8.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 155/11


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS HENSTILLING

af 18. juni 2009

om etablering af det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET)

(EØS-relevant tekst)

2009/C 155/02

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION —

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 149, stk. 4, og artikel 150, stk. 4,

som henviser til forslag fra Kommissionen,

som henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

som henviser til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Udvikling og anerkendelse af borgernes viden, kvalifikationer og kompetencer er af afgørende betydning for deres personlige og faglige udvikling samt for konkurrenceevnen, beskæftigelsen og den sociale samhørighed i Fællesskabet. I den forbindelse bør denne udvikling og anerkendelse lette den tværnationale mobilitet for arbejdstagere og lærende og bidrage til en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel på det europæiske arbejdsmarked. Deltagelse i livslang læring på tværs af grænserne for alle samt overførsel, anerkendelse og akkumulering af den enkeltes læringsresultater, som er erhvervet i formelle, ikke-formelle og uformelle sammenhænge, bør derfor støttes og forbedres på Fællesskabsniveau.

(2)

Det blev på det Europæiske Råds møde i Lissabon i 2000 konkluderet, at øget gennemsigtighed i kvalifikationer skulle være et af de hovedelementer, der er nødvendige for en tilpasning af uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne i Fællesskabet til kravene i det videnbaserede samfund. Endvidere understregede Det Europæiske Råd i Barcelona i 2002 betydningen af øget gennemsigtighed og af metoder til anerkendelse af erhvervsuddannelser.

(3)

Erhvervsuddannelsessystemer, der er et af hovedområderne inden for livslang læring, er direkte forbundet med almen og højere uddannelse samt med de enkelte medlemsstaters beskæftigelses- og socialpolitikker. Gennem deres tværsektorielle virkninger fremmer de ikke alene den europæiske økonomis konkurrenceevne og opfyldelsen af arbejdsmarkedets behov, men også den sociale samhørighed, ligestilling og borgernes deltagelse og engagement.

(4)

I Rådets resolution af 19. december 2002 om fremme af et styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse (4) (»Københavnprocessen«) og i Rådets og Kommissionens fælles midtvejsrapport fra 2004 om gennemførelsen af arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010 (5), understreges betydningen af et meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse, mens Rådets og Kommissionens fælles situationsrapport fra 2008 (6) understreger nødvendigheden af at øge bestræbelserne på at forbedre erhvervsuddannelsernes kvalitet og gøre dem mere attraktive.

(5)

I konklusionerne fra 15. november 2004 fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de fremtidige prioriteringer inden for et styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse ad, prioriterede man udvikling og gennemførelse af et europæisk meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse for at give lærende mulighed for at bygge videre på resultater fra deres uddannelsesforløb ved skift mellem forskellige erhvervsuddannelsessystemer.

(6)

Formålet med denne henstilling er at etablere et europæisk meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (»ECVET«), der skal lette overførsel, anerkendelse og akkumulering af de vurderede læringsresultater hos enkeltpersoner, der ønsker at opnå en kvalifikation. Dette vil forbedre den generelle forståelse af borgernes læringsresultater og deres gennemsigtighed, transnationale mobilitet og muligheden for overførsel mellem og i givet fald internt i medlemsstaterne i et område for livslang læring uden grænser og vil også forbedre mobiliteten og muligheden for overførsel af kvalifikationer på nationalt plan mellem forskellige sektorer af økonomien og inden for arbejdsmarkedet. Endvidere vil det bidrage til udvikling og udvidelse af det europæiske samarbejde inden for uddannelse og erhvervsuddannelse.

(7)

ECVET bør bygge på de principper og tekniske specifikationer, der er anført i bilag II. Endvidere bør ECVET bygge på de fælles principper for kvalitetssikring, som er anført i Rådets konklusioner af 28. maj 2004 om kvalitetssikring i erhvervsuddannelse og Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 18. juni 2009 om etablering af en europæisk referenceramme for kvalitetssikring for erhvervsuddannelser (7).

