7.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/23


RÅDETS RAMMEAFGØRELSE 2009/315/RIA

af 26. februar 2009

om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen og til initiativ fra Kongeriget Belgien,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union har sat sig som mål at give borgerne et højt tryghedsniveau i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Dette forudsætter, at medlemsstaternes kompetente myndigheder udveksler oplysninger fra strafferegistre.

(2)

I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Tammerfors den 15.-16. oktober 1999 vedtog Rådet den 29. november 2000 et program for foranstaltninger med henblik på gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse af afgørelser i straffesager (2). Denne rammeafgørelse bidrager til at nå målene i programmets foranstaltning nr. 3, hvor det foreslås, at der udarbejdes en standardmodel for anmodning om oplysninger om tidligere straffedomme, der oversættes til alle Unionens officielle sprog, i lighed med den, der blev udarbejdet i forbindelse med Schengeninstanserne.

(3)

I den endelige rapport om første evalueringsrunde vedrørende gensidig retshjælp i straffesager (3) blev medlemsstaterne opfordret til at forenkle procedurerne for overførsel af dokumenter mellem medlemsstaterne ved om nødvendigt at anvende standardformularer og derved lette den gensidige retshjælp.

(4)

På Det Europæiske Råds møde den 25.-26. marts 2004 blev det i en erklæring om bekæmpelse af terrorisme fastslået, at det bør prioriteres, at der sikres en bedre udveksling af oplysninger om straffedomme, og Det Europæiske Råd gentog denne hensigtserklæring i Haag-programmet (4), som det vedtog den 4.-5. november 2004; det opfordrede heri medlemsstaterne til i højere grad at udveksle oplysninger fra nationale registre over straffedomme og afgørelser om rettighedsfrakendelse. Disse mål afspejles i en handlingsplan, som Rådet og Kommissionen vedtog i fællesskab den 2.-3. juni 2005 for at gennemføre Haag-programmet.

(5)

Med henblik på at forbedre udvekslingen af oplysninger om strafferegistre mellem medlemsstaterne ses der med tilfredshed på projekter, der er udformet med dette formål for øje, herunder det eksisterende projekt om sammenkobling af nationale strafferegistre. Erfaringer fra disse aktiviteter har tilskyndet medlemsstaterne til yderligere at styrke deres indsats og har vist vigtigheden af at fortsætte integreringen af den gensidige udveksling af oplysninger om straffedomme mellem medlemsstaterne.

(6)

Denne rammeafgørelse opfylder de forventninger, som Rådet gav udtryk for den 14. april 2005 efter offentliggørelsen af en hvidbog om udveksling af oplysninger om straffedomme og om virkningen heraf i Den Europæiske Union, og er et resultat af den debat, der fulgte i kølvandet herpå. Den tager navnlig sigte på at forbedre udvekslingen af oplysninger om straffedomme og om eventuel rettighedsfortabelse på grund af en straffedom over unionsborgere, hvis afgørelsen herom er indført i strafferegistret i domsstaten.

(7)

At anvendelsen af den mekanisme, der er indført ved denne rammeafgørelse, udelukkende finder anvendelse på overførsel af oplysninger fra strafferegistret vedrørende fysiske personer, bør ikke i fremtiden hindre en eventuel udvidelse af anvendelsesområdet for sådanne mekanismer til udveksling af oplysninger om juridiske personer.

(8)

Oplysninger om straffedomme afsagt i andre medlemsstater er på nuværende tidspunkt omfattet af artikel 13 og 22 i den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager. Bestemmelserne heri er dog ikke tilstrækkelige til at leve op til de nuværende krav, som det retlige samarbejde inden for et område som Den Europæiske Union stiller.

(9)

Mellem medlemsstaterne erstatter denne rammeafgørelse artikel 22 i den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager. Ud over domsstatens forpligtelser til at videreformidle oplysninger til den medlemsstat, over hvis statsborgere der er afsagt dom, som medtages og præciseres i rammeafgørelsen, indføres der desuden en pligt til, at sidstnævnte medlemsstat opbevarer disse videreformidlede oplysninger, således at den er i stand til fuldt ud at besvare anmodninger om oplysninger fra andre medlemsstater.

