27.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/40


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 26. februar 2009

om ændring af beslutning 2005/51/EF for så vidt angår den periode, hvor jord forurenet med pesticider eller persistente organiske miljøgifte må indføres i Fællesskabet med henblik på rensning

(meddelt under nummer K(2009) 1174)

(2009/162/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Uanset direktiv 2000/29/EF bemyndiger Kommissionens beslutning 2005/51/EF af 21. januar 2005 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at dispensere fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for import af jord forurenet med pesticider eller persistente organiske miljøgifte med henblik på rensning (2) medlemsstater, der deltager i FN’s Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisations (FAO) program for forebyggelse og bortskaffelse af forældede og uønskede pesticider, til i en begrænset periode at tillade indførsel af jord forurenet med sådanne pesticider til Fællesskabet til behandling på særlige forbrændingsanlæg til farligt affald.

(2)

Da gennemførelsen af programmet er blevet forsinket, bør den periode, hvor forurenet jord må indføres, jf. bemyndigelse i beslutning 2005/51/EF, forlænges yderligere.

(3)

Beslutning 2005/51/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I artikel 1, stk. 2, i beslutning 2005/51/EF ændres »28. februar 2009« til »29. februar 2012«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUT L 21 af 25.1.2005, s. 21.