(8)

ECVET finder anvendelse på alle læringsresultater, som principielt skal kunne erhverves gennem en lang række forskellige uddannelsesforløb på alle niveauer i den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (»EQF«) og herefter blive overført og anerkendt. Denne henstilling bidrager derfor til de mere brede mål om at fremme livslang læring og at øge indslusningen på arbejdsmarkedet, åbenhed for så vidt angår mobilitet samt social integration af arbejdstagere og lærende. Den letter især både udviklingen af fleksible og individualiserede forløb og anerkendelsen af de læringsresultater, der erhverves gennem uformel og ikke-formel læring.

(9)

Gennemsigtige principper for kvalitetssikring, udveksling af oplysninger og udvikling af partnerskaber mellem institutioner med ansvar for kvalifikationer, udbydere af erhvervsuddannelse og andre relevante aktører, bør medvirke til at opbygge gensidig tillid og lette gennemførelsen af denne henstilling.

(10)

Denne henstilling bør gøre det lettere at skabe kompatibilitet, sammenlignelighed og komplementaritet mellem de meritsystemer, der anvendes i erhvervsuddannelser og i det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (»ECTS«), som anvendes inden for sektoren for videregående uddannelser, og bør således bidrage til større muligheder for et skift mellem uddannelsesniveauer i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

(11)

Valideringen af vurderede ikke-formelle og uformelle læringsresultater bør støttes i overensstemmelse med Rådets konklusioner af 28. maj 2004 om fælles europæiske principper for identifikation og validering af ikke-formel og uformel læring.

(12)

Denne henstilling supplerer Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer (8), som opfordrer medlemsstaterne til at fremme tætte forbindelser mellem EQF og eksisterende eller kommende europæiske systemer til overførsel og akkumulering af merit inden for videregående uddannelser og erhvervsuddannelse. EQF's vigtigste mål er at øge gennemsigtigheden, sammenligneligheden og muligheden for overførsel af erhvervede kvalifikationer, mens ECVET sigter mod at gøre det lettere at overføre og at få anerkendt og akkumuleret enkeltpersoners læringsresultater i deres indsats for at opnå en kvalifikation.

(13)

I denne henstilling tages der hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF af 15. december 2004 om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass) (9) og til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 18. december 2006 om tværnational mobilitet i Det Europæiske Fællesskab i uddannelsesøjemed: Det europæiske kvalitetscharter for mobilitet (10).

(14)

Denne henstilling bør gøre det lettere om nødvendigt at inddrage kompetente lokale og regionale myndigheder i arbejdet med at koble nationale eller andre referencerammer og -systemer for kvalifikationer til ECVET.

(15)

Denne henstilling berører ikke Europa-Parlaments og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (11), hvor både den relevante nationale myndighed og den vandrende arbejdstager gives rettigheder og pålægges forpligtelser. Anvendelsen af ECVET bør ikke have følger for adgangen til arbejdsmarkedet i de tilfælde, hvor erhvervsmæssige kvalifikationer er blevet anerkendt i overensstemmelse med direktiv 2005/36/EF. ECVET giver endvidere ikke borgerne nogen ny ret til at opnå automatisk anerkendelse af hverken læringsresultater eller point.

(16)

Indførelse og gennemførelse af ECVET er frivillig i henhold til traktatens artikel 149 og 150 og kan derfor kun ske i overensstemmelse med de eksisterende nationale love og bestemmelser.

