk art af pelomedusid

 

Podocnemis spp. (II)

 

sydamerikanske pelomedusider

Testudinidae

 

 

 

landskildpadder

 

Testudinidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for Geochelone sulcata for enheder, der indfanges i naturen og forhandles i primært kommercielle formål)

 

landskildpadder

Astrochelys radiata (I)

 

 

stråleskildpadde

Astrochelys yniphora (I)

 

 

plovfureskildpadde

Chelonoidis nigra (I)

 

 

galapagos skildpadde

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

meksikansk goferskildpadde

Malacochersus tornieri (II)

 

 

pandekageskildpadde

Psammobates geometricus (I)

 

 

geometrisk landskildpadde

Pyxis arachnoides (I)

 

 

edderkoppeskildpadde

Pyxis planicauda (I)

 

 

fladhalet skildpadde

Testudo graeca (II)

 

 

maurisk landskildpadde

Testudo hermanni (II)

 

 

græsk landskildpadde

Testudo kleinmanni (I)

 

 

ægyptisk landskildpadde

Testudo marginata (II)

 

 

bredrandet landskildpadde

Trionychidae

 

 

 

blødskilpadder, spiselige sumpskildpadder

 

Amyda cartilaginea (II)

 

art af asiatisk blødskildpadde

Apalone spinifera atra (I)

 

 

art af meksikansk blødskildpadde

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

ganges blødskildpadde

Aspideretes hurum (I)

 

 

art af asiatisk blødskildpadde

Aspideretes nigricans (I)

 

 

sort blødskildpadde

 

Chitra spp. (II)

 

art af blødskildpadde

 

Lissemys punctata (II)

 

indisk klapblødskildpadde

 

Lissemys scutata (II)

 

art af asiatisk klapblødskildpadde

 

 

Palea steindachneri (III Kina)

art af blødskildpadde

 

Pelochelys spp. (II)

 

arter af blødskildpadde

 

 

Pelodiscus axenaria (III Kina)

hunan blødskjoldskildpadde

 

 

Pelodiscus maackii (III Kina)

amur blødskjoldskildpadde

 

 

Pelodiscus parviformis (III Kina)

kinesisk blødskjoldskildpadde

 

 

Rafetus swinhoei (III Kina)

yangtze blødskjoldskildpadde

AMPHIBIA

 

 

 

Padder

ANURA

 

 

 

frøer og tudser

Bufonidae

 

 

 

tudser

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

ethiopiske tudser

Atelopus zeteki (I)

 

 

art af panama tudse

Bufo periglenes (I)

 

 

gylden tudse

Bufo superciliaris (I)

 

 

cameroon tudse

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

levendefødende frøer fra Vestafrika

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

tanzanianske tudser

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

osgoods ethiopiske tudser

Dendrobatidae

 

 

 

giftfrøer

 

Allobates femoralis (II)

 

art af giftfrø

 

Allobates zaparo (II)

 

art af giftfrø

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

art af giftfrø

 

Dendrobates spp. (II)

 

pilegiftfrøer eller farvefrøer

 

Epipedobates spp. (II)

 

pilegiftfrøer eller farvefrøer

 

Phyllobates spp. (II)

 

pilegiftfrøer eller farvefrøer

Mantellidae

 

 

 

mantellaer

 

Mantella spp. (II)

 

mantellaer

Microhylidae

 

 

 

tomatfrøer

Dyscophus antongilii (I)

 

 

tomatfrø

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

art af frø

Ranidae

 

 

 

springfrø-familien

 

Conraua goliath

 

goliathfrø

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

art af asiatisk frø

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

tigerfrø

 

Rana catesbeiana

 

amerikansk oksefrø

Rheobatrachidae

 

 

 

platypusfrøer

 

Rheobatrachus spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

platypusfrø

Rheobatrachus silus (II)

 

 

art af platypusfrø

CAUDATA

Ambystomatidae

 

 

 

axolotler

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

art af meksikansk salamander

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

axolotl

Cryptobranchidae

 

 

 

kæmpesalamandre

Andrias spp. (I)

 

 

kæmpesalamandre

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Hajer og rokker

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

 

