10.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 39/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 116/2009

af 18. december 2008

om udførsel af kulturgoder

(kodificeret udgave)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 3911/92 af 9. december 1992 om udførsel af kulturgoder (1) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (2). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Til opretholdelsen af det indre marked bør der være regler om handel med tredjelande for at sikre beskyttelsen af kulturgoder.

(3)

Det synes navnlig nødvendigt at indføre foranstaltninger, der kan sikre ensartet kontrol med udførsel af kulturgoder ved Fællesskabets ydre grænser.

(4)

En sådan ordning bør udformes som en forpligtelse til at forelægge en tilladelse udstedt af den kompetente medlemsstat inden udførsel af kulturgoder, som falder ind under denne forordnings anvendelsesområde. Dette forudsætter en nøjagtig definition af det materielle anvendelsesområde for de omtalte foranstaltninger og de nærmere regler for gennemførelsen af dem; anvendelsen af ordningen skal være så enkel og effektiv som muligt.

(5)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (3).

(6)

Under hensyn til de erfaringer, som medlemsstaternes myndigheder har opnået i forbindelse med anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (4), bør nævnte forordning finde anvendelse i denne sammenhæng.

(7)

Formålet med bilag I til denne forordning er at præcisere, hvilke kategorier af kulturgoder der skal nyde særlig beskyttelse i samhandelen med tredjelande, men det skal ikke foregribe medlemsstaternes definition af kulturgoder, der har karakter af nationale skatte i den i traktatens artikel 30 anvendte betydning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

Med forbehold af medlemsstaternes kompetence i henhold til traktatens artikel 30 forstås i denne forordning ved »kulturgoder« de kulturgenstande, der er opført i bilag I.

Artikel 2

Udførselstilladelse

1.   Udførsel af kulturgoder til lande uden for Fællesskabets toldområde kan kun finde sted mod forelæggelse af en udførselstilladelse.

2.   Udførselstilladelsen udstedes efter anmodning fra den pågældende:

a)

af en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor det pågældende kulturgode lovligt og definitivt befandt sig den 1. januar 1993

b)

eller senere af en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor kulturgodet befinder sig efter lovlig og definitiv overførsel fra en anden medlemsstat eller indførsel fra et tredjeland eller genindførsel fra et tredjeland efter lovlig overførsel fra en medlemsstat til dette land.

Med forbehold af stk. 4 kan den medlemsstat, der er kompetent i henhold til første afsnit, litra a) eller b), dog undlade at kræve udførselstilladelse for de kulturgoder, der er nævnt i første og andet led i kategori A. 1 i bilag I, hvis disse er af begrænset arkæologisk eller videnskabelig interesse, og såfremt de ikke stammer direkte fra udgravninger, fund eller arkæologiske steder i en medlemsstat, og de lovligt findes på markedet.

Udførselstilladelsen kan nægtes i medfør af denne forordning, såfremt de pågældende kulturgoder er omfattet af en lovgivning til beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi i den pågældende medlemsstat.

Den i første afsnit, litra b), nævnte myndighed retter om nødvendigt henvendelse til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, det pågældende kulturgode hidrører fra, navnlig de kompetente myndigheder i henhold til Rådets direktiv 93/7/EØF af 15. marts 1993 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område (5).

3.   Udførselstilladelsen er gyldig i alle medlemsstaterne.

4.   Uanset bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 henhører direkte udførsel fra Fællesskabets toldområde af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, som ikke er kulturgoder i henhold til denne forordning, under den eksporterende medlemsstats nationale lovgivning.

Artikel 3

Kompetente myndigheder

1.   Medlemsstaterne sender Kommissionen en fortegnelse over de myndigheder, der er beføjede til at udstede udførselstilladelser for kulturgoder.

2.   Kommissionen offentliggør en fortegnelse over myndighederne og enhver ændring af denne liste i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Forelæggelse af tilladelse

Ved toldbehandlingen med henblik på udførsel forelægges udførselstilladelsen til støtte for udførselsangivelsen for det toldsted, der har beføjelse til at godkende denne angivelse.

Artikel 5

Begrænsning af kompetente toldsteder

1.   Medlemsstaterne kan begrænse antallet af toldsteder, der er beføjede til at foretage toldbehandling i forbindelse med udførsel af kulturgoder.

2.   Hvis medlemsstaterne benytter sig af muligheden i stk. 1, meddeler de Kommissionen, hvilke toldsteder der har denne beføjelse.

Kommissionen offentliggør disse oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Administrativt samarbejde

Med henblik på anvendelsen af denne forordning finder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 515/97 tilsvarende anvendelse, herunder navnlig bestemmelserne om, at meddelte oplysninger er fortrolige.

