11.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 657/2008

af 10. juli 2008

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af mælk og mejeriprodukter til skoleelever

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 102 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2707/2000 af 11. december 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af mælk og visse mejeriprodukter til skoleelever (2) er blevet ændret gennemgribende flere gange (3). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør forordningen for klarhedens skyld og af rationelle hensyn ophæves og afløses af en ny forordning.

(2)

Støtten til uddeling af mælk og mejeriprodukter til børn bør gives i børnehaver og børnehaveklasser og på primær- og sekundærtrinnet. På baggrund af kampen mod fedme og for at give børn sunde mejeriprodukter bør disse institutioner have lige adgang til ordningen. For at forenkle forvaltningen af ordningen bør børnenes forbrug under ophold på feriekolonier ikke være inkluderet.

(3)

For at præcisere, hvordan støtteordningen skal anvendes, bør det understreges, at støtten kun gives de dage, børnene går i børnehave eller skole. Undervisningsmyndigheden eller undervisningsinstitutionen i hver medlemsstat bør desuden bekræfte det samlede antal skoledage, ekskl. fridage.

(4)

Erfaringen har vist, at det er vanskeligt at føre kontrol med anvendelsen af subventionerede mejeriprodukter ved tilberedningen af måltider til elever. Det er desuden ikke en særlig effektiv måde at nå ordningens pædagogiske mål på. Derfor bør uddeling til madlavning begrænses.

(5)

For at tage hensyn til de forskellige forbrugsvaner i EF, når det gælder mælk og mejeriprodukter, og for at følge tidens sundheds- og ernæringstendenser bør listen over støtteberettigede produkter forlænges og forenkles, mens det overlades til medlemsstaterne at foretage deres eget valg af produkter fra listen.

(6)

For at sikre, at de støtteberettigede produkter frembyder et højt beskyttelsesniveau, bør de være tilberedt i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (4) og være identifikationsmærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (5).

(7)

Med henblik på forvaltningen og kontrollen af ordningen bør der oprettes en godkendelsesordning.

(8)

Støtten til de forskellige støtteberettigede produkter bør fastsættes under hensyntagen til støtten til mælk i artikel 102 i forordning (EF) nr. 1234/2007 og den tekniske sammenhæng mellem produkterne.

(9)

Det bør fastsættes, hvilke betingelser støtteansøgerne skal opfylde, og hvilke regler der gælder for indgivelse af ansøgninger, myndighedernes kontrol og sanktioner og udbetalingen af støtte.

(10)

I henhold til artikel 102, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan der højst ydes støtte til 0,25 l mælkeækvivalent pr. elev pr. dag. Mælkeækvivalentværdierne bør fastsættes for de forskellige produkter.

(11)

Medlemsstaterne bør fastsætte regler for kontrol med støtteordningen for at garantere, at støtten slår igennem på den pris, som modtagerne skal betale, og at de subventionerede produkter ikke anvendes til andet end det foreskrevne formål.

(12)

For at beskytte EF's finansielle interesser bør der vedtages passende kontrolforanstaltninger til bekæmpelse af uregelmæssigheder og svig. Kontrolforanstaltningerne bør omfatte komplet administrativ kontrol suppleret med kontrol på stedet. Der bør fastsættes regler for kontrolforanstaltningernes omfang og indhold og for kontroltidspunkterne og indberetningen af kontrolresultater for at sikre, at foranstaltningerne anvendes ensartet i alle medlemsstaterne under hensyntagen til de forskellige måder, ordningen gennemføres på. Uretmæssigt udbetalte beløb bør desuden inddrives, og der bør fastsættes sanktioner for at få ansøgerne til at afholde sig fra svigagtig adfærd.

(13)

For at forenkle medlemsstaternes administrative arbejde bør beregningen af den maksimale støtteberettigede mængde foretages på grundlag af det antal børn, der ifølge ansøgningen er indskrevet i institutionen/institutionerne.

(14)

Erfaringen har vist, at modtagerne ikke har tilstrækkeligt kendskab til, hvilken rolle EU spiller i skolemælksordningen. Der bør derfor gøres tydeligt opmærksom på EU's støtte til ordningen i de institutioner, som deltager i skolemælksordningen.

