24.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/19


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1341/2008

af 18. december 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse indtægtsskabende projekter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 161, tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter høring af Regionsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rammebestemmelserne for programmeringsperioden 2007-2013 er kommet i stand efter forhandlinger med det formål at forenkle programmeringen og forvaltningen af fondene, styrke effektiviteten af deres interventioner og lægge større vægt på subsidiaritet i forbindelse med gennemførelsen.

(2)

Der er blevet indført en mere nøjagtig og mere stringent metode baseret på beregning af de maksimale støtteberettigede udgifter til brug ved behandlingen af indtægtsskabende projekter, der er omfattet af artikel 55 i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (3).

(3)

Det har vist sig, at anvendelsen af bestemmelserne i artikel 55 giver anledning til flere problemer, bl.a. indebærer de en uforholdsmæssig stor administrativ byrde, især for de operationer, der medfinansieres af Den Europæiske Socialfond, og for de små operationer, der finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) eller Samhørighedsfonden.

(4)

Disse problemer kan have negative konsekvenser for operationernes gennemførelsestakt, navnlig når der er tale om projekter på Fællesskabets prioriterede områder såsom miljø, social inddragelse, forskning, innovation og energi, og for de administrative byrder. Artikel 55 bør derfor forenkles.

(5)

Forenklingen bør gælde alle projekter, der modtager støtte fra strukturfondene eller Samhørighedsfonden i løbet af programmeringsperioden 2007-2013. Forenklingen bør derfor ske med tilbagevirkende kraft.

(6)

Forordning (EF) nr. 1083/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 55, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1083/2006 affattes således:

»5.   Stk. 1-4 i denne artikel finder kun anvendelse på operationer, der medfinansieres af EFRU eller Samhørighedsfonden, og hvis samlede udgifter overstiger 1 mio. EUR.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. august 2006 på alle operationer, der modtager støtte fra strukturfondene eller Samhørighedsfonden i løbet af programmeringsperioden 2007-2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2008.

På Rådets vegne

M. BARNIER

Formand


(1)  Samstemmende udtalelse af 16.12.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 27.10.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.