(17)

Målene for denne henstilling, nemlig at støtte og supplere medlemsstaternes aktiviteter, at lette samarbejde mellem dem, at øge gennemsigtighed og at fremme mobilitet og livslang læring, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af omfanget og virkningerne bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne henstilling ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål, for så vidt den ikke erstatter eller fastsætter nationale kvalifikationssystemer, kvalifikationer eller nationale meritsystemer, ikke foreskriver specifikke læringsresultater eller en enkeltpersons kompetencer, og ikke har som mål eller krav, at kvalifikationssystemer skal opdeles eller harmoniseres —

HENSTILLER TIL MEDLEMSSTATERNE:

1)

at fremme det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (»ECVET«) som beskrevet i bilag I og II, på alle niveauer af EQF med henvisning til erhvervsuddannelseskvalifikationer, for at lette tværnational mobilitet og anerkendelse af læringsresultater inden for erhvervsuddannelse og livslang læring uden grænser

2)

at skabe de nødvendige betingelser og vedtage foranstaltninger, hvis det er hensigtsmæssigt, så det er muligt fra 2012, i overensstemmelse med national lovgivning og praksis og på grundlag af forsøg og afprøvning, gradvist at indføre og anvende ECVET inden for erhvervsuddannelse og uddannelseskvalifikationer på alle niveauer af EQF med henblik på overførsel, anerkendelse og akkumulering af enkeltpersoners læringsresultater, som er erhvervet i en formel og, hvor det er hensigtsmæssigt, i en ikke-formel eller uformel sammenhæng

3)

at støtte udviklingen af nationale og europæiske partnerskaber og netværk, som omfatter de institutioner og myndigheder, der er ansvarlige for kvalifikationer og diplomer, udbydere af erhvervsuddannelse, arbejdsmarkedets parter og andre relevante aktører, der beskæftiger sig med afprøvning, gennemførelse og fremme af ECVET

4)

at sikre, at aktører og enkeltpersoner inden for erhvervsuddannelse har adgang til oplysninger og vejledning i anvendelse af ECVET, og samtidig at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne. Endvidere at sikre, at anvendelsen af ECVET på kvalifikationer offentliggøres på passende vis af de kompetente myndigheder, og at tilhørende »Europass«-dokumenter, som udstedes af de kompetente myndigheder, indeholder klare, relevante oplysninger

5)

i overensstemmelse med national lovgivning og praksis at anvende de fælles principper for kvalitetssikring i erhvervsuddannelse fastsat i Rådets konklusioner af 28. maj 2004 om kvalitetssikring i erhvervsuddannelse ved brug af ECVET, især i forbindelse med vurdering, validering og anerkendelse af læringsresultater

6)

at sikre, at koordinations- og overvågningsmekanismer fungerer på de rette niveauer i overensstemmelse med hver enkelt medlemsstats lovgivning, struktur og krav for at sikre kvaliteten, gennemsigtigheden og den nødvendige sammenhæng i de initiativer, der tages til gennemførelse af ECVET,

OG STØTTER, AT KOMMISSIONEN HAR TIL HENSIGT:

1)

at støtte medlemsstaterne i udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i punkt 1-6, og i anvendelsen af principperne og de tekniske specifikationer i ECVET, jf. bilag II, især ved at skabe bedre betingelser for afprøvning, samarbejde, gensidig læring, fremstød og lancering af informations- og høringstiltag og samtidig sikre adgang til vejledningsmateriale for alle interesserede borgere

2)

at udvikle brugervejledninger og redskaber og tilpasse de relevante Europass-dokumenter i samarbejde med medlemsstaterne, nationale og europæiske eksperter og brugere, at udvikle ekspertise til fremme af kompatibiliteten og komplementariteten mellem ECVET og ECTC, som anvendes i sektoren for videregående uddannelser i samarbejde med eksperter i og brugere af erhvervsuddannelser og videregående uddannelser på europæisk og nationalt plan, og løbende at sørge for oplysninger om udviklingen af ECVET

3)

at fremme og sammen med medlemsstaterne deltage i et europæisk ECVET-netværk, som inddrager relevante aktører fra erhvervsuddannelserne og nationale kompetente institutioner med henblik på at formidle og støtte ECVET internt i medlemsstaterne og at oprette en holdbar platform for udveksling af oplysninger og erfaringer mellem medlemsstaterne; at oprette en ECVET-brugergruppe inden for dette netværk for at bidrage til en ajourføring af brugervejledningen og til kvaliteten og den overordnede sammenhæng i samarbejdsprocessen ved gennemførelsen af ECVET

