21.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/33


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 839/2008 af 31. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår bilag II, III og IV vedrørende maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på visse produkter

( Den Europæiske Unions Tidende L 234 af 30. august 2008 )

Side 46, bilaget, under punkt 1, litra a), vedrørende ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005, femte kolonne vedrørende pymetrozin:

a)

I rækken vedrørende kodenummer 0600000:

I stedet for:

»0,1 (*)«

læses:

»«.

b)

I rækken vedrørende kodenummer 0610000:

I stedet for:

»«

læses:

»0,1 (*)«.