25.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/42


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. marts 2009

om Irlands udkast til bekendtgørelse om mærkning af fjerkrækød, svinekød og fårekød med oprindelsesland

(meddelt under nummer K(2009) 1931)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2009/291/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (1), senest ændret ved direktiv 2003/89/EF (2), særlig artikel 19 og 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 25. juni 2008 underrettede de irske myndigheder, jf. proceduren i artikel 19, stk. 2, i direktiv 2000/13/EF, Kommissionen om et udkast til bekendtgørelse på sundhedsområdet om obligatorisk mærkning af fjerkrækød, svinekød og fårekød med oprindelsesland (Health (Country of Origin of Poultrymeat, Pigmeat and Sheepmeat) Regulations).

(2)

Ifølge udkastet til bekendtgørelse skal alt fjerkrækød, svinekød og fårekød samt alle fødevarer, der indeholder mindst 70 vægtprocent af sådant kød, mærkes med en angivelse af kødets oprindelsesland i klart læselig skrift på irsk og/eller engelsk. Ved »oprindelse« forstås det land, hvor dyret blev opdrættet gennem det meste af sit liv, og ellers det land, hvor det blev slagtet.

(3)

Direktiv 2000/13/EF indebærer harmonisering af bestemmelserne om mærkning af fødevarer ved at foreskrive dels en harmonisering af visse nationale bestemmelser dels en ordning for ikke-harmoniserede nationale bestemmelser. Omfanget af harmoniseringen fremgår af artikel 3, stk. 1, hvori der opstilles en liste over, hvilke obligatoriske oplysninger mærkningen skal omfatte »på de betingelser og med forbehold af de undtagelser, der er fastsat i artikel 4-17«. Artikel 4, stk. 2, giver endvidere mulighed for, at der kan foreskrives flere obligatoriske oplysninger end dem, der er opregnet i artikel 3, stk. 1, for bestemte fødevarer i form af fællesskabsbestemmelser eller, såfremt der ikke foreligger sådanne bestemmelser, i form af nationale bestemmelser.

(4)

For så vidt angår vedtagelse af ikke-harmoniserede nationale bestemmelser, skaber direktivets artikel 18, stk. 2, mulighed herfor, bl.a. hvis de er begrundet i hensyn til bekæmpelse af bedrageri og beskyttelse af folkesundheden, under forudsætning af at de ikke er til hinder for anvendelsen af de definitioner og regler, der er fastsat i direktiv 2000/13/EF; når en medlemsstat påtænker at udarbejde et udkast til nationale bestemmelser om mærkning, bør det derfor undersøges, om udkastet er i overensstemmelse med ovennævnte krav og bestemmelserne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

(5)

Det fastsættes i artikel 3, stk. 1, nr. 8, i direktiv 2000/13/EF, at det er obligatorisk at angive det sted, hvor fødevaren har oprindelse eller kommer fra, »i de tilfælde, hvor undladelse heraf ville kunne vildlede forbrugeren med hensyn til levnedsmidlets virkelige oprindelsessted eller det sted, hvor levnedsmidlet egentlig kommer fra«. Den pågældende bestemmelse, der omhandler en forpligtelse til at angive, hvor fødevaren har oprindelse eller kommer fra, når andre angivelser på et givet produkts mærkning kunne tyde på, at produktet har en anden oprindelse, er en hensigtsmæssig mekanisme til at imødegå risikoen for, at forbrugerne vildledes.

(6)

For så vidt angår fjerkrækød, svinekød og fårekød gør de argumenter, som de irske myndigheder har fremlagt, det ikke muligt at konkludere, at de irske forbrugere som hovedregel fejlagtigt kunne tro, at det pågældende produkt har en bestemt oprindelse.

(7)

Irland har ikke fremlagt dokumentation for, at udkastet til bekendtgørelse er nødvendigt for at opfylde en af målsætningerne i ovennævnte artikel 18, eller at den derved skabte hindring står i et rimeligt forhold dertil. Det nævnes kun i udkastet til bekendtgørelse, at formålet er at oplyse forbrugerne om det pågældende produkts oprindelse. Denne begrundelse er ikke i sig selv tilstrækkelig til at berettige udkastet til bekendtgørelse.

(8)

På dette grundlag gør Kommissionen indsigelse i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i direktiv 2000/13/EF.

(9)

De irske myndigheder bør derfor anmodes om ikke at vedtage det pågældende udkast til bekendtgørelse.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Irland afstår fra at vedtage udkastet til »Health (Country of Origin of Poultrymeat, Pigmeat and Sheepmeat) Regulations«.

Denne beslutning er rettet til Irland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.

(2)  EUT L 308 af 25.11.2003, s. 15.