(10)

Bestemmelserne i denne rammeafgørelse bør ikke påvirke de muligheder, retsmyndighederne har til direkte at anmode om og sende hinanden oplysninger fra strafferegistret i medfør af artikel 13 sammenholdt med artikel 15, stk. 3, i den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager og artikel 6, stk. 1, i konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater udarbejdet ved Rådets retsakt af 29. maj 2000 (5).

(11)

En bedre cirkulation af oplysninger om straffedomme vil kun få begrænset betydning, hvis medlemsstaterne ikke kan tage hensyn til de udvekslede oplysninger. Den 24. juli 2008 vedtog Rådet rammeafgørelse 2008/675/RIA om hensyntagen til straffedomme afsagt i andre medlemsstater i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag (6).

(12)

Hovedformålet med Kongeriget Belgiens initiativ opnås med denne rammeafgørelse, for så vidt som den centrale myndighed i alle medlemsstater bør anmode om og medtage alle oplysninger fra strafferegistret i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, i udskriften af strafferegistret, når den besvarer en anmodning fra den pågældende person. Kendskab til, at der foreligger en straffedom og en afgørelse om rettighedsfortabelse som følge heraf, når denne foreligger og er optaget i strafferegistret, er en forudsætning for, at disse kan få virkning i overensstemmelse med national lovgivning i den medlemsstat, hvori den pågældende person har til hensigt at udøve erhvervsmæssig aktivitet, der indebærer tilsyn med børn. Den mekanisme, der indføres ved denne rammeafgørelse, har bl.a. til formål at sikre, at en person, der er dømt for en seksuel lovovertrædelse mod børn, ikke længere, hvis den pågældende persons strafferegister i domsstaten indeholder oplysninger om en sådan straffedom og om eventuel rettighedsfortabelse på grund af en straffedom, hvis afgørelsen herom er indført i strafferegistret, bør kunne skjule denne straffedom eller denne rettighedsfortabelse med henblik på at udføre faglig aktivitet, der indebærer tilsyn med børn i en anden medlemsstat.

(13)

Denne rammeafgørelse indfører regler om beskyttelse af personoplysninger, der overføres mellem medlemsstaterne som følge af gennemførelsen af afgørelsen. Eksisterende generelle regler om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde suppleres med reglerne i denne rammeafgørelse. Endvidere finder Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger anvendelse på personoplysninger, der håndteres på grundlag af denne rammeafgørelse. Denne rammeafgørelse omfatter desuden bestemmelserne fra Rådets afgørelse 2005/876/RIA af 21. november 2005 om udveksling af oplysninger fra strafferegistre (7), der fastsætter begrænsninger for, hvordan den medlemsstat, der begærer oplysninger, kan anvende de oplysninger, den modtager på egen anmodning. Denne rammeafgørelse supplerer sådanne bestemmelser med specifikke regler for, på hvilke betingelser den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, videreformidler oplysninger om straffedomme, som den har modtaget fra domsstaten.

(14)

Denne rammeafgørelse ændrer ikke de forpligtelser og den praksis, der er fastsat i relation til tredjelande i henhold til den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager, for så vidt dette instrument fortsat finder anvendelse.

(15)

I henhold til Europarådets anbefaling nr. R (84) 10 om strafferegistre og resocialisering af dømte personer er hovedformålet med oprettelsen af strafferegistre først og fremmest at informere de myndigheder, der er ansvarlige for det strafferetlige system, om den domfældtes baggrund med henblik på at gøre det lettere at tilpasse den afgørelse, der skal træffes, til den enkeltes situation. Da al anden brug af strafferegistre, der kan berøre den dømtes chancer for at blive resocialiseret, skal begrænses mest muligt, kan anvendelsen af de oplysninger, der i medfør af denne rammeafgørelse videregives til andre formål end straffesager, begrænses i overensstemmelse med national lovgivning i den anmodede medlemsstat og den begærende medlemsstat.

