16.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 331/17


RÅDETS AFGØRELSE

af 30. november 2009

om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af Haagerprotokollen af 23. november 2007 om, hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt

(2009/941/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 61, litra c), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet arbejder for at skabe et fælles retsområde baseret på princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser.

(2)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (2) fastlægges den lov, der finder anvendelse på underholdspligt, efter Haagerprotokollen af 23. november 2007 om, hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt (i det følgende benævnt »protokollen«) i de medlemsstater, der er bundet af protokollen.

(3)

Protokollen er et værdifuldt bidrag til at sikre større retssikkerhed og retlig forudsigelighed for bidragsberettigede og bidragspligtige. Anvendelse af ensartede regler til at fastlægge, hvilken lov der finder anvendelse, vil sikre fri bevægelighed for retsafgørelser om underholdspligt i Fællesskabet uden nogen form for kontrol i de medlemsstater, hvor de søges fuldbyrdet.

(4)

Protokollens artikel 24 giver organisationer for regional økonomisk integration såsom Fællesskabet mulighed for at undertegne, acceptere, godkende eller tiltræde protokollen.

(5)

Fællesskabet har enekompetence på alle de områder, der er reguleret af protokollen. Dette berører ikke stillingen for de medlemsstater, der ikke er bundet af denne afgørelse eller underlagt dens anvendelse som nævnt i betragtning 11 og 12.

(6)

Fællesskabet bør derfor godkende protokollen.

(7)

Protokollen bør anvendes mellem medlemsstaterne senest den 18. juni 2011, som er anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 4/2009.

(8)

Henset til den tætte forbindelse mellem protokollen og forordning (EF) nr. 4/2009 bør protokollens bestemmelser anvendes midlertidigt i Fællesskabet, hvis protokollen ikke er trådt i kraft den 18. juni 2011, som er anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 4/2009. Der bør ved protokollens indgåelse afgives en ensidig erklæring herom.

(9)

Protokollens bestemmelser bør afgøre, hvilken lov der finder anvendelse på en underholdspligt, hvis en afgørelse om underholdspligten skal anerkendes og fuldbyrdes efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 4/2009 om afskaffelse af eksekvatur. For at sikre, at de samme lovvalgsregler finder anvendelse i Fællesskabet i forbindelse med underholdskrav for en periode, der ligger såvel før som efter datoen for protokollens ikrafttræden eller midlertidige anvendelse i Fællesskabet, bør protokollens bestemmelser også finde anvendelse på krav, der vedrører en periode, der ligger før denne dato uanset protokollens artikel 22. Der bør ved protokollens indgåelse afgives en ensidig erklæring herom.

(10)

I medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Irland i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(11)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af De Europæiske Fællesskab, deltager Det Forenede Kongerige ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(12)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som derfor ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Haagerprotokollen af 23. november 2007 om, hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt, godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) person(er), der er beføjet til at undertegne protokollen med bindende virkning for Fællesskabet.

Artikel 3

Ved indgåelsen af protokollen afgiver Fællesskabet følgende erklæring i henhold til protokollens artikel 24:

»Det Europæiske Fællesskab erklærer i henhold til protokollens artikel 24, at det udøver kompetence på alle de sagsområder, der er reguleret af protokollen. Dets medlemsstater vil være bundet af protokollen i kraft af Det Europæiske Fællesskabs indgåelse heraf.

Med henblik på denne erklæring omfatter udtrykket »Det Europæiske Fællesskab« ikke Danmark i medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, eller Det Forenede Kongerige i medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.«

Artikel 4

1.   I Fællesskabet skal protokollens bestemmelser anvendes midlertidigt fra den 18. juni 2011, som er anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 4/2009, hvis protokollen endnu ikke er trådt i kraft på denne dato, jf. dog artikel 5 i denne afgørelse.

