26.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/8


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 718/2008

af 24. juli 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 2015/2006 og (EF) nr. 40/2008 for så vidt angår fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 20,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1559/2007 af 17. december 2007 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet (2), særlig artikel 7,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2015/2006 (3) fastsættes der fiskerimuligheder for EF-fartøjer for visse dybhavsbestande for 2007 og 2008.

(2)

Beskrivelsen i den pågældende forordning af visse fiskeriområder bør gøres klarere, så det sikres, at det område, hvori en kvote kan fiskes, identificeres korrekt.

(3)

For at sikre fuld gennemførelse af den flerårige genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1559/2007, bør der vedtages visse foranstaltninger som fastsat i den pågældende forordning og navnlig foretages en fastsættelse og fordeling mellem de berørte medlemsstater af såvel det antal fartøjer, der må fiske efter almindelig tun under mindstemål i Atlanterhavet, som den samlede tilladte fangstmængde heraf.

(4)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 40/2008 (4) fastsættes der fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger, for 2008. For visse områder med fiskeriforbud er koordinaterne unøjagtigt angivet i den pågældende forordning og bør derfor rettes.

(5)

Fangstbegrænsningerne for torsk i ICES-område VIIb-k, VIII, IX og X og EF-farvande i CECAF-område 34.1.1 er foreløbig fastsat i bilag IA til forordning (EF) nr. 40/2008. Som følge af en ny videnskabelig vurdering fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) af tilstanden for denne bestand bør der fastsættes en endelig samlet tilladt fangstmængde for denne bestand.

(6)

For visse arter er visse kvoter og fodnoter unøjagtigt angivet i den pågældende forordning og bør derfor rettes.

(7)

Efter konsultationer mellem EF og Island den 10. april 2008 blev der indgået en aftale om de loddekvoter, som islandske fartøjer frem til den 30. april 2008 kan tage af den EF-kvote, der er tildelt i henhold til aftale med den danske stat og Grønlands hjemmestyre, og en aftale om de kvoter, som EF-fartøjer, der fisker efter rødfisk i den islandske økonomiske zone, kan tage fra juli til december. Denne aftale bør gennemføres i fællesskabsretten.

(8)

Den aftale, der blev indgået mellem EF, Færøerne, Grønland, Island, Norge og Den Russiske Føderation i København den 13.-14. februar 2008 om forvaltning af rødfisk i Irmingerhavet og tilstødende farvande i NEAFC-konventionens område i 2008, bør gennemføres i fællesskabsretten. Eftersom denne aftale gælder for hele 2008, bør de foranstaltninger, der vedtages til gennemførelse heraf, få virkning med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2008.

(9)

Konklusionerne fra mødet i Den Blandede Komité EU-Grønland den 27. november 2007 i Nuuk og det tekniske møde den 12. februar 2008 i København, hvad angår EF's kvote af rødfisk i grønlandske farvande i ICES-område V og XIV, bør gennemføres i fællesskabsretten. Eftersom den indgåede aftale med Grønland er knyttet til NEAFC-aftalen om forvaltning af rødfisk i Irmingerhavet, bør de foranstaltninger, der vedtages til gennemførelse af konklusionerne fra mødet i Den Blandede Komité EU-Grønland, også få virkning med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2008.

(10)

I henhold til det godkendte referat af konklusionerne fra fiskerikonsultationerne mellem EF og Norge den 26. november 2007 skal EF foretage afprøvninger i 2008 af tekniske tilpasninger af trukne redskaber med henblik på at begrænse den mængdemæssige andel af de torsk, som udsmides, til højst 10 %. Denne aftale bør gennemføres i fællesskabsretten.

(11)

For at give de berørte fiskere sikkerhed og for at de snarest muligt kan planlægge deres aktiviteter for dette fangstår, er det bydende nødvendigt at fastsætte en undtagelse fra den periode på seks uger, der er nævnt i del I, punkt 3, i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, som er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

(12)

Forordning (EF) nr. 2015/2006 og (EF) nr. 40/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EF) nr. 2015/2006

Del 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 2015/2006 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændringer af forordning (EF) nr. 40/2008

I forordning (EF) nr. 40/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 30, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

Område med forbud mod dybhavsfiskeri »Lophelia-revet ud for Capo Santa Maria di Leuca«

39° 27,72′ N, 18° 10,74′ Ø

39° 27,80′ N, 18° 26,68′ Ø

39° 11,16′ N, 18° 32,58′ Ø

39° 11,16′ N, 18° 04,28′ Ø.«

2)

Følgende artikler indsættes efter artikel 82:

»Artikel 82a

Maksimalt antal fartøjer, der må fiske efter almindelig tun i det østlige Atlanterhav

