30.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 257/26


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. september 2009

om fastsættelse af datoen for den endelige overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II)

(meddelt under nummer K(2009) 6910)

(Kun den bulgarske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den svenske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske)

(2009/720/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1104/2008 af 24. oktober 2008 om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (1), særlig artikel 11, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1104/2008 skal de medlemsstater, der deltager i SIS 1+, overgå fra N.SIS til N.SIS II ved hjælp af den midlertidige overgangsarkitektur med støtte fra Frankrig og fra Kommissionen senest den 30. september 2009. Denne dato kan om nødvendigt ændres efter proceduren i artikel 17, stk. 2, i denne forordning.

(2)

Problemer, der blev identificeret under testningen af SIS II, medførte en forsinket gennemførelse af aktiviteterne i henhold til forordning (EF) nr. 1104/2008. Rådet fastslog i sine konklusioner af 26. og 27. februar 2009, at datoen for migration fra SIS 1+ til SIS II, der var fastsat til september 2009, ikke længere var realistisk på grund af den tid, der kræves for at løse de udestående spørgsmål.

(3)

På grund af forsinkelsen med overgangen fra SIS 1+ til SIS II bør den nye dato for den endelige overgang falde sammen med den dato, hvor forordning (EF) nr. 1104/2008 udløber, således at aktiviteterne forud for idrifttagelsen af SIS II kan fortsætte indtil denne dato.

(4)

I medfør af artikel 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltog Danmark ikke i vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1104/2008, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da forordning (EF) nr. 1104/2008 imidlertid udbygger Schengenreglerne efter bestemmelserne i tredje del, afsnit IV, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, har Danmark i henhold til artikel 5 i protokollen givet meddelelse om gennemførelsen af disse regler i national ret. Danmark er derfor i henhold til folkeretten forpligtet til at gennemføre denne beslutning.

(5)

Denne beslutning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (2). Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne beslutning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige. Beslutningen bør derfor ikke rettes til Det Forenede Kongerige.

(6)

Denne beslutning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (3). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne beslutning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland. Beslutningen bør derfor ikke rettes til Irland.

(7)

For så vidt angår Island og Norge udgør denne beslutning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (4), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (5) om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale.

(8)

For så vidt angår Schweiz udgør denne beslutning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i afgørelse 2008/146/EF (6) om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af denne af aftale.

(9)

For så vidt angår Liechtenstein udgør denne beslutning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/261/EF af 28. februar 2008 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (7).

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 51, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 (8) og nævnt i artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1104/2008 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De medlemsstater, der deltager i SIS 1+, skal senest den dato, hvor forordning (EF) nr. 1104/2008 udløber, endeligt overgå fra N.SIS til N.SIS II ved hjælp af den midlertidige overgangsarkitektur med støtte fra Frankrig og fra Kommissionen.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland og Kongeriget Sverige, jf. traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. september 2009.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EUT L 299 af 8.11.2008, s. 1.

(2)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(3)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(4)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(5)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(6)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1.

(7)  EUT L 83 af 26.3.2008, s. 3.

(8)  EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4.