30.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/20


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF

af 13. juli 2009

om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 93/94/EØF af 29. oktober 1993 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (3) er blevet ændret væsentligt (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Direktiv 93/94/EØF er et af særdirektiverne i EF-typegodkendelsesordningen fastsat i Rådets direktiv 92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer, som erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer (5) og fastsætter tekniske forskrifter for konstruktion og fremstilling af to- og trehjulede motordrevne køretøjer med hensyn til anbringelsesstedet for bagnummerplader. Disse tekniske forskrifter vedrører en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning, så der for alle typer køretøjer kan anvendes den procedure for EF-typegodkendelse, som er omhandlet i direktiv 2002/24/EF. Bestemmelserne i direktiv 2002/24/EF, som vedrører systemer, komponenter og separate tekniske enheder til køretøjer, finder derfor også anvendelse på nærværende direktiv.

(3)

Målet for dette direktiv er ikke en harmonisering af dimensionerne på de nummerplader, der anvendes i de forskellige medlemsstater. Medlemsstaterne bør derfor påse, at fremspringende nummerplader ikke udgør en fare for brugerne, uden at dette dog bør indebære krav om nogen form for ændring af de pågældende køretøjers konstruktion.

(4)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv gælder for anbringelsesstedet for bagnummerpladen på alle motordrevne køretøjer som defineret i artikel 1 i direktiv 2002/24/EF.

Artikel 2

Proceduren for meddelelse af EF-komponenttypegodkendelse af anbringelsesstedet for bagnummerpladen på to- eller trehjulede motordrevne køretøjer og betingelserne for fri bevægelighed for nævnte køretøjer er de samme som de i henholdsvis kapitel II og III i direktiv 2002/24/EF fastsatte.

Artikel 3

De ændringer, som er nødvendige for at tilpasse forskrifterne i bilag I til den tekniske udvikling, vedtages efter proceduren i artikel 18, stk. 2 i direktiv 2002/24/EF.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne kan ikke af grunde, som vedrører anbringelsesstedet for bagnummerpladen:

nægte EF-typegodkendelse af en type to- eller trehjulet motorkøretøj, eller

nægte registrering, salg eller ibrugtagning af to- eller trehjulede motorkøretøjer,

hvis anbringelsesstedet for bagnummerpladen opfylder kravene i dette direktiv.

2.   Medlemsstaterne nægter EF-typegodkendelse til typer af to- eller trehjulede motorkøretøjer af grunde, som vedrører anbringelsesstedet for bagnummerpladen, hvis kravene i dette direktiv ikke er opfyldt.

3.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Direktiv 93/94/EØF som ændret ved det direktiv, der er nævnt i bilag II, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det anvendes fra den 1. januar 2010.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

E. ERLANDSSON

Formand


(1)  EUT C 324 af 30.12.2006, s. 11.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 25.9.2007 (EUT C 219 E af 28.8.2008, s. 66) og Rådets afgørelse af 22.6.2009.

(3)  EFT L 311 af 14.12.1993, s. 83.

(4)  Jf. bilag II, del A.

(5)  EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1.


BILAG I

1.   DIMENSIONER

Anbringelsesstedet for bagnummerpladen på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (1) skal have følgende dimensioner:

1.1.   Knallerter og lette quadricykler uden karosseri:

1.1.1.

Vandret mål: 100 mm;

1.1.2.

Lodret mål: 175 mm;

eller

1.1.3.

Vandret mål: 145 mm;

1.1.4.

Lodret mål: 125 mm.

1.2.   Tohjulede motorcykler, trehjulede motorcykler med en maksimal effekt på 15 kW samt quadricykler, bortset fra lette quadricykler, uden karosseri:

1.2.1.

Vandret mål: 280 mm;

1.2.2.

Lodret mål: 210 mm.

1.3.   Trehjulede motorcykler med en maksimal effekt på mere end 15 kW samt lette quadricykler med karrosseri og andre quadricykler med karosseri:

1.3.1.

er omfattet af forskrifterne for personbiler i Rådets direktiv 70/222/EØF (2).

2.   PLACERING GENERELT

2.1.

Anbringelsesstedet for bagnummerpladen skal være placeret således bag på køretøjet, at:

2.1.1.

pladen kan anbringes mellem de planer i længderetningen, der går gennem køretøjets yderste punkter.

3.   HÆLDNING

3.1.

Bagnummerpladen:

3.1.1.

skal være vinkelret på køretøjets midterplan i længderetningen

3.1.2.

kan på et ulastet køretøj hælde i forhold til lodret i en vinkel på højst 30 med fladen med nummeret vendende opad

3.1.3.

kan på et ulastet køretøj hælde i forhold til lodret i en vinkel på højst 15 med fladen med nummeret vendende nedad.

4.   STØRSTE HØJDE

4.1.