1.   Det maksimale antal EF-stangfartøjer og EF-langlinefartøjer, der må tage almindelig tun på mindst 8 kg og med mindstemål 75 cm i det østlige Atlanterhav, og dette maksimale antals fordeling på medlemsstaterne fastsættes som følger:

Spanien

63

Frankrig

44

EF

107

2.   Det maksimale antal pelagiske EF- trawlere, der som bifangst må tage almindelig tun på mindst 8 kg og med mindstemål 75 cm i det østlige Atlanterhav, og dette maksimale antals fordeling på medlemsstaterne fastsættes som følger:

Frankrig

107

EF

107

Artikel 82b

Fangstbegrænsninger for almindelig tun i det østlige Atlanterhav

1.   Inden for de fangstbegrænsninger, der er fastsat i bilag ID, fastsættes fangstbegrænsningerne for almindelig tun på mellem 8 kg eller 75 cm og 30 kg eller 115 cm for så vidt angår de i artikel 82a nævnte EF-fartøjer samt fordelingen af denne fangstbegrænsning på medlemsstaterne som følger (i tons):

Spanien

1 117,07 (5)

Frankrig

504

EF

1 621,07

2.   Inden for de fangstbegrænsninger, der er fastsat i stk. 1, fastsættes fangstbegrænsningen for almindelig tun, der vejer mindst 6,4 kg eller måler mindst 70 cm, for så vidt angår stangfartøjer med en længde overalt på under 17 m på de i artikel 82a nævnte EF-fartøjer, samt fordelingen af denne fangstbegrænsning på medlemsstaterne som følger (i tons):

Frankrig

45 (6)

EF

45 (6)

Artikel 82c

Fangstbegrænsninger for almindelig tun i det østlige Atlanterhav gældende for kystnært EF-småfiskeri

Inden for de fangstbegrænsninger, der er fastsat i bilag ID, fastsættes fangstbegrænsningerne for almindelig tun på mellem 8 og 30 kg, der fanges ved kystnært EF-småfiskeri efter fersk fisk i det østlige Atlanterhav, og fordelingen af denne fangstbegrænsning på medlemsstaterne som følger (i tons):

Spanien

263,21

Frankrig

61,01

EF

324,22«

3)

Bilag IA, IB, III og XIV til forordning (EF) nr. 40/2008 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2 anvendes dog fra den 1. januar 2008 for så vidt angår ændringerne i bilag II, nr. 2), litra b) og c), i denne forordning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2008.

På Rådets vegne

B. HORTEFEUX

Formand


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. Ændret ved forordning (EF) nr. 865/2007 (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 1).

(2)  EUT L 340 af 22.12.2007, s. 8.

(3)  EUT L 384 af 29.12.2006, s. 28. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1541/2008 (EUT L 157 af 17.6.2008, s. 23).

(4)  EUT L 19 af 23.1.2008, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 641/2008 (EUT L 178 af 5.7.2008, s. 17).

(5)  Inklusive bifangster på højst 80 tons for langlinefartøjer.

(6)  Denne mængde kan ændres af Kommissionen op til 200 tons.


BILAG I

I del 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 2015/2006 foretages følgende ændringer:

Afsnittet vedrørende orange savbug i EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i ICES-område I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII og XIV affattes således:

»Art

:

Orange savbug

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII og XIV

År

2007

2008

 

Spanien

4

3

 

Frankrig

23

15

 

Irland

6

4

 

Portugal

7

5

 

Det Forenede Kongerige

4

3

 

EF

44

30«

 


BILAG II

I bilagene til forordning (EF) nr. 40/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag IA

a)

affattes oplysningerne om torsk i område VIIb-k, VIII, IX og X og EF-farvande i CECAF-område 34.1.1 således:

»Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zone

:

VIIb-k, VIII, IX og X; EF-farvande i CECAF-område 34.1.1

COD/7X7A34

Belgien

217

Analytisk TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.«

Frankrig

3 725

Irland

797

Nederlandene

31

Det Forenede Kongerige

404

EF

5 174

TAC

5 174

b)

Oplysningerne om arten blåhvilling i EF-farvande i område II, IVa, V, VI nord for 56° 30′ N og VII vest for 12° V affattes således:

»Art

:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Zone

:

EF-farvande i II, IVa, V, VI nord for 56° 30′ N og VII vest for 12° V

WHB/24A567

Norge

196 269 (1)  (2)

Analytisk TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Færøerne

31 000 (3)  (4)

TAC

1 266 282

2)

I bilag IB foretages følgende ændringer:

a)

Oplysningerne om arten lodde i grønlandske farvande i ICES-område V og XIV affattes således:

»Art

:

Lodde

Mallotus villosus

Zone

:

Grønlandske farvande i V og XIV

CAP/514GRN

Alle medlemsstater

0

 

EF

23 716 (5)  (6)

 

TAC

Ikke relevant

 

b)

Oplysningerne om rødfiskarter i EF-farvande og internationale farvande i ICES-zone V og internationale farvande i ICES-zone XII og XIV affattes således:

»Art

:

Rødfiskarter

Sebastes spp.