Foruden samarbejdet i henhold til stk. 1 træffer medlemsstaterne alle relevante forholdsregler til i deres indbyrdes forbindelser at etablere et samarbejde mellem toldmyndighederne og de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 4 i direktiv 93/7/EØF.

Artikel 7

Gennemførelsesforanstaltninger

De foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, herunder navnlig bestemmelserne om den formular, der skal anvendes (f.eks. model og tekniske karakteristika), vedtages efter proceduren i artikel 8, stk. 2.

Artikel 8

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Artikel 9

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.

Artikel 10

Indberetning

1.   Hver medlemsstat underretter Kommissionen om de foranstaltninger, den træffer i medfør af denne forordning.

Kommissionen meddeler de øvrige medlemsstater disse oplysninger.

2.   Kommissionen sender hvert tredje år Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en beretning om gennemførelsen af denne forordning.

Rådet foretager hvert tredje år på forslag af Kommissionen en gennemgang og efter omstændighederne ajourføring af de beløb, der er anført i bilag I på baggrund af de økonomiske og monetære indekstal i Fællesskabet.

Artikel 11

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 3911/92, som ændret ved de i bilag II anførte forordninger, ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 12

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2008.

På Rådets vegne

M. BARNIER

Formand


(1)  EFT L 395 af 31.12.1992, s. 1.

(2)  Se bilag II.

(3)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(4)  EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1.

(5)  EFT L 74 af 27.3.1993, s. 74.


BILAG I

Kategorier af kulturgenstande omhandlet i artikel 1

1.

Arkæologiske genstande, der er over 100 år gamle, og som hidrører fra:

 

udgravninger og fund på landjorden eller under vandet

9705 00 00

arkæologiske fundsteder

9706 00 00

arkæologiske samlinger.

2.

Dele, der udgør en integrerende del af kunstneriske, historiske eller religiøse mindesmærker, og som er fjernet derfra, såfremt de er over 100 år gamle.

9705 00 00

9706 00 00

3.

Malerier og billeder, der ikke hører ind under kategori 4 eller 5, og som udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets og materialernes art (1)

9701

4.

Akvareller, gouacher og pasteller, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets art (1)

9701

5.

Mosaikker, der ikke hører ind under kategori 1 eller 2, og som udelukkende er fremstillet som håndarbejde, og tegninger, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets og materialernes art (1)

6914

9701

6.

Originale stik, tryk, serigrafier og litografier og de pågældende matricer samt originalplakater (1)

Kapitel 49

9702 00 00

8442 50 99

7.

Originale statuer og skulpturer og kopier heraf, der er fremstillet efter samme fremgangsmåde som originalen (1), og som ikke hører ind under kategori 1.

9703 00 00

8.

Fotografier, film og disses negativer (1)

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Inkunabler og manuskripter, herunder geografiske kort og musikpartiturer, enkeltvis eller samlet (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10.

Bøger, som er over 100 år gamle, enkeltvis eller som samlinger.

9705 00 00

9706 00 00

11.

Trykte geografiske kort, som er over 200 år gamle.

9706 00 00

12.

Arkivalier af enhver art, som omfatter elementer, der er over 50 år gamle, uanset materialets art.

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

13.

a)

Zoologiske, botaniske, mineralogiske eller anatomiske samlinger (2) og genstande fra samlinger;

9705 00 00

b)

Samlinger (2) der frembyder historisk, palæontologisk, etnografisk eller numismatisk interesse.

9705 00 00

14.

Befordringsmidler, der er over 75 år gamle.

9705 00 00

kapitel 86-89

15.

Andre antikviteter, der ikke hører ind under kategori A.1 til A.14, og

 

a)

som er mellem 50 og 100 år gamle:

 

legetøj, spil

kapitel 95

glasvarer

7013

guld- og sølvsmedearbejder

7114

møbler og møbleringsgenstande

kapitel 94

optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter

kapitel 90

musikinstrumenter

kapitel 92

ure og dele dertil

kapitel 91

værker af træ

kapitel 44

keramiske produkter

kapitel 69

tapisserier

5805 00 00

gulvtæpper

kapitel 57

tapet

4814

våben

kapitel 93

b)

som er over 100 år gamle

9706 00 00

Kulturgoder, der henhører under kategori A.1 til A.15, omfattes kun af nærværende forordning, hvis deres værdi svarer til eller overstiger de under B omhandlede økonomiske tærskler.

