10.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 323/20


RÅDETS AFGØRELSE 2009/917/RIA

af 30. november 2009

om brug af informationsteknologi på toldområdet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 30, stk. 1, litra a), og artikel 34, stk. 2, litra c),

under henvisning til Den Franske Republiks initiativ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Toldadministrationerne har sammen med andre kompetente myndigheder ved Fællesskabets ydre grænser og inden for dets territoriale grænser ansvaret for at forebygge, efterforske og retsforfølge overtrædelser ikke blot af Fællesskabets retsforskrifter, men også af nationale love.

(2)

Den stigende ulovlige handel af enhver art udgør en alvorlig trussel mod den offentlige sundhed, sædelighed og sikkerhed.

(3)

Det er nødvendigt at udbygge samarbejdet mellem toldadministrationerne ved at fastlægge procedurer, hvorefter toldadministrationerne kan handle i fællesskab og udveksle personoplysninger og andre oplysninger om ulovlig handel ved brug af ny teknologi til behandling og transmission af sådanne oplysninger og under iagttagelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager (2) og principperne i Europarådets Ministerudvalgs anbefaling R (87) 15 af 17. september 1987 om politiets brug af personoplysninger, i det følgende benævnt »anbefaling R (87) 15«.

(4)

Det er ligeledes nødvendigt at sikre en større komplementaritet med de aktioner, der gennemføres i forbindelse med samarbejdet med Den Europæiske Politienhed (Europol) og Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust), ved at give disse enheder adgang til toldinformationssystemet, herunder til det elektroniske sagsregister på toldområdet, så de kan udføre deres opgaver inden for rammerne af deres mandat.

(5)

Læseadgang til toldinformationssystemet bør give Europol mulighed for at foretage krydskontrol mellem oplysninger indsamlet på anden måde og oplysninger, der er tilgængelige i de nævnte databaser, og at indkredse nye forbindelser, der tidligere ikke kunne opdages, således at der kan udføres mere fuldstændige analyser. Læseadgang til det elektroniske sagsregister på toldområdet bør give Europol mulighed for at afdække forbindelser, som Europol hidtil ikke var bekendt med, mellem kriminalefterforskninger med en EU-dimension og en ikke-EU-dimension.

(6)

Læseadgang til toldinformationssystemet bør give Eurojust mulighed for øjeblikkelig at få de oplysninger, der kræves for at danne sig et korrekt første overblik, så retlige hindringer kan identificeres og imødegås, og så retsforfølgningen kan give bedre resultater. Læseadgang til det elektroniske sagsregister på toldområdet bør give Eurojust mulighed for at få oplysninger om igangværende og afsluttede efterforskninger i forskellige medlemsstater, så man i højere grad kan støtte de retslige myndigheder i medlemsstaterne.

(7)

Eftersom toldadministrationerne i deres daglige arbejde skal administrere såvel fællesskabsforskrifter som ikke-fællesskabs forskrifter, er der behov for at sikre, at bestemmelserne om gensidig bistand og administrativt samarbejde udbygges parallelt. Der bør derfor tages hensyn til bestemmelserne vedrørende toldinformationssystemet og det elektroniske sagsregister på toldområdet i forordning (EF) nr. 766/2008 (3).

(8)

Medlemsstaterne anerkender de fordele, som fuld brug af det elektroniske sagsregister på toldområdet vil indebære med hensyn til at koordinere og styrke bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet, og forpligter sig derfor til i videst muligt omfang at registrere oplysninger i denne database.

(9)

Af de erfaringer, der er gjort siden ikrafttrædelsen af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet af 26. juli 1995 (i det følgende benævnt »CIS-konventionen«) (4), fremgår det, at det ikke er muligt at gennemføre hele formålet med toldinformationssystemet, som er at bistå med forebyggelse, efterforskning og retsforfølgning af alvorlige overtrædelser af de nationale love, hvis systemet udelukkende anvendes til observation og optagelse af rapport, diskret overvågning og målrettet kontrol.

(10)

En strategisk analyse skal hjælpe de ansvarlige på højeste plan med at definere projekter, mål og politikker for bekæmpelse af svig, at planlægge aktiviteter og at afsætte de nødvendige ressourcer til at nå de operationelle mål.

(11)

En operationel analyse af aktiviteter, midler og intentioner hos visse personer eller virksomheder, som ikke overholder eller ser ud til ikke at overholde de nationale love, bør hjælpe toldmyndighederne med at træffe passende foranstaltninger i bestemte tilfælde med henblik på at nå målene for bekæmpelse af svig.

(12)

Det er derfor hensigtsmæssigt at erstatte CIS-konventionen.

(13)

Denne afgørelse respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(14)

Denne afgørelse er ikke til hinder for, at medlemsstaterne anvender deres egne forfatningsmæssige regler om aktindsigt i offentlige dokumenter —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

KAPITEL I

OPRETTELSE AF ET TOLDINFORMATIONSSYSTEM

Artikel 1

1.   Et fælles edb-baseret informationssystem til brug på toldområdet, i det følgende benævnt »toldinformationssystemet«, oprettes herved.

2.   Formålet med toldinformationssystemet er, i overensstemmelse med denne afgørelse, at bidrage til forebyggelse, efterforskning og retsforfølgning af alvorlige overtrædelser af nationale love ved en hurtigere udbredelse af oplysninger og således øge effektiviteten i medlemsstaternes toldadministrationers samarbejds- og kontrolprocedurer.

