29.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/17


RÅDETS AFGØRELSE

af 20. januar 2009

om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår den eksterne revisor for Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

(2009/76/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 27.1,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks henstilling ECB/2008/19 af 5. december 2008 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Regnskaberne for Den Europæiske Centralbank (ECB) og for Eurosystemets nationale centralbanker revideres af uafhængige eksterne revisorer, der indstilles af ECB's Styrelsesråd og godkendes af Rådet for Den Europæiske Union.

(2)

Mandatet for de nuværende eksterne revisorer for Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta udløber med revisionen for regnskabsåret 2008. Det er derfor nødvendigt at udnævne eksterne revisorer fra regnskabsåret 2009.

(3)

Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd har henstillet, at KPMG udnævnes til eksterne revisorer for regnskabsårene 2009 til 2013.

(4)

ECB's Styrelsesråds henstilling bør følges og Rådets afgørelse 1999/70/EF (2) ændres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 15, i Rådets afgørelse 1999/70/EF affattes således:

»15.   KPMG godkendes som eksterne revisorer for Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta for regnskabsårene 2009 til 2013.«

Artikel 2

Denne afgørelse meddeles ECB.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 2009.

På Rådets vegne

M. KALOUSEK

Formand


(1)  EUT C 322 af 17.12.2008, s. 1.

(2)  EFT L 22 af 29.1.1999, s. 69.