B.   Økonomiske tærskler for visse af kategorierne under A (EUR)

Værdi:

 

uanset værdi

1 (arkæologiske genstande)

2 (dele fjernet fra monumenter)

9 (inkunabler og manuskripter)

12 (arkivalier)

 

15 000

5 (mosaikker og tegninger)

6 (stik)

8 (fotografier)

11 (trykte geografiske kort)

 

30 000

4 (akvareller, gouacher og pasteller)

 

50 000

7 (statuer)

10 (bøger)

13 (samlinger)

14 (befordringsmidler)

15 (alle andre genstande)

 

150 000

3 (malerier)

Overholdelsen af betingelserne med hensyn til de økonomiske værdier skal bedømmes på det tidspunkt, hvor anmodningen om udførselstilladelse fremsættes. Genstandens økonomiske værdi er den værdi, som genstanden har i den medlemsstat, der omhandles i artikel 2, stk. 2.

For de medlemsstater, der ikke anvender møntenheden euro, omregnes og angives de i bilag I i euro angivne værdier i national valuta efter den vekselkurs pr. 31. december 2001, som er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Denne modværdi i national valuta tages hvert andet år op til revision med virkning pr. 31. december 2001. Beregningen af denne modværdi baseres på gennemsnittet af disse valutaers daglige værdi, udtrykt i euro gennem de 24 måneder, som ender den sidste dag i den august måned, der går forud for revisionen med virkning fra den 31. december. Denne beregningsmetode tages på forslag af Kommissionen op til revision af Det Rådgivende Udvalg for Kulturgoder, i princippet to år efter den første anvendelse. Ved hver revision offentliggøres værdierne i euro og deres modværdier i national valuta regelmæssigt i Den Europæiske Unions Tidende de første dage i den november måned, der går forud for den dato, fra hvilken revisionen får virkning.


(1)  Som er over 50 år gamle og ikke tilhører ophavsmanden selv.

(2)  Som defineret af Domstolen i dommen i sag 252/84, der lyder således: »Ved samlerobjekter henhørende under den fælles toldtarifs pos. 9705 forstås genstande, der opfylder betingelserne for at kunne optages i en samling, dvs. genstande der er forholdsvis sjældne, normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål, er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale omsætning af lignende, brugbare genstande, samt har en betydelig værdi«.


BILAG II

Ophævet forordning med ændringer

Rådets forordning (EØF) nr. 3911/92

(EFT L 395 af 31.12.1992, s. 1)

 

Rådets forordning (EF) nr. 2469/96

(EFT L 335 af 24.12.1996, s. 9)

 

Rådets forordning (EF) nr. 974/2001

(EFT L 137 af 19.5.2001, s. 10)

 

Rådets forordning (EF) nr. 806/2003

(EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1)

Udelukkende bilag 1, nr. 2


BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EØF) nr. 3911/92

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2, første afsnit, indledende tekst

Artikel 2, stk. 2, første led, indledende tekst

Artikel 2, stk. 2, første afsnit, første led

Artikel 2, stk. 2, første afsnit, litra a)

Artikel 2, stk. 2, første afsnit, andet led

Artikel 2, stk. 2, første afsnit, litra b)

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit

Artikel 2, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 2, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 2, stk. 2, fjerde afsnit

Artikel 2, stk. 2, fjerde afsnit

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 4

Artikel 2, stk. 4

Artikel 3 til 9

Artikel 3 til 9

Artikel 10, stk. 1

Artikel 10, stk. 1, første afsnit

Artikel 10, stk. 2

Artikel 10, stk. 1, andet afsnit

Artikel 10, stk. 3

Artikel 10, stk. 2, første afsnit

Artikel 10, stk. 4

Artikel 10, stk. 5

Artikel 10, stk. 2, andet afsnit

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Bilag, del A, nr. 1-3

Bilag I, del A, nr. 1-3

Bilag, del A, nr. 3A

Bilag I, del A, nr. 4

Bilag, del A, nr. 4

Bilag I, del A, nr. 5

Bilag, del A, nr. 5

Bilag I, del A, nr. 6

Bilag, del A, nr. 6

Bilag I, del A, nr. 7

Bilag, del A, nr. 7

Bilag I, del A, nr. 8

Bilag, del A, nr. 8

Bilag I, del A, nr. 9

Bilag, del A, nr. 9

Bilag I, del A, nr. 10

Bilag, del A, nr. 10

Bilag I, del A, nr. 11

Bilag, del A, nr. 11

Bilag I, del A, nr. 12

Bilag, del A, nr. 12

Bilag I, del A, nr. 13

Bilag, del A, nr. 13

Bilag I, del A, nr. 14

Bilag, del A, nr. 14

Bilag I, del A, nr. 15

Bilag, del B

Bilag I, del B

Bilag II

Bilag III