 

 

brugde

 

Cetorhinus maximus (II)

 

brugde

Lamnidae

 

 

 

store hvide haj eller menneskehaj

 

Carcharodon carcharias (II)

 

store hvide haj eller menneskehaj

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

 

 

 

hvalhajer

 

Rhincodon typus (II)

 

hvalhaj

RAJIFORMES

Pristidae

 

 

 

savrokker

Pristidae spp. (I) (Undtagen de arter, der er opført under bilag B)

 

 

savrokker

 

Pristis microdon (II) (Udelukkende med det formål at tillade international handel med levende dyr til hensigtsmæssige og acceptable akvarier primært til bevaringsformål. Alle andre enheder anses for at være enheder af arter, der er optaget i bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed.)

 

ferskvandssavrokker

ACTINOPTERYGII

 

 

 

Fisk

ACIPENSERIFORMES

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

stører

Acipenseridae

 

 

 

stører

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

kortnæset stør

Acipenser sturio (I)

 

 

almindelig stør

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

 

 

 

ferskvandsål

 

Anguilla anguilla (II) (Denne optagelse træder i kraft den 13. marts 2009)

 

europæisk ål

CYPRINIFORMES

Catostomidae

 

 

 

cui-ui

Chasmistes cujus (I)

 

 

cui-ui

Cyprinidae

 

 

 

karpefamilien

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

art af blind hulefisk

Probarbus jullieni (I)

 

 

ikan temoleh

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

 

 

 

arapaimaer, bentunger

 

Arapaima gigas (II)

 

arapaima

Scleropages formosus (I)

 

 

asiatisk arowana

PERCIFORMES

Labridae

 

 

 

læbefiskfamilien

 

Cheilinus undulatus (II)

 

napoleonfisk

Sciaenidae

 

 

 

trommefisk eller ørnefisk

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

totuava

SILURIFORMES

Pangasiidae

 

 

 

pangaside maller

Pangasianodon gigas (I)

 

 

kæmpemalle

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

 

 

 

nålefisk, søheste

 

Hippocampus spp. (II)

 

søheste

SARCOPTERYGII

 

 

 

lungefisk

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

 

 

 

australsk lungefisk

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

australsk lungefisk

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

 

 

 

blå fisk

Latimeria spp. (I)

 

 

blå fisk

PIGHUDER (SØSTJERNER, SLANGESTJERNER, SØPINDSVIN OG SØPØLSER)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Søpølsefamilie

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 

 

 

søagurker

 

 

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

art af søagurk

ARTHROPODA (LEDDYR)

ARACHNIDA

 

 

 

Edderkopper og skorpioner

ARANEAE

Theraphosidae

 

 

 

taranteller eller fugleedderkopper

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

art af fugleedderkop

 

Brachypelma spp. (II)

 

arter af fugleedderkopper

SCORPIONES

Scorpionidae

 

 

 

skorpioner

 

Pandinus dictator (II)

 

art af skorpion

 

Pandinus gambiensis (II)

 

art af skorpion

 

Pandinus imperator (II)

 

kejserskorpion

INSECTA

 

 

 

Insekter

COLEOPTERA

 

 

 

biller

Lucanidae

 

 

 

eghjorte

 

 

Colophon spp. (III South Africa)

kap eghjort

LEPIDOPTERA

 

 

 

sommerfugle

Papilionidae

 

 

 

svalehaler

 

Atrophaneura jophon (II)

 

sri lanka rose

 

Atrophaneura palu

 

palu svalehale

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

malabar rose

 

Bhutanitis spp. (II)

 

arter af svalehale

 

Graphium sandawanum

 

art af svalehale

 

Graphium stresemanni

 

seram svalehale

 

Ornithoptera spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

fuglevingesommerfugle

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

dronning Alexandras fuglevinge-sommerfugl

 

Papilio benguetanus

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

art af svalehale

 

Papilio esperanza

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

art af svalehale

Papilio hospiton (I)

 

 

korsikansk svalehale

 

Papilio morondavana

 

art af svalehale

 

Papilio neumoegeni

 

art af svalehale

 