4)

at overvåge og følge op på gennemførte handlinger, herunder resultaterne af forsøg og afprøvning og, efter at der i samarbejde med medlemsstaterne er gennemført en vurdering og evaluering af disse handlinger, at aflægge rapport senest den 18. juni 2014 til Europa-Parlamentet og Rådet om de indhøstede erfaringer og følgerne for fremtiden, herunder om nødvendigt en revision og tilpasning af denne henstilling, der omfatter ajourføring af bilagene og vejledningsmaterialet i samarbejde med medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

Štefan FÜLE

Formand


(1)  EUT C 100 af 30.4.2009, s. 140.

(2)  EUT C 325 af 19.12.2008, s. 48.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 18.12.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 11.5.2009.

(4)  EFT C 13 af 18.1.2003, s. 2.

(5)  EUT C 104 af 30.4.2004, s. 1.

(6)  EUT C 86 af 5.4.2008, s. 1.

(7)  Se side 1 i denne EUT.

(8)  EUT C 111 af 6.5.2008, s. 1.

(9)  EUT L 390 af 31.12.2004, s. 6.

(10)  EUT L 394 af 30.12.2006, s. 5.

(11)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.


BILAG I

DEFINITIONER

I denne henstilling forstås ved:

a)

»Kvalifikation«: et formelt resultat af en vurderings- og valideringsproces, der opnås, når en kompetent myndighed fastslår, at en person har erhvervet læringsresultater i henhold til bestemte standarder.

b)

»Læringsresultater«: opgørelser over, hvad en lærende ved, forstår, og er i stand til at udføre efter en afsluttet læringsproces, og som defineres i form af viden, kvalifikationer og kompetence.

c)

»Læringsenheder« (enhed): en del af en kvalifikation, der består af et sammenhængende sæt af viden, kvalifikationer og kompetence, som kan vurderes og valideres.

d)

»Merit for læringsresultater« (merit): et sæt af en persons læringsresultater, som er blevet vurderet, og som kan akkumuleres til en kvalifikation eller overføres til andre uddannelsesprogrammer eller kvalifikationer.

e)

»Kompetent institution«: en institution, som er ansvarlig for udformning og tildeling af kvalifikationer eller for anerkendelse af enheder eller andre funktioner i forbindelse med ECVET, såsom tildeling af ECVET-point i forbindelse med kvalifikationer og enheder, vurdering, validering og anerkendelse af læringsresultater i henhold til bestemmelser og praksis i de deltagende lande.

f)

»Vurdering af læringsresultater«: de metoder og processer, der er anvendt for at fastslå, i hvilket omfang en lærende faktisk har erhvervet en særlig viden, særlige kvalifikationer og særlig kompetence.

g)

»Validering af læringsresultater«: den proces der bekræfter, at visse vurderede læringsresultater, som en lærende har erhvervet, svarer til de specifikke resultater, der kan kræves for en enhed eller en kvalifikation.

h)

»Anerkendelse af læringsresultater«: den proces, hvor de erhvervede læringsresultater officielt bekræftes ved tildeling af enheder eller kvalifikationer.

i)

»ECVET-point«: læringsresultaternes samlede vægt i en kvalifikation og den relative vægt af enheder i forhold til kvalifikationen, udtrykt i tal.


BILAG II

ECVET — PRINCIPPER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER

ECVET er en teknisk ramme for overførsel, anerkendelse og, hvor det er hensigtsmæssigt, akkumulering af enkeltpersoners læringsresultater med henblik på erhvervelse af en kvalifikation. ECVET-redskaber og -metoder omfatter beskrivelsen af kvalifikationer i form af læringsenheder med tilhørende point, en overførsels- og akkumuleringsproces og supplerende dokumenter såsom uddannelsesaftaler, resultatoversigter og ECVET-brugervejledninger.