(15)

Kommissionen bør til kontrolformål hvert år have tilsendt bestemte oplysninger om skolemælksordningen.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Emne

Ved denne forordning fastsættes der gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af mælk og mejeriprodukter til skoleelever (i det følgende benævnt »støtte«), jf. nævnte forordnings artikel 102.

Artikel 2

Støttemodtagere

Støtten ydes til børn, der er indskrevet i institutioner, som tilhører en af følgende kategorier: børnehaver/børnehaveklasser, primærskoler og sekundærskoler, der drives eller er anerkendt af medlemsstatens myndigheder.

Artikel 3

Støtteberettigede produkter

1.   Medlemsstaterne kan udbetale støtte til de støtteberettigede produkter, der er anført i bilag I. De kan anvende strengere normer i overensstemmelse med kravene til støtteberettigede produkter i bilag I.

2.   I de franske oversøiske departementer må chokolademælk og anden aromatiseret mælk, der er nævnt i bilag I, gerne være rekonstitueret mælk.

3.   Medlemsstaterne kan give tilladelse til, at der tilsættes højst 5 mg fluor pr. kg produkt til produkterne i kategori I.

4.   Der ydes kun støtte til produkterne i bilag I til denne forordning, hvis de opfylder kravene i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, navnlig kravene om tilberedning på en autoriseret virksomhed og identifikationsmærkning, jf. afsnit I i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 4

Støtte

1.   Støttesatserne er anført i bilag II.

2.   Hvis støtten udtrykt i euro ændres, anvendes den kurs, der gælder den første dag i måneden, for alle mængder, som leveres i løbet af den måned.

3.   Hvis de leverede mængder er udtrykt i liter, anvendes koefficienten 1,03 til omregning til kilogram.

Artikel 5

Maksimal støtteberettiget mængde

1.   Medlemsstaterne kontrollerer, at den maksimumsmængde på 0,25 l, der er nævnt i artikel 102, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1234/2007, ikke overskrides, på grundlag af antallet af skoledage og antallet af indskrevne elever i den periode, som en støtteansøgning omfatter, og under hensyntagen til koefficienten i artikel 4, stk. 3, i nærværende forordning.

2.   For produkterne i kategori II-V i bilag I lægges følgende mængder til grund ved den kontrol, som er nævnt i stk. 1:

a)

kategori II: 100 kg = 90 kg mælk

b)

kategori III: 100 kg = 300 kg mælk

c)

kategori IV: 100 kg = 899 kg mælk

d)

kategori V: 100 kg = 765 kg mælk.

3.   Modtagerne, jf. artikel 2, får kun støtte på skoledage. Uddannelsesmyndigheden eller uddannelsesinstitutionen giver medlemsstatens myndigheder og eventuelt ansøgeren meddelelse om det samlede antal skoledage, ekskl. fridage. Eleverne får ikke støtte under ophold på feriekolonier.

4.   Der ydes ikke støtte til mælk og mejeriprodukter, som anvendes ved tilberedningen af måltider.

Der kan dog ydes støtte til mælk og mejeriprodukter, der anvendes ved tilberedningen af måltider i undervisningsinstitutionen, hvis der ikke indgår varmebehandling ved tilberedningen. Der kan dog gives tilladelse til at opvarme produkter i kategori I, litra a) og b), i bilag I.

5.   Ved anvendelsen af stk. 4 kan der for at skelne mellem produkter, der anvendes tilberedt opvarmet, tilberedt uopvarmet og/eller til direkte konsum, anvendes en koefficient, som fastsættes på grundlag af tidligere anvendte mængder og/eller opskrifter i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats krav.

Artikel 6

Almindelige støttebetingelser

1.   En støtteansøgning er kun gyldig, hvis den indgives af en ansøger, som i henhold til artikel 7, 8 og 9 er godkendt til at levere de EF-produkter, der er anført i bilag I.