(16)

Målet for bestemmelserne i denne rammeafgørelse vedrørende overførsel af oplysninger til den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, med henblik på opbevaring og videreformidling heraf, er ikke at harmonisere medlemsstaternes nationale strafferegistersystemer. Denne rammeafgørelse forpligter ikke domsstaten til at ændre sit interne strafferegistersystem for så vidt angår anvendelsen af oplysninger til nationale formål.

(17)

En bedre cirkulation af oplysninger om straffedomme vil kun få begrænset betydning, hvis disse oplysninger ikke er forståelige i den medlemsstat, der modtager dem. Det vil være muligt at forbedre den gensidige forståelse ved at skabe et »standardiseret europæisk format« for udveksling af oplysninger i en ensartet og edb-baseret form, der let kan maskinoversættes. Oplysninger om straffedomme fremsendt af domsstaten bør forelægges på det eller et af de officielle sprog i denne medlemsstat. Rådet bør vedtage foranstaltninger til gennemførelse af den mekanisme for udveksling af oplysninger, der er indført i medfør af denne rammeafgørelse.

(18)

Denne rammeafgørelse overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og afspejles i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(19)

Denne rammeafgørelse overholder subsidiaritetsprincippet som omhandlet i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, jf. artikel 5 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, da målet om at forbedre mekanismerne for overførsel af oplysninger om straffedomme mellem medlemsstaterne ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og derfor kræver en samordnet indsats på EU-plan. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, går denne rammeafgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET FØLGENDE RAMMEAFGØRELSE:

Artikel 1

Formål

Denne rammeafgørelse har til formål:

a)

at definere, hvordan en medlemsstat, hvori der afsiges en straffedom over en statsborger fra en anden medlemsstat (herefter benævnt »domsstaten«), overfører oplysninger om dommen til den medlemsstat, hvori domfældte er statsborger (herefter benævnt »medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger«)

b)

at fastsætte de forpligtelser for så vidt angår opbevaring af oplysninger, der påhviler den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, og præcisere, hvilke krav sidstnævnte skal opfylde, når den besvarer en anmodning om oplysninger fra strafferegistret

c)

at fastlægge rammerne for at opbygge og udvikle et edb-baseret system for udveksling af oplysninger om straffedomme mellem medlemsstaterne på grundlag af denne rammeafgørelse og den efterfølgende afgørelse, som er omhandlet i artikel 11, stk. 4.

Artikel 2

Definitioner

I denne rammeafgørelse forstås ved:

a)   »dom«: alle endelige afgørelser truffet af en kriminalret over for en fysisk person i forbindelse med en strafferetlig overtrædelse, for så vidt disse afgørelser registreres i domsstatens strafferegister

b)   »straffesag«: fasen før retssagen, selve retssagen og domsfuldbyrdelsesfasen

c)   »strafferegister«: det eller de nationale registre, der indeholder oplysninger om afsagte domme i henhold til national ret.

Artikel 3

Central myndighed

1.   Efter denne rammeafgørelse udpeger hver medlemsstat en central myndighed. Med hensyn til overførsel af oplysninger i medfør af artikel 4 og besvarelser i medfør af artikel 7 af de anmodninger, der er omhandlet i artikel 6, kan medlemsstaterne udpege en eller flere centrale myndigheder.

2.   Hver medlemsstat informerer Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen om den eller de centrale myndigheder, de udpeger i overensstemmelse med stk. 1. Generalsekretariatet for Rådet videreformidler disse oplysninger til medlemsstaterne og Eurojust.

Artikel 4

Forpligtelser, der påhviler domsstaten

1.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det i forbindelse med alle domme, der afsiges på dens område, ved overførslen til det nationale strafferegister anføres, hvilken nationalitet eller hvilke nationaliteter domfældte har, hvis han er statsborger i en anden medlemsstat.