ECVET skal gøre det lettere at anerkende læringsresultater i overensstemmelse med national lovgivning i forbindelse med mobilitet med henblik på erhvervelse af en kvalifikation. Det bemærkes, at ECVET ikke giver borgerne nogen ny ret til at opnå automatisk anerkendelse af hverken læringsresultater eller point. Anvendelsen heraf for en given kvalifikation er i overensstemmelse med den lovgivning og de regler og bestemmelser, der gælder i medlemsstaterne, og bygger på følgende principper og tekniske specifikationer:

1.   Læringsenheder

En enhed indgår som et element i kvalifikationen og består af et sammenhængende sæt af viden, kvalifikationer og kompetence, som kan vurderes og valideres med en række tilhørende ECVET-point. En kvalifikation omfatter principielt flere enheder og består af hele sættet af enheder. En lærende kan således erhverve en kvalifikation ved at akkumulere de nødvendige enheder, der er erhvervet i forskellige lande og i forskellige sammenhænge (formelt og, hvor det er hensigtsmæssigt, ikke-formelt og uformelt), idet national lovgivning vedrørende akkumulering af enheder og anerkendelse af læringsresultater skal overholdes.

De enheder, som udgør en kvalifikation, bør være:

beskrevet tydeligt og forståeligt med henvisninger til den viden, de kvalifikationer og de kompetencer, de omfatter

opstillet og struktureret sammenhæng med hensyn til den overordnede kvalifikation

opbygget således, at der er mulighed for en opdelt vurdering og validering af enhedens læringsresultater.

En enhed kan være knyttet specifikt til en enkelt kvalifikation eller være fælles for flere kvalifikationer. De forventede læringsresultater, som udgør en enhed, kan erhverves, uanset hvor eller hvordan disse er erhvervet. En enhed må således ikke forveksles med et element i et formelt uddannelsesprogram eller uddannelsesudbud.

Bestemmelserne og procedurerne for fastlæggelse af læringsenhedernes karakteristika og for kombinering og akkumulering af enheder i forbindelse med en given kvalifikation fastlægges af de kompetente institutioner og partnere, der er inddraget i uddannelsesprocessen, i henhold til nationale eller regionale regler.

Specifikationerne vedrørende en enhed bør omfatte:

den generelle betegnelse for enheden

i givet fald den generelle betegnelse for den kvalifikation (eller de kvalifikationer), som enheden vedrører

en henvisning til kvalifikationen i henhold til EQF-niveau og, hvis det er hensigtsmæssigt, niveauet for den nationale referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (»NQF-niveau«) og ligeledes anførelse af ECVET–meritpointene i forbindelse med denne kvalifikation

de læringsresultater, som enheden omfatter

procedurerne og kriterierne for vurdering af disse læringsresultater

ECVET-pointene i forbindelse med denne enhed

hvis relevant enhedens gyldighedsperiode.

2.   Overførsel og akkumulering af læringsresultater, ECVET-partnerskaber

I ECVET vurderes læringsenheder, der er erhvervet i én sammenhæng, for efter en positiv vurdering at blive overført til en anden sammenhæng. Resultaterne valideres i denne anden sammenhæng og anerkendes af den kompetente institution som en del af kravene til den kvalifikation, som den lærende ønsker at erhverve. Læringsenheder kan så akkumuleres med henblik på denne kvalifikation i overensstemmelse med nationale eller regionale regler. Procedurer og retningslinjer for vurderingen, valideringen, akkumuleringen og anerkendelsen af læringsenheder udformes af de relevante kompetente institutioner og partnere, der er inddraget i uddannelsesprocessen.