2.   Følgende kan ansøge om støtte:

a)

undervisningsinstitutioner

b)

undervisningsmyndigheder, der ansøger om støtte til produkter, som uddeles til elever, der hører under deres ansvarsområde

c)

leverandører af produkterne, hvis medlemsstaten tillader det

d)

en organisation, der ansøger om støtte på vegne af en eller flere undervisningsinstitutioner eller undervisningsmyndigheder, og som er oprettet specielt til dette formål, hvis medlemsstaten tillader det.

Artikel 7

Godkendelse af ansøgere

Støtteansøgeren skal være godkendt af myndighederne i den medlemsstat, hvor den undervisningsinstitution, som produkterne leveres til, er beliggende.

Artikel 8

Almindelige godkendelsesbetingelser

1.   Godkendelsen er betinget af, at ansøgeren over for myndighederne skriftligt forpligter sig til:

a)

kun at udlevere produkterne til konsum i overensstemmelse med denne forordning til elever i den eller de undervisningsinstitutioner, der ansøges om støtte til

b)

at tilbagebetale uretmæssigt udbetalt støtte for de pågældende mængder, hvis det viser sig, at produkterne ikke er blevet uddelt til modtagerne, jf. artikel 2, eller at der er modtaget støtte til andre mængder end dem, der er fastsat i henhold til artikel 5

c)

på anmodning af myndighederne at fremlægge de relevante bilag

d)

at underkaste sig den kontrol, som den pågældende medlemsstats myndigheder træffer beslutning om, især kontrol af registrerede oplysninger og fysisk kontrol.

2.   Godkendelser i henhold til artikel 7, 8 og 9 i forordning (EF) nr. 2707/2000 er også gyldige i henhold til nærværende forordning.

Artikel 9

Særlige betingelser for godkendelse af ansøgere

En ansøger som nævnt i artikel 6, stk. 2, litra c) og d), der ansøger om støtte, skal ud over de tilsagn, der er nævnt i artikel 8, skriftligt forpligte sig til at registrere navn og adresse på undervisningsinstitutionerne eller eventuelt undervisningsmyndighederne og de mængder produkter, der er blevet solgt eller leveret til institutionerne eller myndighederne.

Artikel 10

Suspension og tilbagetrækning af godkendelse

Hvis det konstateres, at en støtteansøger ikke mere opfylder betingelserne i artikel 8 og 9 eller andre forpligtelser i henhold til forordningen, suspenderes godkendelsen i en til 12 måneder, eller den trækkes tilbage, hvis uregelmæssighedens alvor berettiger hertil.

Dette sker ikke i tilfælde af force majeure, eller hvis medlemsstaten fastslår, at uregelmæssigheden ikke er begået med overlæg, ikke skyldes forsømmelighed eller er af mindre betydning.

Hvis godkendelsen trækkes tilbage, kan ansøgeren anmode om igen at blive godkendt, men tidligst efter 12 måneder.

Artikel 11

Støtteansøgninger

1.   Støtteansøgninger skal indgives efter de regler, medlemsstatens myndigheder fastsætter, og skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

uddelte mængder opdelt efter kategori og underkategori

b)

navn og adresse på den undervisningsinstitution eller den undervisningsmyndighed, som oplysningerne i litra a) vedrører, eller deres individuelle identifikationsnummer.

2.   Medlemsstaten fastlægger, hvor hyppigt der kan indgives støtteansøgninger. De kan dække perioder på en til syv måneder.

3.   Bortset fra tilfælde af force majeure er støtteansøgninger kun gyldige, hvis de er korrekt udfyldt og indgivet senest den sidste dag i den tredje måned efter udløbet af den periode, ansøgningen gælder.

Hvis denne frist overskrides med under to måneder, udbetales støtten dog med følgende fradrag:

a)

5 %, hvis overskridelsen højst er på en måned

b)

10 %, hvis overskridelsen er på over en måned, men under to måneder.

4.   Beløbene i støtteansøgningen skal underbygges med bilag, der stilles til rådighed for myndighederne. I bilagene skal prisen for hvert af de leverede produkter være angivet, og bilagene skal være kvitteret eller vedlagt betalingsbevis.