KAPITEL II

DEFINITIONER

Artikel 2

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »nationale love«: en medlemsstats love eller forskrifter, som toldadministrationen i den pågældende medlemsstat helt eller delvis har kompetence til at administrere, når det gælder:

i)

en medlemsstats love eller administrative forskrifter, som toldadministrationen i den pågældende medlemsstat helt eller delvis har kompetence til at administrere, når det gælder grænseoverskridende vareforsendelser, der er underlagt forbud, restriktioner eller kontrolforanstaltninger, og særlig de foranstaltninger, der er omfattet af artikel 30 og 296 i EF-traktaten, samt ikke-harmoniserede punktafgifter

ii)

samtlige fællesskabsbestemmelser og bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af fællesskabsbestemmelser, vedrørende indførsel, udførsel, transit og opbevaring af varer, der er genstand for samhandel mellem medlemsstaterne og tredjelande samt mellem medlemsstaterne indbyrdes for så vidt angår varer, der ikke har status som fællesskabsvarer efter artikel 23 i EF-traktaten, eller varer som skal kontrolleres eller undersøges yderligere for at få fastslået deres status som fællesskabsvarer

iii)

samtlige bestemmelser, der er vedtaget på fællesskabsplan inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, og specifikke bestemmelser, der er truffet vedrørende varer, som er frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter, eller

iv)

samtlige bestemmelser, der er vedtaget på fællesskabsplan vedrørende harmoniserede punktafgifter og merværdiafgift ved indførslen, samt de nationale bestemmelser, der gennemfører dem eller har været anvendt i denne forbindelse

2)   »personoplysninger«: enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede); ved identificerbar person forstås en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, bl.a. ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for denne persons fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet

3)   »formidlende medlemsstat«: en medlemsstat, som registrerer bestemte oplysninger i toldinformationssystemet

4)   »operationel analyse«: analyse af operationer, som udgør eller forekommer at udgøre overtrædelser af nationale love, bestående af følgende faser:

5)   »strategisk analyse«: undersøgelse og fremlæggelse af de generelle tendenser til overtrædelser af de nationale love gennem en evaluering af truslen om og omfanget og virkningerne af visse former for operationer, som er i strid med nationale love, med henblik på at fastlægge prioriteter, danne sig et bedre billede af fænomenet eller truslen, omlægge aktioner til forebyggelse og afsløring af svig og genoverveje tjenesternes opbygning. Kun anonymiserede oplysninger må anvendes til strategisk analyse.

KAPITEL III

DRIFT OG BRUG AF TOLDINFORMATIONSSYSTEMET

Artikel 3

1.   Toldinformationssystemet består af en central databaseenhed, hvortil der er adgang via terminaler i hver af medlemsstaterne. Systemet skal udelukkende omfatte oplysninger, herunder personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde dets formål som fastlagt i artikel 1, stk. 2, af følgende kategorier:

a)

varer

b)

transportmidler

c)

virksomheder

d)

personer

e)

udviklingen i sager om svig

f)

disponibel ekspertbistand

g)

bevaring, beslaglæggelse eller konfiskering af varer

h)

bevaring, beslaglæggelse eller konfiskering af likvide midler.

2.   Kommissionen forestår den tekniske forvaltning af toldinformationssystemets infrastruktur i overensstemmelse med reglerne i de gennemførelsesforanstaltninger, som vedtages af Rådet.

Kommissionen aflægger beretning om forvaltningen til det udvalg, der er nævnt i artikel 27.

3.   Kommissionen meddeler dette udvalg de nærmere regler, som vedtages for den tekniske forvaltning.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne afgør, hvilke elementer der skal registreres i toldinformationssystemet under hver af kategorierne i artikel 3, stk. 1, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde formålet med systemet. I kategorien i artikel 3, stk. 1, litra e), må der under ingen omstændigheder registreres personoplysninger.

2.   Inden for kategorierne i artikel 3, stk. 1, litra a) til d), må de personoplysninger, der registreres i systemet, ikke omfatte andet end følgende oplysninger:

a)

efternavn, pigenavn, fornavne, tidligere efternavne og kaldenavne

b)

fødselsdato og fødested

c)

nationalitet

d)

køn

e)

nummer på samt sted og dato for udstedelse af identitetspapirer (pas, identitetskort, kørekort)

f)

adresse

g)

særlige fysiske kendetegn af objektiv og blivende karakter

h)

årsagen til, at oplysningen er registreret

i)

anbefalet operation

j)

en advarselskode, der henviser til ethvert tidligere tilfælde af våbenbesiddelse, voldelig adfærd eller flugt fra myndighederne

k)

transportmidlets registreringsnummer.

3.   Inden for kategorien i artikel 3, stk. 1, litra f), må de personoplysninger, der registreres i systemet, ikke omfatte andet end eksperternes for- og efternavne.

4.   Inden for kategorierne i artikel 3, stk. 1, litra g) og h), må de personoplysninger, der registreres i systemet, ikke omfatte andet end:

a)

efternavn, pigenavn, fornavne, tidligere efternavne og kaldenavne

b)

fødselsdato og fødested

c)

nationalitet

d)

køn

e)

adresse.

5.   Personoplysninger af den art, der er nævnt i artikel 6 i rammeafgørelse 2008/977/RIA må under ingen omstændigheder registreres i toldinformationssystemet.

Artikel 5

1.   Oplysninger i kategorierne i artikel 3, stk. 1, litra a) til g), registreres udelukkende i toldinformationssystemet med henblik på observation og indberetning, diskret overvågning, målrettet kontrol og strategisk eller operationel analyse.

Oplysninger i kategorien i artikel 3, stk.1, litra h), registreres udelukkende i toldinformationssystemet med henblik på strategisk eller operationel analyse.

2.   I forbindelse med de operationer, der er omtalt i stk. 1, må personoplysninger inden for enhver af kategorierne i artikel 3, stk. 1, kun registreres i toldinformationssystemet, hvis der er vægtige grunde til at tro, specielt grundet tidligere ulovlig aktivitet, at den pågældende person har begået, er i færd med at begå eller har til hensigt at begå alvorlige overtrædelser af nationale love.

