1.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 759/2008

af 31. juli 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 712/2008 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 712/2008 (2) blev der fastsat eksportrestitutioner gældende fra den 25. juli 2008 for de produkter, der er anført i artikel 1, stk. 1, litra c), d) og g), i forordning (EF) nr. 318/2006.

(2)

Ud fra de yderligere oplysninger, som Kommissionen har fået om det ændrede forhold mellem priserne på EF-markedet og verdensmarkedet, er det nødvendigt at justere de nugældende eksportrestitutioner.

(3)

Forordning (EF) nr. 712/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 712/2008 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. august 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1). Med virkning fra den 1. oktober 2008 erstattes forordning (EF) nr. 318/2006 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 197 af 25.7.2008, s. 32.


BILAG

Eksportrestitutioner for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand gældende fra den 1. august 2008

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

18,29

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

18,29

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1829

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

18,29

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1829

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1829

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

18,29

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,1829

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

S00

Alle bestemmelsessteder med undtagelse af nedenstående:

a)

tredjelande: Andorra, Liechtenstein, Pavestolen (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien (), Montenegro, Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d’Italia samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

c)

Europæiske områder, hvis udenrigsanliggender varetages af en medlemsstat, og som ikke er en del af Fællesskabets toldområde: Gibraltar.


(1)  Herunder Kosovo, som defineret af De Forenede Nationer i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10 juni 1999.

(2)  Basisbeløbet er ikke gældende for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).