2.   Den centrale myndighed i domsstaten informerer snarest muligt de centrale myndigheder i de andre medlemsstater om domme afsagt på dens territorium over personer, der er statsborgere i sådanne andre medlemsstater, således som de er anført i strafferegistret.

Når det er kendt, at den domfældte er statsborger i flere medlemsstater, sendes oplysningerne til hver af disse medlemsstater, også når den pågældende er statsborger i den medlemsstat, på hvis område dommen blev afsagt.

3.   Oplysninger om efterfølgende ændring eller sletning af oplysningerne i strafferegistret overføres straks af den centrale myndighed i domsstaten til den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger.

4.   Enhver medlemsstat, der har tilvejebragt oplysninger i medfør af stk. 2 og 3, meddeler på anmodning af den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, i hvert enkelt tilfælde en genpart af de pågældende straffedomme og efterfølgende foranstaltninger samt andre relevante oplysninger vedrørende sagen, således at sidstnævnte part kan vurdere, hvorvidt disse straffedomme og foranstaltninger nødvendiggør foranstaltninger på nationalt plan.

Artikel 5

Forpligtelser, der påhviler den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger

1.   Den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, opbevarer i medfør af artikel 11, stk. 1 og 2, alle de oplysninger, der er overført i medfør af artikel 4, stk. 2 og 3, med henblik på videreformidling i overensstemmelse med artikel 7.

2.   Alle ændringer eller sletninger af oplysninger, der er overført i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, medfører en identisk ændring eller sletning i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, af oplysninger, der opbevares i medfør af stk. 1 med henblik på videreformidling, jf. artikel 7.

3.   For så vidt angår videreformidling, jf. artikel 7, må den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, kun anvende oplysninger, der er ajourført i overensstemmelse med stk. 2.

Artikel 6

Anmodning om oplysninger vedrørende domme

1.   Når der anmodes om oplysninger fra en medlemsstats strafferegister til brug for en straffesag mod en person eller med andet formål end en straffesag, kan den centrale myndighed i denne medlemsstat i overensstemmelse med national ret sende en anmodning om udskrifter af strafferegistret og oplysninger i relation hertil til den centrale myndighed i en anden medlemsstat.

2.   Når en person anmoder om oplysninger fra sit eget strafferegister, kan den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori anmodningen indgives, i overensstemmelse med national ret sende en anmodning om udskrifter af strafferegistret og oplysninger i relation hertil til den centrale myndighed i en anden medlemsstat, hvis den pågældende person har eller har haft opholdssted eller er eller har været statsborger i den begærende medlemsstat eller den anmodede medlemsstat.

3.   Når tidsfristen i artikel 11, stk. 7, er udløbet, og en person anmoder den centrale myndighed i en anden medlemsstat end den, hvori den pågældende person er statsborger, om oplysninger fra sit eget strafferegister, sender den centrale myndighed i den medlemsstat, hvor anmodningen er indgivet, en anmodning til den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, om oplysninger og data i relation hertil fra strafferegistret med henblik på at kunne indsætte sådanne oplysninger og data i relation hertil i den udskrift, som den pågældende modtager.

4.   Alle anmodninger fra en medlemsstats centrale myndighed om oplysninger fra strafferegistre sendes ved hjælp af formularen i bilaget.

Artikel 7

Besvarelse af en anmodning om oplysninger vedrørende domme

1.   Når der til brug for en straffesag i henhold til artikel 6 indsendes en anmodning om oplysninger fra strafferegistret til den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, overfører denne centrale myndighed til den centrale myndighed i den begærende medlemsstat oplysninger om:

a)

domme afsagt i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, og indført i strafferegistret

b)

domme afsagt i andre medlemsstater, der er blevet overført til den efter den 27. april 2012, i medfør af artikel 4, og opbevaret i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1 og 2

c)

domme afsagt i andre medlemsstater, der er blevet overført til den senest den 27. april 2012, og som er indført i strafferegistret

d)

domme afsagt i tredjelande, som efterfølgende er blevet overført til den og indført i strafferegistret.

