1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/66


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/152/EF

af 30. november 2009

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udløbsdatoen for optagelse af aktivstoffet carbendazim i bilag I

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2006/135/EF (2) blev carbendazim optaget som aktivstof i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Optagelsesperioden udløber den 31. december 2009.

(2)

Optagelsesperioden for et aktivstof kan efter anmodning forlænges i en periode på højst ti år. Kommissionen modtog den 6. august 2007 en anmodning fra anmelderen om forlængelse af optagelsesperioden for carbendazim.

(3)

Den 10. januar 2008 forelagde anmelderen et teknisk dossier for den rapporterende medlemsstat Tyskland til støtte for sin anmodning. Tyskland forelagde sit udkast til ny vurderingsrapport den 27. juli 2009. Det er nødvendigt, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet udfører et peer review.

(4)

Da det ikke er muligt at afslutte forlængelsesproceduren inden den dato, hvor optagelsesperioden for carbendazim udløber, og da anmodningen om forlængelse blev indgivet tilstrækkeligt tidligt, bør der i overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, i direktiv 91/414/EØF indrømmes en forlængelse for det tidsrum, der er nødvendigt for, at proceduren kan afsluttes.

(5)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I række 149 (carbendazim (ikke oplyst stereokemi), CAS-nr. 10605-21-7, CIPAC-nr. 263), sjette kolonne (udløbsdato for stoffets optagelse i listen), i bilag I til direktiv 91/414/EØF erstattes datoen »31. december 2009« af datoen »31. december 2010«.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2009 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2010.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 349 af 12.12.2006, s. 37.