2.   Ved indgåelsen af protokollen afgiver Fællesskabet følgende erklæring for at tage hensyn til den eventuelle midlertidige anvendelse som omhandlet i stk. 1:

»Det Europæiske Fællesskab erklærer, at det vil anvende protokollens bestemmelser midlertidigt fra den 18. juni 2011, som er anvendelsesdatoen for Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (3), hvis protokollen ikke i medfør af artikel 25, stk. 1, i protokollen er trådt i kraft på denne dato.«

Artikel 5

1.   Uanset artikel 22 i protokollen fastlægger protokollens bestemmelser også, hvilken lov der finder anvendelse på underholdsbidrag, der er rejst krav om i en medlemsstat for en periode, der ligger forud for protokollens ikrafttræden eller midlertidige anvendelse i Fællesskabet, i situationer, hvor der i henhold til forordning (EF) nr. 4/2009 er anlagt retssager, er godkendt eller indgået retsforlig, eller udstedt officielt bekræftede dokumenter pr. 18. juni 2011, som er anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 4/2009.

2.   Ved indgåelsen af protokollen erklærer Fællesskabet følgende:

»Det Europæiske Fællesskab erklærer, at det også vil anvende protokollens bestemmelser på underholdsbidrag, der er rejst krav om i en af Fællesskabets medlemsstater for en periode, der ligger forud for protokollens ikrafttræden eller midlertidige anvendelse i Fællesskabet, i situationer, hvor der i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (3) er anlagt retssager, godkendt eller indgået retsforlig eller udstedt officielt bekræftede dokumenter pr. 18. juni 2011, som er anvendelsesdatoen for nævnte forordning.«

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Rådets vegne

B. ASK

Formand


(1)  Udtalelse af 24.11.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 7 af 10.1.2009, s. 1.

(3)  EUT L 7 af 10.1.2009, s. 1.


BILAG

OVERSÆTTELSE

PROTOKOL

om, hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt

De stater, som har undertegnet denne protokol,

som ønsker at fastlægge ensartede regler om, hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt,

som ønsker at modernisere Haagerkonventionen af 24. oktober 1956 om, hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt over for børn, og Haagerkonventionen af 2. oktober 1973 om, hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt,

som ønsker at udarbejde generelle regler for lovvalg, der kan supplere Haagerkonventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer,

har besluttet at indgå en protokol til dette formål og er blevet enige om følgende bestemmelser:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne protokol fastlægger, hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt, der udspringer af et familieforhold, slægtskab, ægteskab eller svogerskab, herunder underholdspligt over for et barn uanset forældrenes civilstand.

2.   Retsafgørelser truffet ved anvendelse af denne protokol berører ikke eksistensen af de familieforhold, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 2

Universel anvendelse

Denne protokol finder anvendelse, også selv om den lov, der skal anvendes, er loven i en ikke-kontraherende stat.

Artikel 3

Generel lovvalgsregel

1.   Underholdspligt er undergivet loven i den stat, hvor den bidragsberettigede har sit sædvanlige opholdssted, medmindre denne protokol indeholder andre bestemmelser.

2.   Hvis den bidragsberettigede skifter sædvanligt opholdssted, finder loven i den nye opholdsstat anvendelse fra det øjeblik, hvor skiftet finder sted.

Artikel 4

Særlige regler til fordel for visse bidragsberettigede

1.   Følgende bestemmelser finder anvendelse på underholdspligt:

a)

som forældre har over for deres børn

b)

som andre personer end forældre har over for personer, som endnu ikke er fyldt 21 år, bortset fra underholdspligt, der følger af de familieforhold, der er omhandlet i artikel 5, og

c)

som børn har over for deres forældre.

2.   Hvis den bidragsberettigede i medfør af den lov, som er omhandlet i artikel 3, ikke kan opnå underholdsbidrag fra den bidragspligtige, finder domstolslandets lov anvendelse.

3.   Uanset artikel 3 finder domstolslandets lov anvendelse, hvis den bidragsberettigede har indbragt sagen for den kompetente myndighed i den stat, på hvis område den bidragspligtige har sit sædvanlige opholdssted. Hvis den bistandsberettigede i medfør af denne lov ikke kan opnå underholdsbidrag fra den bidragspligtige, finder loven i den stat, på hvis område den bistandsberettigede har sit sædvanlige opholdssted, dog anvendelse.

4.   Hvis den bidragsberettigede i medfør af den lov, som er omhandlet i artikel 3 og stk. 2 og 3 i denne artikel, ikke kan opnå underholdsbidrag fra den bidragspligtige, finder loven i den stat, som de begge er statsborgere i, anvendelse, hvis en sådan findes.