Artikel 12

Betaling af støtte

1.   Uden at artikel 11, stk. 4, tilsidesættes, får de leverandører eller organisationer, der er nævnt i artikel 6, stk. 2, litra c) og d), kun udbetalt støtte:

a)

mod fremlæggelse af kvittering for de faktisk leverede mængder, eller

b)

på grundlag af en kontrolrapport fra myndighederne, der udarbejdes inden den endelige udbetaling af støtten, og hvori det godtgøres, at betingelserne for udbetaling faktisk er opfyldt, eller

c)

hvis medlemsstaten tillader det, mod fremlæggelse af et alternativt bevis for, at de mængder, der er leveret i henhold til forordningen, er betalt.

2.   Myndighederne udbetaler støtten senest tre måneder efter, at den korrekt udfyldte og gyldige støtteansøgning er indgivet, jf. artikel 11, medmindre der er indledt en administrativ undersøgelse.

Artikel 13

Udbetaling af forskud

1.   Medlemsstaterne bemyndiges til at udbetale forskud af samme størrelsesorden som den støtte, der ansøges om, hvis der stilles en sikkerhed på 110 % af forskuddet.

2.   Hvis en leverandør eller en organisation som nævnt i artikel 6, stk. 2, litra c) og d), ansøger om forskud, bemyndiges myndighederne til at udbetale forskud for de leverede mængder uden at kræve de bilag, der er nævnt i artikel 12, stk. 1. Senest en måned efter, at forskuddet er udbetalt, sender leverandøren eller organisationen de bilag, der er nødvendige for den endelige udbetaling af støtten, til myndighederne, medmindre sidstnævnte udarbejder en rapport som nævnt i artikel 12, stk. 1, litra b).

Artikel 14

Prisovervågning

1.   Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at støtten slår igennem på den pris, som modtageren betaler.

2.   Medlemsstaterne kan fastsætte de maksimumspriser, som modtagerne skal betale for de forskellige produkter, der er nævnt i bilag I, og som uddeles på deres område.

Artikel 15

Kontrol og sanktioner

1.   Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at forordningen overholdes. Til disse foranstaltninger hører komplet administrativ kontrol af støtteansøgninger, der skal suppleres med kontrol på stedet, jf. stk. 2 til 8.

2.   Alle støtteansøgninger underkastes administrativ kontrol, herunder kontrol af bilag som fastsat af medlemsstaterne, for at undersøge, om produkterne er leveret, og om maksimumsmængderne pr. elev pr. dag er overholdt, jf. artikel 5, stk. 1.

Den administrative kontrol i første afsnit suppleres med kontrol på stedet for at undersøge:

a)

om støtten slår igennem på de priser, som modtagerne betaler

b)

de registrerede oplysninger, der er nævnt i artikel 9, herunder bilag i form af købs- og salgsfakturaer og bankudtog

c)

om de subventionerede produkter anvendes i overensstemmelse med forordningen, navnlig hvis der er grund til mistanke om uregelmæssigheder.

3.   Det samlede antal kontrolbesøg på stedet i hver periode fra 1. august til 31. juli skal mindst omfatte 5 % af alle de ansøgere, der er nævnt i artikel 6. Er der under hundred ansøgere i en medlemsstat, skal der foretages kontrol på stedet hos fem ansøgere. Er der under fem ansøgere i en medlemsstat, skal 100 % af ansøgeren kontrolleres. Det samlede antal kontrolbesøg på stedet i hver periode fra 1. august til 31. juli skal desuden mindst omfatte 5 % af den støtte, der uddeles på nationalt plan.

4.   Der foretages kontrol på stedet i hele perioden fra 1. august til 31. juli, og den skal mindst omfatte de foregående 12 måneder.

5.   De ansøgere, der skal kontrolleres på stedet, udvælger kontrolmyndigheden fordelt på de forskellige geografiske områder på grundlag af en risikoanalyse, hvori der især tages hensyn til tilbagevendende fejl og tidligere års kontrolresultater. I risikoanalysen tages der også hensyn til støttens størrelse, og hvilke ansøgere der er tale om, jf. artikel 6, stk. 2.