Artikel 6

1.   Hvis der gennemføres operationer af den art, der er omtalt i artikel 5, stk. 1, kan en eller flere af følgende oplysninger indsamles og overføres til den formidlende medlemsstat:

i)

oplysning om, at den vare, det transportmiddel, den virksomhed eller den person, der er formidlet oplysninger om, er fundet

ii)

sted og tidspunkt for kontroloperationen samt årsagen hertil

iii)

rejserute og mål

iv)

hvilke personer der ledsager den pågældende person eller befinder sig i transportmidlet

v)

hvilket transportmiddel der er benyttet

vi)

hvilke genstande der er transporteret

vii)

under hvilke omstændigheder varen, transportmidlet, virksomheden eller personen er fundet.

Når sådanne oplysninger indsamles i forbindelse med diskret overvågning, skal det sikres, at overvågningens skjulte karakter bibeholdes.

2.   I forbindelse med den målrettede kontrol, der omtales i artikel 5, stk. 1, kan der foretages undersøgelse af personer, transportmidler og genstande, i det omfang det er tilladt og i henhold til de love, administrative bestemmelser og procedurer, der gælder i den medlemsstat, hvor undersøgelsen finder sted. Hvis den målrettede kontrol ikke er tilladt ifølge en medlemsstats lovgivning, erstatter denne stat den automatisk med observation og indberetning eller diskret overvågning.

Artikel 7

1.   Direkte adgang til oplysninger registreret i toldinformationssystemet er forbeholdt de nationale myndigheder, der udpeges af hver medlemsstat. Disse nationale myndigheder omfatter toldadministrationerne, men kan tillige omfatte andre myndigheder, der ifølge den pågældende medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer ligeledes har beføjelse til at arbejde for virkeliggørelsen af det i artikel 1, stk. 2, fastsatte formål.

2.   Hver medlemsstat tilsender de øvrige medlemsstater og det udvalg, der omtales i artikel 27, en liste over de myndigheder, der i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 er udpeget til at have direkte adgang til toldinformationssystemet. For hver myndighed skal det angives, hvilke oplysninger den har adgang til og til hvilke formål.

3.   Uanset stk. 1 og 2 kan Rådet med enstemmighed give internationale eller regionale organisationer adgang til toldinformationssystemet. Rådet skal, hvis det træffer en sådan afgørelse, tage hensyn til alle gensidige ordninger og til enhver udtalelse fra den i artikel 25 omhandlede fælles tilsynsmyndighed om, hvorvidt databeskyttelsesforanstaltningerne er tilstrækkelige.

Artikel 8

1.   Medlemsstaterne, Europol og Eurojust må kun benytte oplysninger fra toldinformationssystemet til at opnå de formål, der er anført i artikel 1, stk. 2. Dog kan oplysningerne benyttes til administrative eller andre formål efter forudgående tilladelse fra den medlemsstat, der har registreret oplysningerne i systemet, og på de betingelser, den har stillet herfor. En sådan anden anvendelse skal være i overensstemmelse med de love, administrative bestemmelser og procedurer, der gælder i den medlemsstat, der ønsker at benytte oplysningerne, i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i rammeafgørelse 2008/977/RIA og bør ske under hensyn til princip 5.2 i i anbefaling R (87) 15.

2.   Med forbehold af stk. 1 og 4 i nærværende artikel, artikel 7, stk. 3, samt artikel 11 og 12 må oplysninger fra toldinformationssystemet kun benyttes af de nationale myndigheder i en medlemsstat, der er udpeget af den pågældende medlemsstat, og som ifølge denne medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer har beføjelse til at arbejde for virkeliggørelsen af det i artikel 1, stk. 2, fastsatte formål.

3.   Hver medlemsstat sender hver af de øvrige medlemsstater og det udvalg, der omtales i artikel 27, en liste over de kompetente myndigheder, den har udpeget i overensstemmelse med stk. 2 i denne artikel.

4.   Oplysninger fra toldinformationssystemet kan efter forudgående tilladelse fra den medlemsstat, der registrerede dem i systemet, og på de betingelser, som denne stat måtte stille, overføres til andre nationale myndigheder end dem, der er nævnt i denne artikels stk. 2, til tredjelande samt til internationale og regionale organisationer, der ønsker at gøre brug af dem. Hver medlemsstat træffer særlige foranstaltninger for at garantere oplysningernes sikkerhed, når de overføres til instanser uden for dens territorium. Den i artikel 25 omhandlede fælles tilsynsmyndighed skal underrettes om de nærmere enkeltheder i forbindelse med sådanne foranstaltninger.

Artikel 9

1.   For så vidt denne afgørelse ikke fastsætter strengere bestemmelser, gælder den formidlende stats love, administrative bestemmelser og procedurer for registrering af oplysninger i toldinformationssystemet.

2.   For så vidt denne afgørelse ikke fastsætter strengere bestemmelser, gælder for brug af oplysninger fra toldinformationssystemet, herunder for gennemførelse af en hvilken som helst operation på opfordring af den medlemsstat, der har udleveret oplysningerne, jf. artikel 5, stk. 1, de love, administrative bestemmelser og procedurer i den medlemsstat, der bruger disse oplysninger.

Artikel 10

1.   Hver medlemsstat udpeger en toldadministration, der på nationalt plan skal have ansvaret for toldinformationssystemet.

2.   Den i stk. 1 omhandlede administration er ansvarlig for, at toldinformationssystemet fungerer korrekt i den medlemsstat, og træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at denne afgørelse efterkommes.

3.   Medlemsstaterne meddeler hinanden, hvilken administration de har udpeget, jf. stk. 1.

Artikel 11

1.   Europol har ret til, inden for rammerne af sit mandat og for at kunne udføre sine opgaver, at få adgang til oplysningerne i toldinformationssystemet, jf. artikel 1, 3-6 og 15-19, og til at søge i dem.