Artikel 5

Særlig regel for ægtefæller og tidligere ægtefæller

I sager om underholdspligt mellem ægtefæller, tidligere ægtefæller eller personer, hvis ægteskab er blevet erklæret ugyldigt, finder artikel 3 ikke anvendelse, hvis en af parterne fremsætter indsigelse, og loven i en anden stat, navnlig den stat, på hvis område parterne havde deres sidste fælles sædvanlige opholdssted, har en nærmere tilknytning til ægteskabet. I så fald finder loven i denne anden stat anvendelse.

Artikel 6

Særlig indsigelsesregel

I sager om andre former for underholdspligt end dem, der følger af et forældre-barn-forhold over for et barn, og den underholdspligt, der er omhandlet i artikel 5, kan den bidragspligtige bestride et krav fra den bistandsberettigede med den begrundelse, at der ikke består en sådan underholdspligt både efter loven i den stat, hvor den bidragspligtige har sit sædvanlige opholdssted, og efter loven i den stat, hvis nationalitet begge parter har, hvis en sådan findes.

Artikel 7

Udpegelse af den lov, der skal anvendes med henblik på en bestemt sag

1.   Uanset bestemmelserne i artikel 3-6 kan den bistandsberettigede og den bistandspligtige alene med henblik på en bestemt sag i en given stat udtrykkeligt udpege denne stats lov som den lov, der skal finde anvendelse på underholdspligten.

2.   En udpegelse foretaget inden sagens anlæg, skal ske ved en aftale underskrevet af begge parter, som er skriftlig eller registreret på et hvilket som helst medie, således at oplysningerne er tilgængelige med henblik på senere brug.

Artikel 8

Udpegelse af den lov, der skal anvendes

1.   Uanset bestemmelserne i artikel 3-6 kan den bistandsberettigede og den bistandspligtige til enhver tid udpege en af følgende love som den, der skal finde anvendelse på en underholdspligt:

a)

loven i en stat, i hvilken en af parterne er statsborger har på tidspunktet for udpegelsen

b)

loven i den stat, på hvis område en af parterne har sit sædvanlige opholdssted på tidspunktet for udpegelsen

c)

den lov, som ifølge parternes valg eller rent faktisk finder anvendelse på deres formueforhold

d)

den lov, som ifølge parternes valg eller rent faktisk finder anvendelse på deres skilsmisse eller separation.

2.   En sådan aftale skal være skriftlig eller registreret på et hvilket som helst medie, således at oplysningerne er tilgængelige med henblik på senere brug, og den skal være underskrevet af begge parter.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på underholdspligt, der vedrører en person under 18 år eller en voksen, der på grund af svækkede eller utilstrækkelige åndsevner ikke er i stand til at varetage sine interesser.

4.   Uanset parternes lovvalg i medfør af stk. 1 afgøres spørgsmålet om, hvorvidt den bistandsberettigede kan give afkald på sin ret til underholdsbidrag, efter loven i den stat, på hvis område den bistandsberettigede havde sit sædvanlige opholdssted på tidspunktet for udpegelsen.

5.   Medmindre parterne på tidspunktet for lovvalget var fuldt informeret om og klar over konsekvenserne af deres valg, finder den af parterne valgte lov ikke anvendelse, når anvendelsen af pågældende lov ville føre til klart uretfærdige eller urimelige konsekvenser for en af parterne.

Artikel 9

»Domicil« i stedet for »nationalitet«

En stat, der anvender begrebet »domicil« som en tilknytningsfaktor i familieanliggender, kan meddele Det Permanente Bureau under Haagerkonferencen om International Privatret, at ordet »nationalitet« i artikel 4 og 6 i forbindelse med sager, der indbringes for dens myndigheder, erstattes af begrebet »domicil« som defineret af denne stat.

Artikel 10

Offentlige organer

Et offentligt organs ret til at anmode om godtgørelse af en ydelse, der er udbetalt til den bidragsberettigede i stedet for underholdsbidrag, er undergivet den lov, der gælder for det pågældende organ.