Meritoverførsel på grundlag af ECVET og anvendt på læringsresultater, der er erhvervet i formelle læringssammenhænge, bør fremmes ved at etablere partnerskaber og netværk, som inddrager kompetente institutioner, der hver især inden for deres eget område bemyndiges til at godkende kvalifikationer eller enheder eller at give merit for erhvervede læringsresultater med henblik på overførsel og validering.

Målet med oprettelsen af partnerskaber er:

at skabe en generel ramme for samarbejde og netværk mellem partnere, som fastlagt i aftalememorandaer, hvorved der skabes et klima af gensidig tillid

at assistere partnere med at udforme specifikke ordninger for meritoverførsel for lærende.

I aftalememorandummet bør det bekræftes, at partnerne:

accepterer modpartens status som kompetent institution

accepter modpartens kvalitetssikring, vurdering, validering og anerkendelseskriterier og -procedurer som tilfredsstillende med henblik på meritoverførsel

når til enighed om betingelserne for partnerskabets arbejde, såsom mål, varighed og ordninger for en revision af aftalememorandummet

er enige om sammenlignelighed af kvalifikationer med henblik på overførsel af merit med anvendelse af de af EQF fastlagte referenceniveauer

udpeger andre aktører og kompetente institutioner, som kan blive inddraget i den pågældende proces og deres funktioner.

Ved anvendelse af ECVET på læringsresultater, der er erhvervet i en ikke-formel og uformel læringssammenhæng eller uden for rammerne af et aftalememorandum bør den kompetente institution, der er bemyndiget til at godkende kvalifikationer eller enheder eller til at give merit, fastlægge procedurer og mekanismer for identifikation, validering og anerkendelse af disse læringsresultater ved at godkende de tilhørende enheder og de medfølgende ECVET-point.

3.   Uddannelsesaftale og personlig resultatoversigt

Ved anvendelse af meritoverførsel, der omfatter to partnere og en bestemt mobil lærende, indgås en uddannelsesaftale mellem de to kompetente institutioner, der er inddraget i uddannelses- og valideringsprocessen, og den lærende inden for rammerne af et aftalememorandum. Uddannelsesaftalen bør:

sondre mellem den kompetente »hjeminstitution« og »værtsinstitutionen« (1)

specificere de særlige vilkår for en mobilitetsperiode, såsom den lærendes identitet, varigheden af mobilitetsperioden, de forventede læringsresultater og de tilhørende ECVET-point.

I uddannelsesaftalen bør det fastlægges, at hvis den lærende har erhvervet de forventede læringsresultater, og hvis disse er vurderet positivt af »værtsinstitutionen«, bør »hjeminstitutionen« validere og anerkende dem som en del af kravene til en kvalifikation, i henhold til de bestemmelser og procedurer, som den kompetente institution har fastlagt.

Overførsel mellem partnere kan finde anvendelse på læringsresultater, der er erhvervet i en formel og, hvor det er hensigtsmæssigt, i en ikke-formel eller uformel sammenhæng. Overførslen af merit for erhvervede læringsresultater sker i tre faser:

»Værtsinstitutionen« vurderer de erhvervede læringsresultater og giver den lærende merit. De erhvervede læringsresultater og de tilhørende ECVET-point noteres i den lærendes »personlige resultatoversigt« (2).

»Hjeminstitutionen« validerer meritten som brugbar i opgørelsen over den lærendes resultater.

»Hjeminstitutionen« anerkender herefter de erhvervede læringsresultater. Denne anerkendelse giver anledning til godkendelse af enheder og tilhørende ECVET-point i henhold til bestemmelserne i »hjeminstitutionens« system.

Den kompetente »hjeminstitutions« validering og anerkendelse afhænger af den kompetente »værtsinstitutions« positive vurdering af læringsresultaterne i overensstemmelse med de aftalte procedurer og kriterier for kvalitetssikring.