Parides ascanius

 

art af svalehale

 

Parides hahneli

 

art af svalehale

Parnassius apollo (II)

 

 

apollo

 

Teinopalpus spp. (II)

 

art af svalehale

 

Trogonoptera spp. (II)

 

fuglevingesommerfugle

 

Troides spp. (II)

 

fuglevingesommerfugle

ANNELIDA (LEDORME OG IGLER)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

Igler

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

 

 

 

igler

 

Hirudo medicinalis (II)

 

lægeigle

MOLLUSCA (BLØDDYR)

BIVALVIA

 

 

 

Toskallede bløddyr (muslinger)

MYTILOIDA

Mytilidae

 

 

 

blåmuslinger

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

daddelmusling

UNIONOIDA

Unionidae

 

 

 

ferskvandsmuslinger

Conradilla caelata (I)

 

 

 

 

Cyprogenia aberti (II)

 

 

Dromus dromas (I)

 

 

 

Epioblasma curtisii (I)

 

 

 

Epioblasma florentina (I)

 

 

 

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

 

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

 

Epioblasma turgidula (I)

 

 

 

Epioblasma walkeri (I)

 

 

 

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

 

Fusconaia edgariana (I)

 

 

 

Lampsilis higginsii (I)

 

 

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

 

Lampsilis satur (I)

 

 

 

Lampsilis virescens (I)

 

 

 

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

 

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

 

 

Pleurobema clava (II)

 

 

Pleurobema plenum (I)

 

 

 

Potamilus capax (I)

 

 

 

Quadrula intermedia (I)

 

 

 

Quadrula sparsa (I)

 

 

 

Toxolasma cylindrellus (I)

 

 

 

Unio nickliniana (I)

 

 

 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

 

Villosa trabalis (I)

 

 

 

VENEROIDA

Tridacnidae

 

 

 

kæmpemuslinger

 

Tridacnidae spp. (II)

 

kæmpemuslinger

GASTROPODA

 

 

 

snegle og konkylier

ARCHAEOGASTROPODA

Haliotidae

 

 

 

søøre

 

 

Haliotis midae (III Sydafrika)

søøre

MESOGASTROPODA

Strombidae

 

 

 

konkylier

 

Strombus gigas (II)

 

kæmpekonkylie

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

 

 

 

agatsnegle, oahu-snegle

Achatinella spp. (I)

 

 

art af agatsnegl

Camaenidae

 

 

 

grøn træsnegl

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

 

CNIDARIA (ÆDELKORAL-FAMILIEN, ILDKORALLER, SØANEMONER)

ANTHOZOA

 

 

 

Koraller, søanemoner

ANTIPATHARIA

 

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

sortkoraller

GORGONACEAE

Coralliidae

 

 

 

Rødkoraller

 

 

Corallium elatius (III Kina)

art af rødkoral

 

 

Corallium japonicum (III Kina)

art af rødkoral

 

 

Corallium konjoi (III Kina)

art af rødkoral

 

 

Corallium secundum (III Kina)

art af rødkoral

HELIOPORACEA

Helioporidae

 

 

 

blåkoral

 

Helioporidae spp. (II) (omfatter alene arten Heliopora coerulea) (7)

 

blåkoral

SCLERACTINIA

 

 

SCLERACTINIA spp. (II) (7)

 

stenkoraller

STOLONIFERA

Tubiporidae

 

 

 

orgelkoraller

 

Tubiporidae spp. (II) (7)

 

orgelkoraller

HYDROZOA

 

 

 

Hydrokoraller, ildkoraller og smågopler

MILLEPORINA

Milleporidae

 

 

 

ildkoraller

 

Milleporidae spp. (II) (7)

 

art af ildkoral

STYLASTERINA

Stylasteridae

 

 

 

 

 

Stylasteridae spp. (II) (7)

 

 

FLORA

AGAVACEAE

 

 

 

agaver

Agave parviflora (I)

 

 

 

 

Agave victoriae-reginae (II) #1

 

 

 

Nolina interrata (II)

 

 

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

narcissus

 

Galanthus spp. (II) #1

 

arter af vintergæk

 