Intet punkt af anbringelsesstedet for bagnummerpladen må befinde sig mere end 1,50 m over vejbanen, når køretøjet er ulastet.

5.   MINDSTE HØJDE:

5.1.

Intet punkt af anbringelsesstedet for bagnummerpladen må befinde sig mindre end 0,20 m over vejbanen — dog ned til en hjulradius, når denne er mindre end 0,20 m — når køretøjet er ulastet.

6.   GEOMETRISK SYNLIGHED

6.1.

Anbringelsesstedet for bagnummerpladen skal være synligt inden for en rumvinkel, der begrænses af to sæt plane flader; det ene sæt planer skærer hinanden i en vandret linje, går henholdsvis gennem anbringelsesstedets øverste og nederste kant og danner en vinkel med vandret som anført i figur 1; det andet sæt planer skærer hinanden i en tilnærmelsesvis lodret linje, går gennem pladens sidekanter og danner en vinkel med køretøjets midterplan i længderetningen som anført i figur 2.

Image Image


(1)  For knallerter eventuel identifikationsnummerplade.

(2)  EFT L 76 af 6.4.1970, s. 25.

Tillæg 1

Oplysningsskema vedrørende anbringelsesstedet for bagnummerpladen på to- eller trehjulede motordrevne køretøjer

(Vedlægges ansøgningen om EF-komponenttypegodkendelse, hvis denne ikke indgives samtidig med ansøgningen om EF-typegodkendelse af køretøjet)

Løbenummer (tildelt af ansøgeren):

Ansøgningen om EF-komponenttypegodkendelse af anbringelsesstedet for bagnummerpladen på to- eller trehjulede motordrevne køretøjer skal ledsages af de oplysninger, der er nævnt i følgende punkter i del 1, afsnit A i bilag II til direktiv 2002/24/EF:

0.1

0.2

0.4 til 0.6

2.2

2.2.1

9.6

9.6.1.

Tillæg 2

EF-komponenttypegodkendelsesattest for placering af bagnummerplade på to- eller trehjulet motordrevet køretøj

EKSEMPEL

Rapport nr. … fra teknisk tjeneste … dato …

EF-komponenttypegodkendelse nr.: … Udvidelse nr.: …

1.

Køretøjets mærke eller navn: …

2.

Køretøjets type: …

3.

Fabrikantens navn og adresse: …

4.

Navn og adresse på den befuldmægtigede (evt.): …

5.

Køretøj fremstillet til prøvning den: …

6.

EF-komponenttypegodkendelse meddelt/nægtet (1).

7.

Sted: …

8.

Dato: …

9.

Underskrift: …


(1)  Det ikke gældende overstreges.


BILAG II

DEL A

Ophævet direktiv med ændringer

(jf. artikel 5)

Rådets direktiv 93/94/EØF

(EFT L 311 af 14.12.1993, s. 83).

Kommissionens direktiv 1999/26/EF

(EFT L 118 af 6.5.1999, s. 32).

DEL B

Frister for gennemførelse i national ret og anvendelse

(jf. artikel 5)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

Anvendelsesdato

93/94/EØF

30. april 1995

1. november 1995 (1)

1999/26/EF

31. december 1999

1. januar 2000 (2)


(1)  I overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 93/94/EØF:

»Fra [1. maj 1995] kan medlemsstaterne ikke af grunde, der vedrører anbringelsesstedet for bagnummerpladen, forbyde den første ibrugtagning af køretøjer, der opfylder kravene i dette direktiv.«

(2)  I overensstemmelse med artikel 2 i direktiv 1999/26/EF:

»1.   Fra 1. januar 2000 kan medlemsstaterne ikke af grunde, som vedrører anbringelsesstedet for bagnummerpladen,

nægte EF-typegodkendelse af en type to- eller trehjulet motorkøretøj eller

nægte registrering, salg eller ibrugtagning af to- eller trehjulede motorkøretøjer

hvis anbringelsesstedet for bagnummerpladen opfylder kravene i direktiv 93/94/EØF som ændret ved nærværende direktiv.

2.   Fra 1. juli 2000 nægter medlemsstaterne EF-typegodkendelse til typer af to- eller trehjulede motorkøretøjer af grunde, som vedrører anbringelsesstedet for bagnummerpladen, hvis kravene i direktiv 93/94/EØF som ændret ved dette direktiv ikke er opfyldt.«.


BILAG III

Sammenligningstabel

Direktiv 93/94/EØF

Direktiv 1999/26/EF

Nærværende direktiv

Artikel 1, 2 og 3

 

Artikel 1, 2 og 3

 

Artikel 2, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

 

Artikel 2, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 1

 

Artikel 4, stk. 2

 

Artikel 4, stk. 3

 

Artikel 5

 

Artikel 6

Artikel 5

 

Artikel 7

Bilag

 

Bilag I

 

Bilag II

 

Bilag III