31.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/70


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 218/2009

af 11. marts 2009

om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Udvalget for Det Statistiske Program,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 3880/91 af 17. december 1991 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør forordningen af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

Forvaltningen af Fællesskabets fiskeressourcer gør det nødvendigt at udarbejde nøjagtige og ajourførte statistikker over fangster taget af de EF-fartøjer, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav.

(3)

I henhold til konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav, godkendt ved Rådets afgørelse 81/608/EØF (4), og hvorved Kommissionen for Fiskeriet i Det Nordøstlige Atlanterhav oprettes, skal Fællesskabet på anmodning forsyne nævnte kommission med de statistiske oplysninger, som det råder over.

(4)

Den rådgivning, der modtages fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) i henhold til samarbejdsaftalen mellem denne organisation og Fællesskabet (5), vil blive kvalitativt forbedret, når der foreligger statistiske oplysninger om EF-fiskerflådens aktiviteter.

(5)

I henhold til konventionen om bevarelse af laksebestanden i Nordatlanten, godkendt ved Rådets afgørelse 82/886/EØF (6), og hvorved Organisationen til Bevarelse af Laksebestanden i Nordatlanten (Nasco) oprettes, skal Fællesskabet på anmodning forsyne Nasco med de statistiske oplysninger, som det råder over.

(6)

Flere medlemsstater har anmodet om tilladelse til at fremsende data i en anden form eller på et andet medium end det i bilag IV anførte (som svarer til Statlant-spørgeskemaer).

(7)

Der er behov for mere dækkende definitioner og beskrivelser af de begreber, der anvendes i fiskeristatistikkerne og i forvaltningen af fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav.

(8)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (7).

(9)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at tilpasse listerne over fiskearter og fiskeristatistiske områder, beskrivelserne af disse områder og den tilladte anførelse af oplysninger under en samlepost. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Hver medlemsstat fremsender data til Kommissionen om de årlige fangster taget af fartøjer, som enten fører den pågældende medlemsstats flag, eller som er registreret i den pågældende medlemsstat, og som driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav.

I fangstdataene indgår alle fiskevarer, der er landet eller omladet til havs uanset i hvilken form, hvorimod fangster, som genudsættes, konsumeres om bord eller anvendes som madding under fiskeriet, ikke medregnes. Akvakulturproduktion medregnes ikke. Dataene angives i landede mængder eller omladede mængder, beregnet som levende vægt og afrundet til nærmeste ton.

Artikel 2

1.   Der skal gives oplysninger om fangsten af hver enkelt af de i bilag I opførte fiskearter inden for hvert af de i bilag II anførte og i bilag III afgrænsede fiskeristatistiske områder.

2.   Oplysningerne for det enkelte kalenderår indberettes senest seks måneder efter årets afslutning. Der kræves ikke indberetninger for arter/fiskeriområdekombinationer, for hvilke der ikke er registreret fangster i indberetningsåret. Data vedrørende arter af mindre betydning i en medlemsstat behøver ikke anføres særskilt i opgørelserne, men kan indgå under en samlepost, såfremt vægten af de på denne måde anførte produkter ikke overstiger 10 vægtprocent af de samlede landinger i vedkommende medlemsstat i den pågældende måned.

3.   Kommissionen kan ændre listerne over fiskearter og fiskeristatistiske områder, beskrivelserne af disse områder og den tilladte anførelse af oplysninger under en samlepost.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5, stk. 2.

Artikel 3

Medmindre andet følger af bestemmelserne om den fælles fiskeripolitik, har en medlemsstat ret til ved indsamling af fangstdata for de dele af fiskerflåden, hvor en totaltælling ville medføre for stor en administrativ byrde, at anvende stikprøvemetoden. Nærmere oplysninger om stikprøveudtagningen og om, hvor stor en del af de samlede data der stammer fra stikprøveundersøgelser, skal gives af medlemsstaten i den rapport, som skal forelægges efter artikel 6, stk. 1.

Artikel 4

Medlemsstaterne opfylder de i artikel 1 og 2 nævnte forpligtelser over for Kommissionen ved at indberette data på et magnetmedium, hvis format er angivet i bilag IV.

Medlemsstaterne kan fremsende data i det format, der er beskrevet i bilag V.

Efter Kommissionens forudgående godkendelse kan medlemsstaterne fremsende data i en anden form eller på et andet medium.

Artikel 5

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 72/279/EØF (8) (i det følgende benævnt »komitéen«).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1 til 4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 6

1.   Senest den 1. januar 1993 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en udførlig rapport, hvoraf det fremgår, hvorledes fangstdataene er beregnet, samt hvor repræsentative og pålidelige disse data er. Kommissionen udarbejder i samarbejde med medlemsstaterne et sammendrag af disse rapporter.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle ændringer af de i henhold til stk. 1 indberettede oplysninger senest tre måneder efter, at ændringerne er gennemført.

3.   Metodologiske rapporter, datatilgængelighed og datapålidelighed som omhandlet i stk. 1 og andre relevante spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning skal én gang om året behandles i den kompetente arbejdsgruppe under komitéen.

Artikel 7

1.   Forordning (EØF) nr. 3880/91 ophæves hermed.

2.   Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VII.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

A. VONDRA

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 17.6.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 26.2.2009.

(2)  EFT L 365 af 31.12.1991, s. 1.

(3)  Se bilag VI.

(4)  EFT L 227 af 12.8.1981, s. 21.

(5)  Ordning i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Internationale Havundersøgelsesråd (EFT L 149 af 10.6.1987, s. 14).

(6)  EFT L 378 af 31.12.1982, s. 24.

(7)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(8)  EFT L 179 af 7.8.1972, s. 1.


BILAG I

Liste over fiskearter, som indgår i fangststatistikkerne for erhvervsfiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav

Medlemsstaterne skal indberette fangstdata for de fiskearter, der i nedenstående liste er markeret med en asterisk (*). Det er frivilligt, om medlemsstaterne ved indberetning af fangster af de øvrige arter specificerer arten nærmere. I tilfælde, hvor der ikke indberettes data for de enkelte arter, skal dataene dog indberettes som aggregerede kategorier. Medlemsstaterne kan indberette data for arter, som ikke er opført på listen, forudsat at arterne er klart specificerede.

Anmærkning

:

i.a.n. = ikke andetsteds nævnt.

Dansk navn

Bogstavkode

Latinsk navn

Engelsk navn

Ferskvandsbrasenarter i.a.n.

FBR

Abramis spp.

Freshwater breams n.e.i.

Almindelig rimte

FID

Leuciscus (= Idus) idus

Ide (Orfe)

Skalle

FRO

Rutilus rutilus

Roach

Almindelig karpe

FCP

Cyprinus carpio

Common carp

Karusse

FCC

Carassius carassius

Crucian carp

Suder

FTE

Tinca tinca

Tench

Karper i.a.n.

FCY

Cyprinidae

Cyprinids n.e.i.

Almindelig gedde

FPI

Esox lucius

Northern pike

Sandart

FPP

Sander lucioperca

Pike-perch

Almindelig aborre

FPE

Perca fluviatilis

European perch

Ferskvandskvabbe

FBU

Lota lota

Burbot

Ferskvandsfisk i.a.n.

FRF

ex Osteichthyes

Freshwater fishes n.e.i.

Støre i.a.n.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Europæisk ål

ELE (*)

Anguilla anguilla

European eel

Heltling

FVE

Coregonus albula

Vendace

Heltarter i.a.n.

WHF

Coregonus spp.

Whitefishes n.e.i.

Atlantisk laks

SAL (*)

Salmo salar

Atlantic salmon

Havørred

TRS

Salmo trutta trutta

Sea trout

Ørredarter i.a.n.

TRO

Salmo spp.

Trouts n.e.i.

Røddingarter i.a.n.

CHR

Salvelinus spp.

Chars n.e.i.

Smelt

SME

Osmerus eperlanus

European smelt

Laksefisk i.a.n.

SLZ

Salmonidae

Salmonids n.e.i.

Almindelig helt

PLN

Coregonus lavaretus

European whitefish

Snæbel

HOU

Coregonus oxyrinchus

Houting

Lampretarter

LAM

Petromyzon spp.

Lampreys

Majsild og stavsild

SHD

Alosa alosa, A. fallax

Allis and twaite shads

Diadrome sildefisk i.a.n.

DCX

Clupeoidei

Diadromous clupeoids n.e.i.

Diadrome fisk i.a.n.

DIA

ex Osteichthyes

Diadromous fishes n.e.i.

Glashvarre

MEG (*)

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim n.e.i.

Firplettet glashvarre

LDB

Lepidorhombus boscii

Fourspot megrim

Glashvarrearter i.a.n.

LEZ (*)

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Pighvar

TUR (*)

Psetta maxima

Turbot

Slethvar

BLL (*)

Scophthalmus rhombus

Brill

Atlantisk helleflynder

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Rødspætte

PLE (*)

Pleuronectes platessa

European plaice

Almindelig hellefisk

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Almindelig skærising

WIT (*)

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Almindelig håising

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

Long-rough dab

Almindelig ising

DAB (*)

Limanda limanda

Common dab

Almindelig rødtunge

LEM (*)

Microstomus kitt

Lemon sole

Skrubbe

FLE (*)

Platichthys flesus

European flounder

Almindelig tunge

SOL (*)

Solea solea

Common sole

Sandtunge

SOS

Pegusa lascaris

Sand sole

Senegaltunge

OAL

Solea senegalensis

Senegalese sole

Tungearter i.a.n.

SOO (*)

Solea spp.

Soles spp.