2.   Såfremt en søgning foretaget af Europol viser, at der er overensstemmelse mellem oplysninger behandlet af Europol og oplysninger registreret i toldinformationssystemet, underretter Europol ad de kanaler, der er fastlagt i Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol) (5), den formidlende medlemsstat.

3.   Anvendelse af oplysninger, der er tilvejebragt gennem søgning i toldinformationssystemet, kan kun finde sted med samtykke fra den medlemsstat, der har registreret oplysningerne i systemet. Hvis den pågældende medlemsstat giver sit samtykke til at anvende disse oplysninger, skal behandlingen af dem ske i henhold til afgørelse 209/371/RIA. Europol kan kun overføre sådanne oplysninger til tredjelande og eksterne organer med samtykke fra den formidlende medlemsstat.

4.   Europol kan anmode om yderligere oplysninger fra de berørte medlemsstater i overensstemmelse med afgørelse 2009/371/RIA.

5.   Europol forbinder ikke de dele af toldinformationssystemet, som det har adgang til, med noget computersystem til dataindsamling og -behandling, der anvendes i eller af Europol, og overfører ikke de deri indeholdte oplysninger til et sådant system eller downloader eller kopierer på anden måde nogen del af toldinformationssystemet, jf. dog bestemmelserne i stk. 3 og 4.

Europol begrænser adgangen til oplysninger i toldinformationssystemet til særligt bemyndiget Europolpersonale.

Europol tillader Den Fælles Kontrolinstans, jf. artikel 34 i afgørelse 2009/371/RIA, at overvåge Europols virksomhed, når den udøver sin ret til adgang til og søgning i oplysninger i toldinformationssystemet.

6.   Intet i denne artikel skal fortolkes som en indskrænkning af bestemmelserne i afgørelse 2009/371/RIA angående databeskyttelse og ansvar for Europolpersonales uautoriserede eller ukorrekte behandling af sådanne data, eller som en indskrænkning af de beføjelser, der er tillagt Den Fælles Kontrolinstans, der er oprettet i henhold til nævnte afgørelse.

Artikel 12

1.   De nationale medlemmer af Eurojust og de personer, der er stedfortrædere for og bistår dem, samt specifikt bemyndiget personale har ret til, inden for rammerne af deres mandat og for at kunne udføre Eurojusts opgaver, at få adgang til oplysningerne i toldinformationssystemet, jf. artikel 1, 3-6 og 15-19, og til at søge i disse oplysninger.

2.   Såfremt en søgning foretaget af et nationalt medlem af Eurojust, dennes stedfortræder, en person, der bistår den pågældende, eller specifikt bemyndiget personale viser, at der er overensstemmelse mellem oplysninger behandlet af Eurojust og oplysninger registreret i toldinformationssystemet, underretter den pågældende den formidlende medlemsstat. Fremsendelse af oplysninger, der er skaffet ved en sådan søgning, må kun ske til tredjelande og eksterne organer med den formidlende medlemsstats samtykke.

3.   Intet i denne artikel skal fortolkes som en indskrænkning af de bestemmelser i Rådets afgørelse 2009/426/RIA af 16. december 2008 om styrkelse af Eurojust og om ændring af afgørelse 2002/187/RIA om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (6), der angår databeskyttelse og ansvar for uautoriseret eller ukorrekt behandling af sådanne data, foretaget af nationale medlemmer af Eurojust, deres stedfortrædere, de personer, der bistår dem, og specifikt bemyndiget personale, eller som en indskrænkning af de beføjelser, der er tillagt Den Fælles Kontrolinstans, der er oprettet i henhold til ovennævnte afgørelse.

4.   Ingen dele af toldinformationssystemet, som de nationale medlemmer af Eurojust, deres stedfortrædere, de personer, der bistår dem, og specifikt bemyndiget personale har adgang til, må tilkobles noget computersystem til dataindsamling og -behandling, der anvendes i eller af Eurojust, og ingen oplysninger indeholdt i førstnævnte må overføres til sidstnævnte, ligesom ingen dele af toldinformationssystemet må downloades.

5.   Adgang til oplysninger, der er registreret i toldinformationssystemet, er begrænset til nationale medlemmer af Eurojust, deres stedfortrædere, de personer, der bistår dem, og specifikt bemyndiget personale og omfatter ikke andet Eurojustpersonale.

KAPITEL IV

ÆNDRING AF OPLYSNINGER

Artikel 13

1.   Kun den formidlende medlemsstat har ret til at ændre, supplere, berigtige eller slette oplysninger, som den har registreret i toldinformationssystemet.

2.   Hvis en formidlende medlemsstat bemærker eller bliver gjort opmærksom på, at de oplysninger, den har registreret, er ukorrekte, eller at de er blevet registreret eller lagres i strid med denne afgørelse, ændrer, supplerer, berigtiger eller sletter den oplysningerne og underretter de øvrige medlemsstater, Europol og Eurojust herom.

3.   Hvis en medlemsstat, Europol eller Eurojust har grund til at formode, at en oplysning er ukorrekt eller er blevet registreret eller lagres i toldinformationssystemet i strid med denne afgørelse, underretter den hurtigst muligt den formidlende medlemsstat herom. Den pågældende stat kontrollerer oplysningen og berigtiger eller sletter den omgående, hvis det er nødvendigt. Den formidlende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater, Europol og Eurojust om enhver berigtigelse eller sletning.

4.   Hvis en medlemsstat under registreringen af oplysninger i toldinformationssystemet bliver opmærksom på, at dens rapport er i strid med en tidligere rapport for så vidt angår indholdet eller den anbefalede operation, skal den omgående underrette den medlemsstat, der har udarbejdet den tidligere rapport herom. De to medlemsstater søger derefter at løse problemet. Hvis der ikke opnås enighed, står den første rapport ved magt, men de dele af den nye rapport, der ikke er i modstrid med den første, registreres i systemet.

