15.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 212/42


KOMMISSIONEN DIREKTIV 2009/106/EF

af 14. august 2009

om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at øge de frie bevægelser for frugtsaft og visse lignende produkter inden for Fællesskabet har direktiv 2001/112/EF fastsat særlige bestemmelser vedrørende fremstilling, sammensætning og mærkning af de pågældende produkter. Disse regler bør tilpasses til den tekniske udvikling og tage hensyn til udviklingen i de relevante internationale standarder, specielt Codex-standarden for frugtsafter og frugtnektar (Codex Stan 247-2005), der blev vedtaget af Codex Alimentarius-Kommissionen på dens 28. samling den 4.-9. juli 2005, og AIJN's (European Fruit Juice Association) kodeks.

(2)

Denne Codex-standard fastsætter specielt kvalitetsfaktorer og mærkningsforskrifter for frugtsaft og visse lignende produkter. AIJN-kodeksen fastsætter også kvalitetsfaktorer for frugtsaft fremstillet af koncentrat, og den anvendes internationalt som en referencestandard for selvregulering i frugtsaftindustrien. Direktiv 2001/112/EF bør så vidt muligt bringes på linje med disse standarder.

(3)

Denne Codex-standard fastsætter, at det produkt, der fremstilles ved rekonstituering af koncentreret frugtsaft, beskrives som »frugtsaft fremstillet af koncentrat«. Den tilsvarende mærkningsforskrift på EF-niveau bør også indeholde disse internationalt anerkendte termer. For at sikre en ensartet mærkning i alle medlemsstater er det nødvendigt at ændre forskellige sprogversioner, således at de bliver i overensstemmelse med affattelsen i Codex.

(4)

Denne Codex-standard og AIJN-kodeksen fastsætter også minimums-Brix-værdier for en liste med frugtsaft fremstillet af koncentrat. Da disse værdier letter testning for minimumskvalitetskrav, bør der tages hensyn til dem, for så vidt som de svarer til de referenceværdier, der anvendes i Fællesskabet.

(5)

Direktiv 2001/112/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2001/112/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3, nr. 6), ændres ordene »fremstillet af koncentreret frugtsaft« og »delvis fremstillet af koncentreret frugtsaft« til henholdsvis »fra koncentrat« og »delvis fra koncentrat«.

2)

Bilag I, del I (definitioner), punkt 1, litra b), andet afsnit, affattes således:

»Det således opnåede produkt skal udvise organoleptiske og analytiske karakteristika, der mindst svarer til en gennemsnitssafttype fremstillet af frugter af samme art i overensstemmelse med litra a). Minimums-Brix-niveauerne for frugtsaft fremstillet af koncentrat er angivet i bilag V.«

3)

Teksten i bilaget til nærværende direktiv tilføjes som bilag V.

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 2011. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning.

De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. august 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 10 af 12.1.2002, s. 58.


BILAG

»BILAG V

Frugtens almindelige betegnelse

Botanisk betegnelse

Minimumsværdi af Brix-grader for rekonstitueret frugtsaft og rekonstitueret frugtpuré

Æble (*)

Malus domestica Borkh.

11,2

Abrikos (**)

Prunus armeniaca L.

11,2

Banan (**)

Musa sp.

21,0

Solbær (*)

Ribes nigrum L.

11,6

Drue (*)

Vitis vinifera L. eller hybrider deraf

Vitis labrusca L. eller hybrider deraf

15,9

Grapefrugt (*)

Citrus x paradise Macfad.

10,0

Guava (**)

Psidium guajava L.

9,5

Citron (*)

Citrus limon (L.) Burm.f.

8,0

Mango (**)

Mangifera indica L.

15,0

Appelsin (*)

Citrus sinensis (L.) Osbeck

11,2

Passionsfrugt (*)

Passiflora edulis Sims

13,5

Fersken (**)

Prunus persica (L.) Batsch var. persica

10,0

Pære (**)

Pyrus communis L.

11,9

Ananas (*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12,8

Hindbær (*)

Rubus idaeus L.

7,0

Surkirsebær (*)

Prunus cerasus L.

13,5

Jordbær (*)

Fragaria x ananassa Duch.

7,0

Mandarin (*)

Citrus reticulata Blanco

11,2

Hvis saft fremstillet af koncentrat stammer fra en frugt, der ikke er nævnt i ovenstående liste, skal minimums-Brix-niveauet for den rekonstituerede saft være Brix-værdien for den oprindelige saft fra den frugt, der er anvendt til fremstilling af koncentratet.

For produkter med en asterisk (*), som er fremstillet som saft, bestemmes en mindste relativ densitet i forhold til vand ved 20/20 °C.

For produkter med to asterisker (**), som er fremstillet som puré, bestemmes kun en ukorrigeret minimums-Brix-værdi (uden korrektion for syre).

For solbær, guava, mango og passionsfrugt gælder minimums-Brix-gradværdierne kun for rekonstitueret frugtsaft og rekonstitueret frugtpuré, der er fremstillet i Fællesskabet.«