Fladfisk i.a.n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Brosme

USK (*)

Brosme brosme

Tusk (= cusk)

Almindelig torsk

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Europæisk kulmule

HKE (*)

Merluccius merluccius

European hake

Almindelig lange

LIN (*)

Molva molva

Ling

Byrkelange

BLI (*)

Molva dypterygia

Blue ling

Almindelig skælbrosme

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Kuller

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Navaga

COW

Eleginus nawaga

Wachna cod (= navaga)

Sej

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock = coalfish)

Lubbe

POL (*)

Pollachius pollachius

Pollack

Polartorsk

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Sperling

NOP (*)

Trisopterus esmarkii

Norway pout

Skægtorsk

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= bib)

Sortmund

WHB (*)

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Hvilling

WHG (*)

Merlangius merlangus

Whiting

Almindelig skolæst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Dybhavstorsk i.a.n.

MOR

Moridae

Morid cods

Glyse

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Uvak

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Almindelig istorsk

ATG

Arctogadus glacialis

Arctic cod

Gadiformes i.a.n.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Almindelig guldlaks

ARU

Argentina silus

Greater argentine

Strømsild

ARY

Argentina sphyraena

Argentine

Guldlaksarter

ARG

Argentina spp.

Argentines

Almindelig havål

COE

Conger conger

European conger

Sanktpetersfisk

JOD

Zeus faber

Atlantic John Dory

Almindelig bars

BSS

Dicentrarchus labrax

Sea bass

Kæmpeaborre

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Vragfisk

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Koralbarser, havaborrer i.a.n.

BSX

Serranidae

Sea basses, sea perches

Gryntefisk i.a.n.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts n.e.i.

Almindelig ørnefisk

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Spidstandet blankesten

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= common) sea bream

Rød blankesten

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Storøjet havrude

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Havrudearter i.a.n.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Almindelig blankesten

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Guldbrasen

SBG

Sparus aurata

Gilthead sea bream

Okseøjefisk

BOG

Boops boops

Bogue

Porgyarter, blankestenarter i.a.n.

SBX

Sparidae

Porgies, sea breams n.e.i.

Stribet mulle

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Stor fjæsing

WEG

Trachinus draco

Greater weaver

Almindelig havkat

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish (= catfish)

Plettet havkat

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Ålekvabbe

ELP

Zoarces viviparus

Eel-pout

Tobisarter i.a.n.

SAN (*)

Ammodytes spp.

Sand eels (= sand lances)

Kutlingarter i.a.n.

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Atlantiske rødfiskarter i.a.n.

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes

Dragehovedfisk i.a.n.

SCO

Scorpaenidae

Scorpion fishes n.e.i.

Knurhaner i.a.n.

GUX (*)

Triglidae

Gurnards n.e.i.

Stenbider

LUM

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Almindelig havtaske

MON (*)

Lophius piscatorius

Monk (= anglerfish)

Sort havtaske

ANK

Lophius budegassa

Blackbellied angler

Havtaskearter i.a.n.

MNZ (*)

Lophius spp.

Monkfishes n.e.i

Hundestejlearter

SKB

Gasterosteus spp.

Sticklebacks

Akarnaisk blankesten

SBA

Pagellus acarne

Axillary (= Spanish) seabream

Tandbrasen

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Sneppefisk

SNI

Macroramphosidae

Snipe fishes

Stribet bars

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Havkatarter i.a.n.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes (= catfishes) n.e.i.

Dybhavsrødfisk

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Stor rødfisk

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Tværstribet knurhane

GUR (*)

Aspitrigla (= Trigla) cuculus

Red gurnard

Grå knurhane

GUG (*)

Eutrigla (= Trigla) gurnardus

Grey gurnard

Dunkel knurhane

GUM

Chelidonichthys obscurus

Long-finned gurnard

Båndet knurhane

CTZ

Trigloporus lastoviza

Streaked gurnard

Rød båndfisk

CBC

Cepola macrophthalma

Red bandfish

Sankt Paulus-morwong

TLD

Nemadactylus monodactylus

St Paul's fingerfin

En art kutling

IYL

Sicyopterus lagocephalus

Bichique

Teleskopkardinalfisk

EPI

Epigonus telescopus

Black cardinal fish

Middelhavssavbug

HPR

Hoplostethus mediterraneus

Mediterranean slimehead

Pigget dragehovedfisk

TZY

Trachyscorpia echinata

Spiny scorpionfish

Berggylt

USB

Labrus bergylta

Ballan wrasse

Brun læbefisk

WRM

Labrus merula

Brown wrasse

Pragtberyx

BYS

Beryx splendens

Splendid alfonsino

Demersale aborrefisk i.a.n.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Lodde

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Almindelig hornfisk

GAR

Belone belone

Garfish

Almindelig makrelgedde

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Multer i.a.n.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Blåbars

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Almindelig hestemakrel

HOM (*)

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Blå hestemakrel

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Middelhavshestemakrel

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Hestemakrelarter i.a.n.

JAX (*)

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i

Stor gaffelmakrel

LEE

Lichia amia

Leerfish

Almindelig havbrasen

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Stribefisk i.a.n.

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts n.e.i.)

Pelagiske aborrefisk i.a.n.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Atlantisk sild

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Sardinelarter i.a.n.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Europæisk sardin

PIL (*)

Sardina pilchardus

European sardine (= pilchard)

Brisling

SPR (*)

Sprattus sprattus

Sprat

Europæisk ansjos

ANE (*)

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Sildefisk i.a.n.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Rygstribet pelamide

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Sværdfisk

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Auxide

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Atlantisk tun

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Hvid tun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Gulfinnet tun

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Bugstribet bonit

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Storøjet tun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tunlignende fisk i.a.n.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Spansk makrel

MAS (*)

Scomber japonicus

Chub mackerel

Almindelig makrel

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makrelfisk i.a.n.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Strømpebåndsfisk

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Sort hårhale

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Makrellignende fisk i.a.n.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Sildehaj

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Brugde

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Almindelig pighaj

DGS (*)

Squalus acanthias

Picked (= spiny) dogfish

Grønlandshaj

GSK

Somniosus microcephalus

Greenland shark

Pighajer i.a.n.

DGX (*)

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Rokkearter i.a.n.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Pighajer og rødhajer i.a.n.

DGH (*)

Squalidae, Scyliorhinidae

Dogfishes and hounds

Diverse hajer i.a.n.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Hajarter i.a.n.

GAU

Galeus spp.

Crest-tail catsharks n.e.i.

Ringhaj

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Småplettet rødhaj

SYC

Scyliorhinus canicula

Small-spotted catshark

Hajarter

API

Apristurus spp.

Deep-water catsharks

Kamhaj

PTM

Pseudotriakis microdon

False catshark

Lille havkal

SOR

Somniosus rostratus

Little sleeper shark

Ru pighaj

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Uyatopighaj

CPU

Squalus uyato

Little gulper shark

Mørk pighaj

GUQ

Centrophorus squamosus

Leafscale gulper shark

Portugisisk pighaj

CPL

Centrophorus lusitanicus

Lowfin gulper shark

Sorthaj

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Lyshaj

ETR

Etmopterus princeps

Great lanternshark

Glat lanternehaj

ETP

Etmopterus pusillus

Smooth lanternshark

Lanternehajarter i.a.n.

SHL

Etmopterus spp.

Lantern sharks n.e.i.

Næbhajarter i.a.n.

DNA

Deania spp.

Deania dogfishes n.e.i.

Almindelig næbhaj

DCA

Deania calcea

Birdbeak dogfish

Portugisisk fløjlshaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

Portuguese dogfish

Langsnudet fløjlshaj

CYP

Centroselachus crepidater

Longnose velvet dogfish

Kortsnudet fløjlshaj

CYY

Centroscymnus cryptacanthus

Shortnose velvet dogfish

En hajart

SYO

Scymnodon obscurus

Smallmouth knifetooth dogfish

En hajart

SYR

Scymnodon ringens

Knifetooth dogfish

Chokoladehaj

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Fabricius' sorthaj

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Trekanthaj

OXY

Oxynotus centrina

Angular roughshark

Spidsfinnet trekanthaj

OXN

Oxynotus paradoxus

Sailfin roughshark

Sømhaj

SHB

Echinorhinus brucus

Bramble shark

Rokker i.a.n.

RAJ

Rajidae

Rays and skates n.e.i.

Tærbe

RJR

Amblyraja radiata

Starry ray

Blond rokke

RJH

Raja brachyura

Blonde ray

Sandrokke

RJI

Leucoraja circularis

Sandy ray

Småøjet rokke

RJE

Raja microocellata

Small-eyed ray

Broget rokke

RJU

Raja undulata

Undulate ray

Spidsrokke

RJA

Rostroraja alba

White skate

Fyllas rokke

RJY

Rajella fyllae

Round ray

Havmus

CMO

Chimaera monstrosa

Rabbit fish

Havmusarter i.a.n.

HYD

Hydrolagus spp.

Ratfishes n.e.i.

Havmusarter i.a.n.

RHC

Rhinochimaera spp.

Knife-nosed chimaeras

Havmusarter

HAR

Harriotta spp.

Longnose chimaeras

Bruskfisk i.a.n.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Bundfisk i.a.n.

GRO

ex Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

Pelagiske fisk i.a.n.

PEL

ex Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

Havfisk i.a.n.

MZZ

ex Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Egentlige benfisk i.a.n.

FIN

ex Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

Taskekrabbe

CRE (*)

Cancer pagurus

Edible crab

Strandkrabbe

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Edderkopkrabbe

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Marine krabber i.a.n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Svømmekrabbearter i.a.n.

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs n.e.i.

Langusterarter i.a.n.