Sternbergia spp. (II) #1

 

krokusliljer

APOCYNACEAE

 

 

 

singrønfamilien

 

Hoodia spp. (II) #9

 

hoodia

 

Pachypodium spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) #1

 

arter af madagaskarsøjle

Pachypodium ambongense (I)

 

 

 

Pachypodium baronii (I)

 

 

 

Pachypodium decaryi (I)

 

 

 

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

indisk slangerod

ARALIACEAE

 

 

 

vedbend

 

Panax ginseng (II) (Kun populationen i Den Russiske Føderation; ingen anden population er opført i bilagene til forordningen) #3

 

panax ginseng

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

amerikansk ginseng

ARAUCARIACEAE

 

 

 

abeskræk

Araucaria araucana (I)

 

 

abernes skræk

BERBERIDACEAE

 

 

 

berberis

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

himalayafodblad

BROMELIACEAE

 

 

 

bromeliaer

 

Tillandsia harrisii (II) #1

 

 

 

Tillandsia kammii (II) #1

 

 

 

Tillandsia kautskyi (II) #1

 

 

 

Tillandsia mauryana (II) #1

 

 

 

Tillandsia sprengeliana (II) #1

 

 

 

Tillandsia sucrei (II) #1

 

 

 

Tillandsia xerographica (II) #1

 

 

CACTACEAE

 

 

 

kaktus

 

CACTACEAE spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A og Pereskia spp., Pereskiopsis spp. og Quiabentia spp.) (8) #4

 

kaktus

Ariocarpus spp. (I)

 

 

 

Astrophytum asterias (I)

 

 

 

Aztekium ritteri (I)

 

 

 

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

 

Discocactus spp. (I)

 

 

 

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 

 

 

Echinocereus schmollii (I)

 

 

 

Escobaria minima (I)

 

 

 

Escobaria sneedii (I)

 

 

 

Mammillaria pectinifera (I)

 

 

 

Mammillaria solisioides (I)

 

 

 

Melocactus conoideus (I)

 

 

 

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

 

Melocactus glaucescens (I)

 

 

 

Melocactus paucispinus (I)

 

 

 

Obregonia denegrii (I)

 

 

 

Pachycereus militaris (I)

 

 

 

Pediocactus bradyi (I)

 

 

 

Pediocactus knowltonii (I)

 

 

 

Pediocactus paradinei (I)

 

 

 

Pediocactus peeblesianus (I)

 

 

 

Pediocactus sileri (I)

 

 

 

Pelecyphora spp. (I)

 

 

 

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 

 

 

Sclerocactus erectocentrus (I)

 

 

 

Sclerocactus glaucus (I)

 

 

 

Sclerocactus mariposensis (I)

 

 

 

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 

 

 

Sclerocactus nyensis (I)

 

 

 

Sclerocactus papyracanthus (I)

 

 

 

Sclerocactus pubispinus (I)

 

 

 

Sclerocactus wrightiae (I)

 

 

 

Strombocactus spp. (I)

 

 

 

Turbinicarpus spp. (I)

 

 

 

Uebelmannia spp. (I)

 

 

 

CARYOCARACEAE

 

 

 

ajos

 

Caryocar costaricense (II) #1

 

ajillo

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

 

 

kurvblomster

Saussurea costus (I) (også kendt som S. lappa eller Aucklandia costus)

 

 

Costus

CRASSULACEAE

 

 

 

stenurter

 

Dudleya stolonifera (II)

 

 

 

Dudleya traskiae (II)

 

 

CUPRESSACEAE

 

 

 

cypresses

Fitzroya cupressoides (I)

 

 

fitzroya

Pilgerodendron uviferum (I)

 

 

pilgerodendron

CYATHEACEAE

 

 

 

træbregner

 

Cyathea spp. (II) #1

 

træbregner

CYCADACEAE

 

 

 

koglepalmer

 

CYCADACEAE spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) #1

 

koglepalmer

Cycas beddomei (I)

 

 

indisk cykas

DICKSONIACEAE

 

 

 

træbregner

 

Cibotium barometz (II) #1

 

 

 