2.   Når en anmodning om oplysninger fra strafferegistret i henhold til artikel 6 indsendes med andet formål end en straffesag til den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, besvarer den pågældende centrale myndighed den i overensstemmelse med national lovgivning for så vidt angår domme afsagt i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, og domme afsagt i tredjelande, som efterfølgende er blevet overført til den og indført i dens strafferegister.

For så vidt angår oplysninger om domme, der er afsagt i en anden medlemsstat og overført til den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, overfører den centrale myndighed i sidstnævnte medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning til den begærende medlemsstat de oplysninger, der er blevet opbevaret i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1 og 2, samt de oplysninger, der er blevet overført til denne centrale myndighed senest den 27. april 2012, og er blevet indført i dens strafferegister.

I forbindelse med overførslen af oplysninger i henhold til artikel 4 kan domsstatens centrale myndighed meddele den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, at oplysninger om domme afsagt i førstnævnte medlemsstat og overført til sidstnævnte centrale myndighed kun må videreformidles til brug for straffesager. I så fald underretter den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, den begærende medlemsstat om, hvilken anden medlemsstat der har overført oplysningerne om sådanne domme, så den begærende medlemsstat kan indgive en anmodning om oplysninger vedrørende dommene direkte til domsstaten.

3.   Når den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, modtager en anmodning fra et tredjeland om oplysninger fra strafferegistret, kan den pågældende medlemsstat for så vidt angår domme, der er overført af en anden medlemsstat, kun besvare anmodningen inden for de begrænsninger, der gælder for overførsel af oplysninger til andre medlemsstater i overensstemmelse med stk. 1 og 2.

4.   Når den centrale myndighed i en anden medlemsstat end den, hvori den pågældende person er statsborger, modtager en anmodning i medfør af artikel 6 om oplysninger fra strafferegistret, sender den anmodede medlemsstat oplysninger om domme afsagt i den anmodede medlemsstat, og om domme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer omfattet af dens strafferegister i det omfang, der er fastsat i artikel 13 i den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager.

5.   Svaret fremsendes ved hjælp af formularen i bilaget. Formularen ledsages af en oversigt over domme i overensstemmelse med national lovgivning.

Artikel 8

Svarfrist

1.   Den centrale myndighed i den medlemsstat, der modtager en anmodning som omhandlet i artikel 6, stk. 1, overfører straks og under alle omstændigheder inden højst ti arbejdsdage regnet fra datoen for modtagelsen af anmodningen og på de betingelser, der er fastsat i national ret eller gælder ifølge national praksis, oplysningerne til den centrale myndighed i den begærende medlemsstat ved hjælp af formularen i bilaget.

Når den anmodede medlemsstat har brug for flere oplysninger for at identificere den person, som anmodningen vedrører, konsulterer den straks den begærende medlemsstat for at kunne besvare anmodningen inden ti arbejdsdage regnet fra datoen for modtagelsen af de supplerende oplysninger.

2.   Svaret på den anmodning, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, overføres inden højst tyve arbejdsdage regnet fra datoen for modtagelsen af anmodningen.

Artikel 9

Betingelser for anvendelsen af personoplysninger

1.   De personoplysninger, der overføres i medfør af artikel 7, stk. 1 og 4, til brug for en straffesag, kan den begærende medlemsstat kun anvende med henblik på den straffesag, hvortil der er blevet rettet anmodning om dem, jf. formularen i bilaget.

2.   Personoplysninger, der overføres i medfør af artikel 7, stk. 2 og 4, til brug for andre formål end en straffesag, kan den begærende medlemsstat i overensstemmelse med national ret kun anvende til de formål, hvortil der er blevet anmodet om, og inden for de grænser, der er fastsat af den anmodede medlemsstat i formularen i bilaget.