CRW (*)

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Hummer

LBE (*)

Homarus gammarus

European lobster

Jomfruhummer

NEP (*)

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Savreje

CPR (*)

Palaemon serratus

Common prawn

Dybhavsreje

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Hestereje

CSH (*)

Crangon crangon

Common shrimp

Rejearter i.a.n.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Rejer i.a.n.

PAL (*)

Palaemonidae

Palaemonid shrimps n.e.i.

Rejearter i.a.n.

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Rejer i.a.n.

CRN (*)

Crangonidae

Crangonid shrimps

Svømmende tibenede krebsdyr i.a.n.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Langhalsearter

GOO

Lepas spp.

Goose barnacles

Tangreje

PNQ

Palaemon elegans

Rockpool prawn

Deltareje

PIQ

Palaemon longirostris

Delta prawn

Sankt Paulus-languster

JSP

Jasus paulensis

St Paul rock lobster

Langustere og hummere i.a.n.

LOX

Reptantia

Lobsters n.e.i.

Troldhummere

LOQ

Galatheidae

Craylets, squat lobsters n.e.i.

Marine krebsdyr i.a.n.

CRU

ex Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Konk

WHE

Buccinum undatum

Whelk

Almindelig strandsnegl

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Strandsneglearter i.a.n.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Europæisk østers

OYF (*)

Ostrea edulis

European flat oyster

Stillehavsøsters

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Østersarter i.a.n.

OYC (*)

Crassostrea spp.

Cupped oyster n.e.i.

Blåmusling

MUS (*)

Mytilus edulis

Blue mussel

Blåmuslinger i.a.n.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Stor kammusling

SCE (*)

Pecten maximus

Common scallop

Almindelig kammusling

QSC (*)

Aequipecten opercularis

Queen scallop

Kammuslinger i.a.n.

SCX (*)

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Almindelig hjertemusling

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Gitret tæppemusling

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpet shell

Molboøsters

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Muslinger osv. i.a.n.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Knivmuslingarter i.a.n.

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Almindelig tæppemusling

CTS

Venerupis pullastra

Carpet shell

Almindelig venusmusling

SVE

Chamelea gallina

Striped venus

Venusmuslinger i.a.n.

CLV

Veneridae

Venus clams n.e.i.

Trugmuslinger i.a.n.

MAT

Mactridae

Mactra surf clams n.e.i.

En art musling

KFA

Circomphalus casina

Chamber venus

Hundemusling

GKL

Glycymeris glycymeris

Common European bittersweet

Kilemuslingarter

DON

Donax spp.

Donax clams

Hjertemuslinger i.a.n.

COZ

Cardiidae

Cockles n.e.i.

Glat hjertemusling

LVC

Laevicardium crassum

Norwegian egg cockle

Albueskælarter i.a.n.

LPZ

Patella spp.

Limpets n.e.i.

Søørearter i.a.n.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Snegle i.a.n.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Oval trugmusling

ULV

Spisula ovalis

Oval surf clam

Tallerkenmuslingarter i.a.n.

TWL

Tellina spp.

Tellins n.e.i.

Sepiablæksprutte

CTC (*)

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Loligoarter i.a.n.

SQC (*)

Loligo spp.

Common squids

Nordlig blæksprutte

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Ottearmede blæksprutter osv. i.a.n.

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

Diverse blæksprutter i.a.n.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Sepia- og sepiolablæksprutter i.a.n.

CTL (*)

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes n.e.i.

Flyveblæksprutte

SQE (*)

Todarodes sagittatus

European flying squid

Cephalopoder i.a.n.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Marine bløddyr i.a.n.

MOL

ex Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Almindelig søstjerne

STH

Asterias rubens

Starfish

Søstjerner i.a.n.

STF

Asteroidea

Starfishes n.e.i.

Stort søpindsvin

URS

Echinus esculentus

Sea urchin

Stensøpindsvin

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea urchin

Søpindsvin osv. i.a.n.

URX

Echinoidea

Sea urchins n.e.i.

Søpølser i.a.n.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

Pighuder

ECH

Echinodermata

Echinoderms n.e.i.

Violet søpung

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea squirt

Søpunge i.a.n.

SSX

Ascidiacea

Sea squirts n.e.i.

Dolkhale

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Hvirvelløse vanddyr i.a.n.

INV

ex Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.

Brunalger

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Carrigeentang

IMS

Chondrus crispus

Carragheen

Rødalgearter

GEL

Gelidium spp.

Gelidium spp.

Rødalgearter

GIG

Gigartina spp.

Gigartina spp.

Koralskorpealgearter

LIT

Lithothamnium spp.

Lithothamnium spp.

Rødalger

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Fucusarter

UCU

Fucus spp.

Wracks n.e.i.

Buletang

ASN

Ascophyllum nodosum

North Atlantic rockweed

Savtang

FUU

Fucus serratus

Toothed wrack

Søsalat

UVU

Ulva lactuca

Sea lettuce

Alger i.a.n.

SWX

ex Algae

Seaweeds n.e.i.


BILAG II

Fiskeristatistiske områder i det nordøstlige Atlanterhav, for hvilke der skal indberettes oplysninger

ICES-afsnit Ia

ICES-afsnit Ib

ICES-underafsnit IIa 1

ICES-underafsnit IIa 2

ICES-underafsnit IIb 1

ICES-underafsnit IIb 2

ICES-afsnit IIIa

ICES-afsnit IIIb, c

ICES-afsnit IVa

ICES-afsnit IVb

ICES-afsnit IVc

ICES-underafsnit Va 1

ICES-underafsnit Va 2

ICES-underafsnit Vb 1a

ICES-underafsnit Vb 1b

ICES-underafsnit Vb 2

ICES-afsnit VIa

ICES-underafsnit VIb 1

ICES-underafsnit VIb 2

ICES-afsnit VIIa

ICES-afsnit VIIb

ICES-underafsnit VIIc 1

ICES-underafsnit VIIc 2

ICES-afsnit VIId

ICES-afsnit VIIe

ICES-afsnit VIIf

ICES-afsnit VIIg

ICES-afsnit VIIh

ICES-underafsnit VIIj 1

ICES-underafsnit VIIj 2

ICES-underafsnit VIIk 1

ICES-underafsnit VIIk 2

ICES-afsnit VIIIa

ICES-afsnit VIIIb

ICES-afsnit VIIIc

ICES-underafsnit VIIId 1

ICES-underafsnit VIIId 2

ICES-underafsnit VIIIe 1

ICES-underafsnit VIIIe 2

ICES-afsnit IXa

ICES-underafsnit IXb 1

ICES-underafsnit IXb 2

ICES-underafsnit Xa 1

ICES-underafsnit Xa 2

ICES-afsnit Xb

ICES-underafsnit XIIa 1

ICES-underafsnit XIIa 2

ICES-underafsnit XIIa 3

ICES-underafsnit XIIa 4

ICES-afsnit XIIb

ICES-afsnit XIIc

ICES-afsnit XIVa

ICES-underafsnit XIVb 1

ICES-underafsnit XIVb 2

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28-1

BAL 28-2

BAL 29

BAL 30

BAL 31

BAL 32

Bemærk

1.

De fiskeristatistiske områder, som indledes med »ICES«, er blevet fastlagt af Det Internationale Havundersøgelsesråd.

2.

De fiskeristatistiske områder, der indledes med »BAL«, er blevet fastlagt af Den Internationale Kommission for Fiskeriet i Østersøen.

3.

De data, der indberettes, skal være så detaljerede som muligt. Der bør kun anvendes »ukendte« og aggregerede områder, såfremt der ikke foreligger detaljerede data. Indberettes der detaljerede data, bør de aggregerede kategorier ikke anvendes.

Image

Image

Image


BILAG III

Beskrivelse af de ICES-underområder og -afsnit, der anvendes i forbindelse med fiskeristatistikker og -bestemmelser i det nordøstlige Atlanterhav

Statistisk ICES-område (det nordøstlige Atlanterhav)

Alle farvande i Atlanterhavet og Det Nordlige Ishav samt tilhørende farvande afgrænset af en linje fra den geografiske nordpol langs meridianen 40o 00′ V til Grønlands nordkyst; derfra i østlig og sydlig retning langs Grønlands kyst til punktet 44o 00′ V; derfra ret syd til 59o 00′ N; derfra ret øst til 42o 00′ V; derfra ret syd til 36o 00′ N; derfra ret øst til punktet på Spaniens kyst (landtangen Punta Marroqui) 5o 36′ V; derfra i nordvestlig og nordlig retning langs Spaniens sydvestkyst, Portugals kyst, Spaniens nordvestkyst og nordkyst samt Frankrigs, Belgiens, Nederlandenes og Tysklands kyster til den vestlige ende af Tysklands grænse mod Danmark; derfra langs Jyllands vestkyst til Thyborøn; derfra i sydlig og østlig retning langs Limfjordens sydkyst til Egense Hage; derfra i sydlig retning langs Jyllands østkyst til den østlige ende af Danmarks grænse mod Tyskland; derfra langs Tysklands, Polens, Ruslands, Litauens, Letlands, Estlands, Ruslands, Finlands, Sveriges og Norges kyster og Ruslands nordkyst til Khaborova; derfra over den vestlige indsejling til Jugorskij Sjar-strædet; derfra i vestlig og nordlig retning langs øen Vajgatjs kyst; derfra over den vestlige indsejling til Karskije Vorota-strædet; derfra mod vest og nord langs kysten af Novaja Zemljas sydø; derfra over den vestlige indsejling til Matotjkin Sjar-strædet; derfra langs vestkysten af Novaja Zemljas nordø til punktet 68o 30′ Ø; derfra ret nord til den geografiske nordpol.