Dicksonia spp. (II) (Kun populationerne i Nord-, Syd- og Mellemamerika; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning: Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana og D. stuebelii er omfattet) #1

 

træbregner

DIDIEREACEAE

 

 

 

didiereaer

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #1

 

 

DIOSCOREACEAE

 

 

 

yams

 

Dioscorea deltoidea (II) #1

 

art af yams

DROSERACEAE

 

 

 

soldug

 

Dionaea muscipula (II) #1

 

venus' fluefanger

EUPHORBIACEAE

 

 

 

vortemælk

 

Euphorbia spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A; kun sukkulenter; kunstigt opformerede enheder af kultivarer af Euphorbia trigona, kunstigt opformerede, kamformede, vifteformede eller farvemuterede Euphorbia lactea, når de er podet på en kunstigt opformeret grundstamme af Euphorbia neriifolia og kunstigt opformerede enheder af kultivarer af Euphorbia»Milii« når de handles i forsendelser på 100 planter eller flere og let kan genkendes som kunstigt opformerede enheder, er ikke omfattet af forordningens bestemmelser) #1

 

vortemælk

Euphorbia ambovombensis (I)

 

 

 

Euphorbia capsaintemariensis (I)

 

 

 

Euphorbia cremersii (I)

 

 

 

Euphorbia cylindrifolia (I)

 

 

 

Euphorbia decaryi (I)

 

 

 

Euphorbia francoisii (I)

 

 

 

Euphorbia handiensis (II)

 

 

 

Euphorbia lambii (II)

 

 

 

Euphorbia moratii (I)

 

 

 

Euphorbia parvicyathophora (I)

 

 

 

Euphorbia quartziticola (I)

 

 

 

Euphorbia stygiana (II)

 

 

 

Euphorbia tulearensis (I)

 

 

 

FOUQUIERIACEAE

 

 

 

ocotillos, boojums

 

Fouquieria columnaris (II) #1

 

 

Fouquieria fasciculata (I)

 

 

 

Fouquieria purpusii (I)

 

 

 

GNETACEAE

 

 

 

joint firs

 

 

Gnetum montanum (III Nepal) #1

 

JUGLANDACEAE

 

 

 

valnød

 

Oreomunnea pterocarpa (II) #1

 

gavilàn

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

 

 

 

bælgplante eller ærteblomst

 

Caesalpinia echinata (II) #10

 

brasiltræ

Dalbergia nigra (I)

 

 

rio-palisander

 

 

Dalbergia retusa (III populationen i Guatemala) #5

art af rosentræ

 

 

Dalbergia stevensonii (III populationen i Guatemala) #5

art af rosentræ

 

 

Dipteryx panamensis (III Costa Rica/Nicaragua)

almendro

 

Pericopsis elata (II) #5

 

afrormosia

 

Platymiscium pleiostachyum (II) #1

 

cristobal

 

Pterocarpus santalinus (II) #7

 

rød sandel

LILIACEAE

 

 

 

liljer

 

Aloe spp. (Undtagen de arter, der er opført under bilag A, og Aloe vera; også kendt som Aloe barbadensis, der ikke er opført i bilagene til forordningen) #1

 

aloe

Aloe albida (I)

 

 

 

Aloe albiflora (I)

 

 

 

Aloe alfredii (I)

 

 

 

Aloe bakeri (I)

 

 

 

Aloe bellatula (I)

 

 

 

Aloe calcairophila (I)

 

 

 

Aloe compressa (I)

 

 

 

Aloe delphinensis (I)

 

 

 

Aloe descoingsii (I)

 

 

 

Aloe fragilis (I)

 

 

 

Aloe haworthioides (I)

 

 

 

Aloe helenae (I)

 

 

 

Aloe laeta (I)

 

 

 

Aloe parallelifolia (I)

 

 

 

Aloe parvula (I)

 

 

 

Aloe pillansii (I)

 

 

 

Aloe polyphylla (I)

 

 

 

Aloe rauhii (I)

 

 

 

Aloe suzannae (I)

 

 

 

Aloe versicolor (I)

 

 

 

Aloe vossii (I)

 

 

 

MAGNOLIACEAE