3.   Uanset stk. 1 og 2 kan den begærende medlemsstat anvende personoplysninger, der overføres i medfør af artikel 7, stk. 1, 2 og 4, for at forebygge en umiddelbar og alvorlig fare for den offentlige sikkerhed.

4.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at personoplysninger, der modtages fra en anden medlemsstat i medfør af artikel 4, overføres til et tredjeland i medfør af artikel 7, stk. 3, med samme begrænsninger for så vidt angår deres anvendelse som dem, der gælder i en begærende medlemsstat i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 2. Medlemsstaterne præciserer, at hvis personoplysninger overføres til et tredjeland til brug for en straffesag, kan dette tredjeland kun anvende dem senere i forbindelse med straffesager.

5.   Denne artikel finder ikke anvendelse på personoplysninger, som en medlemsstat har opnået i medfør af denne rammeafgørelse, og som stammer fra samme medlemsstat.

Artikel 10

Sprog

Ved fremsendelse af en anmodning, jf. artikel 6, stk. 1, fremsender den anmodende medlemsstat formularen i bilaget til den anmodede stat på det eller et af de officielle sprog i sidstnævnte stat.

Den anmodede stat svarer enten på et af sine officielle sprog eller på et sprog, der accepteres af begge medlemsstater.

Alle medlemsstater kan ved vedtagelsen af denne rammeafgørelse eller senere i en erklæring til Generalsekretariatet for Rådet anføre det eller de officielle EU-sprog, de hver især accepterer. Generalsekretariatet for Rådet videreformidler disse oplysninger til medlemsstaterne.

Artikel 11

Format og andre måder at tilrettelægge og lette udvekslingen af oplysninger vedrørende domme på

1.   Ved overførsel af oplysninger i henhold til artikel 4, stk. 2 og 3, overfører den centrale myndighed i domsstaten følgende oplysninger:

a)

oplysninger, som altid skal overføres, medmindre disse oplysninger i de enkelte tilfælde ikke er kendt af den centrale myndighed (obligatoriske oplysninger):

i)

oplysning om domfældte (fulde navn, fødselsdato, fødested (by og stat), køn, nationalitet og eventuelt tidligere navn(e))

ii)

oplysning om dommens form (dato for domfældelsen, retsinstansens benævnelse, dato, hvor afgørelsen blev endelig)

iii)

oplysning om den lovovertrædelse, der har givet anledning til dommen (dato for den lovovertrædelse, der ligger til grund for dommen, lovovertrædelsens navn eller retlige beskrivelse samt henvisning til de relevante bestemmelser), og

iv)

oplysning om dommens indhold (navnlig sanktionen samt eventuelle supplerende sanktioner, sikkerhedsforanstaltninger og efterfølgende afgørelser, der ændrer fuldbyrdelsen af dommen)

b)

oplysninger, som skal overføres, hvis de er anført i strafferegistret (fakultative oplysninger):

i)

domfældtes forældres navne

ii)

dommens referencenummer

iii)

hvor lovovertrædelsen er begået, og

iv)

rettighedsfortabelser som følge af straffedommen

c)

oplysninger, som skal overføres, hvis de er til rådighed for den centrale myndighed (supplerende oplysninger):

i)

domfældtes personnummer eller typen og nummeret på dennes identifikationsdokument

ii)

fingeraftryk, der er taget fra den pågældende person, og

iii)

eventuelt pseudonym og/eller kaldenavn(e).

Endvidere kan den centrale myndighed overføre eventuelle andre oplysninger vedrørende straffedomme, der er anført i strafferegistret.

2.   Den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, opbevarer alle oplysninger af de i stk. 1, litra a) og b), anførte typer, som den har modtaget i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, med henblik på videreformidling, jf. artikel 7. Den kan med henblik på samme formål opbevare oplysninger af de i stk. 1, første afsnit, litra c), og stk. 1, andet afsnit, anførte typer.