Dette område svarer til statistisk område nr. 27 (Northeast Atlantic Statistical Area) i FAO International Standard Statistical Classification of Fishing Areas.

Statistisk ICES-underområde I

Farvandet afgrænset af en linje fra den geografiske nordpol langs meridianen 30o 00′ Ø til 72o 00′ N; derfra ret vest til 26o 00′ Ø; derfra ret syd til Norges kyst; derfra i østlig retning langs Norges og Ruslands kyster til Khaborova; derfra over den vestlige indsejling til Jugorskij Sjar-strædet; derfra i vestlig og nordlig retning langs øen Vajgatjs kyst; derfra over den vestlige indsejling til Karskije Vorota-strædet; derfra mod vest og nord langs kysten af Novaja Zemljas sydø; derfra over den vestlige indsejling til Matotjkin Sjar-strædet; derfra langs vestkysten af Novaja Zemljas nordø til punktet 68o 30′ Ø; derfra ret nord til den geografiske nordpol.

Statistisk ICES-afsnit Ia

Den del af underområde I, der afgrænses af linjen mellem følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

73,98 N

33,70 Ø

74,18 N

34,55 Ø

74,36 N

35,28 Ø

74,71 N

36,38 Ø

75,14 N

37,57 Ø

75,45 N

38,31 Ø

75,84 N

39,05 Ø

76,26 N

39,61 Ø

76,61 N

41,24 Ø

76,96 N

42,81 Ø

76,90 N

43,06 Ø

76,75 N

44,48 Ø

75,99 N

43,51 Ø

75,39 N

43,18 Ø

74,82 N

41,73 Ø

73,98 N

41,56 Ø

73,17 N

40,66 Ø

72,20 N

40,51 Ø

72,26 N

39,76 Ø

72,62 N

38,96 Ø

73,04 N

37,74 Ø

73,37 N

36,61 Ø

73,56 N

35,70 Ø

73,98 N

33,70 Ø

Statistisk ICES-afsnit Ib

Den del af underområde I, der ligger uden for afsnit Ia.

Statistisk ICES-underområde II

Farvandet afgrænset af en linje fra den geografiske nordpol langs meridianen 30o 00′ Ø til 72o 00′ N; derfra ret vest til 26o 00′ Ø; derfra ret syd til Norges kyst; derfra i vestlig og sydvestlig retning langs Norges kyst til 62o 00′ N; derfra ret vest til 4o 00′ V; derfra ret nord til 63o 00′ N; derfra ret vest til 11o 00′ V; derfra ret nord til den geografiske nordpol.

Statistisk ICES-afsnit IIa

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Norges kyst 62o 00′ N; derfra ret vest til 4o 00′ V; derfra ret nord til 63o 00′ N; derfra ret vest til 11o 00′ V; derfra ret nord til 72o 30′ N; derfra ret øst til 30o 00′ Ø; derfra ret syd til 72o 00′ N; derfra ret vest til 26o 00′ Ø; derfra ret syd til Norges kyst; derfra i vestlig og sydvestlig retning langs Norges kyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit IIa 1

Den del af afsnit IIa, der ligger inden for linjen mellem følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

73,50 N

00,20 V

73,50 N

07,21 Ø

73,45 N

07,28 Ø

73,14 N

07,83 Ø

72,76 N

08,65 Ø

72,49 N

09,33 Ø

72,31 N

09,83 Ø

72,18 N

10,29 Ø

71,98 N

09,94 Ø

71,91 N

09,70 Ø

71,64 N

08,75 Ø

71,36 N

07,93 Ø

71,13 N

07,42 Ø

70,79 N

06,73 Ø

70,17 N

05,64 Ø

69,79 N

05,01 Ø

69,56 N

04,74 Ø

69,32 N

04,32 Ø

69,10 N

04,00 Ø

68,86 N

03,73 Ø

68,69 N

03,57 Ø

68,46 N

03,40 Ø

68,23 N

03,27 Ø

67,98 N

03,19 Ø

67,77 N

03,16 Ø

67,57 N

03,15 Ø

67,37 N

03,18 Ø

67,18 N

03,24 Ø

67,01 N

03,31 Ø

66,84 N

03,42 Ø

66,43 N

03,27 Ø

66,39 N

03,18 Ø

66,23 N

02,79 Ø

65,95 N

02,24 Ø

65,64 N

01,79 Ø

65,38 N

01,44 Ø

65,32 N

01,26 Ø

65,08 N

00,72 Ø

64,72 N

00,04 Ø

64,43 N

00,49 V

64,84 N

01,31 V

64,92 N

01,56 V

65,13 N

02,17 V

65,22 N

02,54 V

65,39 N

03,19 V

65,47 N

03,73 V

65,55 N

04,19 V

65,59 N

04,56 V

65,69 N

05,58 V

65,96 N

05,60 V

66,22 N

05,67 V

66,47 N

05,78 V

67,09 N

06,25 V

67,61 N

06,62 V

67,77 N

05,33 V

67,96 N

04,19 V

68,10 N

03,42 V

68,33 N

02,39 V

68,55 N

01,56 V

68,86 N

00,61 V

69,14 N

00,08 Ø

69,44 N

00,68 Ø

69,76 N

01,18 Ø

69,97 N

01,46 Ø

70,21 N

01,72 Ø

70,43 N

01,94 Ø

70,63 N

02,09 Ø

70,89 N

02,25 Ø

71,14 N

02,35 Ø

71,35 N

02,39 Ø

71,61 N

02,38 Ø

71,83 N

02,31 Ø

72,01 N

02,22 Ø

72,24 N

02,06 Ø

72,43 N

01,89 Ø

72,60 N

01,68 Ø

72,75 N

01,48 Ø

72,99 N

01,08 Ø

73,31 N

00,34 Ø

73,50 N

00,20 V

Statistisk ICES-underafsnit IIa 2

Den del af afsnit IIa, der ikke ligger inden for underafsnit IIa 1.

Statistisk ICES-afsnit IIb

Farvandet afgrænset af en linje fra den geografiske nordpol langs meridianen 30o 00′ Ø til 73o 30′ N; derfra ret vest til 11o 00′ V; derfra ret nord til den geografiske nordpol.

Statistisk ICES-underafsnit IIb 1

Den del af afsnit IIb, der afgrænses af følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

73,50 N

07,21 Ø

73,50 N

00,20 V

73,60 N

00,48 V

73,94 N

01,88 V

74,09 N

02,70 V

74,21 N

05,00 V

74,50 N

04,38 V

75,00 N

04,29 V

75,30 N

04,19 V

76,05 N

04,30 V

76,18 N

04,09 V

76,57 N

02,52 V

76,67 N

02,10 V

76,56 N

01,60 V

76,00 N

00,80 Ø

75,87 N

01,12 Ø

75,64 N

01,71 Ø

75,21 N

03,06 Ø

74,96 N

04,07 Ø

74,86 N

04,55 Ø

74,69 N

05,19 Ø

74,34 N

06,39 Ø

74,13 N

06,51 Ø

73,89 N

06,74 Ø

73,60 N

07,06 Ø

73,50 N

07,21 Ø

Statistisk ICES-underafsnit IIb 2

Den del af afsnit IIb, der ikke ligger inden for underafsnit IIb 1.

Statistisk ICES-underområde III

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Norges kyst 7o 00′ Ø; derfra ret syd til 57o 30′ N; derfra ret øst til 8o 00′ Ø; derfra ret syd til 57o 00′ N; derfra ret øst til Danmarks kyst; derfra langs Jyllands nordvest- og østkyst til Hals; derfra over den østlige indsejling til Limfjorden til Egense Hage; derfra i sydlig retning langs Jyllands kyst til den østlige ende af Danmarks grænse mod Tyskland; herfra langs Tysklands, Polens, Ruslands, Litauens, Letlands, Estlands, Ruslands, Finlands, Sveriges og Norges kyster til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit IIIa

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Norges kyst 7o 00′ Ø; derfra ret syd til 57o 30′ N; derfra ret øst til 8o 00′ Ø; derfra ret syd til 57o 00′ N; derfra ret øst til Danmarks kyst; derfra langs Jyllands nordvest- og østkyst til Hals; derfra over den østlige indsejling til Limfjorden til Egense Hage; derfra i sydlig retning langs Jyllands kyst til Hassensør; derfra over Storebælt til Gnibens spids; derfra langs Sjællands nordkyst til Gilbjerg Hoved; derfra over den nordlige indsejling til Øresund til Kullen på Sveriges kyst; derfra i østlig og nordlig retning langs Sveriges vestkyst og Norges sydkyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit IIIb og c

Farvandet afgrænset af en linje fra Hassensør på Jyllands østkyst til Gnibens spids på Sjællands vestkyst; derfra langs Sjællands nordkyst til Gilbjerg Hoved; derfra over den nordlige indsejling til Øresund til Kullen på Sveriges kyst; derfra i sydlig retning langs Sveriges kyst til Falsterbo fyr; derfra over den sydlige indsejling til Øresund til Stevns fyr; derfra langs Sjællands sydøstkyst; derfra over den østlige indsejling til Storstrømmen; derfra langs Falsters østkyst til Gedser; derfra til Darsser Ort på Tysklands kyst; derfra i sydvestlig retning langs Tysklands kyst og Jyllands østkyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit 22 (BAL 22)

Farvandet afgrænset af en linje fra Hassensør (56o 09′ N, 10o 44′ Ø) på Jyllands østkyst til Gnibens spids (56o 01′ N, 11o 18′ Ø) på Sjællands vestkyst; derfra langs Sjællands vest- og sydkyst til punktet 12o 00′ Ø; derfra ret syd til Falster; derfra langs Falsters østkyst til Gedser Odde 54o 34′ N, 11o 58′ Ø); derfra ret øst til 12o 00′ Ø; derfra ret syd til Tysklands kyst; derfra i sydvestlig retning langs Tysklands kyst og Jyllands østkyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit 23 (BAL 23)