5.   Hvis en domstol eller en anden hertil beføjet myndighed i en medlemsstat træffer en endelig afgørelse om, at oplysninger i toldinformationssystemet skal ændres, suppleres, berigtiges eller slettes, påhviler det medlemsstaterne selv at fuldbyrde en sådan afgørelse i henhold til denne afgørelse. Hvis der er uoverensstemmelse mellem sådanne afgørelser truffet af domstole eller andre kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater, herunder de domstole, der er omtalt i artikel 23, stk. 1, vedrørende berigtigelse eller sletning, skal den medlemsstat, som har registreret de pågældende oplysninger, slette dem fra systemet.

KAPITEL V

LAGRING AF OPLYSNINGER

Artikel 14

1.   Oplysninger, der er registreret i toldinformationssystemet, lagres kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde det formål, af hensyn til hvilket de blev registreret. Mindst en gang om året undersøger den formidlende medlemsstat, om det er nødvendigt fortsat at lagre oplysningerne.

2.   Den formidlende medlemsstat kan i løbet af undersøgelsesperioden beslutte at lagre oplysningerne indtil næste undersøgelse, hvis det er nødvendigt for at opfylde de formål, af hensyn til hvilke de blev registreret. Hvis der ikke træffes nogen beslutning om at lagre oplysningerne, overføres de automatisk til den del af toldinformationssystemet, som der i henhold til stk. 4 i denne artikel er begrænset adgang til, jf. dog artikel 22 og 23.

3.   Toldinformationssystemet skal automatisk med en måneds varsel underrette den formidlende medlemsstat om en planlagt overførsel af oplysninger fra systemet i henhold til stk. 2.

4.   Oplysninger, der er overført i henhold til denne artikels stk. 2, lagres fortsat i toldinformationssystemet i et år, men er med forbehold af artikel 22 og 23 kun tilgængelige for en repræsentant for det udvalg, der er nævnt i artikel 27, eller for de tilsynsmyndigheder, der omtales i artikel 24, og artikel 25, stk. 1. I løbet af denne periode må oplysningerne kun konsulteres med det formål at kontrollere, om de er korrekte og i overensstemmelse med gældende bestemmelser, og efter periodens udløb skal oplysningerne slettes.

KAPITEL VI

OPRETTELSE AF ET ELEKTRONISK SAGSREGISTER PÅ TOLDOMRÅDET

Artikel 15

1.   Ud over de oplysninger, der er indeholdt i henhold til artikel 3, indeholder toldinformationssystemet i en særlig database, i det følgende benævnt »det elektroniske sagsregister på toldområdet«, oplysninger henhørende under dette kapitel. Med forbehold af bestemmelserne i dette kapitel og i kapitel VII og VIII finder alle bestemmelser i denne afgørelse ligeledes anvendelse på det elektroniske sagsregister på toldområdet. Undtagelsen i artikel 21, stk. 2, finder dog ikke anvendelse.

2.   Formålet med det elektroniske sagsregister på toldområdet er at gøre det muligt for de nationale myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af toldefterforskninger, og som er udpeget i henhold til artikel 7, når de indleder eller har indledt en efterforskning vedrørende en eller flere personer eller virksomheder, samt for Europol og Eurojust at finde frem til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater, der er ved at foretage eller har foretaget en efterforskning vedrørende disse personer eller virksomheder, for at opfylde det mål, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, ved hjælp af oplysninger om, hvorvidt der er allerede er foretaget efterforskning.

3.   Til brug for det elektroniske sagsregister på toldområdet sender hver medlemsstat en liste over alvorlige overtrædelser af dens nationale love til de øvrige medlemsstater, Europol, Eurojust og til det i artikel 27 omhandlede udvalg.

Denne liste omfatter udelukkende lovovertrædelser, som kan straffes:

a)

med en frihedsstraf eller en frihedsberøvende foranstaltning, for hvilke strafferammen er på mindst 12 måneder, eller

b)

med en bøde på mindst 15 000 EUR.

4.   Hvis den medlemsstat, der henter oplysninger i det elektroniske sagsregister på toldområdet, har brug for yderligere oplysninger om den registrerede efterforskningssag vedrørende en person eller en virksomhed, anmoder denne stat den formidlende medlemsstat om bistand i henhold til de gældende instrumenter vedrørende gensidig bistand.

KAPITEL VII

DRIFT OG BRUG AF DET ELEKTRONISKE SAGSREGISTER PÅ TOLDOMRÅDET

Artikel 16

1.   Oplysninger fra efterforskningerne registreres udelukkende i det elektroniske sagsregister på toldområdet til de formål, der er fastsat i artikel 15, stk. 2. Oplysningerne må kun omfatte følgende kategorier:

a)

en person eller en virksomhed, der er eller har været genstand for en efterforskning foretaget af en kompetent myndighed i en medlemsstat, og

i)

som efter den pågældende medlemsstats nationale lovgivning er mistænkt for at begå eller have begået eller at medvirke eller have medvirket til en alvorlig overtrædelse af nationale love

ii)

for hvem det er konstateret, at vedkommende har begået en sådan overtrædelse, eller

iii)

som er blevet idømt en administrativ eller retlig sanktion for en sådan overtrædelse

b)

det område, efterforskningen dækker

c)

navn, nationalitet og kontaktoplysninger på den myndighed i en medlemsstat, der behandler sagen, samt journalnummer.

De i litra a), b) og c) omhandlede oplysninger registreres særskilt for hver person eller virksomhed i en database. Samkøring mellem databaser er ikke tilladt.

