14.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 9/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 20/2009

af 13. januar 2009

om fastsættelse af specifikationer for ad hoc-modulet for 2010 om forening af arbejds- og familielivet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 577/98

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 365/2008 af 23. april 2008 om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for årene 2010, 2011 og 2012 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (2), indeholder et ad hoc-modul om forening af arbejds- og familielivet.

(2)

I Rådets beslutning 2008/618/EF af 15. juli 2008 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (3), Europa-Kommissionens meddelelse om en køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd (4) og den europæiske ligestillingspagt (5) opfordres medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at skabe bedre balance mellem arbejde og privatliv for alle og i denne forbindelse tilbyde bedre børnepasning og bedre pasningsfaciliteter for andre plejekrævende personer og fremme forældreorlov for både kvinder og mænd. Der er således behov for omfattende og sammenlignelige data om forening af arbejds- og familielivet for at kunne overvåge opfyldelsen af målsætningerne i Fællesskabets beskæftigelsesstrategi og måle virkningen af de seneste politikker på området.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den detaljerede liste over de oplysninger, der skal indsamles i 2010 til ad hoc-modulet om forening af arbejds- og familielivet, er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. januar 2009.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 77 af 14.3.1998, s. 3.

(2)  EUT L 112 af 24.4.2008, s. 22.

(3)  EUT L 198 af 26.7.2008, s. 47.

(4)  KOM(2006) 0092 endelig.

(5)  Formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 23. og 24. marts 2006.


BILAG

ARBEJDSSTYRKEUNDERSØGELSE

Specifikationer for ad hoc-modulet for 2010 om forening af arbejds- og familielivet

1.

Berørte medlemsstater og regioner: alle.

2.

Variablerne kodes som følger:

Angivelsen af variablerne i arbejdsstyrkeundersøgelsen i kolonnen »Filter« refererer til bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2008 af 25. april 2008 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår den harmoniserede liste over de variabler, der fra 2009 skal anvendes ved indberetning af data, og anvendelsen af en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler og definitionen af referencekvartalerne (1).

Navn

Kolonne

Kode

Beskrivelse

Filter

REGCARE

197

 

Personen passer regelmæssigt andre børn under 15 år (bortset fra egne/ægtefælles børn i husstanden) eller plejekrævende syge, handicappede, ældre slægtninge/venner på 15 år og derover

Alle personer i alderen 15-64 år

1

Ja, børn under 15 år

2

Ja, plejekrævende slægtninge/venner på 15 år og derover

3

Ja, børn under 15 år og plejekrævende slægtninge/venner på 15 år og derover

4

Nej

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

CHILDCAR

198

 

Benyttelse af børnepasningsmuligheder for yngste barn i husstanden pr. uge (herunder betalt dagpleje, førskole, bortset fra obligatorisk skolegang)

Alle personer i alderen 15-64 år med mindst et barn (eget/ægtefælles) under 15 år i husstanden

 

Benyttelse af børnepasningsmuligheder — antal timer pr. uge

1

indtil 10 timer

2

mere end 10 og indtil 20 timer

3

mere end 20 og indtil 30 timer

4

mere end 30 og indtil 40 timer

5

mere end 40 timer

6

Benytter ikke børnepasningsmuligheder

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

IMPFACIL

199

 

Udbuddet af pasningsmuligheder og prisen for disse tjenesteydelser som begrundelse for ikke at arbejde eller kun at arbejde på deltid

Alle personer i alderen 15-64 år og (FTPTREAS≠3 og SEEKREAS≠3 og (REGCARE=1-3 eller har mindst et barn (eget/ægtefælles) under 15 år i husstanden)) og FTPT≠1

1

Egnede pasningsmuligheder for børn findes ikke eller er for dyre

2

Egnede pasningsmuligheder for syge, handicappede eller ældre findes ikke eller er for dyre

3

Egnede pasningsmuligheder for både børn og syge, handicappede og ældre findes ikke eller er for dyre

4

Pasningsmulighederne har ingen indflydelse på deltagelsen på arbejdsmarkedet

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

NOWRECHI

200

 

Vigtigste grund (i relation til børnepasning) til ikke at arbejde eller til kun at arbejde på deltid