Farvandet afgrænset af en linje fra Gilbjerg Hoved (56o 08′ N, 12o 18′ Ø) på Sjællands nordkyst til Kullen (56o 18′ N, 12o 28′ Ø) på Sveriges kyst; derfra i sydlig retning langs Sveriges kyst til Falsterbo fyr (55o 23′ N, 12o 50′ Ø); derfra over den sydlige indsejling til Øresund til Stevns fyr (55o 19′ N, 12o 29′ Ø) på Sjællands kyst; derfra i nordlig retning langs Sjællands østkyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit 24 (BAL 24)

Farvandet afgrænset af en linje fra Stevns fyr (55o 19′ N, 12o 29′ Ø) på Sjællands østkyst over den sydlige indsejling til Øresund til Falsterbo fyr (55o 23′ N, 12o 50′ Ø) på Sveriges kyst; derfra langs Sveriges sydkyst til Sandhammaren fyr (55o 24′ N, 14o 12′ Ø); derfra til Hammerodde fyr (55o 18′ N, 14o 47′ Ø) på Bornholms nordkyst; derfra langs Bornholms vest- og sydkyst til punktet 15o 00′ Ø; derfra ret syd til Polens kyst; derfra i vestlig retning langs Polens og Tysklands kyster til punktet 12o 00′ Ø; derfra ret nord til punktet 54o 34′ N, 12o 00′ Ø; derfra ret vest til Gedser Odde (54o 34′ N, 11o 58′ Ø); derfra langs Falsters øst- og nordkyst til punktet 12o 00′ Ø; derfra ret nord til Sjællands sydkyst; derfra i vestlig og nordlig retning langs Sjællands vestkyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit 25 (BAL 25)

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Sveriges østkyst 56o 30′ N; derfra ret øst til Ölands vestkyst; derfra syd om Öland til punktet på østkysten 56o 30′ N og derfra ret øst til 18o 00′ Ø; derfra ret syd til Polens kyst; derfra i vestlig retning langs Polens kyst til punktet 15o 00′ Ø; derfra ret nord til Bornholm; derfra langs Bornholms syd- og vestkyst til Hammerodde fyr (55o 18′ N, 14o 47′ Ø); derfra til Sandhammaren fyr (55o 24′ N, 14o 12′ Ø) på Sveriges sydkyst; derfra i nordlig retning langs Sveriges østkyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit 26 (BAL 26)

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet 56o 30′ N, 18o 00′ Ø; derfra ret øst til Letlands vestkyst; derfra i sydlig retning langs Letlands, Litauens, Ruslands og Polens kyster til punktet på Polens kyst 18o 00′ Ø; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit 27 (BAL 27)

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Sveriges fastlandskyst 59o 41′ N, 19o 00′ Ø; derfra ret syd til Gotlands nordkyst; derfra i sydlig retning langs Gotlands vestkyst til punktet 57o 00′ N; derfra ret vest til 18o 00′ Ø; derfra ret syd til 56o 30′ N; derfra ret vest til Ölands østkyst; derfra syd om Öland til punktet på øens vestkyst 56o 30′ N; derfra ret vest til Sveriges kyst; derfra i nordlig retning langs Sveriges østkyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit 28 (BAL 28)

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet 58o 30′ N, 19o 00′ Ø; derfra ret øst til Saaremaas vestkyst; derfra nord om Saaremaa til punktet på øens østkyst 58o 30′ N; derfra ret øst til Estlands kyst; derfra i sydlig retning langs Estlands og Letlands vestkyst til punktet 56o 30′ N; derfra ret vest til 18o 00′ Ø; derfra ret nord til 57o 00′ N; derfra ret øst til Gotlands vestkyst; derfra i nordlig retning til punktet på Gotlands nordkyst 19o 00′ Ø; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit 28-1 (BAL 28-1)

Farvandet afgrænset mod vest af en ret linje fra Ovisi fyr (57o 34,1234′ N, 21o 42,9574′ Ø) på Letlands vestkyst til sydspidsen af Kap Loode (57o 57,4760′ N, 21o 58,2789′ Ø) på Saaremaa, derfra mod syd til det sydligste punkt på halvøen Sõrve og derfra mod nordøst langs Saaremaas østkyst, og mod nord af en linje fra 58o 30,0′ N, 23o 13,2′ Ø til 58o 30′ N, 23o 41,1′ Ø.

Statistisk ICES-underafsnit 28-2 (BAL 28-2)

Den del af underafsnit 28, der ligger uden for underafsnit 28-1.

Statistisk ICES-underafsnit 29 (BAL 29)

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Sveriges østlige fastlandskyst 60o 30′ N; derfra ret øst til Finlands fastlandskyst; derfra i sydlig retning langs Finlands vest- og sydkyst til punktet på den sydlige fastlandskyst 23o 00′ Ø; derfra ret syd til 59o 00′ N; derfra ret øst til Estlands fastlandskyst; derfra i sydlig retning langs Estlands vestkyst til punktet 58o 30′ N; derfra ret vest til Saaremaas østkyst; derfra nord om Saaremaa til punktet på øens vestkyst 58o 30′ N; derfra ret vest til 19o 00′ Ø; derfra ret nord til punktet på Sveriges østlige fastlandskyst 59o 41′ N; derfra i nordlig retning langs Sveriges østkyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit 30 (BAL 30)

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Sveriges østkyst 63o 30′ N; derfra ret øst til Finlands fastlandskyst; derfra i sydlig retning langs Finlands kyst til punktet 60o 30′ N; derfra ret vest til Sveriges fastlandskyst; derfra i nordlig retning langs Sveriges østkyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit 31 (BAL 31)

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Sveriges østkyst 63o 30′ N; derfra nord om Den Botniske Bugt til punktet på Finlands vestlige fastlandskyst 63o 30′ N; derfra ret vest til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit 32 (BAL 32)

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Finlands sydkyst 23o 00′ Ø; derfra øst om Den Finske Bugt til punktet på Estlands vestkyst 59o 00′ N; derfra ret vest til 23o 00′ Ø; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underområde IV

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Norges kyst 62o 00′ N; derfra ret vest til 4o 00′ V; derfra ret syd til Skotlands kyst; derfra i østlig og sydlig retning langs Skotlands og Englands kyster til punktet 51o 00′ N; derfra ret øst til Frankrigs kyst; derfra i nordøstlig retning langs Frankrigs, Belgiens, Nederlandenes og Tysklands kyster til den vestlige ende af grænsen mod Danmark; derfra langs Jyllands vestkyst til Thyborøn; derfra i sydlig og østlig retning langs Limfjordens sydkyst til Egense Hage; derfra over den østlige indsejling til Limfjorden til Hals; derfra i vestlig retning langs Limfjordens nordkyst til det sydligste punkt på Agger Tange; derfra i nordlig retning langs Jyllands vestkyst til punktet 57o 00′ N; derfra ret vest til 8o 00′ Ø; derfra ret nord til 57o 30′ N; derfra ret vest til 7o 00′ Ø; derfra ret nord til Norges kyst; derfra i nordvestlig retning langs Norges kyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit IVa

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Norges kyst 62o 00′ N; derfra ret vest til 3o 00′ V; derfra ret syd til Skotlands kyst; derfra i østlig og sydlig retning langs Skotlands kyst til punktet 57o 30′ N; derfra ret øst til 7o 00′ Ø; derfra ret nord til Norges kyst; derfra i nordvestlig retning langs Norges kyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit IVb

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Danmarks vestkyst 57o 00′ N; derfra ret vest til 8o 00′ Ø; derfra ret nord til 57o 30′ N; derfra ret vest til Skotlands kyst; derfra i sydlig retning langs Skotlands og Englands kyster til punktet 53o 30′ N; derfra ret øst til Tysklands kyst; derfra i nordøstlig retning langs Jyllands kyst til Thyborøn; derfra i sydlig og østlig retning langs Limfjordens sydkyst til Egense Hage; derfra over den østlige indsejling til Limfjorden til Hals; derfra i vestlig retning langs Limfjordens nordkyst til det sydligste punkt på Agger Tange; derfra i nordlig retning langs Jyllands vestkyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit IVc

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Tysklands vestkyst 53o 30′ N; derfra ret vest til Englands kyst; derfra i sydlig retning til punktet 51o 00′ N; derfra ret øst til Frankrigs kyst; derfra i nordøstlig retning langs Frankrigs, Belgiens, Nederlandenes og Tysklands kyster til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underområde V

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet 68o 00′ N, 11o 00′ V; derfra ret vest til 27o 00′ V; derfra ret syd til 62o 00′ N; derfra ret øst til 15o 00′ V; derfra ret syd til 60o 00′ N; derfra ret øst til 5o 00′ V; derfra ret nord til 60o 30′ N; derfra ret øst til 4o 00′ V; derfra ret nord til 63o 00′ N; derfra ret vest til 11o 00′ V; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit Va

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet 68o 00′ N, 11o 00′ V; derfra ret vest til 27o 00′ V; derfra ret syd til 62o 00′ N; derfra ret øst til 15o 00′ V; derfra ret nord til 63o 00′ N; derfra ret øst 11o 00′ V; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit Va 1

Området inden for det rektangel, der afgrænses af følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

63,00 N

24,00 V

62,00 N

24,00 V

62,00 N

27,00 V

63,00 N

27,00 V

63,00 N

24,00 V

Statistisk ICES-underafsnit Va 2

Den del af afsnit Va, der ikke ligger inden for underafsnit Va 1.