3.   Indtil udløbet af fristen i stk. 7 overfører de centrale myndigheder i de medlemsstater, der ikke har foretaget den underretning, der er omhandlet i stk. 6, alle oplysninger i medfør af artikel 4, anmodninger i medfør af artikel 6, svar i medfør af artikel 7 samt andre relevante oplysninger ved hjælp af ethvert middel, der efterlader et skriftligt spor, og på betingelser, der gør det muligt for den centrale myndighed i den medlemsstat, der modtager dem, at kontrollere, at oplysningerne er autentiske.

Ved udløbet af fristen i stk. 7 overfører medlemsstaternes centrale myndigheder sådanne oplysninger ad elektronisk vej i et standardformat.

4.   Det i stk. 3 omhandlede format og de øvrige måder at tilrettelægge og lette udvekslingen af oplysninger om straffedomme mellem medlemsstaternes centrale myndigheder på fastsættes af Rådet i overensstemmelse med de relevante procedurer i traktaten om Den Europæiske Union senest den 27. april 2012.

Disse andre måder omfatter:

a)

fastsættelse af alle metoder til at lette forståelsen og maskinoversættelsen af de overførte oplysninger

b)

fastsættelse af metoder for edb-baseret udveksling af oplysninger, bl.a. med hensyn til de tekniske standarder og eventuelt de udvekslingsprocedurer, der skal anvendes

c)

eventuelle tilpasninger af formularen i bilaget.

5.   Hvis de overførselsmåder, der er omhandlet i stk. 3 og 4, ikke er til rådighed, finder stk. 3, første afsnit, anvendelse i hele det tidsrum, hvor det er tilfældet.

6.   Hver medlemsstat foretager de tekniske tilpasninger, der er nødvendige for at anvende det standardiserede format og overføre det ad elektronisk vej til de øvrige medlemsstater. Den meddeler Rådet, fra hvilken dato den vil foretage disse overførsler af oplysninger.

7.   Medlemsstaterne foretager de tekniske tilpasninger, der er omhandlet i stk. 6, senest tre år efter vedtagelsen af formatet og de edb-baserede metoder til udveksling af oplysninger om straffedomme.

Artikel 12

Forbindelser med andre retlige instrumenter

1.   Mellem medlemsstaterne supplerer denne rammeafgørelse bestemmelserne i artikel 13 i den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager og tillægsprotokollerne hertil af 17. marts 1978 og 8. november 2001 samt konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og den tilknyttede protokol af 16. oktober 2001 (8).

2.   Medlemsstaterne giver efter denne rammeafgørelse afkald på indbyrdes at påberåbe sig deres eventuelle forbehold over for artikel 13 i den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager.

3.   Denne rammeafgørelse erstatter mellem medlemsstaterne, som har truffet de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme dette rammedirektiv og senest fra den 27. april 2012 bestemmelserne i artikel 22 i den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager, således som suppleret af artikel 4 i tillægsprotokollen til konventionen af 17. marts 1978, uden at det berører anvendelsen af bestemmelserne mellem medlemsstaterne og tredjelande.

4.   Afgørelse 2005/876/RIA ophæves.

5.   Denne rammeafgørelse påvirker ikke anvendelsen af mere gunstige bestemmelser i bilaterale eller multilaterale aftaler mellem medlemsstaterne.

Artikel 13

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme denne rammeafgørelse senest den 27. april 2012.

2.   Medlemsstaterne meddeler Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen teksten til de retsforskrifter, som de udsteder for at gennemføre de forpligtelser, der følger af denne rammeafgørelse, i national ret.

3.   På grundlag af disse oplysninger aflægger Kommissionen senest den 27. april 2015 rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af rammeafgørelsen, eventuelt ledsaget af lovgivningsforslag.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne rammeafgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2009.

På Rådets vegne

I. LANGER

Formand


(1)  Udtalelse af 17.6.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT C 12 af 15.1.2001, s. 10.

(3)  EFT C 216 af 1.8.2001, s. 14.

(4)  EUT C 53 af 3.3.2005, s. 1.

(5)  EFT C 197 af 12.7.2000, s. 3.

