30.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/9


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/59/EF

af 13. juli 2009

om førerspejle til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 74/346/EØF af 25. juni 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerspejle til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Direktiv 74/346/EØF er et af særdirektiverne i EF-typegodkendelsesordningen fastsat i Rådets direktiv 74/150/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, der er erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer (5), og det fastsætter de tekniske forskrifter for konstruktion og fremstilling af landbrugs- og skovbrugstraktorer med hensyn til førerspejle. Disse tekniske forskrifter vedrører en tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning, så der for alle traktortyper kan anvendes den procedure for EF-typegodkendelse, som er omhandlet i direktiv 2003/37/EF. Bestemmelserne i direktiv 2003/37/EF om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer finder derfor også anvendelse på nærværende direktiv.

(3)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   Ved »(landbrugs- eller skovbrugs-) traktor« forstås ethvert motordrevet køretøj med hjul eller med bælter, der har mindst to aksler, og hvis funktion i det væsentlige ligger i dens trækkraft, og som er særlig konstrueret til at trække, skubbe, bære eller drive visse redskaber, maskiner eller påhængskøretøjer bestemt til benyttelse i landbrugs- eller skovbrugsbedrifter. Den kan være indrettet til transport af gods og passagerer.

2.   Dette direktiv finder kun anvendelse på de i stk. 1 definerede traktorer, der er forsynet med luftgummiringe, og som har en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mellem 6 og 40 km/t.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne kan ikke nægte EF-typegodkendelse, udstedelse af det dokument, der er omhandlet i artikel 2, litra u), i direktiv 2003/37/EF, eller national typegodkendelse for en traktortype af grunde, der vedrører førerspejle, såfremt disse opfylder forskrifterne i bilag I.

2.   Medlemsstaterne kan ikke udstede det dokument, der er omhandlet i artikel 2, litra u), i direktiv 2003/37/EF, for en traktortype, såfremt denne ikke opfylder forskrifterne i bilag I.

Medlemsstaterne kan nægte national typegodkendelse af en traktortype, såfremt denne ikke opfylder forskrifterne i nærværende direktiv.

Artikel 3

Medlemsstaterne kan ikke nægte indregistrering, forbyde salg, første ibrugtagning eller benyttelse af traktorer af grunde, der vedrører førerspejle, såfremt disse opfylder forskrifterne i bilag I.

Artikel 4

De ændringer, som er nødvendige for at tilpasse forskrifterne i bilag I til den tekniske udvikling, vedtages efter proceduren i artikel 20, stk. 3, i direktiv 2003/37/EF.

Artikel 5

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 6

Direktiv 74/346/EØF, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag II, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til fristerne for gennemførelse i national ret og anvendelse af de i bilag II, del B, nævnte direktiver.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 7

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det anvendes fra den 1. januar 2010.

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

E. ERLANDSSON

Formand


(1)  EUT C 256 af 27.10.2007, s. 31.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 25.9.2007 (EUT C 219 E af 28.8.2008, s. 67) og Rådets afgørelse af 22.6.2009.

(3)  EFT L 191 af 15.7.1974, s. 1.

(4)  Jf. bilag II, del A.

(5)  EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1.


BILAG I

1.   DEFINITIONER

1.1.

»Førerspejl« er udstyr, der inden for et i punkt 2.5 geometrisk defineret synsfelt giver et tydeligt udsyn bagud, som inden for rimelige grænser ikke hindres hverken af dele af traktoren eller af personer, der befinder sig i traktoren. Supplerende spejle til overvågning af redskaber under arbejdet behøver ikke at være typegodkendt, men skal være anbragt i overensstemmelse med kravene i punkt 2.3.3-2.3.5.

1.2.

»Indvendige førerspejle« er udstyr i henhold til punkt 1.1, der er anbragt inde i førerhuset.

1.3.

»Udvendige førerspejle« er udstyr i henhold til punkt 1.1, der er anbragt udvendigt på traktoren.

1.4.

En »førerspejlgruppe« er samtlige udstyrsdele med et eller flere fælles kendetegn eller en eller flere fælles funktioner. Indvendige førerspejle hører til gruppe I. Udvendige førerspejle hører til gruppe II.

2.   FORSKRIFTER FOR SPEJLENES ANBRINGELSE

2.1.   Almindelige bestemmelser

2.1.1.

Førerspejle i gruppe I og II må kun anbringes på traktorer, når de er forsynet med den EF-typegodkendelse, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/97/EF af 10. november 2003 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om typegodkendelse af anordninger til indirekte udsyn og af køretøjer udstyret med disse anordninger (1).

2.1.2.

Førerspejle skal anbringes på en sådan måde, at deres indstilling bibeholdes under normale kørselsforhold.

2.2.   Antal

Enhver traktor skal være forsynet med mindst et udvendigt førerspejl, der i medlemsstater med højrekørsel anbringes på traktorens venstre side og i medlemsstater med venstrekørsel på højre side.

2.3.   Anbringelsessted

2.3.1.

