10.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 267/20


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. oktober 2009

om EF-tilskud til medlemsstaternes 2009-programmer for fiskerikontrol, -inspektion og -overvågning

(meddelt under nummer K(2009) 7592)

(Kun den bulgarske, den danske, den engelske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den spanske, den svenske og den tyske udgave er autentiske

(2009/746/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 af 22. maj 2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten (1), særlig artikel 21, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne har sendt Kommissionen deres fiskerikontrolprogrammer for 2009 sammen med ansøgninger om EF-tilskud til udgifterne til gennemførelse af projekterne i disse programmer.

(2)

Der kan ansøges om EF-tilskud til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 8, litra a), i forordning (EF) nr. 861/2006.

(3)

Ansøgninger om EF-tilskud skal være i overensstemmelse med reglerne i Kommissionens forordning (EF) nr. 391/2007 (2).

(4)

Der bør fastsættes maksimumsbeløb og satser for EF-tilskuddet inden for grænserne i artikel 15 i forordning (EF) nr. 861/2006 samt betingelser for ydelse af sådant tilskud.

(5)

For at fremme investeringer inden for Kommissionens prioriterede indsatsområder og på grund af den økonomiske krises negative indvirkning på medlemsstaternes budgetter bør der inden for grænserne i artikel 15 i forordning (EF) nr. 861/2006 fastsættes en høj medfinansieringssats for udgifter til elektroniske registrerings- og indberetningssystemer (ERIS) og fartøjsovervågningssystemer (FOS) samt til forebyggelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri).

(6)

Automatiske lokaliseringsanordninger skal opfylde kravene i Kommissionens forordning (EF) nr. 2244/2003 af 18. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende satellitbaserede fartøjsovervågningssystemer (3) for at være støtteberettigede.

(7)

Elektroniske registrerings- og indberetningsanordninger om bord på fiskerfartøjer skal opfylde kravene i Kommissionens forordning (EF) nr. 1077/2008 af 3. november 2008 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1566/2007 (4) for at være støtteberettigede.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne beslutning fastsættes det, at der for 2009 kan ydes EF-tilskud til medlemsstaternes udgifter i 2009 til gennemførelse af overvågnings- og kontrolordningerne under den fælles fiskeripolitik, jf. artikel 8, litra a), i forordning (EF) nr. 861/2006. I beslutningen fastsættes også, hvor stort et EF-tilskud der kan ydes til hver medlemsstat, hvilken EF-tilskudssats der skal gælde, og hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at der kan ydes sådant tilskud.

Artikel 2

Afvikling af uindfriede forpligtelser

Medlemsstaterne foretager alle betalinger, for hvilke der anmodes om refusion, inden den 30. juni 2013. Betalinger, som medlemsstaters har foretaget efter denne dato, er ikke refusionsberettigede. Uudnyttede budgetbevillinger i forbindelse med denne beslutning vil blive frigjort senest den 31. december 2014.

Artikel 3

Ny teknologi og it-net

1.   Til anskaffelse og installation af samt teknisk bistand til computerteknologi og etablering af it-net, så dataudvekslingen i forbindelse med overvågning og kontrol af fiskeri bliver effektiv og sikker, kan der ydes et tilskud på 50 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag I.

2.   For bilag I-udgifter i forbindelse med fartøjsovervågningssystemet (FOS), det elektroniske registrerings- og indberetningssystem (ERIS) og ulovlig, ureguleret og urapporteret fiskeri fastsættes medfinansieringssatsen omhandlet i stk. 1 til 95 %.

Artikel 4

Automatiske fartøjslokaliseringsanordninger

1.   Til anskaffelse og installation om bord på fiskerfartøjer af automatiske lokaliseringsanordninger, der gør det muligt for fartøjsovervågningscentre at fjernovervåge fiskeriet ved hjælp af et fartøjsovervågningssystem (FOS), kan der ydes et tilskud på 95 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag II.