6.   Kontrollen på stedet hos ansøgere som omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra b), c) og d), suppleres med kontrol på stedet i mindst to undervisningsinstitutioner eller mindst 1 % af de undervisningsinstitutioner, som står i ansøgerens fortegnelse, afhængigt af, hvilket antal der er det største.

7.   Under forudsætning af, at formålet med kontrollen ikke bringes i fare, kan der gives et varsel, som begrænses til det absolutte minimum.

8.   Kontrolmyndigheden udarbejder en kontrolrapport om hvert kontrolbesøg på stedet. I rapporten gives en nøje beskrivelse af de forskellige forhold, der er kontrolleret.

Rapporten skal omfatte følgende dele:

a)

en generel del, der bl.a. indeholder oplysninger om følgende:

i)

ordningen, kontrolperioden, de kontrollerede ansøgninger, de mængder mejeriprodukter, som der er ydet støtte til og støttens størrelse

ii)

de tilstedeværende ansvarlige personer

b)

en del, hvori det separat beskrives, hvilken kontrol der er foretaget, og som især indeholder oplysninger om følgende:

i)

hvilke dokumenter der er kontrolleret

ii)

arten og omfanget af den udførte kontrol

iii)

bemærkninger og resultater.

9.   Med henblik på inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb finder artikel 73, stk. 1, 3, 4 og 8, i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 (6) tilsvarende anvendelse.

10.   I tilfælde af svig skal ansøgeren ud over at tilbagebetale beløb, der er uretmæssigt udbetalt i henhold til artikel 9, betale et beløb svarende til forskellen mellem det oprindeligt udbetalte beløb og det beløb, ansøgeren er berettiget til, jf. dog artikel 10.

Artikel 16

Plakat for EU-skolemælk

Undervisningsinstitutioner, der uddeler produkter i henhold til denne forordning, skal fremstille eller lade fremstille en plakat, der opfylder minimumskravene i bilag III, og som skal anbringes permanent på et sted ved institutionens hovedindgang, hvor man let kan se og læse den.

Artikel 17

Meddelelser

1.   Senest den 30. november efter udgangen af den foregående periode fra 1. august til 31. juli sender medlemsstaterne Kommissionen sammenfattede oplysninger om antallet af deltagende ansøgere og undervisningsinstitutioner, kontrollen på stedet og resultaterne heraf.

2.   Inden den 31. januar hvert år sender medlemsstaterne mindst følgende oplysninger til Kommissionen om den foregående periode fra 1. august til 31. juli:

a)

de mængder mælk og mejeriprodukter opdelt efter kategori og underkategori, som der er blevet ydet støtte til i den foregående periode fra 1. august til 31. juli, og den maksimalt støtteberettigede mængde og beregningen af den

b)

det anslåede antal elever, der deltager i skolemælksordningen.

3.   Meddelelsernes form og indhold fastsættes på grundlag af forlæg, som Kommissionen stiller til rådighed for medlemsstaterne. Forlæggene gælder først, når Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter er blevet underrettet.

Artikel 18

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 2707/2000 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 19

Overgangsbestemmelser

1.   Forordning (EF) nr. 2707/2000 gælder fortsat for leverancer, der finder sted inden den 1. august 2008.

2.   Tilladelser, der er givet i henhold til artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2707/2000, gælder indtil den 31. december 2008.

Artikel 20

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. august 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 61).

(2)  EFT L 311 af 12.12.2000, s. 37. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1544/2007 (EUT L 337 af 21.12.2007, s. 64).

(3)  Se bilag IV.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(5)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1243/2007 (EUT L 281 af 25.10.2007, s. 8).

(6)  EUT L 141 af 30.4.2004, s. 18.


BILAG I

LISTE OVER PRODUKTER BERETTIGET TIL EF-STØTTE

Kategori I

a)

varmebehandlet mælk (1)

b)

varmebehandlet mælk med chokolade, frugtsaft (2) eller aromatiseret, med et indhold af mælk som nævnt i litra a) på mindst 90 vægtprocent og med et indhold af tilsat sukker (3) og/eller honning på højst 7 %.

c)

fermenterede mejeriprodukter, også med frugtsaft (2), også aromatiseret, med et indhold af mælk som nævnt i litra a) på mindst 90 vægtprocent og med et indhold af tilsat sukker (3) og/eller honning på højst 7 %.