Alle personer i alderen 15-64 år og (NEEDCARE=1,3 eller IMPFACIL=1,3)

1

Ingen børnepasningsmuligheder

2

Børnepasningsmulighederne er for dyre

3

Børnepasningsmulighederne er ikke af tilstrækkelig god kvalitet

4

Andre grunde i relation til manglende egnede børnepasningsmuligheder

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

NOWRECAR

201

 

Vigtigste grund (i relation til pasning af andre plejekrævende personer) til ikke at arbejde eller til kun at arbejde på deltid

Alle personer i alderen 15-64 år og (NEEDCARE=2,3 eller IMPFACIL =2,3)

1

Ingen pasningsmuligheder

2

Pasningsmulighederne er for dyre

3

Pasningsmulighederne er ikke af tilstrækkelig god kvalitet

4

Andre grunde i relation til manglende egnede pasningsmuligheder

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

VARHOURS

202

 

Skiftende arbejdstid

Alle personer i alderen 15-64 og STAPRO = 3

1

Fast arbejdstidsstart og arbejdstidsophør eller skiftende arbejdstid, som fastlægges af arbejdsgiveren

 

Arbejdstiden fastlægges af arbejdstageren, der vælger en af følgende ordninger

2

Flekstid/arbejdstidsopsparing

3

Fast antal arbejdstimer pr. dag med en vis fleksibilitet i fordelingen af timerne i løbet af dagen

4

Fastsætter selv sin arbejdstid (ingen formelle begrænsninger)

5

Andet

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

POSSTEND

203

 

Mulighed for at variere arbejdstidsstart og/eller arbejdstidsophør af familiemæssige grunde (med mindst en time)

VARHOURS=1,3,5,blank

1

Almindeligvis muligt

2

Sjældent muligt

3

Ikke muligt

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

POSORGWT

204

 

Mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden på en sådan måde, at det af familiemæssige grunde er muligt at holde fri hele dage (uden at bruge feriedage)

Alle personer i alderen 15-64 og STAPRO = 3

1

Almindeligvis muligt

2

Sjældent muligt

3

Ikke muligt

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

REDWORK

205

 

Nedsat arbejdstid for at kunne passe yngste barn i husstanden i mindst en måned (bortset fra barselsorlov)

Alle personer i alderen 15-64 år med mindst et barn (eget/ægtefælles) indtil det fyldte 8. år i husstanden og (WSTATOR = 1,2 eller (EXISTPR = 1 og REFYEAR-YEARPR <= det yngste barns alder + 1))

1

Ja

2

Nej

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

STOPWORK

206

 

Ophørte med at arbejde for at kunne passe yngste barn i husstanden i mindst en måned (bortset fra barselsorlov)

Alle personer i alderen 15-64 år med mindst et barn (eget/ægtefælles) indtil det fyldte 8. år i husstanden og (WSTATOR = 1,2 eller (EXISTPR = 1 og REFYEAR-YEARPR <= det yngste barns alder + 1))

1

Nej

 

Ja, ophørte med at arbejde i en periode på

2

indtil 3 måneder

3

mere end 3 og indtil 6 måneder

4

mere end 6 måneder og indtil 1 år

5

mere end 1 år

6

Er endnu ikke begyndt at arbejde igen

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

PARLEAVE

207

 

Forældreorlov på fuld tid i mindst en måned for at kunne passe yngste barn i husstanden (bortset fra barselsorlov)

Alle personer i alderen 15-64 år med mindst et barn (eget/ægtefælles) indtil det fyldte 8. år i husstanden

1

Nej, har ikke taget forældreorlov på fuld tid i mindst en måned

 

Ja, har taget forældreorlov på fuld tid i en periode på

2

indtil 3 måneder

3

mere end 3 og indtil 6 måneder

4

mere end 6 måneder og indtil 1 år

5

mere end 1 år

6

Orloven er endnu ikke afsluttet

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

 

210/215

 

Vægtningsfaktor for ad hoc-modulet for 2010 (fakultativ)

Alle personer i alderen 15-64 år

0000-9999

Kolonne 210-213 indeholder hele tal

00-99

Kolonne 214-215 indeholder decimaler


(1)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 57.