2.   Tilskuddet i stk. 1 kan højst udgøre 1 500 EUR pr. fartøj.

3.   Automatiske fartøjslokaliseringsanordninger skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 2244/2003 for at være støtteberettiget efter stk. 1.

Artikel 5

Elektroniske registrerings- og indberetningssystemer (ERIS)

Til udvikling, anskaffelse og installation af og teknisk bistand til de anordninger, der er nødvendige for ERIS, så dataudvekslingen i forbindelse med overvågning og kontrol af fiskeri bliver effektiv og sikker, kan der ydes et tilskud på 95 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag III.

Artikel 6

Elektroniske registrerings- og indberetningsanordninger

1.   Til anskaffelse og installation om bord på fiskerfartøjer af ERIS-anordninger, der muliggør elektronisk registrering og indberetning af fiskeridata til et fiskeriovervågningscenter, kan der ydes et tilskud på højst 95 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag IV.

2.   Tilskuddet i stk. 1 kan højst udgøre 4 500 EUR pr. fartøj, jf. dog stk. 4.

3.   ERIS-anordninger skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1077/2008 for at være støtteberettigede.

4.   For anordninger, der kombinerer ERIS- og FOS-funktioner, og som opfylder kravene i forordning (EF) nr. 2244/2003 og (EF) nr. 1077/2008, kan tilskuddet i stk. 1 højst udgøre 6 000 EUR.

Artikel 7

Pilotprojekter

Til pilotprojekter vedrørende ny kontrolteknologi ydes der et tilskud på 95 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag V.

Artikel 8

Uddannelses- og udvekslingsprogrammer

Til uddannelses- og udvekslingsprogrammer for embedsmænd med ansvar for overvågnings- og kontrolopgaver inden for fiskeriet kan der ydes et tilskud på 50 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag VI.

Artikel 9

Inspektions- og observatørordninger på forsøgsbasis

Til inspektions- og observatørordninger på forsøgsbasis kan der ydes et tilskud på 50 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag VII.

Artikel 10

Vurdering af udgifter

Til indførelse af et system til vurdering af udgifter til kontrol af den fælles fiskeripolitik kan der ydes et tilskud på 50 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag VIII.

Artikel 11

Initiativer til bevidstgørelse om den fælles fiskeripolitiks regler

Til initiativer som fx seminarer og medieværktøjer, der skal gøre fiskere og andre aktører, såsom kontrollører, offentlige anklagere og dommere, samt den brede offentlighed mere bevidste om nødvendigheden af at bekæmpe uansvarligt og ulovligt fiskeri og om gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks regler kan der ydes et tilskud på 75 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag IX.

Artikel 12

Skibe og luftfartøjer til fiskerikontrol

1.   Til anskaffelse og modernisering af skibe og luftfartøjer, som de kompetente myndigheder i medlemsstaterne anvender til kontrol og overvågning af fiskeri, kan der ydes et tilskud på 50 % af medlemsstaternes støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i bilag X.

2.   Tilskuddet, der er fastsat i bilag X for de enkelte medlemsstater, beregnes på basis af medlemsstaternes oplysninger om, i hvilket omfang de pågældende skibe og luftfartøjer har været anvendt til fiskerikontrol og -overvågning, udtrykt i procent af skibenes og luftfartøjernes samlede årlige aktivitet.

Artikel 13

Maksimalt EF-tilskud i alt pr. medlemsstat

De forventede maksimale udgifter pr. medlemsstat, den støtteberettigede del deraf og det maksimale EF-tilskud pr. medlemsstat til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3-12, er som følger:

(EUR)