2.   Personoplysninger i henhold til stk. 1, litra a), må kun omfatte følgende:

a)

for personer: efternavn, pigenavn, fornavne, tidligere efternavne og kaldenavne, fødselsdato og fødested, nationalitet og køn

b)

for virksomheder: virksomhedens firmanavn, navn, hvorunder der drives forretning, adresse, momsnummer og punktafgiftsregistreringsnummer.

3.   Oplysningerne registreres for en begrænset periode, jf. artikel 19.

Artikel 17

En medlemsstat er ikke forpligtet til at registrere oplysninger i henhold til artikel 16 i konkrete tilfælde, hvis og så længe dette strider mod grundlæggende retsprincipper eller andre væsentlige interesser, særlig hvis det ville udgøre en umiddelbar og alvorlig trussel mod dens offentlige sikkerhed eller mod en anden medlemsstats eller et tredjelands offentlige sikkerhed, eller hvis andre væsentlige interesser af samme vigtighed er bragt i fare, eller hvis registreringen af disse oplysninger kunne føre til alvorlige krænkelser af enkeltpersoners rettigheder eller ville skade en igangværende efterforskning.

Artikel 18

1.   Registrering og søgning af oplysninger i det elektroniske sagsregister på toldområdet er forbeholdt de myndigheder, der er nævnt i artikel 15, stk. 2.

2.   En søgning i det elektroniske sagsregister på toldområdet skal omfatte følgende personoplysninger:

a)

for personer: fornavn og/eller efternavn og/eller pigenavn og/eller tidligere efternavne og/eller kaldenavne og/eller fødselsdato

b)

for virksomheder: firmanavn og/eller navn, hvorunder der drives forretning, og/eller adresse og/eller momsnummer og/eller punktafgiftsregistreringsnummer.

KAPITEL VIII

LAGRINGSPERIODE FOR OPLYSNINGER I DET ELEKTRONISKE SAGSREGISTER PÅ TOLDOMRÅDET

Artikel 19

1.   Lagringsperioder fastsættes i overensstemmelse med de gældende love, administrative bestemmelser og procedurer i den medlemsstat, der registrerer oplysningerne. Følgende frister, der regnes fra den dato, hvor oplysningerne registreres, må dog ikke overskrides:

a)

Oplysninger vedrørende igangværende efterforskninger må højst lagres i tre år, medmindre der er konstateret en overtrædelse i denne periode. Oplysningerne skal slettes inden udløbet af den treårige periode, hvis der er gået 12 måneder siden det sidste skridt i efterforskningen.

b)

Oplysninger vedrørende efterforskninger, der har givet anledning til, at en overtrædelse er konstateret, men som endnu ikke har ført til domfældelse eller pålæggelse af en bøde, må højst lagres i seks år.

c)

Oplysninger vedrørende efterforskninger, der har ført til domfældelse eller pålæggelse af en bøde, må højst lagres i ti år.

2.   På alle de stadier af efterforskningen, der er omhandlet i stk. 1, litra a), b) og c), skal alle oplysninger vedrørende en person eller en virksomhed, jf. artikel 16, straks slettes, så snart denne person eller virksomhed ikke længere er genstand for efterforskning i henhold til den formidlende medlemsstats love og administrative bestemmelser.

3.   Oplysninger slettes automatisk fra det elektroniske sagsregister på toldområdet fra den dato, hvor den maksimale periode for lagring af oplysninger, jf. stk. 1, overskrides.

KAPITEL IX

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Artikel 20

Rammeafgørelse 2008/977/RIA finder anvendelse på beskyttelse af dataudveksling i overensstemmelse med denne afgørelse, medmindre andet er bestemt i denne afgørelse.

Artikel 21

1.   Oplysninger må kun kopieres til tekniske formål, når en sådan kopiering er nødvendig, for at de i artikel 7 omhandlede myndigheder kan foretage direkte søgning.

2.   Personoplysninger registreret af andre medlemsstater må ikke kopieres fra toldinformationssystemet til andre nationale datafiler, undtagen i forbindelse med kopier i systemer til risikostyring, som anvendes til at lede toldkontrollen på nationalt niveau, eller i forbindelse med kopier i et system til operationel analyse, som anvendes til at koordinere aktioner, jf. dog artikel 8, stk. 1. Sådanne kopier kan tages, i det omfang det er nødvendigt for konkrete sager eller efterforskninger.

3.   For så vidt angår de to i stk. 2 omhandlede undtagelser har kun de analytikere, der er bemyndiget af hver medlemsstats nationale myndigheder, beføjelse til at behandle personoplysninger fra toldinformationssystemet i forbindelse med systemer til risikostyring, som anvendes til at lede nationale myndigheders toldkontrol, eller med systemer til operationel analyse, som anvendes til at koordinere aktioner.

4.   Hver medlemsstat sender til de øvrige medlemsstater og til det udvalg, der er omhandlet i artikel 27, en liste over de tjenester for risikostyring, hvis analytikere har bemyndigelse til at kopiere og behandle personoplysninger, som er registreret i toldinformationssystemet.

5.   Personoplysninger, der kopieres fra toldinformationssystemet, må kun lagres så længe, som det er nødvendigt for at opnå det formål, som de kopieres til. Behovet for lagring af oplysningerne tages op til overvejelse mindst en gang om året af den medlemsstat, der har foretaget kopieringen. Lagringsperioden må ikke overstige ti år. Personoplysninger, som ikke er nødvendige for at fortsætte den operationelle analyse, slettes straks eller anonymiseres.