Artikel 11

Anvendelsesområdet for den lov, der finder anvendelse

Den lov, der finder anvendelse på underholdspligten, afgør bl.a.:

a)

hvorvidt, i hvilket omfang og fra hvem den bidragsberettigede kan kræve underholdsbidrag

b)

i hvilket omfang den bidragsberettigede kan kræve underholdsbidrag med tilbagevirkende kraft

c)

på hvilket grundlag underholdsbidragets størrelse beregnes og indekseres

d)

hvem der er berettiget til at anlægge sag om underholdspligt undtagen med hensyn til spørgsmål vedrørende retsevne og repræsentation i sagen

e)

forældelsesfrister eller frister for anden rettighedsfortabelse

f)

omfanget af en bidragspligtig persons forpligtelse, når et offentligt organ anmoder om godtgørelse af ydelser, der er udbetalt til en bidragsberettiget i stedet for underholdsbidrag.

Artikel 12

Udelukkelse af renvoi

I denne protokol forstås ved »lov« den lov, der er gældende i en stat, bortset fra den pågældende stats regler om lovvalg.

Artikel 13

Ordre public

Anvendelsen af den lov, der er udpeget efter denne protokol, kan alene afvises, i det omfang dens virkninger åbenbart ville stride mod de grundlæggende retsprincipper (ordre public) i domstolslandet.

Artikel 14

Fastsættelse af underholdsbidragets størrelse

Selv om den lov, der skal anvendes, bestemmer andet, skal der ved fastsættelsen af underholdsbidragets størrelse tages hensyn til den bidragsberettigedes behov og den bidragspligtiges midler samt til enhver kompensation, der er tildelt den bidragsberettigede i stedet for periodiske underholdsbidrag.

Artikel 15

Ikke-anvendelse af protokollen på nationale konflikter

1.   En kontraherende stat med forskellige retssystemer eller regelsæt vedrørende underholdspligt er ikke forpligtet til at anvende denne protokols bestemmelser på konflikter, der udelukkende består mellem disse forskellige retssystemer eller regelsæt.

2.   Denne artikel finder ikke anvendelse på en organisation for regional økonomisk integration.

Artikel 16

Stater med flere territoriale retssystemer

1.   For så vidt angår en stat, hvor to eller flere retssystemer eller regelsæt vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne protokol, finder anvendelse i forskellige territoriale enheder:

a)

forstås en henvisning til loven i en stat, hvor det er relevant, som en henvisning til den lov, der gælder for den pågældende territoriale enhed

b)

forstås en henvisning til de kompetente myndigheder eller offentlige organer i den pågældende stat, hvor det er relevant, som en henvisning til de myndigheder eller organer, der er beføjede til at handle i den pågældende territoriale enhed

c)

forstås en henvisning til det sædvanlige opholdssted i den pågældende stat, hvor det er relevant, som en henvisning til det sædvanlige opholdssted i den pågældende territoriale enhed

d)

forstås en henvisning til den stat, som to personer begge er statsborgere i, som en henvisning til den territoriale enhed, som loven i den pågældende stat udpeger, eller, hvis der ikke findes regler herom, til den territoriale enhed, som underholdspligten har den nærmeste tilknytning til

e)

forstås en henvisning til den stat, som en person er statsborger i, som en henvisning til den territoriale enhed, som loven i den pågældende stat udpeger, eller, hvis der ikke findes regler herom, til den territoriale enhed, som personen har den nærmeste tilknytning til.

2.   Med henblik på at fastslå, hvilken lov der skal anvendes ifølge denne protokol for så vidt angår en stat, der består af to eller flere territoriale enheder med hver sit retssystem eller regelsæt vedrørende spørgsmål, som er omfattet af denne protokol, anvendes følgende regler:

a)

hvis der i den pågældende stat findes regler, der fastslår, hvilken territorial enheds lov der anvendes, finder loven i den pågældende enhed anvendelse

b)

hvis der ikke findes sådanne regler, finder loven i den territoriale enhed, der er udpeget efter stk. 1, anvendelse.

3.   Denne artikel finder ikke anvendelse på en organisation for regional økonomisk integration.

Artikel 17

Stater med retssystemer for forskellige persongrupper

Med henblik på at fastslå, hvilken lov der skal anvendes efter denne protokol, for så vidt angår en stat, der i spørgsmål, der er omfattet af denne protokol, har to eller flere retssystemer eller regelsæt, der finder anvendelse på forskellige grupper af personer, skal en henvisning til loven i den pågældende stat forstås som en henvisning til det retssystem, der er bestemt af de gældende regler i denne stat.