Medlemsstat

Forventede udgifter til det nationale fiskerikontrolprogram

Støtteberettigede udgifter efter denne beslutning

EF-tilskud

Belgien

805 000

805 000

764 750

Bulgarien

352 000

362 000

282 250

Danmark

1 945 552

1 945 552

1 667 139

Tyskland

222 000

278 000

220 000

Estland

706 000

706 000

645 500

Irland

120 000

90 000

45 000

Grækenland

16 867 000

8 928 000

4 735 400

Spanien

17 218 103

14 772 123

8 190 517

Frankrig

2 631 500

2 333 000

1 049 750

Italien

19 589 925

6 361 340

3 273 170

Litauen

407 900

407 900

378 300

Malta

1 003 475

1 003 475

922 127

Nederlandene

3 145 000

2 750 000

2 560 750

Polen

497 713

468 713

416 479

Portugal

783 500

759 250

629 038

Rumænien

80 000

80 000

62 500

Finland

920 000

820 000

659 750

Sverige

1 715 000

1 715 000

1 541 750

Det Forenede Kongerige

4 309 798

3 601 555

2 055 830

I alt

73 319 466

48 186 908

30 100 000

Artikel 14

Adressater

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Litauen, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 160 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 97 af 12.4.2007, s. 30.

(3)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 17.

(4)  EUT L 295 af 4.11.2008, s. 3.


BILAG I

NY TEKNOLOGI OG IT-NET

(EUR)

Medlemsstat og projektkode

Forventede udgifter til det nationale fiskerikontrolprogram

Støtteberettigede udgifter efter denne beslutning

EF-tilskud

Bulgarien:

BG/09/01

20 000

30 000

15 000

BG/09/02

13 000

13 000

6 500

BG/09/03

12 000

12 000

6 000

BG/09/04

25 000

25 000

23 750

BG/09/05

70 000

70 000

66 500

Subtotal

140 000

150 000

117 750

Danmark:

DK/09/01

134 176

134 176

127 468

DK/09/02

402 528

402 528

201 264

DK/09/03

670 880

670 880

637 336

DK/09/04

167 720

167 720

159 334

DK/09/05

167 720

167 720

159 334

Subtotal

1 543 024

1 543 024

1 284 736

Tyskland:

DE/09/01

90 000

90 000

85 000

DE/09/02

16 000

72 000

36 000

Subtotal

106 000

162 000

121 500

Estland:

EE/09/01

600 000

600 000

570 000

EE/09/02

50 000

50 000

25 000

Subtotal

650 000

650 000

595 000

Irland:

IE/09/01

90 000

60 000

30 000

Subtotal

90 000

60 000

30 000

Grækenland:

EL/09/01

1 500 000

368 000

64 400

EL/09/02

210 000

0

0

Subtotal

1 710 000

368 000

64 400

Spanien:

ES/09/01

530 000

530 000

265 000

ES/09/02

146 000

146 000

73 000

ES/09/03

99 000

99 000

49 500

ES/09/04

16 000

0

0

ES/09/05

28 000

28 000

14 000

ES/09/06

353 000

353 000

176 500

ES/09/07

800 000

800 000

760 000

ES/09/24

81 459

0

0

ES/09/28

141 120

141 120

70 560

ES/09/32

282 000

282 000

141 000

ES/09/35

360 000

360 000

342 000

Subtotal

2 836 579

2 739 120

1 891 560

Frankrig:

FR/09/01

553 500

410 000

205 000

FR/09/02

130 000

130 000

65 000

FR/09/03

120 000

120 000

60 000

Subtotal

803 500

660 000

330 000

Italien:

IT/09/01

220 000

55 000

27 500

Subtotal

220 000

55 000

27 500

Litauen:

LT/09/01-01

27 000

27 000

25 650

Subtotal

27 000

27 000

25 650

Nederlandene:

NL/09/01

300 000

300 000

285 000

NL/09/02

150 000

150 000

142 500

NL/09/03

40 000

40 000

38 000

NL/09/04

75 000

75 000

71 250

NL/09/11

30 000

0

0

NL/09/12

30 000

30 000

28 500

Subtotal

625 000

595 000

565 250

Polen:

PL/09/01

93 000

64 000

32 000

PL/09/02

10 000

10 000

9 500

PL/09/03

30 000

30 000

28 500

Subtotal

133 000

104 000

70 000

Portugal:

PT/09/01-01

2 500

2 500

1 250

PT/09/01-02

218 250

194 000

97 000

PT/09/03

1 500

1 500

750

PT/09/04

7 000

7 000

3 500

PT/09/05-01

40 000

40 000

38 000

PT/09/05-02

30 000

30 000

28 500

PT/09/05-03

35 000

35 000

33 250

PT/09/05-04

125 000

125 000

118 750

PT/09/05-05

9 750

9 750

9 263

PT/09/05-06

9 000

9 000

8 550

Subtotal

478 000

453 750

338 813

Rumænien:

RO/09/01

15 000

15 000

7 500

Subtotal

15 000

15 000

7 500

Finland:

FI/09/01

200 000

200 000

100 000

FI/09/02

20 000

20 000

10 000

FI/09/03

15 000

15 000

7 500

Subtotal

235 000

235 000

117 500

Sverige:

SE/09/01

40 000

40 000

20 000

SE/09/02

80 000

80 000

76 000

SE/09/03

135 000

135 000

128 250

SE/09/04

80 000

80 000

76 000

SE/09/05

80 000

80 000

76 000

SE/09/06

50 000

50 000

47 500

SE/09/07

60 000

60 000

30 000

Subtotal

525 000

525 000

453 750

Det Forenede Kongerige:

UK/09/01

55 880

55 880

53 086

UK/09/03

56 916

56 916

54 071

UK/09/04

113 831

100 000

50 000

UK/09/25

10 245

10 245

9 733

UK/09/26

15 362

15 362

7 681

UK/09/27

3 415

4 000

2 000

UK/09/30

5 123

6 000

3 000

UK/09/34

1 890

1 890

1 796

UK/09/37

1 708

2 000

1 000

UK/09/43

17 758

0

0

UK/09/44

17 075

17 075

8 538

UK/09/45

13 660

13 660

6 830

UK/09/46

10 245

12 000

6 000

UK/09/47

1 196

1 196

598

UK/09/48

797

797

758

UK/09/60

570

570

285

UK/09/64

2 277

2 000

1 000

UK/09/65

4 241

4 241

2 121

UK/09/67

3 159

3 159

3 002

Subtotal

335 348

306 991

211 499

I alt

10 472 451

8 648 885

6 252 408


BILAG II

AUTOMATISKE FARTØJSLOKALISERINGSANORDNINGER

(EUR)

Medlemsstat og projektkode

Forventede udgifter til det nationale fiskerikontrolprogram

Støtteberettigede udgifter efter denne beslutning

EF-tilskud

Spanien:

ES/09/15

90 000

90 000

45 000

ES/09/26

89 656

89 656

85 174

Subtotal

179 656

179 656

130 174

Frankrig:

FR/09/04

1 098 000

1 098 000

366 000

FR/09/05

225 000

225 000

75 000

Subtotal

1 323 000

1 323 000

441 000

Malta:

MT/09/01

22 000

22 000

7 500

Subtotal

22 000

22 000

7 500

I alt

1 524 656

1 524 656

578 674


BILAG III

ELEKTRONISKE REGISTRERINGS- OG INDBERETNINGSSYSTEMER (ERIS)

(EUR)

Medlemsstat og projektkode

Forventede udgifter til det nationale fiskerikontrolprogram

Støtteberettigede udgifter efter denne beslutning

EF-tilskud

Belgien:

BE/09/01

280 000

280 000

266 000

BE/09/02

300 000

300 000

285 000

Subtotal

580 000

580 000

551 000

Bulgarien:

BG/09/06

25 000

25 000

23 750

BG/09/07

80 000

80 000

76 000

Subtotal

105 000

105 000

99 750

Danmark:

DK/09/06

268 352

268 352

254 935

Subtotal

268 352

268 352

254 935

Spanien:

ES/09/08

89 553

89 553

85 076

ES/09/09

31 732

31 732

30 146

ES/09/10

34 694

34 694

32 960

ES/09/11

72 764

72 764

69 126

ES/09/12

49 885

49 885

47 391

ES/09/13

7 431

0

0

ES/09/16

70 000

70 000

66 500

Subtotal

356 059

348 628

331 199

Litauen:

LT/09/01-02

353 000

353 000

335 350

Subtotal

353 000

353 000

335 350

Malta:

MT/09/02-01

8 400

8 400

7 980

MT/09/02-02

60 000

60 000

57 000

MT/09/02-03

2 000

2 000

1 900

MT/09/03

32 375

32 375

30 757

MT/09/04

97 200

97 200

92 340

Subtotal

199 975

199 975

189 977

Nederlandene:

NL/09/05

40 000

40 000

38 000

NL/09/13

200 000

200 000

190 000

Subtotal

240 000

240 000

228 000

Polen:

PL/09/04

64 883

64 883

61 639

PL/09/05-01

16 665

16 665

15 832

PL/09/05-04

18 443

18 443

17 521

PL/09/05-05

3 556

3 556

3 379

PL/09/05-07

25 000

25 000

23 750

PL/09/06

41 166

41 166

39 108

Subtotal

169 713

169 713

161 229

Portugal:

PT/09/02-01

53 500

53 500

50 825

PT/09/02-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-01

133 000

133 000

126 350

PT/09/06-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-03

12 000

12 000

11 400

Subtotal

305 500

305 500

290 225

Finland:

FI/09/04

550 000

550 000

522 500

Subtotal

550 000

550 000

522 500

Sverige:

SE/09/08

300 000

300 000

285 000

Subtotal

300 000

300 000

285 000

I alt

3 427 599

3 420 168

3 249 165


BILAG IV

ELEKTRONISKE REGISTRERINGS- OG INDBERETNINGSANORDNINGER

(EUR)

Medlemsstat og projektkode

Forventede udgifter til det nationale fiskerikontrolprogram

Støtteberettigede udgifter efter denne beslutning

EF-tilskud

Belgien:

BE/09/03

225 000

225 000

213 750

Subtotal

225 000

225 000

213 750

Danmark:

DK/09/07

134 176

134 176

127 468

Subtotal

134 176

134 176

127 468

Tyskland:

DE/09/05

90 000

90 000

85 500

Subtotal

90 000

90 000

85 500

Estland:

EE/09/03

50 000

50 000

47 500

Subtotal

50 000

50 000

47 500

Grækenland:

EL/09/03

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Subtotal

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Spanien:

ES/09/14

2 000 000

0

0

Subtotal

2 000 000

0

0

Frankrig:

FR/09/06

225 000

225 000

213 750

Subtotal

225 000

225 000

213 750

Malta:

MT/09/05

763 200

763 200

715 500

+ MT/09/02-04

 

 

 

Subtotal

763 200

763 200

715 500

Nederlandene:

NL/09/06

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Subtotal

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Polen:

PL/09/05-02

109 200

109 200

103 740

PL/09/05-03

46 800

46 800

44 460

PL/09/05-06

39 000

39 000

37 050

Subtotal

195 000

195 000

185 250

Rumænien:

RO/09/02

50 000

50 000

47 500

Subtotal

50 000

50 000

47 500

Sverige:

SE/09/09

300 000

300 000

285 000

SE/09/10

200 000

200 000

190 000

Subtotal

500 000

500 000

475 000

Det Forenede Kongerige:

UK/09/02

418 896

418 896

397 952

Subtotal

418 896

418 896

397 952

I alt

13 961 272

11 961 272

8 365 170


BILAG V

PILOTPROJEKTER

(EUR)

Medlemsstat og projektkode

Forventede udgifter til det nationale fiskerikontrolprogram

Støtteberettigede udgifter efter denne beslutning

EF-tilskud

Bulgarien:

BG/09/08

25 000

25 000

23 750

Subtotal

25 000

25 000

23 750

Spanien:

ES/09/34

96 887

96 887

92 043

Subtotal

96 887

96 887

92 043

Sverige:

SE/09/11

40 000

40 000

38 000

SE/09/12

200 000

200 000

190 000

Subtotal

240 000

240 000

228 000

I alt

361 887

361 887

343 793


BILAG VI

UDDANNELSES- OG UDVEKSLINGSPROGRAMMER

(EUR)