Statistisk ICES-afsnit Vb

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet 63o 00′ N, 4o 00′ V; derfra ret vest til 15o 00′ V; derfra ret syd til 60o 00′ N; derfra ret øst til 5o 00′ V; derfra ret nord til 60o 00′ N; derfra ret øst til 4o 00′ V; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit Vb 1

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet 63o 00′ N, 4o 00′ V; derfra ret vest til 15o 00′ V; derfra ret syd til 60o 00′ N; derfra ret øst til 10o 00′ V; derfra ret nord til 61o 30′ N; derfra ret øst til 8o 00′ V; derfra langs en kompaslinje til punktet 61o 15′ N, 7o 30′ V; derfra ret syd til 60o 30′ N; derfra ret vest til 8o 00′ V; derfra ret syd til 60o 00′ N; derfra ret øst til 5o 00′ V; derfra ret nord til 60o 30′ N; derfra ret øst til 4o 00′ V; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit Vb 1a

Den del af underafsnit Vb 1, der afgrænses af linjen mellem følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

60,49 N

15,00 V

60,71 N

13,99 V

60,15 N

13,29 V

60,00 N

13,50 V

60,00 N

15,00 V

60,49 N

15,00 V

Statistisk ICES-underafsnit Vb 1b

Den del af underafsnit Vb 1, der ikke ligger inden for underafsnit Vb 1a.

Statistisk ICES-underafsnit Vb 2

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet 60o 00′ N, 10o 00′ V; derfra ret nord til 61o 30′ N; derfra ret øst til 8o 00′ V; derfra langs en kompaslinje til punktet 61o 15′ N, 7o 30′ V; derfra ret syd til 60o 30′ N; derfra ret vest til 8o 00′ V; derfra ret syd til 60o 00′ N; derfra ret vest til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underområde VI

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Skotlands nordkyst 4o 00′ V; derfra ret nord til 60o 30′ N; derfra ret vest til 5o 00′ V; derfra ret syd til 60o 00′ N; derfra ret vest til 18o 00′ V; derfra ret syd til 54o 30′ N; derfra ret øst til Irlands kyst; derfra i nordlig og østlig retning langs Irlands og Nordirlands kyster til punktet på Nordirlands østkyst 55o 00′ N; derfra ret øst til Skotlands kyst; derfra i nordlig retning langs Skotlands vestkyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit VIa

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Skotlands nordkyst 4o 00′ V; derfra ret nord til 60o 30′ N; derfra ret vest til 5o 00′ V; derfra ret syd til 60o 00′ N; derfra ret vest til 12o 00′ V; derfra ret syd til 54o 30′ N; derfra ret øst til Irlands kyst; derfra i nordlig og østlig retning langs Irlands og Nordirlands kyster til punktet på Nordirlands østkyst 55o 00′ N; derfra ret øst til Skotlands kyst; derfra i nordlig retning langs Skotlands vestkyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit VIb

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet 60o 00′ N, 12o 00′ V; derfra ret vest til 18o 00′ V; derfra ret syd til 54o 30′ N; derfra ret øst til 12o 00′ V; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit VIb 1

Den del af afsnit af VIb, der afgrænses af linjen mellem følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

54,50 N

18,00 V

60,00 N

18,00 V

60,00 N

13,50 V

60,15 N

13,29 V

59,65 N

13,99 V

59,01 N

14,57 V

58,51 N

14,79 V

57,87 N

14,88 V

57,01 N

14,63 V

56,57 N

14,34 V

56,50 N

14,44 V

56,44 N

14,54 V

56,37 N

14,62 V

56,31 N

14,72 V

56,24 N

14,80 V

56,17 N

14,89 V

56,09 N

14,97 V

56,02 N

15,04 V

55,95 N

15,11 V

55,88 N

15,19 V

55,80 N

15,27 V

55,73 N

15,34 V

55,65 N

15,41 V

55,57 N

15,47 V

55,50 N

15,54 V

55,42 N

15,60 V

55,34 N

15,65 V

55,26 N

15,70 V

55,18 N

15,75 V

55,09 N

15,79 V

55,01 N

15,83 V

54,93 N

15,87 V

54,84 N

15,90 V

54,76 N

15,92 V

54,68 N

15,95 V

54,59 N

15,97 V

54,51 N

15,99 V

54,50 N

15,99 V

54,50 N

18,00 V

Statistisk ICES-underafsnit VIb 2

Den del af afsnit VIb, der ikke ligger inden for underafsnit VIb 1.

Statistisk ICES-underområde VII

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Irlands vestkyst 54o 30′ N; derfra ret vest til 18o 00′ V; derfra ret syd til 48o 00′ N; derfra ret øst til Frankrigs kyst; derfra i nordlig og nordøstlig retning langs Frankrigs kyst til punktet 51o 00′ N; derfra ret vest til Englands sydøstkyst; derfra i vestlig og nordlig retning langs Englands, Wales' og Skotlands kyster til punktet på Skotlands vestkyst 55o 00′ N; derfra ret vest til Nordirlands kyst; derfra i nordlig og vestlig retning langs Nordirlands og Irlands kyster til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit VIIa

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Skotlands vestkyst 55o 00′ N; derfra ret vest til Nordirlands kyst; derfra i sydlig retning langs Nordirlands og Irlands kyster til punktet på Irlands sydøstkyst 52o 00′ N; derfra ret øst til Wales' kyst; derfra i nordøstlig og nordlig retning langs Wales', Englands og Skotlands kyster til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit VIIb

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Irlands vestkyst 54o 30′ N; derfra ret vest til 12o 00′ V; derfra ret syd til 52o 30′ N; derfra ret øst til Irlands kyst; derfra i nordlig retning langs Irlands vestkyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit VIIc

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet 54o 30′ N, 12o 00′ V; derfra ret vest til 18o 00′ V; derfra ret syd til 52o 30′ N; derfra ret øst til 12o 00′ V; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit VIIc 1

Den del af afsnit VIIc, der afgrænses af følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

54,50 N

15,99 V

54,42 N

15,99 V

54,34 N

16,00 V

54,25 N

16,01 V

54,17 N

16,01 V

54,08 N

16,01 V

53,99 N

16,00 V

53,91 N

15,99 V

53,82 N

15,97 V

53,74 N

15,96 V

53,66 N

15,94 V

53,57 N

15,91 V

53,49 N

15,90 V

53,42 N

15,89 V

53,34 N

15,88 V

53,26 N

15,86 V

53,18 N

15,84 V

53,10 N

15,88 V

53,02 N

15,92 V

52,94 N

15,95 V

52,86 N

15,98 V

52,77 N

16,00 V

52,69 N

16,02 V

52,61 N

16,04 V

52,52 N

16,06 V

52,50 N

16,06 V

52,50 N

18,00 V

54,50 N

18,00 V

54,50 N

15,99 V

Statistisk ICES-underafsnit VIIc 2

Den del af afsnit VIIc, der ikke ligger inden for underafsnit VIIc 1.

Statistisk ICES-afsnit VIId

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Frankrigs vestkyst 51o 00′ N; derfra ret vest til Englands kyst; derfra i vestlig retning langs Englands sydkyst til 2o 00′ V; derfra ret syd til Frankrigs kyst ved Cap de la Hague; derfra i nordøstlig retning langs Frankrigs kyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit VIIe

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Englands sydkyst 2o 00′ V; derfra i sydlig og vestlig retning langs Englands kyst til punktet på sydvestkysten 50o 00′ N; derfra ret vest til 7o 00′ V; derfra ret syd til 49o 30′ N; derfra ret øst til 5o 00′ V; derfra ret syd til 48o 00′ N; derfra ret øst til Frankrigs kyst; derfra i nordlig og nordøstlig retning langs Frankrigs kyst til Cap de la Hague; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit VIIf

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Wales' sydkyst 5o 00′ V; derfra ret syd til 51o 00′ N; derfra ret vest til 6o 00′ V; derfra ret syd til 50o 30′ N; derfra ret vest til 7o 00′ V; derfra ret syd til 50o 00′ N; derfra ret øst til Englands kyst; derfra langs Englands sydvestkyst og Wales' sydkyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit VIIg

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Wales' vestkyst 52o 00′ N; derfra ret vest til Irlands sydøstkyst; derfra i sydvestlig retning langs Irlands kyst til punktet 9o 00′ V; derfra ret syd til 50o 00′ N; derfra ret øst til 7o 00′ V; derfra ret nord til 50o 30′ N; derfra ret øst til 6o 00′ V; derfra ret nord til 51o 00′ N; derfra ret øst til 5o 00′ V; derfra ret nord til Wales' sydkyst; derfra i nordvestlig retning langs Wales' kyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit VIIh

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet 50o 00′ N, 7o 00′ V; derfra ret vest til 9o 00′ V; derfra ret syd til 48o 00′ N; derfra ret øst til 5o 00′ V; derfra ret nord til 49o 30′ N; derfra ret vest til 7o 00′ V; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit VIIj

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Irlands vestkyst 52o 30′ N; derfra ret vest til 12o 00′ V; derfra ret syd til 48o 00′ N; derfra ret øst til 9o 00′ V; derfra ret nord til Irlands sydkyst; derfra i nordlig retning langs Irlands kyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit VIIj 1

Den del af afsnit VIIj, der afgrænses af linjen mellem følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

48,43 N

12,00 V

48,42 N

11,99 V

48,39 N

11,87 V

48,36 N

11,75 V

48,33 N

11,64 V

48,30 N

11,52 V

48,27 N

11,39 V

48,25 N

11,27 V

48,23 N

11,14 V

48,21 N

11,02 V

48,19 N

10,89 V

48,17 N

10,77 V

48,03 N

10,68 V

48,00 N

10,64 V

48,00 N

12,00 V

48,43 N

12,00 V

Statistisk ICES-underafsnit VIIj 2

Den del af afsnit VIIj, der ikke ligger inden for underafsnit VIIj 1.

