24.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/39


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/4/EF

af 23. januar 2009

om foranstaltninger med henblik på at forebygge og afsløre manipulation af data fra fartskrivere, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF (1), særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 15 i direktiv 2006/22/EF vedtages ændringer i bilagene til direktivet, der er nødvendige for at tilpasse dem til udviklingen inden for bedste praksis vedrørende håndhævelse og kontrol med kørselstider og hviletider, efter proceduren i artikel 12, stk. 2.

(2)

Som følge af indførelsen af digitale fartskrivere er Kommissionen blevet bekendt med en ny trussel i form af installation af anordninger, hvis formål er at forfalske data og herved underminere den effektive gennemførelse af den sociale lovgivning vedrørende vejtransport.

(3)

Det er derfor hensigtsmæssigt, at medlemsstaternes vejkontrol og kontrol hos virksomhederne også omfatter kontrol af dette udstyr.

(4)

For at sikre at denne kontrol er effektiv, er det endvidere nødvendigt nærmere at definere det standardudstyr, som stilles til rådighed for kontrolpersonalet.

(5)

Bilag I og II til direktiv 2006/22/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 (2)

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2006/22/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I, del A, tilføjes følgende punkt 5:

»5)

Når det er hensigtsmæssigt og under behørig hensyntagen til sikkerheden, en kontrol af den fartskriver, som er installeret i køretøjerne for at afsløre installationen af eller anvendelsen af udstyr, som har til formål at ødelægge, fjerne, manipulere eller ændre data, eller som har til formål at forstyrre den elektroniske dataudveksling mellem fartskriverens komponenter, eller som forstyrrer eller ændrer data på disse måder inden kryptering.«

2)

I bilag II foretages følgende ændring: Følgende indsættes som punkt 3:

»3)

Særligt analyseudstyr med passende software til at kontrollere og validere den til de registrerede data knyttede digitale signatur samt særligt analysesoftware til at opstille en detaljeret hastighedsprofil for køretøjer forud for inspektion af deres fartskrivere.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 31. december 2009. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2009.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 102 af 11.4.2006, s. 35.

(2)  EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8.