12.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 284/39


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen)

( Den Europæiske Unions Tidende L 218 af 13. august 2008 )

Side 64 og 65, artikel 5, stk. 1:

I stedet for:

»1.   Kun følgende kategorier af oplysninger registreres i VIS:

a)

alfanumeriske oplysninger om ansøgeren og om visa, som der er ansøgt om, udstedt, givet afslag på, annulleret, inddraget eller forlænget, jf. artikel 9, stk. 1-4, og artikel 10-14

b)

fotografier, jf. artikel 9, stk. 5

c)

fingeraftryksoplysninger, jf. artikel 9, stk. 6

d)

forbindelser med andre ansøgninger, jf. artikel 8, stk. 3 og 4.«

læses:

»1.   Kun følgende kategorier af oplysninger registreres i VIS:

a)

alfanumeriske oplysninger om ansøgeren og om visa, som der er ansøgt om, udstedt, givet afslag på, annulleret, inddraget eller forlænget, jf. artikel 9, nr. 1)-4), og artikel 10-14

b)

fotografier, jf. artikel 9, nr. 5)

c)

fingeraftryksoplysninger, jf. artikel 9, nr. 6)

d)

forbindelser med andre ansøgninger, jf. artikel 8, stk. 3 og 4.«

Side 69, artikel 17, nr. 12), 13) og 14):

I stedet for:

»12)

de tilfælde, hvori de i artikel 9, stk. 6, omhandlede oplysninger rent faktisk ikke kunne fremskaffes, jf. artikel 8, stk. 5, andet punktum

13)

de tilfælde, hvor de i artikel 9, stk. 6, omhandlede oplysninger af retlige grunde ikke var påkrævede, jf. artikel 8, stk. 5, andet punktum

14)

de tilfælde, hvor en person, som rent faktisk ikke kunne fremskaffe de i artikel 9, stk. 6, omhandlede oplysninger, fik afslag på visum, jf. artikel 8, stk. 5, andet punktum.«

læses:

»12)

de tilfælde, hvori de i artikel 9, nr. 6), omhandlede oplysninger rent faktisk ikke kunne fremskaffes, jf. artikel 8, stk. 5, andet punktum

13)

de tilfælde, hvor de i artikel 9, nr. 6), omhandlede oplysninger af retlige grunde ikke var påkrævede, jf. artikel 8, stk. 5, andet punktum

14)

de tilfælde, hvor en person, som rent faktisk ikke kunne fremskaffe de i artikel 9, nr. 6), omhandlede oplysninger, fik afslag på visum, jf. artikel 8, stk. 5, andet punktum.«