Medlemsstat og projektkode

Forventede udgifter til det nationale fiskerikontrolprogram

Støtteberettigede udgifter efter denne beslutning

EF-tilskud

Bulgarien:

BG/09/09

70 000

70 000

35 000

Subtotal

70 000

70 000

35 000

Tyskland:

DE/09/03

21 000

21 000

10 500

DE/09/04

5 000

5 000

2 500

Subtotal

26 000

26 000

13 000

Estland:

EE/09/04

6 000

6 000

3 000

Subtotal

6 000

6 000

3 000

Irland:

IE/09/02

30 000

30 000

15 000

Subtotal

30 000

30 000

15 000

Spanien:

ES/09/17

25 920

25 920

12 960

ES/09/25

70 690

70 690

35 345

ES/09/33

22 000

22 000

11 000

Subtotal

118 610

118 610

59 305

Frankrig:

FR/09/07

115 000

115 000

57 500

Subtotal

115 000

115 000

57 500

Italien:

IT/09/02

6 871 585

0

0

IT/09/03

342 000

0

0

IT/09/04

26 340

26 340

13 170

IT/09/05

30 000

30 000

15 000

IT/09/06

880 000

880 000

440 000

Subtotal

8 149 925

936 340

468 170

Litauen:

LT/09/02

14 500

14 500

7 250

Subtotal

14 500

14 500

7 250

Malta:

MT/09/06

18 300

18 300

9 150

Subtotal

18 300

18 300

9 150

Nederlandene:

NL/09/14

45 000

45 000

22 500

NL/09/15

25 000

25 000

12 500

NL/09/16

45 000

45 000

22 500

Subtotal

115 000

115 000

57 500

Finland:

FI/09/05

30 000

30 000

15 000

Subtotal

30 000

30 000

15 000

Sverige:

SE/09/13

50 000

50 000

25 000

Subtotal

50 000

50 000

25 000

Det Forenede Kongerige:

UK/09/05

3 415

3 415

1 708

UK/09/06

27 456

27 456

13 728

UK/09/07

11 201

11 201

5 601

UK/09/08

29 141

29 141

14 571

UK/09/09

75 812

75 812

37 906

UK/09/10

18 031

0

0

UK/09/11

23 313

0

0

UK/09/12

46 443

0

0

UK/09/13

12 021

0

0

UK/09/14

3 643

0

0

UK/09/15

8 538

8 538

4 269

UK/09/17

6 830

6 830

3 415

UK/09/28

2 163

2 163

1 082

UK/09/29

797

0

0

UK/09/36

2 145

0

0

UK/09/38

975

975

488

UK/09/39

171

171

86

UK/09/49

3 415

3 415

1 708

UK/09/50

530

0

0

UK/09/51

3 415

3 415

1 708

UK/09/52

5 692

5 692

2 846

UK/09/61

2 277

2 277

1 139

UK/09/62

2 049

2 049

1 025

UK/09/63

1 025

1 025

513

Subtotal

290 498

183 575

91 793

I alt

9 033 833

1 713 325

856 668


BILAG VII

INSPEKTIONS- OG OBSERVATØRORDNINGER PÅ FORSØGSBASIS

(EUR)

Medlemsstat og projektkode

Forventede udgifter til det nationale fiskerikontrolprogram

Støtteberettigede udgifter efter denne beslutning

EF-tilskud

Det Forenede Kongerige:

UK/09/40

11 384

11 384

5 692

UK/09/53

18 213

0

0

UK/09/54

36 426

0

0

Subtotal

66 023

11 384

5 692

I alt

66 023

11 384

5 692


BILAG VIII

ANALYSE OG VURDERING AF UDGIFTER

(EUR)

Medlemsstat og projektkode

Forventede udgifter til det nationale fiskerikontrolprogram

Støtteberettigede udgifter efter denne beslutning

EF-tilskud

Bulgarien:

BG/09/10

12 000

12 000

6 000

Subtotal

12 000

12 000

6 000

I alt

12 000

12 000

6 000


BILAG IX

INITIATIVER TIL BEVIDSTGØRELSE OM DEN FÆLLES FISKERIPOLITIKS REGLER

(EUR)

Medlemsstat og projektkode

Forventede udgifter til det nationale fiskerikontrolprogram

Støtteberettigede udgifter efter denne beslutning

EF-tilskud

Spanien:

ES/09/27

165 518

165 518

124 139

Subtotal

165 518

165 518

124 139

Frankrig:

FR/09/08

15 000

10 000

7 500

Subtotal

15 000

10 000

7 500

Italien:

IT/09/07

200 000

0

0

IT/09/08

140 000

140 000

105 000

IT/09/09

120 000

120 000

90 000

IT/09/10

110 000

110 000

82 500

Subtotal

570 000

370 000

277 500

Litauen:

LT/09/03

13 400

13 400

10 050

Subtotal

13 400

13 400

10 050

Finland:

FI/09/06

5 000

5 000

4 750

Subtotal

5 000

5 000

4 750

Sverige:

SE/09/14

100 000

100 000

75 000

Subtotal

100 000

100 000

75 000

Forenede Kongerige:

UK/09/18

11 384

0

0

UK/09/19

11 384

0

0

UK/09/20

8 538

0

0

UK/09/21

22 767

0

0

UK/09/22

17 075

17 075

12 807

UK/09/23

17 075

17 075

12 807

UK/09/55

911

0

0

Subtotal

89 134

34 150

25 614

I alt

958 052

698 068

524 553


BILAG X

SKIBE OG LUFTFARTØJER TIL FISKERIKONTROL

(EUR)

Medlemsstat og projektkode

Forventede udgifter til det nationale fiskerikontrolprogram

Støtteberettigede udgifter efter denne beslutning

EF-tilskud

Grækenland:

EL/09/04

3 000 000

1 050 000

525 000

EL/09/05

4 647 000

0

0

Subtotal

7 647 000

1 050 000

525 000

Spanien:

ES/09/18

3 000 000

3 000 000

1 500 000

ES/09/19

2 000 000

2 000 000

1 000 000

ES/09/20

1 344 450

1 344 450

672 470

ES/09/21

1 397 414

1 397 414

698 707

ES/09/22

34 483

0

0

ES/09/23

84 207

0

0

ES/09/29

92 400

0

0

ES/09/30

3 381 840

3 381 840

1 690 920

ES/09/31

130 000

0

0

Subtotal

11 464 794

11 123 704

5 562 097

Frankrig:

FR/09/09

150 000

0

0

Subtotal

150 000

0

0

Italien:

IT/09/11

5 000 000

5 000 000

2 500 000

IT/09/12

3 700 000

0

0

IT/09/13

1 950 000

0

0

Subtotal

10 650 000

5 000 000

2 500 000

Nederlandene:

NL/09/07

25 000

0

0

NL/09/08

70 000

0

0

NL/09/09

100 000

0

0

NL/09/10

100 000

0

0

NL/09/17

70 000

0

0

Subtotal

365 000

0

0

Rumænien:

RO/09/03

15 000

15 000

7 500

Subtotal

15 000

15 000

7 500

Finland:

FI/09/07

100 000

0

0

Subtotal

100 000

0

0

Det Forenede Kongerige:

UK/09/24

2 845 760

2 561 184

1 280 592

UK/09/31

48 378

0

0

UK/09/32

19 921

0

0

UK/09/33

2 846

0

0

UK/09/41

45 886

0

0

UK/09/42

24 851

0

0

UK/09/56

25 043

0

0

UK/09/57

11 839

0

0

UK/09/58

22 767

22 767

11 384

UK/09/59

56 916

56 916

28 458

UK/09/66

5 692

5 692

2 846

Subtotal

3 109 899

2 646 559

1 323 280

I alt

33 501 693

19 835 263

9 917 877