Statistisk ICES-afsnit VIIk

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet 52o 30′ N, 12o 00′ V; derfra ret vest til 18o 00′ V; derfra ret syd til 48o 00′ N; derfra ret øst til 12o 00′ V; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit VIIk 1

Den del af afsnit VIIk, der afgrænses af linjen mellem følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

48,00 N

18,00 V

52,50 N

18,00 V

52,50 N

16,06 V

52,44 N

16,07 V

52,36 N

16,08 V

52,27 N

16,09 V

52,19 N

16,09 V

52,11 N

16,09 V

52,02 N

16,08 V

51,94 N

16,07 V

51,85 N

16,07 V

51,77 N

16,05 V

51,68 N

16,04 V

51,60 N

16,02 V

51,52 N

15,99 V

51,43 N

15,96 V

51,34 N

15,93 V

51,27 N

15,90 V

51,18 N

15,86 V

51,10 N

15,82 V

51,02 N

15,77 V

50,94 N

15,73 V

50,86 N

15,68 V

50,78 N

15,63 V

50,70 N

15,57 V

50,62 N

15,52 V

50,54 N

15,47 V

50,47 N

15,42 V

50,39 N

15,36 V

50,32 N

15,30 V

50,24 N

15,24 V

50,17 N

15,17 V

50,10 N

15,11 V

50,03 N

15,04 V

49,96 N

14,97 V

49,89 N

14,89 V

49,82 N

14,82 V

49,75 N

14,74 V

49,69 N

14,65 V

49,62 N

14,57 V

49,56 N

14,48 V

49,50 N

14,39 V

49,44 N

14,30 V

49,38 N

14,22 V

49,32 N

14,13 V

49,27 N

14,04 V

49,21 N

13,95 V

49,15 N

13,86 V

49,10 N

13,77 V

49,05 N

13,67 V

49,00 N

13,57 V

48,95 N

13,47 V

48,90 N

13,37 V

48,86 N

13,27 V

48,81 N

13,17 V

48,77 N

13,07 V

48,73 N

12,96 V

48,69 N

12,85 V

48,65 N

12,74 V

48,62 N

12,64 V

48,58 N

12,54 V

48,55 N

12,43 V

48,52 N

12,32 V

48,49 N

12,22 V

48,46 N

12,11 V

48,43 N

12,00 V

48,00 N

18,00 V

Statistisk ICES-underafsnit VIIk 2

Den del af afsnit VIIk, der ikke ligger inden for underafsnit VIIk 1.

Statistisk ICES-underområde VIII

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Frankrigs vestkyst 48o 00′ N; derfra ret vest til 18o 00′ V; derfra ret syd til 43o 00′ N; derfra ret øst til Spaniens vestkyst; derfra i nordlig retning langs Spaniens og Frankrigs kyster til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit VIIIa

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Frankrigs vestkyst 48o 00′ N; derfra ret vest til 8o 00′ V; derfra ret syd til 47o 30′ N; derfra ret øst til 6o 00′ V; derfra ret syd til 47o 00′ N; derfra ret øst til 5o 00′ V; derfra ret syd til 46o 00′ N; derfra ret øst til Frankrigs kyst; derfra i nordvestlig retning langs Frankrigs kyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit VIIIb

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Frankrigs vestkyst 46o 00′ N; derfra ret vest til 4o 00′ V; derfra ret syd til 45o 30′ N; derfra ret øst til 3o 00′ V; derfra ret syd til 44o 30′ N; derfra ret øst til 2o 00′ V; derfra ret syd til Spaniens nordkyst; derfra langs Spaniens nordkyst og Frankrigs vestkyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit VIIIc

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Spaniens nordkyst 2o 00′ V; derfra ret nord til 44o 30′ N; derfra ret vest til 11o 00′ V derfra ret syd til 43o 00′ N; derfra ret øst til Spaniens vestkyst; derfra i nordlig og østlig retning langs Spaniens kyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit VIIId

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet 48o 00′ N, 8o 00′ V; derfra ret vest til 11o 00′ V; derfra ret syd til 44o 30′ N; derfra ret øst til 3o 00′ V; derfra ret nord til 45o 30′ N; derfra ret vest til 4o 00′ V; derfra ret nord til 46o 00′ N; derfra ret vest til 5o 00′ V; derfra ret nord til 47o 00′ N; derfra ret vest til 6o 00′ V; derfra ret nord til 47o 30′ N; derfra ret vest til 8o 00′ V; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit VIIId 1

Den del af afsnit VIIId, der afgrænses af linjen mellem følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

48,00 N

11,00 V

48,00 N

10,64 V

47,77 N

10,37 V

47,45 N

09,89 V

46,88 N

09,62 V

46,34 N

10,95 V

46,32 N

11,00 V

48,00 N

11,00 V

Statistisk ICES-underafsnit VIIId 2

Den del af afsnit VIIId, der ligger uden for underafsnit VIIId 1.

Statistisk ICES-afsnit VIIIe

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet 48o 00′ N, 11o 00′ V; derfra ret vest til 18o 00′ V; derfra ret syd til 43o 00′ N; derfra ret øst til 11o 00′ V; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit VIIIe 1

Den del af afsnit VIIIe, der afgrænses af linjen mellem følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

43,00 N

18,00 V

48,00 N

18,00 V

48,00 N

11,00 V

46,32 N

11,00 V

44,72 N

13,31 V

44,07 N

13,49 V

43,00 N

13,80 V

Statistisk ICES-underafsnit VIIIe 2

Den del af afsnit VIIIe, der ikke ligger inden for underafsnit VIIIe 1.

Statistisk ICES-underområde IX

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Spaniens nordvestkyst 43o 00′ N; derfra ret vest til 18o 00′ V; derfra ret syd til 36o 00′ N; derfra ret øst til punktet på Spaniens sydkyst (landtangen Punta Marroqui) 5o 36′ V; derfra i nordvestlig retning langs Spaniens sydvestkyst, Portugals kyst og Spaniens nordvestkyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit IXa

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Spaniens nordvestkyst 43o 00′ N; derfra ret vest til 11o 00′ V; derfra ret syd til 36o 00′ N; derfra ret øst til punktet på Spaniens sydkyst (landtangen Punta Marroqui) 5o 36′ V; derfra i nordvestlig retning langs Spaniens sydvestkyst, Portugals kyst og Spaniens nordvestkyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit IXb

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet 43o 00′ N, 11o 00′ V; derfra ret vest til 18o 00′ V; derfra ret syd til 36o 00′ N; derfra ret øst til 11o 00′ V; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit IXb 1

Den del af afsnit IXb, der afgrænses af linjen mellem følgende punkter:

Breddegrad

Længdegrad

43,00 N

18,00 V

43,00 N

13,80 V

42,88 N

13,84 V

42,04 N

13,64 V

41,38 N

13,27 V

41,13 N

13,27 V

40,06 N

13,49 V

38,75 N

13,78 V

38,17 N

13,69 V

36,03 N

12,73 V

36,04 N

15,30 V

36,02 N

17,90 V

36,00 N

18,00 V

43,00 N

18,00 V

Statistisk ICES-underafsnit IXb 2

Den del af afsnit IXb, der ikke ligger inden for underafsnit IXb 1.

Statistisk ICES-underområde X

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet 48o 00′ N, 18o 00′ V; derfra ret vest til 42o 00′ V; derfra ret syd til 36o 00′ N; derfra ret øst til 18o 00′ V; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit Xa

Den del af underområde X, der ligger syd for 43o N.

Statistisk ICES-underafsnit Xa 1

Den del af afsnit Xa, der afgrænses af linjen mellem følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

36,00 N

18,00 V

36,00 N

22,25 V

37,58 N

20,62 V

39,16 N

21,32 V

40,97 N

23,91 V

41,35 N

24,65 V

41,91 N

25,79 V

42,34 N

28,45 V

42,05 N

29,95 V

41,02 N

35,11 V

40,04 N

35,26 V

38,74 N

35,48 V

36,03 N

31,76 V

36,00 N

32,03 V

36,00 N

42,00 V

43,00 N

42,00 V

43,00 N

18,00 V

36,00 N

18,00 V

Statistisk ICES-underafsnit Xa 2

Den del af afsnit Xa, der ikke ligger inden for underafsnit Xa 1.

Statistisk ICES-afsnit Xb

Den del af underområde X, der ligger nord for 43o N.

