8.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 267/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 981/2008

af 7. oktober 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 423/2008 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 46, stk. 1 og 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1493/1999 blev ophævet ved Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 2008 om den fælles markedsordning for vin, om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999, (EF) nr. 1782/2003, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 3/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2392/86 og (EF) nr. 1493/1999 (2). Kapitel I i afsnit V i forordning (EF) nr. 1493/1999 om ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder, forordningens artikel 70 og de tilsvarende bestemmelser, navnlig i forordningens bilag, anvendes dog til den 31. juli 2009.

(2)

I bilag V, punkt A 2, til forordning (EF) nr. 1493/1999 er der fastsat undtagelser vedrørende det maksimale totale indhold af svovldioxid for visse kategorier af vine, hvis indhold af restsukker er på 5 g/l og derover.

(3)

Bilag V, punkt B 3, til forordning (EF) nr. 1493/1999 åbner mulighed for at fastsætte undtagelser vedrørende det maksimale totale indhold af flygtig syre for visse kategorier af vine.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 423/2008 (3) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår vines maksimale totale indhold af svovldioxid og vines maksimale totale indhold af flygtig syre. I forordningens artikel 23, stk. 1, er det navnlig fastsat, at ændringer af de lister over vine, der er anført i bilag V, punkt A 2, til forordning (EF) nr. 1493/1999, skal anføres i bilag XIV til forordning (EF) nr. 423/2008, og i sidstnævnte forordnings artikel 24 er det fastsat, at de vine, for hvilke der er fastsat undtagelser vedrørende indholdet af flygtig syre i henhold til bilag V, punkt B 3, til forordning (EF) nr. 1493/1999, skal anføres i bilag XVI til forordning (EF) nr. 423/2008.

(5)

Visse portugisiske hvide kvbd »Douro« med benævnelsen »colheita tardia« har et indhold af restsukker på 80 g/l og derover, og hvis de skal opbevares på gode kvalitetsvilkår, skal de have et indhold af svovldioxid på over den generelle grænse på 260 mg/l, men dog under 400 mg/l. Sådanne vine bør derfor tilføjes på listen i bilag XIV, stk. 1, litra b), til forordning (EF) nr. 423/2008.

(6)

Visse spanske kvbd med oprindelsesbetegnelsen »Rioja« eller »Málaga« og visse portugisiske hvide kvbd »Douro«, der er fremstillet efter særlige metoder og har et totalt alkoholindhold udtrykt i volumen på over 13 % vol., har normalt et indhold af flygtig syre, der ligger over de grænser, som er fastsat i bilag V, punkt B 1, til forordning (EF) nr. 1493/1999, men dog under henholdsvis 25, 35 og 40 milliækvivalenter/l. Sådanne vine bør derfor tilføjes på listen i bilag XVI til forordning (EF) nr. 423/2008.

(7)

I artikel 44 i forordning (EF) nr. er der fastsat generelle regler for medlemsstaternes anvendelse af nye ønologiske fremgangsmåder i forsøgsøjemed. Den i nævnte artikels stk. 1, litra c), fastsatte betingelse, som forbyder forsendelse af vin, der er fremstillet ved anvendelse af forsøgsmetoder, som en medlemsstat har godkendt, uden for denne medlemsstats område, skaber problemer for de erhvervsdrivende, fordi den forhindrer en økonomisk evaluering af forsøgsmetoderne. Denne restriktive betingelse bør derfor afskaffes, hvis Den Internationale Vinorganisation (OIV) allerede har anbefalet og offentliggjort den pågældende fremgangsmåde.

(8)

Den mulige forsendelse i hele EF af vin, der er fremstillet ved anvendelse af ønologiske forsøgsmetoder, skal underkastes effektiv kontrol og forudsætter, at de anvendte forsøgsmetoder beskrives i det ledsagedokument, der er omhandlet i artikel 70, stk. 1, og i det register, der er omhandlet i artikel 70, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1493/1999.

(9)

Forordning (EF) nr. 423/2008 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 423/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 44, stk. 1, første afsnit, ændres som følger:

a)

I litra c) tilføjes følgende punktum:

»Hvis den ønologiske fremgangsmåde eller behandlingsmetode, der er omfattet af en sådan forsøgsgodkendelse, er en ønologisk behandlingsmetode, som OIV allerede har anbefalet og offentliggjort, kan produkterne dog afsættes i hele EF«.

b)

Som litra e) tilføjes:

»e)

de pågældende fremgangsmåder eller behandlingsmetoder beskrives på det ledsagedokument, der er omhandlet i artikel 70, stk. 1, og i det register, der er omhandlet i artikel 70, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1493/1999.«

2)

Bilag XIV og XVI ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(2)  EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1.

(3)  EUT L 127 af 15.5.2008, s. 13.


BILAG

Bilagene til forordning (EF) nr. 423/2008 ændres som følger:

1)

I bilag XIV, litra b), tilføjes som syvende led:

»—

kvbd, der er berettiget til oprindelsesbetegnelsen »Douro« efterfulgt af benævnelsen »colheita tardia«.«

2)

Bilag XVI ændres som følger:

a)

Litra f), nr. i) og ii), affattes således:

»i)

25 milliækvivalenter/l for:

kvbd, som opfylder betingelserne for at kunne betegnes som »vendimia tardía«

hvide eller rosé kvbd af overmodne druer, der er berettiget til oprindelsesbetegnelsen Rioja

ii)

35 milliækvivalenter/l for:

kvbd af overmodne druer, der er berettiget til oprindelsesbetegnelsen Ribeiro

khvbd med benævnelsen »generoso« eller »generoso de licor«, der er berettiget til oprindelsesbetegnelsen Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga og Montilla-Moriles

kvbd og khvbd, der er berettiget til oprindelsesbetegnelsen Málaga«.

b)

Følgende litra p) tilføjes:

»p)

for portugisiske vine til:

30 milliækvivalenter/l for hvide kvbd, der er berettiget til oprindelsesbetegnelsen »Douro« efterfulgt af benævnelsen »colheita tardia«, hvis det totale alkoholindhold udtrykt i volumen er på 16 % vol. og derover, og indholdet af restsukker er på mindst 80 g/l.«