Artikel 22

En persons rettigheder med hensyn til personoplysninger i toldinformationssystemet, herunder navnlig retten til adgang, berigtigelse, sletning eller blokering, udøves i overensstemmelse med de love, administrative bestemmelser og procedurer, der gennemfører rammeafgørelse 2008/977/RIA i den medlemsstat, hvor personen påberåber sig disse rettigheder. Adgang nægtes i det omfang, et sådant afslag er nødvendigt og rimeligt for ikke at bringe en igangværende national efterforskning i fare, eller i løbet af en periode med diskret overvågning eller observation og indberetning. Når relevansen af en sådan undtagelse vurderes, tages der hensyn til den berørte persons legitime interesser.

Artikel 23

1.   På enhver medlemsstats område kan en person, for så vidt angår personoplysninger i toldinformationssystemet, der vedrører den pågældende, i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer anlægge sag ved en domstol eller indbringe spørgsmålet for den myndighed, der er kompetent i henhold til den pågældende medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer, med det formål:

a)

at få berigtiget eller slettet ukorrekte personoplysninger

b)

at få berigtiget eller slettet personoplysninger, der er registreret eller som lagres i toldinformationssystemet i strid med denne afgørelse

c)

at få adgang til personoplysninger

d)

at få blokeret personoplysninger

e)

at få erstatning i henhold til artikel 30, stk. 2.

2.   Medlemsstaterne forpligter sig gensidigt til at gennemføre domstolenes eller de kompetente myndigheders endelige afgørelser ifølge stk. 1, litra a), b) og c), i denne artikel, jf. dog bestemmelserne i artikel 31.

Artikel 24

Hver medlemsstat udpeger en eller flere nationale tilsynsmyndigheder med ansvar for beskyttelse af personoplysninger til at føre uafhængigt tilsyn med personoplysninger i toldinformationssystemet i overensstemmelse med rammeafgørelse 2008/977/RIA.

Artikel 25

1.   Der oprettes en fælles tilsynsmyndighed bestående af to repræsentanter fra hver medlemsstats respektive uafhængige nationale tilsynsmyndighed eller tilsynsmyndigheder.

2.   Den Fælles Tilsynsmyndighed overvåger og sikrer anvendelsen af bestemmelserne i denne afgørelse og rammeafgørelse 2008/977/RIA for så vidt angår beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i toldinformationssystemet.

3.   Med henblik herpå har Den Fælles Tilsynsmyndighed kompetence til at føre tilsyn med driften af toldinformationssystemet, til at undersøge enhver form for anvendelses- eller fortolkningsvanskeligheder, der måtte opstå under brugen af systemet, til at undersøge problemer i forbindelse med de nationale tilsynsmyndigheders uafhængige tilsyn eller enkeltpersoners udøvelse af deres ret til adgang til systemet, og til at udarbejde forslag til fælles løsninger af problemerne.

4.   Den Fælles Tilsynsmyndighed skal have adgang til toldinformationssystemet, for at den kan opfylde sine forpligtelser.

5.   Rapporterne fra Den Fælles Tilsynsmyndighed sendes til de myndigheder, som de nationale tilsynsmyndigheder sender deres rapporter til, samt til Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 26

1.   Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse fører tilsyn med Kommissionens aktiviteter vedrørende toldinformationssystemet. De opgaver og beføjelser, der er omhandlet i artikel 46 og 47 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (7), finder tilsvarende anvendelse.

2.   Den Fælles Tilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der hver især handler inden for deres respektive beføjelser, samarbejder inden for rammerne af deres ansvarsområder og sikrer samordnet tilsyn med toldinformationssystemet, herunder med henblik på udstedelse af relevante anbefalinger.

3.   Den Fælles Tilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse mødes med dette formål mindst én gang om året. Udgifter og service i forbindelse med disse møder påhviler Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

KAPITEL X

INSTITUTIONELLE RAMMER

Artikel 27

1.   Der nedsættes et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaternes toldadministrationer. Udvalget træffer beslutninger med enstemmighed for så vidt angår stk. 2, litra a), og med et flertal på to tredjedele for så vidt angår stk. 2, litra b). Det fastsætter selv sin forretningsorden med enstemmighed.

2.   Udvalget er ansvarligt for:

a)

at bestemmelserne i denne afgørelse gennemføres og anvendes korrekt, uden at dette dog indskrænker de i artikel 24, artikel 25, stk. 1, og artikel 26, stk. 1, omhandlede tilsynsmyndigheders beføjelser

b)

at toldinformationssystemet teknisk og driftsmæssigt fungerer korrekt. Udvalget tager de nødvendige skridt til at sikre, at foranstaltningerne i artikel 14 og 28 gennemføres korrekt for så vidt angår toldinformationssystemet.

Udvalget kan med henblik på anvendelsen af dette stk. få direkte adgang til toldinformationssystemets oplysninger og anvende disse umiddelbart.

3.   Udvalget aflægger en årlig beretning for Rådet i overensstemmelse med afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union om, hvorvidt toldinformationssystemet fungerer effektivt og korrekt, og fremsætter om fornødent anbefalinger. Denne beretning sendes til Europa-Parlamentet til orientering.

4.   Kommissionen deltager i udvalgets drøftelser.

KAPITEL XI

SIKKERHED I FORBINDELSE MED TOLDINFORMATIONSSYSTEMET

Artikel 28

1.   Alle nødvendige administrative forholdsregler til at garantere sikkerheden træffes:

a)

af medlemsstaternes kompetente myndigheder for så vidt angår toldinformationssystemets terminaler i de respektive medlemsstater og af Europol og Eurojust

b)

af det i artikel 27 omhandlede udvalg for så vidt angår toldinformationssystemet og de terminaler, der er placeret i de samme lokaler som systemet, og som anvendes til tekniske formål og til den i stk. 3 i denne artikel omhandlede kontrol.