Det udvendige førerspejl skal være anbragt således, at føreren fra sit sæde ved normal kørestilling har oversigt over det i punkt 2.5 definerede vejstykke.

2.3.2.

Det udvendige førerspejl skal være synligt gennem den del af forruden, der dækkes af forrudeviskerne, eller gennem sideruderne, såfremt traktoren er forsynet dermed.

2.3.3.

Førerspejle må ikke i væsentligt omfang rage uden for yderfladerne af selve traktoren eller enheden af traktor med påhængskøretøj, og ikke mere end nødvendigt for overholdelse af bestemmelserne om synsfelt i punkt 2.5.

2.3.4.

Såfremt underkanten af det udvendige førerspejl befinder sig i en højde af under 2 m over kørebanen, når traktoren er i belastet tilstand, må det udvendige førerspejl ikke rage mere end 0,20 m ud over den største bredde af selve traktoren eller enheden af traktor med påhængskøretøj målt uden førerspejl.

2.3.5.

Under de betingelser, der er anført i punkterne 2.3.3 og 2.3.4 må de udvendige førerspejle rage ud over den af myndighederne tilladte maksimale traktorbredde.

2.4.   Indstilling

2.4.1.

Det indvendige førerspejl skal kunne indstilles af føreren siddende i førersædet i normal stilling.

2.4.2.

Føreren skal kunne indstille det udvendige førerspejl uden at forlade førerpladsen. Spejlets fastspænding i den ønskede stilling kan foretages udefra.

2.4.3.

Bestemmelserne i punkt 2.4.2 gælder ikke for udvendige førerspejle af den type, der giver efter for stød og automatisk går tilbage til deres udgangsstilling, eller som kan rettes ind uden brug af værktøj.

2.5.   Synsfelt

2.5.1.   Medlemsstater med højrekørsel

Synsfeltet for det venstre udvendige førerspejl skal være således, at føreren bagud i det mindste kan se et fladt vejstykke, der strækker sig til synsranden og er beliggende til venstre for et plan parallelt med det lodrette længdesymmetriplan og tangerende det yderste venstre punkt af selve traktoren eller enheden af traktor med påhængskøretøj.

2.5.2.   Medlemsstater med venstrekørsel

Synsfeltet for det højre udvendige førerspejl skal være således, at føreren bagud i det mindste kan se et fladt vejstykke, der strækker sig til synsranden og er beliggende til højre for et plan parallelt med det lodrette længdesymmetriplan og tangerende det yderste højre punkt af selve traktoren eller af enheden af traktor med påhængskøretøj.


(1)  EUT L 25 af 29.1.2004, s. 1.


BILAG II

DEL A

Ophævet direktiv med oversigt over ændringer

(jf. artikel 6)

Rådets direktiv 74/346/EØF

(EFT L 191 af 15.7.1974, s. 1)

 

Rådets direktiv 82/890/EØF

(EFT L 378 af 31.12.1982, s. 45)

Kun for så vidt angår henvisningerne til artikel 1, stk. 1, i direktiv 74/346/EØF

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 97/54/EF

(EFT L 277 af 10.10.1997, s. 24)

Kun for så vidt angår henvisningerne til artikel 1, stk. 1, i direktiv 74/346/EØF

Kommissionens direktiv 98/40/EF

(EFT L 171 af 17.6.1998, s. 28)

 

DEL B

Liste over frister for gennemførelse i national ret og anvendelsesdatoer

(jf. artikel 6)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

Anvendelsesdato

74/346/EØF

2. januar 1976

82/890/EØF

22. juni 1984

97/54/EF

22. september 1998

23. september 1998

98/40/EF

30. april 1999 (1)


(1)  I overensstemmelse med artikel 2 i direktiv 98/40/EF:

»1.   Fra den 1. maj 1999 kan medlemsstaterne ikke:

nægte EF-typegodkendelse eller udstedelse af det dokument, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, tredje led, i direktiv 74/150/EØF, for en traktortype, eller national typegodkendelse

forbyde første ibrugtagning af en traktor hvis køretøjerne opfylder forskrifterne i direktiv 74/346/EØF, som ændret ved nærværende direktiv.

2.   Fra den 1. oktober 1999 kan medlemsstaterne:

ikke længere udstede det dokument, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, tredje led, i direktiv 74/150/EØF, for en traktortype, hvis den ikke opfylder forskrifterne i direktiv 74/346/EØF, som ændret ved nærværende direktiv

nægte national typegodkendelse af en traktortype, hvis den ikke opfylder forskrifterne i direktiv 74/346/EØF, som ændret ved nærværende direktiv.«


BILAG III

Sammenligningstabel

Direktiv 74/346/EØF

Direktiv 98/40/EF

Nærværende direktiv

Artikel 1

 

Artikel 1

 

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3 og 4

 

Artikel 3 og 4

Artikel 5, stk. 1

 

Artikel 5, stk. 2

 

Artikel 5

 

Artikel 6

 

Artikel 7

Artikel 6

 

Artikel 8

Bilag

 

Bilag I

 

Bilag II

 

Bilag III