Zone

:

EF-farvande og internationale farvande i V; internationale farvande i XII og XIV

RED/51214.

Estland

210 (7)

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Tyskland

4 266 (7)

Spanien

749 (7)

Frankrig

398 (7)

Irland

1 (7)

Letland

76 (7)

Nederlandene

2 (7)

Polen

384 (7)

Portugal

896 (7)

Det Forenede Kongerige

10 (7)

EF

6 992 (7)

TAC

46 000

c)

Oplysningerne om rødfiskarter i grønlandske farvande i ICES-område V og XIV affattes således:

»Art

:

Rødfiskarter

Sebastes spp.

Zone

:

Grønlandske farvande i V og XIV

RED/514GRN

Tyskland

4 248

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Frankrig

22

Det Forenede Kongerige

30

EF

8 000 (8)  (9)

TAC

Ikke relevant

d)

Oplysningerne om rødfiskarter i islandske farvande i ICES-område Va affattes således:

»Art

:

Rødfiskarter

Sebastes spp.

Zone

:

Islandske farvande i Va

RED/05A-IS

Belgien

100 (10)  (11)

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Tyskland

1 690 (10)  (11)

Frankrig

50 (10)  (11)

Det Forenede Kongerige

1 160 (10)  (11)

EF

3 000 (10)  (11)

TAC

Ikke relevant

3)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Efter punkt 9 indsættes følgende punkt:

»9a.   Reduktion af udsmid af torsk i Nordsøen

1.

Medlemsstater, som har en torskekvote, skal foretage afprøvninger i 2008 af tekniske tilpasninger af trukne redskaber med henblik på at begrænse den mængdemæssige andel af den fangst af torsk, som udsmides, til højst 10 %.

2.

Medlemsstaterne skal gøre resultaterne af de afprøvninger, der er omhandlet i punkt 9a.1, tilgængelige for Kommissionen senest den 31. december 2008.«

b)

I punkt 13.1 affattes koordinaterne for »Hatton Bank« således:

 

»Hatton Bank:

59° 26′ N, 14° 30′ W

59° 12′ N, 15° 08′ W

59° 01′ N, 17° 00′ W

58° 50′ N, 17° 38′ W

58° 30′ N, 17° 52′ W

58° 30′ N, 18° 22′ W

58° 03′ N, 18° 22′ W

58° 03′ N, 17° 30′ Ø

57° 55′ N, 17° 30′ Ø

57° 45′ N, 19° 15′ Ø

58° 30′ N, 18° 45′ Ø

58° 47′ N, 18° 37′ Ø

59° 05′ N, 17° 32′ Ø

59° 16′ N, 17° 20′ Ø

59° 22′ N, 16° 50′ Ø

59° 21′ N, 15° 40′ Ø«.

4)

I bilag XIV foretages følgende ændringer:

I bilag 3 til resolution GFCM/31/2007/2 affattes teksten vedrørende de geografiske koordinater for GFCM's geografiske underområde (GSA) i nummer 2 således:

»36° 05′ N 3° 20′ Ø

36° 05′ N 2° 40′ Ø

35° 45′ N 2° 40′ Ø

35° 45′ N 3° 20′ Ø«.


(1)  Skal modregnes i Norges fangstbegrænsninger, som er fastsat i henhold til kyststatsordningen.

(2)  Fangsten i zone IV må ikke overskride 49 067 tons.

(3)  Skal modregnes i Færøernes fangstbegrænsninger, som er fastsat i henhold til kyststatsordningen.

(4)  Kan også tages i zone VIb. Fangsten i zone IV må ikke overskride 7 750 tons.«

(5)  Hvoraf 23 716 tons er tildelt Island.

(6)  Skal tages inden 30. april 2008.«

(7)  Der må ikke fiskes mere end 65 % af kvoten nord for 59° N og øst for 36o V i perioden 1. april til 15. juli 2008. Der må ikke fiskes mere end 30 % af kvoten nord for 59° N og øst for 36o V i perioden 1. april til 10. maj 2008.«

(8)  Må kun fiskes med flydetrawl. Kan fiskes i østlige eller vestlige farvande. Kvoten må fiskes i det NAFO-regulerede område på betingelse af, at rapporteringsbetingelserne for fiskeri i grønlandske farvande er opfyldt.

(9)  Hvoraf 3 500 tons, der skal fiskes med flydetrawl, er tildelt Norge, og 200 tons er tildelt Færøerne.«

(10)  Inklusive uundgåelige bifangster (bifangster af torsk ikke tilladt).

(11)  Skal fiskes i perioden juli-december.«