Statistisk ICES-underområde XII

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet 62o 00′ N, 15o 00′ V; derfra ret vest til 27o 00′ V; derfra ret syd til 59o 00′ N; derfra ret vest til 42o 00′ V; derfra ret syd til 48o 00′ N; derfra ret øst til 18o 00′ V; derfra ret nord til 60o 00′ N; derfra ret øst til 15o 00′ V; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-afsnit XIIa

Den del af underområde XII, der afgrænses af linjen mellem følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

62,00 N

15,00 V

62,00 N

27,00 V

59,00 N

27,00 V

59,00 N

42,00 V

52,50 N

42,00 V

52,50 N

18,00 V

54,50 N

18,00 V

54,50 N

24,00 V

60,00 N

24,00 V

60,00 N

18,00 V

60,00 N

15,00 V

62,00 N

15,00 V

Statistisk ICES-underafsnit XIIa 1

Den del af afsnit XIIa, der afgrænses af linjen mellem følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

52,50 N

42,00 V

56,55 N

42,00 V

56,64 N

41,50 V

56,75 N

41,00 V

56,88 N

40,50 V

57,03 N

40,00 V

57,20 N

39,50 V

57,37 N

39,00 V

57,62 N

38,50 V

57,78 N

38,25 V

57,97 N

38,00 V

58,26 N

37,50 V

58,50 N

37,20 V

58,63 N

37,00 V

59,00 N

36,77 V

59,00 N

27,00 V

60,85 N

27,00 V

60,69 N

26,46 V

60,45 N

25,09 V

60,37 N

23,96 V

60,22 N

23,27 V

60,02 N

21,76 V

60,00 N

20,55 V

60,05 N

18,65 V

60,08 N

18,00 V

60,00 N

18,00 V

60,00 N

24,00 V

54,50 N

24,00 V

54,50 N

18,00 V

52,50 N

18,00 V

52,50 N

42,00 V

Statistisk ICES-underafsnit XIIa 2

Den del af afsnit XIIa, der afgrænses af linjen mellem følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

60,00 N

20,55 V

60,00 N

15,00 V

60,49 N

15,00 V

60,44 N

15,22 V

60,11 N

17,32 V

60,05 N

18,65 V

60,00 N

20,55 V

Statistisk ICES-underafsnit XIIa 3

Den del af afsnit XIIa, der afgrænses af linjen mellem følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

59,00 N

42,00 V

56,55 N

42,00 V

56,64 N

41,50 V

56,75 N

41,00 V

56,88 N

40,50 V

57,03 N

40,00 V

57,20 N

39,50 V

57,37 N

39,00 V

57,62 N

38,50 V

57,78 N

38,25 V

57,97 N

38,00 V

58,26 N

37,50 V

58,63 N

37,00 V

59,00 N

36,77 V

59,00 N

42,00 V

Statistisk ICES-underafsnit XIIa 4

Den del af afsnit XIIa, der afgrænses af linjen mellem følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

62,00 N

27,00 V

60,85 N

27,00 V

60,69 N

26,46 V

60,45 N

25,09 V

60,37 N

23,96 V

60,22 N

23,27 V

60,02 N

21,76 V

60,00 N

20,55 V

60,05 N

18,65 V

60,11 N

17,32 V

60,44 N

15,22 V

60,49 N

15,00 V

62,00 N

15,00 V

62,00 N

27,00 V

Statistisk ICES-afsnit XIIb

Den del af underområde XII, der afgrænses af linjen mellem følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

60,00 N

18,00 V

54,50 N

18,00 V

54,50 N

24,00 V

60,00 N

24,00 V

60,00 N

18,00 V

Statistisk ICES-afsnit XIIc

Den del af underområde XII, der afgrænses af linjen mellem følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

52,50 N

42,00 V

48,00 N

42,00 V

48,00 N

18,00 V

52,50 N

18,00 V

52,50 N

42,00 V

Statistisk ICES-underområde XIV

Farvandet afgrænset af en linje fra den geografiske nordpol langs meridianen 40o 00′ V til Grønlands nordkyst; derfra i østlig og sydlig retning langs Grønlands kyst til punktet 44o 00′ V; derfra ret syd til 59o 00′ N; derfra ret øst til 27o 00′ V; derfra ret nord til 68o 00′ N; derfra ret øst til 11o 00′ V; derfra ret nord til den geografiske nordpol.

Statistisk ICES-afsnit XIVa

Farvandet afgrænset af en linje fra den geografiske nordpol langs meridianen 40o 00′ V til Grønlands nordkyst; derfra i østlig og sydlig retning langs Grønlands kyst til punktet på Kap Savary 68o 30′ N; derfra ret syd langs meridianen 27o 00′ V til 68o 00′ N; derfra ret øst til 11o 00′ V; derfra ret nord til den geografiske nordpol.

Statistisk ICES-afsnit XIVb

Farvandet afgrænset af en linje, der udgår fra punktet på Grønlands sydkyst 44o 00′ V; derfra ret syd til 59o 00′ N; derfra ret øst til 27o 00′ V; derfra ret nord til punktet på Kap Savary 68o 30′ N; derfra i sydvestlig retning langs Grønlands kyst til begyndelsespunktet.

Statistisk ICES-underafsnit XIVb 1

Den del af afsnit XIVb, der afgrænses af linjen mellem følgende koordinater:

Breddegrad

Længdegrad

59,00 N

27,00 V

59,00 N

36,77 V

59,35 N

36,50 V

59,50 N

36,35 V

59,75 N

36,16 V

60,00 N

35,96 V

60,25 N

35,76 V

60,55 N

35,50 V

60,75 N

35,37 V

61,00 N

35,15 V

61,25 N

34,97 V

61,50 N

34,65 V

61,60 N

34,50 V

61,75 N

34,31 V

61,98 N

34,00 V

62,25 N

33,70 V

62,45 N

33,53 V

62,50 N

33,27 V

62,56 N

33,00 V

62,69 N

32,50 V

62,75 N

32,30 V

62,87 N

32,00 V

63,03 N

31,50 V

63,25 N

31,00 V

63,31 N

30,86 V

63,00 N

30,61 V

62,23 N

29,87 V

61,79 N

29,25 V

61,44 N

28,61 V

61,06 N

27,69 V

60,85 N

27,00 V

59,00 N

27,00 V

Statistisk ICES-underafsnit XIVb 2

Den del af afsnit XIVb, der ikke ligger inden for underafsnit XIVb 1.


BILAG IV

Formater ved indberetning af fangstdata for det nordøstlige Atlanterhav

Magnetiske medier

Magnetbånd: ni-spors med en datatæthed på 1 600 eller 6 250 bit pr. tomme og EBCDIC- eller ASCII-tegnkode, helst uden label. Hvis de er forsynet med label, skal der angives en end-of-file kode.

Disketter: MS-DOS formaterede, 3,5" 720 kbyte eller 1,4 Mbyte disketter eller 5,25" 360 kbyte eller 1,2 Mbyte disketter.

Recordformat

Byte nr.

Indberetningsbetegnelse

Bemærkninger

1–4

Land (ISO-bogstavkode bestående af tre bogstaver)

f.eks. FRA = Frankrig

5–6

År

f.eks. 90 = 1990

7–8

Overordnet FAO-fiskeriområde

27 = nordøstlige Atlanterhav

9–15

Afsnit

f.eks. IVa = ICES-afsnit IVa

16–18

Art

Bogstavkode bestående af tre bogstaver

19–26

Fangst

Ton

Anmærkninger:

a)

Alle numeriske felter skal højrestilles og indledes med blanktegn. Alle alfanumeriske felter skal venstrestilles og efterfølges af blanktegn.

b)

Fangsterne angives i landede mængder omregnet til levende vægt og afrundes til nærmeste ton.

c)

Mængder (byte 19–26) på under en halv enhed registreres som »- 1«.

d)

Ukendte mængder (byte 19–26) registreres som »- 2«.


BILAG V

FORMAT VED INDBERETNING AF FANGSTDATA FOR FISKERI I DET NORDØSTLIGE ATLANTERHAV PÅ MAGNETISKE MEDIER

A.   Kodningsformat

Dataene indberettes som poster af variabel længde med et kolon (:) mellem postens felter. Følgende felter skal indgå i hver post:

Felt

Bemærkninger

Land

Bogstavkode bestående af tre bogstaver (f.eks. FRA = Frankrig)

År

F.eks. 2001 eller 01

Største FAO-fiskeriområde

F.eks. 27 = det nordøstlige Atlanterhav

Afsnit

F.eks. IVa = ICES-underafsnit IVa

Art

Bogstavkode bestående af tre bogstaver

Fangst

Ton

a)

Fangsterne angives i landede mængder omregnet til levende vægt og afrundes til nærmeste ton.

b)

Mængder på under en halv enhed registreres som »– 1«.

c)

Landekoder:

Østrig

AUT

Belgien

BEL

Bulgarien

BGR

Cypern

CYP

Tjekkiet

CZE

Tyskland

DEU

Danmark

DNK

Spanien

ESP

Estland

EST

Finland

FIN

Frankrig

FRA

Det Forenede Kongerige

GBR

England og Wales

GBRA

Skotland

GBRB

Nordirland

GBRC

Grækenland

GRC

Ungarn

HUN

Irland

IRL

Island

ISL

Italien

ITA

Litauen

LTU

Luxembourg

LUX

Letland

LVA

Malta

MLT

Nederlandene

NLD

Norge

NOR

Polen

POL

Portugal

PRT

Rumænien

ROU

Slovakiet

SVK

Slovenien

SVN

Sverige

SWE

Tyrkiet

TUR

B.   Fremsendelse af data til Europa-Kommissionen

Så vidt muligt fremsendes dataene elektronisk (f.eks. som bilag til e-post). Er dette ikke muligt, kan dataene fremsendes på en 3,5" HD-diskette.


BILAG VI

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Rådets forordning (EØF) nr. 3880/91

(EFT L 365 af 31.12.1991, s. 1)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1637/2001

(EFT L 222 af 17.8.2001, s. 20)

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003

(EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1)

Udelukkende bilag I, nr. 4

Kommissionens forordning (EF) nr. 448/2005

(EUT L 74 af 19.3.2005, s. 5)

 


BILAG VII

Sammenligningstabel

Forordning (EØF) nr. 3880/91

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, stk. 1 og 2

Artikel 5, stk. 1 og 2

Artikel 5, stk. 3

Artikel 6, stk. 1 og 2

Artikel 6, stk. 1 og 2

Artikel 6, stk. 3

Artikel 6, stk. 4

Artikel 6, stk. 3

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag III

Bilag IV

Bilag IV

Bilag V

Bilag VI

Bilag VII