4.   ECVET-point

ECVET-pointene giver supplerende oplysninger om kvalifikationer og enheder i form af tal. Løsrevet fra de erhvervede læringsresultater for den særlige kvalifikation, som pointene henviser til, har de ingen selvstændig værdi; de repræsenterer erhvervelse og akkumulering af enheder. For at muliggøre et fælles tiltag ved anvendelse af ECVET-point bruges en aftale, i henhold til hvilken der gives 60 point for læringsresultater, som erhverves på et år ved en formel erhvervsuddannelse på fuldtid.

I ECVET er der normalt to faser ved tildeling af point: først tildeles ECVET-pointene en kvalifikation som helhed og derefter til enhederne i kvalifikationen. Ved en given kvalifikation bruges en formel læringssammenhæng som reference, og på grundlag af aftalen tildeles det samlede antal point for denne kvalifikation. Ud af dette samlede antal ECVET-point gives ECVET pointene herefter til den enkelte enhed, afhængigt af dennes vægt i kvalifikationen.

Ved kvalifikationer, som ikke kan henføres til et formelt uddannelsesforløb, kan meritpoint i ECVET gives i form af et skøn på grundlag af en sammenligning med en anden kvalifikation, som vedrører en formel sammenhæng. For at sikre, at kvalifikationerne er sammenlignelige, bør den kompetente institution henvise til det tilsvarende EQF-niveau eller eventuelt NQF-niveauet eller til ligheden af læringsresultaterne inden for et nært beslægtet erhvervsområde.

Den relative vægt af en enhed af læringsresultater i forbindelse med en kvalifikation bør fastsættes ud fra følgende kriterier eller en kombination heraf:

den relative betydning af de læringsresultater, som udgør enheden, for deltagelse på arbejdsmarkedet, højnelse af kvalifikationsniveau eller for social integration

kompleksiteten, dækningsområdet og omfanget af enhedens læringsresultater

den nødvendige indsats hos en lærende for at erhverve den viden, de kvalifikationer og den kompetence, som kræves til denne enhed.

Den relative vægt af enhver given enhed, der er fælles for flere kvalifikationer, udtrykt i ECVET-point, kan variere fra en kvalifikation til en anden.

Tildeling af ECVET-point udgør normalt en del af udformningen af kvalifikationer og enheder. De beregnes af den kompetente institution, som er ansvarlig for udformningen og ajourføringen af kvalifikationen, eller som har fået en særlig bemyndigelse til denne opgave. I lande, hvor der allerede findes et nationalt pointsystem, sørger de relevante kompetente institutioner for ordninger for omregning af nationale meritpoint til ECVET-point.

Erhvervelsen af en kvalifikation eller en enhed medfører tildeling af de tilhørende ECVET-point, uafhængigt af hvor meget tid der er anvendt for at opnå denne kvalifikation eller enhed.

Normalt medfører overførsel af en enhed, at de tilsvarende ECVET-point overføres, således at de indgår, når de overførte læringsresultater anerkendes i overensstemmelse med nationale eller regionale regler. Om nødvendigt er det den kompetente institution, der tager op til fornyet overvejelse, om der skal tages hensyn til ECVET-pointene, forudsat at bestemmelserne og metoderne, som er fastlagt med henblik herpå, er gennemsigtige og underbygget med principper for kvalitetssikring.

Enhver kvalifikation erhvervet gennem ikke-formel eller uformel læring, hvor der kan henvises til et formelt uddannelsesforløb, og de tilsvarende enheder, har de samme ECVET-point som reference, eftersom det er de samme læringsresultater, som den lærende har erhvervet.


(1)  »Hjeminstitutionen« er den institution, som validerer og anerkender de læringsresultater, den lærende har erhvervet. »Værtsinstitutionen« er den institution, som udbyder undervisningen, der fører til de pågældende læringsresultater, og som vurderer de erhvervede læringsresultater.

(2)  En personlig resultatoversigt er et dokument, som detaljeret viser den lærendes vurderede læringsresultater, enheder og tildelte ECVET-point.