(6)  EUT L 220 af 15.8.2008, s. 32.

(7)  EUT L 322 af 9.12.2005, s. 33.

(8)  EFT C 326 af 21.11.2001, s. 1.


BILAG

Formular, der er omhandlet i artikel 6, 7, 8, 9 og 10 i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne

Anmodning om oplysninger fra strafferegistret

Det henstilles til medlemsstaterne at læse procedurehåndbogen, således at de kan udfylde denne formular korrekt

a)

Oplysninger om den begærende medlemsstat:

Medlemsstat:

Central(e) myndighed(er):

Kontaktperson:

Tlf. (med landekode og evt. områdenr.):

Fax (med landekode og evt. områdenr.):

E-mail:

Postadresse:

Sagens referencenummer, hvis det kendes:

b)

Oplysninger om identiteten på den person, som anmodningen vedrører (1):

Fulde navn (fornavne og alle efternavne):

Tidligere navne:

Eventuelle pseudonymer og/eller kodenavne:

Køn: M  K 

Nationalitet:

Fødselsdato (med tal: dd/mm/åååå):

Fødested (by og land):

Faders navn:

Moders navn:

Kendt opholdssted eller adresse:

Personnummer eller type og nummer på vedkommendes identifikationsdokument:

Fingeraftryk:

Andre identitetsoplysninger, hvis sådanne foreligger:

c)

Formålet med anmodningen:

Afkryds venligst den relevante boks

1)

straffesag (angiv venligst, hvilken myndighed der behandler sagen, samt eventuelt sagens referencenummer) …

2)

anmodning uden forbindelse til en straffesag (angiv venligst, hvilken myndighed der behandler sagen, samt eventuelt sagens referencenummer ved afkrydsning af den relevante boks):

i)

fra en retsmyndighed …

ii)

fra en kompetent administrativ myndighed …

iii)

fra personen om oplysninger fra sit eget strafferegister …

Formål, til hvilket der anmodes om oplysninger:

Begærende myndighed:

Den pågældende person har ikke givet sit samtykke til udlevering af oplysningerne (når den pågældende person er blevet bedt om samtykke i overensstemmelse med den begærende medlemsstats lovgivning).

Kontaktperson, hvis der er brug for supplerende oplysninger:

Navn:

Telefon:

E-mail:

Andre oplysninger (f.eks. om anmodningen er hastende):

Besvarelse af en anmodning

Oplysninger om den pågældende person

Afkryds venligst den relevante boks

Undertegnede myndighed bekræfter:

at strafferegistret ikke indeholder oplysninger om domme afsagt over den pågældende person

at strafferegistret indeholder oplysninger om domme afsagt over den pågældende person; en domsoversigt vedlægges

at strafferegistret indeholder andre oplysninger om den pågældende person; oplysningerne vedlægges (fakultativt)

at strafferegistret indeholder oplysninger om domme afsagt over den pågældende person, men at domsstaten har tilkendegivet, at oplysninger om disse domme kun må overføres til brug for en straffesag. Anmodning om flere oplysninger kan sendes direkte til … (angiv venligst domsstaten)

at i henhold til national ret i den anmodede medlemsstat må anmodninger om oplysninger, der skal anvendes til andre formål end en straffesag, ikke behandles.

Kontaktperson, hvis der er brug for supplerende oplysninger:

Navn:

Telefon:

E-mail:

Andre oplysninger (begrænsninger i anvendelsen af data vedrørende anmodninger uden forbindelse til en straffesag):

Angiv venligst, hvor mange sider der er vedlagt denne svarformular:

Udfærdiget i

den:

Underskrift og eventuelt officielt stempel:

Navn og stilling/organisation:

Der vedlægges eventuelt en domsoversigt, og hele sagen sendes til den begærende medlemsstat. Det er ikke nødvendigt at oversætte formularen eller domsoversigten til den begærende medlemsstats sprog.


(1)  For at gøre det lettere at identificere personen, bør der afgives så mange oplysninger som muligt.