Artikel 18

Koordination med tidligere Haagerkonventioner om underholdsbidrag

Mellem de kontraherende stater træder denne protokol i stedet for Haagerkonventionen af 2. oktober 1973 om, hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt, og Haagerkonventionen af 24. oktober 1956 om, hvilken lov der finder anvendelse i sager om underholdspligt over for børn.

Artikel 19

Koordination med andre instrumenter

1.   Denne protokol berører ikke andre internationale instrumenter, som de kontraherende stater har tiltrådt eller tiltræder, og som indeholder bestemmelser om spørgsmål, der er omfattet af denne protokol, medmindre en erklæring om det modsatte er afgivet af de stater, der er bundet af det pågældende instrument.

2.   Stk. 1 finder endvidere anvendelse på ensartede lovgivninger baseret på særlig tilknytning af regional eller anden art mellem de berørte stater.

Artikel 20

Ensartet fortolkning

Ved fortolkningen af denne protokol skal der tages hensyn til dens internationale karakter og behovet for at fremme en ensartet anvendelse af den.

Artikel 21

Vurdering af protokollens praktiske anvendelse

1.   Generalsekretæren for Haagerkonferencen om International Privatret indkalder om nødvendigt et særligt udvalg, der skal undersøge protokollens anvendelse i praksis.

2.   Med henblik på en sådan vurdering samarbejder de kontraherende stater med Det Permanente Bureau under Haagerkonferencen om International Privatret om registrering af retspraksis vedrørende anvendelse af protokollen.

Artikel 22

Overgangsbestemmelser

Denne protokol finder ikke anvendelse på underholdskrav i en kontraherende stat, der vedrører en periode før protokollens ikrafttræden i denne stat.

Artikel 23

Undertegnelse, ratifikation og tiltrædelse

1.   Denne protokol er åben for undertegnelse af alle stater.

2.   Denne protokol skal ratificeres, accepteres eller godkendes af signatarstaterne.

3.   Denne protokol er åben for tiltrædelse af alle stater.

4.   Ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumenterne skal deponeres i Kongeriget Nederlandenes Udenrigsministerium, som er protokollens depositar.

Artikel 24

Organisationer for regional økonomisk integration

1.   En organisation for regional økonomisk integration, der udelukkende består af suveræne stater, og som har kompetence på alle eller nogle af de områder, som protokollen regulerer, kan ligeledes undertegne, acceptere, godkende eller tiltræde protokollen. Organisationen for regional økonomisk integration har i så fald de samme rettigheder og forpligtelser som en kontraherende stat, i det omfang den pågældende organisation har kompetence på de områder, der reguleres af protokollen.

2.   Organisationen for regional økonomisk integration giver på tidspunktet for undertegnelsen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen skriftligt depositaren meddelelse om de sagsområder, der er omfattet af denne protokol, og for hvilke organisationen har fået overdraget kompetence fra dens medlemsstater. Organisationen skal straks give depositaren skriftlig meddelelse om eventuelle ændringer af dens kompetence i forhold til dens seneste meddelelse i henhold til dette stykke.

3.   På tidspunktet for undertegnelsen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen kan en organisation for regional økonomisk integration i overensstemmelse med artikel 28 erklære, at den har kompetence på alle de sagsområder, som denne protokol regulerer, og at de medlemsstater, der har overført kompetence til den pågældende organisation for regional økonomisk integration, hvad angår de omhandlede sagsområder, vil være bundet af protokollen i kraft af organisationens undertegnelse, accept, godkendelse eller tiltrædelse.

4.   Med henblik på denne protokols ikrafttræden vil instrumenter, der er deponeret af en organisation for regional økonomisk integration, ikke tælle med, medmindre organisationen for regional økonomisk integration afgiver en erklæring som omhandlet i stk. 3.

5.   En henvisning i denne protokol til en »kontraherende stat« eller »stat« betragtes ligeledes, hvor det er relevant, som en henvisning til en organisation for regional økonomisk integration, der har tiltrådt protokollen. Hvis en organisation for regional økonomisk integration afgiver en erklæring som omhandlet i stk. 3, betragtes en henvisning i denne protokol til en »kontraherende stat« eller »stat« ligeledes, hvor det er relevant, som en henvisning til organisationens medlemsstater.

