29.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 85/2009

af 19. januar 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse bestemmelser om økonomisk forvaltning

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 161, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den hidtil værste krise på de internationale kapitalmarkeder har stillet Fællesskabet over for store udfordringer, som kræver en hurtig indsats for at afbøde virkningerne for økonomien som helhed og navnlig støtte investeringer for på den måde igen at få sat gang i væksten og beskæftigelsen.

(2)

Rammebestemmelserne for programmeringsperioden 2007-2013 blev vedtaget med det formål at forenkle programmeringen og forvaltningen af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, styrke effektiviteten af deres interventioner og lægge større vægt på subsidiaritet i forbindelse med gennemførelsen.

(3)

Det er nødvendigt at tilpasse visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (1) for at gøre det lettere at tilvejebringe fællesskabsbevillinger til iværksættelse af operationelle programmer og støttede projekter inden for rammerne af disse programmer, for at fremskynde gennemførelsen heraf og dermed investeringernes indvirkning på økonomien.

(4)

Desuden bør Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) have bedre muligheder for at bistå medlemsstaterne med at forberede og gennemføre operationelle programmer.

(5)

Da EIB og EIF optræder som Fællesskabets finansielle enheder i henhold til traktaten, bør det også være muligt at tildele dem en kontrakt direkte, når finansieringstekniske operationer organiseres med deres mellemkomst som holdingfonde.

(6)

For at gøre det lettere at anvende finansieringstekniske instrumenter, navnlig i forbindelse med bæredygtig byudvikling, bør det gøres muligt at behandle naturalydelser som støtteberettigede udgifter ved oprettelse af eller som bidrag til fondene.

(7)

Med støtte til virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder, for øje bør betingelserne for udbetaling af forskud i forbindelse med statsstøtte som omhandlet i traktatens artikel 87 lempes.

(8)

For at fremskynde gennemførelsen af store projekter er det nødvendigt at tillade, at udgifterne til store projekter, som Kommissionen endnu ikke har vedtaget, kan medtages i udgiftsoversigten.

(9)

For at øge medlemsstaternes finansielle midler til hurtig iværksættelse af operationelle programmer i en krisesituation er det nødvendigt at ændre bestemmelserne om forfinansiering.

(10)

Udbetaling af forskud allerede ved de operationelle programmers iværksættelse burde kunne sikre en jævn cash flow og lette betalingerne til modtagerne i forbindelse med programmets gennemførelse. Derfor bør der indføres bestemmelser om forskudsbetaling i forbindelse med strukturfondene: 7,5 % (til de medlemsstater, der var med i Den Europæiske Union i dens sammensætning før den 1. maj 2004) og 9 % (til de medlemsstater, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eller senere) for at fremskynde gennemførelsen af de operationelle programmer.

(11)

I medfør af ligheds- og retssikkerhedsprincippet bør ændringerne af artikel 56, stk. 2, og artikel 78, stk. 1, finde anvendelse i hele programmeringsperioden 2007-2013. Der er derfor behov for anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 1. august 2006, som var ikrafttrædelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1083/2006. Den hidtil værste krise på de internationale kapitalmarkeder kræver en hurtig indsats for at afbøde virkningerne for økonomien som helhed, og de andre ændringer bør derfor træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(12)

Forordning (EF) nr. 1083/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1083/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 44, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Litra b) affattes således:

»b)

hvor aftalen ikke er en offentlig tjenesteydelseskontrakt i overensstemmelse med lovgivningen om offentlige indkøb, et tilskud, der med henblik herpå er defineret som et direkte finansielt bidrag i form af en donation til et finansieringsinstitut uden indkaldelse af forslag, hvis dette sker i henhold til en national lov, der er forenelig med traktaten«.

b)

Som litra c) indsættes:

»c)

indgåelse af en kontrakt direkte med EIB eller EIF.«

2)

I artikel 46, stk. 1, indsættes følgende som andet afsnit:

»EIB eller EIF kan på medlemsstaternes anmodning deltage i de tekniske bistandsforanstaltninger, der er omhandlet i første afsnit.«

3)

Artikel 56, stk. 2, affattes således:

»2.   Uanset stk. 1 kan bidrag, der er naturalydelser, afskrivningsomkostninger og generalomkostninger behandles som udgifter, som modtagerne har betalt i forbindelse med gennemførelsen af operationerne, når betingelserne i nærværende stykkes tredje afsnit er opfyldt.

Uanset stk. 1 kan bidrag, der er naturalydelser, hvad angår finansieringstekniske instrumenter og med henblik på artikel 78, stk. 6, første afsnit, behandles som en udgift, der er betalt ved oprettelsen af eller som bidrag til fonde eller holdingfonde, når betingelserne i nærværende stykkes tredje afsnit er opfyldt.

De udgifter, der er omhandlet i første og andet afsnit skal opfylde følgende betingelser:

a)

reglerne om støtteberettigelse, der er udarbejdet i henhold til stk. 4, tager højde for støtteberettigelsen af sådanne udgifter

b)

udgifterne dokumenteres ved hjælp af regnskabsdokumenter med bevisværdi svarende til fakturaer, jf. dog bestemmelserne i særforordninger

c)

medfinansieringen fra fondene overstiger for så vidt angår naturalydelser ikke de samlede støtteberettigede udgifter med fradrag af værdien af sådanne bidrag.«

4)

I artikel 78 foretages følgende ændringer:

a)

Artikel 78, stk. 1, første afsnit, sidste punktum, affattes således:

»Udgifter, der er betalt af modtagerne, dokumenteres med modtagne fakturaer eller regnskabsbilag med samme beviskraft, jf. dog bestemmelserne i særforordningerne om de enkelte fonde.«

b)

I artikel 78, stk. 2, udgår litra b).

c)

Artikel 78, stk. 4, affattes således:

»4.   Hvis Kommissionen i overensstemmelse med artikel 41, stk. 3, afslår at yde et finansielt bidrag til et stort projekt, skal udgiftsoversigten efter vedtagelse af Kommissionens beslutning ændres i overensstemmelse hermed.«

5)

Artikel 82, stk. 1, andet afsnit, litra a), b) og c), affattes således:

»a)

for medlemsstater af Den Europæiske Union i dens sammensætning før den 1. maj 2004, i 2007 2 % af bidraget fra strukturfondene til det pågældende operationelle program, i 2008 3 % af bidraget fra strukturfondene til det pågældende operationelle program, og i 20092,5 % af bidraget fra strukturfondene til det pågældende operationelle program

b)

for medlemsstater, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eller senere, i 2007 2 % af bidraget fra strukturfondene til det pågældende operationelle program, i 2008 3 % af bidraget fra strukturfondene til det pågældende operationelle program, og i 2009 4 % af bidraget fra strukturfondene til det pågældende operationelle program

c)

hvis det operationelle program falder ind under målet om europæisk territorialt samarbejde, og hvis mindst en af deltagerne er en medlemsstat, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eller senere, i 2007 2 % af bidraget fra EFRU til det operationelle program, i 2008 3 % af bidraget fra EFRU til det operationelle program, og i 2009 4 % af bidraget fra EFRU til det operationelle program.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 3), og artikel 1, nr. 4), litra a), anvendes dog fra den 1. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 19. januar 2009.

På Rådets vegne

P. GANDALOVIČ

Formand


(1)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.