2.   De kompetente myndigheder, Europol, Eurojust og det i artikel 27 omhandlede udvalg skal navnlig træffe forholdsregler til:

a)

at forhindre, at uautoriserede personer får adgang til installationer, der benyttes til databehandlingen

b)

at forhindre, at oplysninger og databærere læses, kopieres, ændres eller fjernes af uautoriserede personer

c)

at forhindre uautoriseret registrering af oplysninger samt uautoriseret søgning, ændring eller sletning af oplysninger

d)

at forhindre, at uautoriserede personer får adgang til oplysninger i toldinformationssystemet ved hjælp af datatransmissionsudstyr

e)

at sikre, at autoriserede personer, hvad angår brugen af toldinformationssystemet, kun får adgang til de oplysninger, som de er bemyndiget til at kende

f)

at sikre, at det er muligt at undersøge og fastslå, til hvilke myndigheder der kan sendes oplysninger via datatransmissionsudstyr

g)

at sikre, at det er muligt efterfølgende at undersøge og fastslå, hvilke oplysninger der er registreret i toldinformationssystemet, hvornår og af hvem, og at føre tilsyn med informationssøgningen

h)

at forhindre uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller sletning af oplysninger i forbindelse med transmission af oplysninger og transport af databærere.

3.   Det i artikel 27 nævnte udvalg fører tilsyn med informationssøgning i toldinformationssystemet med henblik på at kontrollere, at foretagne søgninger fandt sted i overensstemmelse med bestemmelserne og blev foretaget af autoriserede brugere. Mindst 1 % af alle søgninger skal kontrolleres. En fortegnelse over disse søgninger og kontroller bevares i systemet og må kun anvendes til ovennævnte formål af det nævnte udvalg og af de tilsynsmyndigheder, der er omtalt i artikel 24 og 25. Den skal slettes efter seks måneder.

Artikel 29

Den toldadministration, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, er ansvarlig for sikkerhedsforanstaltningerne i artikel 28 vedrørende de terminaler, der befinder sig på den pågældende medlemsstats område, for undersøgelserne i artikel 14, stk. 1 og 2, og artikel 19 og i øvrigt for den korrekte gennemførelse af denne afgørelse, i det omfang det er nødvendigt i henhold til den pågældende medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer.

KAPITEL XII

ANSVAR OG FORPLIGTELSER

Artikel 30

1.   Hver medlemsstat sikrer, at de oplysninger, som den har registreret i toldinformationssystemet i henhold til artikel 3, artikel 4, stk. 1, og artikel 8 i rammeafgørelse 2008/977/RIA, er korrekte, aktuelle, fuldstændige, pålidelige og lovligt registreret.

2.   Hver medlemsstat er ansvarlig i overensstemmelse med sin nationale lovgivning for enhver skade, der tilføjes en person i forbindelse med brugen af toldinformationssystemet. Dette gælder også for skade, der tilføjes af en medlemsstat, som registrerer ukorrekte oplysninger eller ulovligt registrerer eller lagrer oplysninger.

3.   Hvis en modtagermedlemsstat yder erstatning for en skade, der er forårsaget af anvendelsen af ukorrekte oplysninger, som en anden medlemsstat har registreret i toldinformationssystemet, refunderer sidstnævnte medlemsstat modtagermedlemsstaten den ydede skadeserstatning under hensyn til et eventuelt ansvar hos modtagermedlemsstaten.

4.   Europol og Eurojust er ansvarlige i overensstemmelse med de retsakter, der oprettede dem.

Artikel 31

1.   Omkostninger i forbindelse med erhvervelse, undersøgelse, udvikling og vedligeholdelse af den centrale it-infrastruktur (hardware), software og nettilslutninger og i forbindelse med tilhørende produktions-, støtte- og uddannelsestjenester, der ikke kan holdes adskilt fra driften af toldinformationssystemet med henblik på anvendelse af Fællesskabets bestemmelser på told- og landbrugsområdet, samt omkostninger i forbindelse med medlemsstaternes brug af toldinformationssystemet på deres respektive områder, herunder kommunikationsomkostninger, afholdes af De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

2.   Omkostninger til vedligeholdelse af de nationale arbejdsstationer/terminaler, som følger af gennemførelsen af denne afgørelse, afholdes af medlemsstaterne.

KAPITEL XIII

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 32

Oplysninger i henhold til denne afgørelse udveksles direkte mellem medlemsstaternes myndigheder.

Artikel 33

Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale lovgivning er i overensstemmelse med denne afgørelse senest den 27. maj 2011.

Artikel 34

1.   Denne afgørelse erstatter CIS-konventionen samt protokollen af 12. marts 1999 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om anvendelsesområdet for hvidvaskning af udbyttet fra kriminalitet i konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet og om tilføjelse af transportmidlets registreringsnummer i konventionens liste over oplysninger (8) og protokollen af 8. maj 2003 udarbejdet i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union om ændring af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet for så vidt angår oprettelse af et elektronisk sagsregister på toldområdet (9) med virkning fra den 27. maj 2011.

2.   Som følge heraf ophæves CIS-konventionen og de i stk. 1 nævnte protokoller med virkning fra datoen for anvendelse af denne afgørelse.

Artikel 35

Medmindre andet er bestemt i denne afgørelse, ophæves bestemmelserne om gennemførelse af CIS-konventionen samt de i artikel 34, stk. 1, nævnte protokoller med virkning fra den 27. maj 2011.

Artikel 36

1.   Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra den 27. maj 2011.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Rådets vegne

B. ASK

Formand


(1)  Udtalelse af 24. november 2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 350 af 30.12.2008, s. 60.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 766/2008 af 9. juli 2008 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 48).

(4)  EFT C 316 af 27.11.1995, s. 33.

(5)  EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(6)  EUT L 138 af 4.6.2009, s. 14.

(7)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(8)  EFT C 91 af 31.3.1999, s. 2.

(9)  EUT C 139 af 13.6.2003, s. 2.