19.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/87


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/161/EU

af 17. december 2009

om den tredje liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af direktiv 2000/39/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (1), særlig artikel 3, stk. 2,

under henvisning til udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)

Kommissionens skal ifølge direktiv 98/24/EF fremsætte forslag til europæiske mål i form af vejledende EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering med henblik på beskyttelse af arbejdstagere mod kemiske risici.

(2)

I forbindelse med udførelsen af dette arbejde bistås Kommissionen af Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser, der er nedsat i henhold til Kommissionens afgørelse 95/320/EF (2).

(3)

Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering er helbredsrelaterede, ikke-bindende værdier, der er beregnet ud fra de nyeste foreliggende videnskabelige data og under hensyntagen til de til rådighed værende målemetoder. Med værdierne fastsættes et tærskelniveau for eksponeringen, under hvilket der generelt ikke kan forventes skadelige virkninger i forbindelse med et givet stof efter kortvarig eller daglig eksponering gennem et helt arbejdsliv. Grænseværdier er mål på EU-plan, der skal bidrage til, at arbejdsgiveren kan bestemme og vurdere risici, jf. artikel 4 i direktiv 98/24/EF.

(4)

For enhver kemisk agens, for hvilken der på EU-plan er fastsat en vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering, skal medlemsstaterne fastsætte en national grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering på grundlag af EU-grænseværdien, men således at dens art kan bestemmes i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

(5)

Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering bør ses som et vigtigt led i de samlede bestræbelser på at sikre, at arbejdstagernes helbred er beskyttet mod risici hidrørende fra farlige kemikalier.

(6)

Resultaterne af risikovurderinger og de udarbejdede strategier for risikobegrænsning i forbindelse med Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer (3) viser, at der er behov for fastsættelse eller revision af grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for en række stoffer.

(7)

Kommissionens direktiv 91/322/EØF (4) som ændret ved direktiv 2006/15/EF (5) indeholder grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for 10 stoffer og er fortsat i kraft.

(8)

Ved Kommissionens direktiv 2000/39/EF (6) og 2006/15/EF fastsattes den første og den anden liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i henhold til direktiv 98/24/EF. Ved nærværende direktiv fastsættes den tredje liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i henhold til direktiv 98/24/EF.

(9)

Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser har i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 98/24/EF vurderet 19 stoffer, der er opført i bilaget til nærværende direktiv. Et af stofferne, phenol, var tidligere anført i bilaget til direktiv 2000/39/EF. Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser har gennemgået de vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for det pågældende stof på baggrund af de seneste videnskabelige data og anbefalet, at der fastsættes en ny grænseværdi for kortvarig eksponering som supplement til den eksisterende vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering, der gælder for tidsvægtet gennemsnitseksponering. Derfor bør dette stof, som nu anføres på listen i bilaget til nærværende direktiv, udgå af bilaget til direktiv 2000/39/EF.

(10)

Kviksølv er et stof med potentielt alvorlige kumulative sundhedsrisici. Derfor bør helbredskontrol, herunder biologisk overvågning, jf. artikel 10 i direktiv 98/24/EF, supplere den vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

(11)

Det er for visse stoffer også nødvendigt at etablere grænseværdier for eksponering i kortere perioder for at tage hensyn til virkningerne af en kortvarig eksponering.

(12)

For visse stoffer er det nødvendigt at undersøge risikoen for en indtrængen gennem huden for at sikre det højest mulige beskyttelsesniveau.

(13)

Nærværende direktiv bør være et praktisk skridt hen imod konsolideringen af det indre markeds sociale dimension.

(14)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 17 i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (7)

VEDTAGET FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Til gennemførelse af direktiv 98/24/EF fastsættes hermed den tredje liste over vejledende EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for de kemiske agenser, der er anført i bilaget.

Artikel 2

Medlemsstaterne fastsætter på grundlag af EU-grænseværdierne nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for de kemiske agenser, der er anført i bilaget.

Artikel 3

I bilaget til direktiv 2000/39/EF udgår henvisningen til phenol.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 18. december 2011.

De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2009.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

(2)  EFT L 188 af 9.8.1995, s. 14.

(3)  EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1.

(4)  EFT L 177 af 5.7.1991, s. 22.

(5)  EUT L 38 af 9.2.2006, s. 36.

(6)  EFT L 142 af 16.6.2000, s. 47.

(7)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.


BILAG

CAS (1)

BETEGNELSE

GRÆNSEVÆRDIER

Anmærkninger (2)

8 timer (3)

Kortvarig eksponering (4)

 

mg/m3  (5)

ppm (6)

mg/m3

ppm

 

68-12-2

N,N-Dimethylformamid

15

5

30

10

Hud

75-15-0

Carbondisulfid

15

5

Hud

80-05-7

Bisphenol A (svævestøv)

10

80-62-6

Methylmethacryla

50

100

96-33-3

Methylacrylat

18

5

36

10

108-05-4

Vinylacetat

17,6

5

35,2

10

108-95-2

Phenol

8

2

16

4

Hud

109-86-4

2-Methoxyethanol

1

Hud

110-49-6

2-Methoxyethylacetat

1

Hud

110-80-5

2-Ethoxyethanol

8

2

Hud

111-15-9

2-Ethoxyethylacetat

11

2

Hud

123-91-1

1,4-Dioxan

73

20

140-88-5

Ethylacrylat

21

5

42

10

624-83-9

Methylisocyanat

0,02

872-50-4

N-Methyl-2-pyrrolidon

40

10

80

20

Hud

1634-04-4

Tert-butylmethylether

183,5

50

367

100

 

Kviksølv og uorganiske divalente kviksølvforbindelser, herunder kviksølvoxid og kviksølvchlorid (målt som kviksølv) (7)

0,02

7664-93-9

Svovlsyre (tåge) (8)  (9)

0,05

7783-06-4

Hydrogensulfid

7

5

14

10


(1)  CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

(2)  Anmærkningen »Hud« angiver, at der er mulighed for betragtelig optagelse gennem huden.

(3)  Målt eller udregnet i forhold til en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnitseksponering.

(4)  Grænseværdi for kortvarig eksponering (STEL). Værdierne gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter, medmindre andet er angivet.

(5)  mg/m3: milligram pr. kubikmeter luft ved 20 °C og et tryk på 101,3 KPa.

(6)  ppm: »parts pr. million« (efter volumen) i luft (ml/m3).

(7)  Ved overvågning af eksponering for kviksølv og uorganiske divalente kviksølvforbindelser bør der tages hensyn til relevante metoder til biologisk overvågning, der supplerer den vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

(8)  Ved valg af en relevant metode til overvågning af eksponering bør der tages hensyn til potentielle begrænsninger og interferenser, der kan opstå, når der forekommer andre svovlforbindelser.

(9)  Tågen defineres som størrelsesfraktionen for partikler, der når ned i thorax.