Artikel 25

Ikrafttræden

1.   Protokollen træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter deponeringen af det andet ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument som omhandlet i artikel 23.

2.   Derefter træder protokollen i kraft:

a)

for hver stat eller hver organisation for regional økonomisk integration, som omhandlet i artikel 24, der ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder den på et senere tidspunkt, på den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter deponeringen af dens ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument

b)

for en territorial enhed, i hvilken denne protokol finder anvendelse i overensstemmelse med artikel 26, på den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter meddelelsen af den i nævnte artikel omhandlede erklæring.

Artikel 26

Erklæringer vedrørende forskellige retssystemer

1.   En stat der består af to eller flere territoriale enheder, hvor forskellige retssystemer finder anvendelse vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne protokol, kan ved undertegnelsen, ratifikationen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen erklære i overensstemmelse med artikel 28, at protokollen skal finde anvendelse i samtlige dens territoriale enheder eller kun i en eller flere af disse, og den kan til enhver tid ændre en sådan erklæring ved at afgive en ny.

2.   Sådanne erklæringer meddeles depositaren, og de skal udtrykkeligt angive, i hvilke territoriale enheder protokollen finder anvendelse.

3.   Hvis en stat ikke afgiver nogen erklæring efter denne artikel, finder protokollen anvendelse i samtlige territoriale enheder i denne stat.

4.   Denne artikel finder ikke anvendelse på en organisation for regional økonomisk integration.

Artikel 27

Forbehold

Der kan ikke tages forbehold over for denne protokol.

Artikel 28

Erklæringer

1.   Erklæringer som omhandlet i artikel 24, stk. 3, og artikel 26, stk. 1, kan afgives i forbindelse med undertegnelse, ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse eller på et hvilket som helst tidspunkt herefter, og kan når som helst ændres eller tilbagekaldes.

2.   Erklæringer, ændringer og tilbagekaldelser skal meddeles til depositaren.

3.   En erklæring, der afgives i forbindelse med undertegnelsen, ratifikationen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen, får virkning samtidig med protokollens ikrafttræden for den pågældende stat.

4.   En erklæring, der afgives på et senere tidspunkt, og en eventuel ændring eller tilbagekaldelse af en erklæring får virkning den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter den dato, hvor depositaren modtog meddelelsen.

Artikel 29

Opsigelse

1.   Enhver stat, der er part i denne protokol, kan opsige den ved en skriftlig meddelelse til depositaren. En sådan opsigelse kan begrænses til en eller flere territoriale enheder i en stat med forskellige retssystemer, som protokollen finder anvendelse i.

2.   Opsigelsen har virkning fra den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på 12 måneder efter den dato, hvor depositaren modtog meddelelse herom. Hvis der i meddelelsen er angivet en længere opsigelsesperiode, har opsigelsen virkning fra udløbet af denne længere periode efter den dato, hvor depositaren modtog meddelelsen.

Artikel 30

Underretning

Depositaren underretter de stater, der er medlemmer af Haagerkonferencen om International Privatret, og de øvrige stater og organisationer for regional økonomisk integration, der har undertegnet, ratificeret, accepteret, godkendt eller tiltrådt denne protokol i overensstemmelse med artikel 23 og 24, om:

a)

enhver ratifikation, accept, godkendelse og tiltrædelse som omhandlet i artikel 23 og 24

b)

datoen for protokollens ikrafttræden efter artikel 25

c)

de i artikel 24, stk. 3, og artikel 26, stk. 1, omhandlede erklæringer

d)

enhver opsigelse som omhandlet i artikel 29.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, som er behørigt bemyndiget dertil, undertegnet denne protokol.

Udfærdiget i Haag, den 23. november 2007, på engelsk og fransk, idet begge tekster har samme gyldighed, i et eksemplar, som skal deponeres i Kongeriget Nederlandenes regerings arkiv, og hvoraf en bekræftet genpart vil blive fremsendt ad diplomatisk vej til hver af de stater, som var medlemmer af Haagerkonferencen om International Privatret på tidspunktet for dens 21. samling, samt til hver af de øvrige stater, som deltog i denne samling.