Kategori II

Aromatiserede og ikkearomatiserede fermenterede mejeriprodukter med frugt (4), med et indhold af mælk som nævnt i kategori I, litra a), på mindst 80 vægtprocent og med et indhold af tilsat sukker (5) og/eller honning på højst 7 %.

Kategori III

Aromatiseret og ikkearomatiseret frisk og forarbejdet ost, med et indhold af ost på mindst 90 vægtprocent

Kategori IV

Grana Padano-ost og Parmigiano Reggiano-ost.

Kategori V

Aromatiseret og ikkearomatiseret ost, der har et indhold af ost på mindst 90 vægtprocent, og som ikke henhører under kategori III og IV.


(1)  Herunder laktosefri mælkedrik.

(2)  Frugtsaft anvendes i henhold til Rådets direktiv 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum.

(3)  I denne kategori forstås ved »sukker« varer henhørende under KN-kode 1701 og 1702. I drikkevarer på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede eller uden tilsat sukker, anvendes sødestoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler.

(4)  I denne kategori skal fermenterede mejeriprodukter med frugt altid indeholde frugt, frugtpulp, frugtpuré eller frugtsaft. I denne kategori forstås ved »frugt« varer, der henhører under kapitel 8 i den kombinerede nomenklatur undtagen nødder og produkter med indhold af nødder. Frugtsaft, frugtpulp og frugtpuré anvendes i henhold til Rådets direktiv 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum.

(5)  I denne kategori forstås ved »sukker« varer henhørende under KN-kode 1701 og 1702. Det sukker, der er tilsat frugten, medregnes i det maksimale indhold af tilsat sukker på 7 %. I tilberedninger på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede eller uden tilsat sukker anvendes sødestoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler.


BILAG II

Støttesatser

a)

18,15 EUR/100 kg for produkter i kategori I

b)

16,34 EUR/100 kg for produkter i kategori II

c)

54,45 EUR/100 kg for produkter i kategori III

d)

163,14 EUR/100 kg for produkter i kategori IV

e)

138,85 EUR/100 kg for produkter i kategori V.


BILAG III

Minimumskrav til EU-skolemælksplakaten

Plakatstørrelse: A3 eller større

Bogstaver: 1 cm eller større

Overskrift: EU-skolemælk

Indhold: Plakaten skal mindst indeholde følgende budskab afhængigt af, hvilken undervisningsinstitution der er tale om:

»Vores [børnehave/skole] uddeler mejeriprodukter med støtte fra EU i henhold til EU's skolemælksordning«.

Det anbefales, at der gøres opmærksom på produkternes ernæringsværdi og børns behov for mælk og mejeriprodukter.

Anbringelse: På et sted, hvor den let kan ses og læses ved undervisningsinstitutionens hovedindgang.


BILAG IV

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 2707/2000

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1, litra a), b) og c)

Artikel 2

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 3

Artikel 3

Artikel 3, stk. 1, første punktum

Artikel 3, stk. 1, andet punktum

Artikel 3, stk. 2, 3 og 4

Artikel 3, stk. 2, 3 og 4

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 3, første afsnit

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 2

Artikel 6, stk. 2

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 2

Artikel 9, stk. 1

Artikel 9

Artikel 9, stk. 2

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12, stk. 1, litra a)

Artikel 12, stk. 1, litra a)

Artikel 12, stk. 1, litra b)

Artikel 12, stk. 1, litra b)

Artikel 12, stk. 1, litra c)

Artikel 12, stk. 1, litra c)

Artikel 12, stk. 2

Artikel 12, stk. 2

Artikel 12, stk. 3

Artikel 13, stk. 1 og 2

Artikel 13, stk. 1 og 2

Artikel 13, stk. 3

Artikel 14, stk. 1, første afsnit

Artikel 14, stk. 1

Artikel 14, stk. 1, andet afsnit, første punktum

Artikel 14, stk. 2

Artikel 14, stk. 1, andet afsnit, andet og tredje punktum

Artikel 14, stk. 2 og 3

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17-20

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag IV